ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

occupant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *occupant*, -occupant-

occupant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
occupant (n.) ผู้ที่อาศัยอยู่ See also: ผู้ครอบครอง Syn. resident, tenant, inhabitant
English-Thai: HOPE Dictionary
occupant(ออค'คิวเพินทฺ) n. ผู้ครอบครอง,ผู้พำนักอาศัย, Syn. inhabitant,
English-Thai: Nontri Dictionary
occupant(n) ผู้ครอบครอง,ผู้ยึดครอง,ผู้เช่า,ผู้พักอาศัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
occupantผู้เข้าครอบครอง, ผู้เข้าถือครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้อยู่อาศัย (n.) occupant See also: tenant, resident, dweller, lessee, occupier Syn. ผู้อาศัย
ผู้อาศัย (n.) occupant See also: tenant, resident, dweller, lessee, occupier
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
...designed to take a single human occupant into space presumably to the star Vega.ออกแบบมาเพื่อใช้ครอบครอง มนุษย์เดียวในพื้นที่ คงจะดาวเวก้า
"There is every indication that this is beyond our capabilities, that this endeavor will fail and that the Machine's occupant will pay for it with his life. "มีข้อบ่งชี้ทุกคนเป็น ว่านี่คือเกินความสามารถของเรา ที่ความพยายามนี้จะล้มเหลว
The previous occupant had been a shut-in.หนีไปอยู่ที่เมืองอื่น แล้วก็มีครอบครัวใหม่อีก
I'm the first occupant of "Il Mare".ผมเป็นผู้เช่ารายแรกของบ้าน "อิล มาเร่"
She said the window was cracked. Occupant was smoking.เธอบอกว่าหน้าต่างถูกแง้มไว้เล็กน้อย คนที่อยู่ในรถสูบบุหรี่อยู่
When you become the occupant of this room.ถ้าคุณไ้ด้มาทำงานในห้องนี้
Previous occupant of the penthouse recently went to jail for tax evasion, but the IRS hasn't yet seized everything.ผู้เช่าห้องคนก่อน พึ่งถูกจับในข้อหาหนีภาษี แต่ทาง IRS ยังไม่ได้มายึดทรัพย์เลย
What can you tell me about the occupant in room 64?ทีนี้คุณจะบอกอะไรผมได้บ้างเกี่ยวกับผู้พักห้อง 64
Occupants of vehicle: one Joliet Jake Blues... one Elwood Blues.ผู้ที่อยู่ยานพาหนะ โจลีเอท แจยค บลูส
But the shields on your station's control room... are designed to protect any occupants inside.แต่เกราะของห้องควบคุมในยาน... ถูกออกแบบมาป้องกันทุกอย่าง.
Its occupants have been left in peace too long.ปลาพวกนั้นอยู่กันสบาย มานานเกินไปแล้ว
You the occupant?คุณเป็นผู้เช่าหรือครับ?

occupant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
墓主[mù zhǔ, ㄇㄨˋ ㄓㄨˇ, 墓主] occupant of tomb; person buried
占领者[zhàn lǐng zhě, ㄓㄢˋ ㄌㄧㄥˇ ㄓㄜˇ, 占领者 / 佔領者] occupant
花户[huā hù, ㄏㄨㄚ ㄏㄨˋ, 花户 / 花戶] registered occupants of a house

occupant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
入居者[にゅうきょしゃ, nyuukyosha] (n) (See テナント) tenant (esp. residential tenant in apartment block); occupant; inhabitant; inmate

occupant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้อาศัย[n.] (phū āsai) EN: inhabitant ; tenant ; occupant ; resident ; dweller FR: résident [m]
ผู้พักอาศัย [n.] (phū phak-ās) EN: occupant ; resident FR: occupant [m]
ผู้อยู่[n. exp.] (phū yū) EN: occupant ; tenant ; resident ; dweller ; lessee ; occupier FR: occupant [m]
ผู้อยู่อาศัย[n. exp.] (phū yū āsai) EN: inhabitant ; resident ; occupant ; dweller FR: habitant [m] ; résident [m]
น่าเป็นห่วง[adj.] (nā pen huan) EN: worrisome FR: inquiétant ; préoccupant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า occupant
Back to top