ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

house

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *house*, -house-

house ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
house (n.) คนดูในโรงภาพยนตร์
house (n.) ครอบครัว See also: ตระกูล
house (vt.) จัดบ้านหรือที่พักให้อยู่ See also: ให้ที่อยู่, มีซ่อนไว้, พำนัก, หลบซ่อน
house (n.) บ้าน See also: ที่อยู่
house (n.) สภา
House of Commons (n.) รัฐสภา
house of God (n.) โบสถ์ Syn. cathedral, temple
house of prayer (n.) วัด See also: วัดวาอาราม, วิหาร, โบสถ์ Syn. church, cathedral
house up (phrv.) ทำให้ต้องอยู่แต่ในบ้านเพราะเจ็บป่วย
house-proud (idm.) ความห่วงใยมากเกินไป (คำไม่เป็นทางการ)
houseboat (n.) เรือนแพ
housebound (adj.) ซึ่งถูกจำกัดอยู่ในบ้าน (สาเหตุเพราะป่วยหรืออากาศ)
houseboy (n.) คนรับใช้ชาย
housebreaking (n.) การบุกเข้ามาขโมยของในอาคาร/บ้าน See also: การย่องเบา
household (n.) ครอบครัว See also: ครัวเรือน
householder (n.) ผู้ครองเรือน
housekeep (vi.) ดูแลบ้าน
housekeeper (n.) คนดูแลทำความสะอาดในโรงแรม
housekeeper (n.) แม่บ้าน See also: คนดูแลบ้าน
housekeeping (n.) การบ้านการเรือน
housemaid (n.) คนรับใช้ See also: สาวใช้, คนใช้
housemaster (n.) คุณนาย (คำไม่เป็นทางการ) See also: มาดาม, คุณผู้หญิง, นายหญิง Syn. matron
housemother (n.) หญิงผู้ดูแลความเรียบร้อยต่างๆ ภายในหน่วยงาน See also: แม่บ้าน Syn. housekeeper, superintendant
housewife (n.) แม่บ้าน See also: แม่เรือน, แม่เหย้าแม่เรือน
housewifery (n.) งานดูแลบ้าน
housework (n.) งานบ้าน See also: การทำงานบ้าน
English-Thai: HOPE Dictionary
house(n.,adj. เฮาซฺ,vt.,vi. เฮาซ) n. บ้าน,เรือน,โรง,โรงเรือน,ครอบครัว,สถาบัน,รัฐสภา,วงศ์ตระกูล,ห้องโถง,ช่อง vt. ให้ที่อยู่อาศัย,มี,ซ่อนไว้. vi. พำนัก,หลบซ่อน,อยู่. adj. เกี่ยวกับบ้าน, Syn. dwelling
house arrestการกักกันผู้ต้องหาไว้ในที่อยู่ของเขา
house of lordsสภาสูง,สภาขุนนาง
house of representativesสภาผู้แทนราษฎร
houseboat n.บ้านบนน้ำ
housebreakern. ผู้บุกรุกเข้าบ้าน,ขโมยงัดบ้าน,คนรับจ้างรื้อบ้าน
housecarl(เฮาซ'คาร์ล) n. ราชองค์รักษ์,ทหารประจำตัวขุนนาง
household(เฮาซฺ'โฮลดฺ) n. สมาชิกในครอบครัว,ครอบครัวที่รวมทั้งคนใช้. adj. เกี่ยวกับครอบครัว,เกี่ยวกับงานบ้าน,ประจำบ้าน,ทั่วไป,ธรรมดา
householdern. เจ้าของบ้าน,หัวหน้าครอบครัว., See also: householdership n.
housekeepvi. ดูแลบ้าน
housekeepingn. การดูแลบ้าน,การเรือน,เคหกรรม
housel(เฮาซ'เซิล) n. ศีลมหาสนิท n. ผู้ประกอบพิธีศีลมหาสนิท
housemaid(เฮาซฺ'เมด) n. คนใช้ผู้หญิง
housewarmingn. งานขึ้นบ้านใหม่
housewifen. แม่บ้าน,กล่องใส่เข็ม ด้ายและอื่น ๆ -pl. housewives
housewifery(เฮาซฺ'ไวฟรี) n. งานบ้าน,งานดูแลบ้าน,งานแม่บ้าน
houseworkn. งานบ้าน
English-Thai: Nontri Dictionary
house(n) บ้าน,ที่พัก,สำนัก,สถานที่,ครอบครัว,รัฐสภา
household(adj) ในบ้าน,เกี่ยวกับครอบครัว,ประจำบ้าน
householder(n) เจ้าของบ้าน,พ่อบ้าน,หัวหน้าครอบครัว
housekeeper(n) แม่บ้าน
housekeeping(n) การดูแลบ้านเรือน,การบ้านการเรือน,เคหกรรม
housemaid(n) สาวใช้,หญิงรับใช้
housewarming(n) พิธีขึ้นบ้านใหม่
housewife(n) แม่บ้าน
housewifery(n) การเป็นแม่บ้าน,งานบ้าน
housework(n) การสร้างบ้าน,งานบ้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Houseสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
House of Lordsสภาขุนนาง (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
House of Representativesสภาผู้แทนราษฎร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
