ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

microprocessor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *microprocessor*, -microprocessor-

microprocessor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
microprocessor (n.) ไมโครโปรเซสเซอร์ See also: ตัวประมวลผลกลาง Syn. processor
English-Thai: HOPE Dictionary
microprocessor(ไมโครโพร'เซสเซอร์) n. ,ไมโครโปรเซสเซอร์, ตัวประมวลผลจุลภาค, หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยชิป (chip) ที่มักจะเป็นวงจรเบ็ดเสร็จขนาดใหญ่หรือวีแอลเอสไอ (VLSI) มีหน่วยควบคุม หน่วยคำนวณ และตรรกะที่รวมอยู่ในชิป (chip) อันเดียวนำมาใช้ในไมโครคอมพิวเตอร์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
microprocessorไมโครโพรเซสเซอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Microprocessor ไมโครโพรเซสเซอร์ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
micro (n.) ตัวประมวลผลกลางในคอมพิวเตอร์ (มาจากคำว่า microprocessor) (คำไม่เป็นทางการ) See also: หน่วยประมวลผลกลาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is everything that I was able to retrieve... from the microprocessor inside the victim's watch.นี่เป็นข้อมูลทั้งหมดที่กู้คืนมาจากไมโครโปรเซสเซอร์ ภายในนาฬิกาข้อมือของเหยื่อ
There's a microprocessor plant in foreclosure.มีบริษัทผลิตชิปประมวลผลNที่เพิ่งหลุดจำนอง
Guess who just designed a microprocessor with a SPECint score just north of 9,000?เดาว่าเพิ่งออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์ 000 ที่ต้องการ?

microprocessor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
微处理器[wēi chù lǐ qì, ㄨㄟ ㄔㄨˋ ㄌㄧˇ ㄑㄧˋ, 微处理器 / 微處理器] microprocessor
微处理机[wēi chù lǐ jī, ㄨㄟ ㄔㄨˋ ㄌㄧˇ ㄐㄧ, 微处理机 / 微處理機] microprocessor

microprocessor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マイクロプロセッサ[, maikuropurosessa] (n) {comp} microprocessor
マイクロプロセッサー[, maikuropurosessa-] (n) {comp} microprocessor; MPU
Japanese-English: COMDICT Dictionary
マイクロプロセッサ[まいくろぷろせっさ, maikuropurosessa] microprocessor
マイクロプロセッサー[まいくろぷろせっさー, maikuropurosessa-] microprocessor, MPU

microprocessor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไมโครโปรเซสเซอร์[n.] (maikhrōprōs) EN: microprocessor FR: microprocesseur [m]

microprocessor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mikroprozessor-Entwicklungssystem {n} [comp.]microprocessor development system
Mikroprozessortechnik {f} [comp.]microprocessor technology

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า microprocessor
Back to top