ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

birthplace

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *birthplace*, -birthplace-

birthplace ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
birthplace (n.) สถานที่เกิด See also: บ้านเกิด
English-Thai: HOPE Dictionary
birthplacen. สถานที่เกิด,แหล่งกำเนิด
English-Thai: Nontri Dictionary
birthplace(n) ที่เกิด,แหล่งกำเนิด,ภูมิลำเนา,บ้านเกิด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นกำเนิด (n.) birthplace
ถิ่นเดิม (n.) birthplace See also: origin, homeland, hometown Syn. ภูมิลำเนา, บ้านเกิด, ถิ่นกำเนิด
ที่เกิด (n.) birthplace Syn. บ้านเกิด, แหล่งที่มา, ที่มา, แหล่งเกิด, พื้นเพ
รกราก (n.) birthplace See also: origin, homeland, hometown Syn. ภูมิลำเนา, บ้านเกิด, ถิ่นกำเนิด, ถิ่นเดิม
แหล่งกำเนิด (n.) birthplace Syn. ต้นกำเนิด
แหล่งเกิด (n.) birthplace Syn. บ้านเกิด, แหล่งที่มา, ที่มา, พื้นเพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Images of Hope: Birthplace of American Art.เอาเป็น ภาพแห่งเมืองโฮป ศิลปะบ้านเกิดของอเมริกา
But how is Hope the birthplace of American art?แต่ทำไมเมืองโฮปถึงเป็น ศิลปะบ้านเกิดของอเมริกาล่ะครับ
If he really is Hohenheim's son, then his birthplace is Shambala..ถ้านั่นเป็นความจริงละก็ เขาเองก็ต้องมาจากแชมบาลา...
Before you stands Independence Hall, the birthplace of the United States and one of the most important buildings in American history.ที่อยู่ตรงหน้าคุณคือหอเสรีภาพ สถานที่กำเนิดของอเมริกา และเป็นหนึ่งในอาคารสำคัญ ของประวัติศาสตร์อเมริกา
This kitchen is the birthplace of our triumphs.ห้องครัวนี้แหละ จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ
This is the birthplace of kung fu.นี่คือที่กำเนิด ... ...... ของกังฟู
If Dumbledore wanted you to find it, and didn't want it to falling in to the Ministry hands, where better to hide it than the birthplace of the founder of Gryffindor.ดาบไง ถ้าดัลเบิ้ลดอร์อยากให้เธอหามันเจอ แต่ก็ไม่อยากให้ทางกระทรวงได้ไป จะมีที่ไหนที่จะซ่อนได้ดีกว่า บ้านเกิดของผู้ก่อตั้งกริฟฟินดอร์
Well, certainly not in Mississippi, the birthplace of modern-day government.ไม่ใช่ที่มิสซิสซิปปี้แน่นอน ถิ่นกำเนิดรัฐบาลสมัยใหม่
Sardi's! The birthplace of the Tony Award.sardi ที่กำหนด รางวัล tony award
If it were the birthplace of motion pictures, we'd all be singing "Hooray for Leonardwood."ถ้าเป็นแหล่งกำเนิดภาพเคลื่อนไหว เราก็คงได้ร้องเพลง "ไชโยให้เลนเนิร์ดวู้ด"
Lay a rose at the birthplace of Noel Coward.63 วางดอกกุหลาบใน สถานที่เกิดของ โอเอล โควาร์ด
The birthplace of magic itself.แหล่งกำเนิดของเวทย์มนตร์

birthplace ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zōu, ㄗㄡ, 郰] birthplace of Confucius in Shandong
大数[Dà shù, ㄉㄚˋ ㄕㄨˋ, 大数 / 大數] Tarsus, Mediterranean city in Turkey, the birthplace of St Paul
原籍[yuán jí, ㄩㄢˊ ㄐㄧˊ, 原籍] ancestral home (town); birthplace
出生地[chū shēng dì, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄉㄧˋ, 出生地] birthplace
籍贯[jí guàn, ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˋ, 籍贯 / 籍貫] one's native place; place of ancestry; registered birthplace

birthplace ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出生地[しゅっしょうち;しゅっせいち, shusshouchi ; shusseichi] (n) birthplace
生まれた場所[うまれたばしょ, umaretabasho] (n) birthplace
産土神[うぶすながみ, ubusunagami] (n) guardian deity of one's birthplace
出所(P);出処;出どころ[しゅっしょ(出所;出処)(P);でどころ;でどこ(出所;出処), shussho ( shussho ; shussho )(P); dedokoro ; dedoko ( shussho ; shussho )] (n,vs) (1) (しゅっしょ only) birthplace; origin; source; authority; (2) (でどころ, でどこ only) release (discharge) from prison; exit; point of departure; time to take action; (P)
出自[しゅつじ, shutsuji] (n) (1) birthplace; (2) descent; blood-lines; origins; (3) one's outward self
出身地[しゅっしんち, shusshinchi] (n) birthplace; native place
所出[しょしゅつ, shoshutsu] (n) one's birthplace; source
所生[しょせい;しょしょう, shosei ; shoshou] (n) (1) (arch) birth parents; birthplace; (2) child; creation
故郷(P);古里(P);旧里;故里[ふるさと(P);こきょう(故郷)(P);きゅうり(旧里), furusato (P); kokyou ( kokyou )(P); kyuuri ( kyuu sato )] (n) home town; birthplace; old village; historic village; native place; one's old home; (P)
生まれ(P);生れ[うまれ, umare] (n) birth; birthplace; (P)
畑(P);畠[はたけ(P);はた, hatake (P); hata] (n) (1) field (for fruits, vegetables, etc.); cultivated land; vegetable plot; kitchen garden; plantation; (n,suf) (2) (はたけ only) (ばたけ when suf) field (of specialization); sphere; area; (3) (はたけ only) (col) womb; birth; birthplace; (P)
発祥地[はっしょうち, hasshouchi] (n) cradle (of civilisation, civilization, etc.); birthplace; (P)

birthplace ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
กบิลพัสดุ์[n. prop.] (Kabinlaphat) EN: Kapilavastu ; Kapilavatthu ; [the ancient Indian city of Kapilavastu, the birthplace of the Buddha] FR:
แหล่ง[n.] (laeng) EN: source ; origin ; seat ; birthplace FR: source [f] ; origine [f]
แหล่งกำเนิด[n. exp.] (laeng kamno) EN: source ; place of origin ; genesis ; origin ; birth ; beginning ; birthplace FR: source [f] ; lieu de naissance [m]
ปิตุภูมิ[n.] (pituphūm) EN: fatherland ; native land ; birthplace ; motherland ; mother country FR: patrie [f] ; mère patrie [f]
ประกฤติ[n.] (prakrit = p) EN: origin ; birthplace FR:
รกราก[n.] (rokrāk) EN: origins ; lineage ; birthplace ; old home ; domicile FR: domicile [m] ; souche [f] (fig.)
ที่เกิด[n. exp.] (thī koēt) EN: birthplace FR: lieu de naissance [m]
ถิ่นกำเนิด[n. exp.] (thin kamnoē) EN: birthplace ; hometown ; native place ; native land ; starting point FR: lieu de naissance [m] ; lieu d'origine [m]
อู่[n.] (ū) EN: cradle ; home ; birthplace FR: berceau [m] ; lieu de naissance [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า birthplace
Back to top