householdครัวเรือน [ดู hearth] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
householderหัวหน้าครัวเรือน, เจ้าบ้าน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
housekeepingงานแม่บ้าน, งานดูแลทั่วไป [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
housewifeแม่บ้าน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Houseบ้าน [เศรษฐศาสตร์]
Household ครัวเรือน หน่วยทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วยบุคคลหลายคนอาศัยอยู่ร่วมกัน [สิ่งแวดล้อม]
Housekeepingการดูแลความสะอาด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทัพสัมภาระ (n.) timber or wood for building a house or vehicle See also: wooden materials necessary as supporting or building a vehicle or house
ยุงลาย (n.) common house mosquito
ส.ส. (n.) member of the House of Representatives Syn. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สผ (n.) The Secretariat of the House of Representatives Syn. สำนักราชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (n.) Member of the House of Representative Syn. ผู้แทนราษฎร, ส.ส.
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (n.) Secretariat of the House of Representatives
สำนักราชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (n.) The Secretariat of the House of Representatives
เครื่องผูก (n.) a house composing parts tied together with rattan
ตัวบ้าน (n.) house See also: dwelling, building, residence, abode
ตัวบ้าน (n.) house See also: dwelling, building, residence, abode
ตัวเรือน (n.) house See also: dwelling, building, residence, abode Syn. ตัวบ้าน
ตัวเรือน (n.) house See also: dwelling, building, residence, abode Syn. ตัวบ้าน
ที่อยู่ (n.) house See also: abode, residence, dwelling place, home Syn. เรือน, บ้าน
ที่อยู่อาศัย (n.) house See also: home, abode, residence, dwelling-place, Syn. บ้าน, เรือน, บ้านเรือน, เหย้า
บ้านช่อง (n.) house See also: home, habitation, residence Syn. บ้านเรือน, บ้านช่องห้องหับ, บ้าน
บ้านช่องห้องหับ (n.) house See also: home, habitation, residence Syn. บ้านเรือน, บ้าน
เรือน (n.) house See also: building, domicile, dwelling, structure
เวสน์ (n.) house See also: abode, residence, dwelling place, home Syn. เรือน, ที่อยู่, บ้าน
เหย้า (n.) house See also: home, abode, residence, dwelling-place, Syn. บ้าน, เรือน, บ้านเรือน, ที่อยู่อาศัย
เหย้าเรือน (n.) house See also: home, abode, residence, dwelling-place, Syn. บ้าน, เรือน, บ้านเรือน, ที่อยู่อาศัย, เหย้า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She likes to keep the house very cleanเธอชอบรักษาบ้านเรือนให้สะอาดเป็นอย่างมาก
His house is only ten paces from mineบ้านของเขาห่างจากบ้านฉันแค่ 10 ก้าว
There are a few things around the house I'd like you to doมีงานสองสามอย่างโดยรอบบ้านที่ฉันอยากให้คุณทำ
I often leave my house at sevenฉันมักจะออกจากบ้านตอนเจ็ดโมง
His house is quite sizableบ้านของเขาค่อนข้างใหญ่มาก
He's staying in our house as my personal guestเขาจะพักอยู่ที่บ้านเราในฐานะแขกส่วนตัวของฉัน
They live together in a big houseพวกเขาอาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านหลังใหญ่
We have a very clean houseพวกเรามีบ้านที่สะอาดมากๆ
I've forgotten how to get to your houseฉันลืมทางไปบ้านคุณ
I'll see you later at my houseแล้วเจอกันทีหลัง ที่บ้านฉันนะ
He made her a toy houseเขาทำบ้านของเล่นให้เธอ
He wants to rent a houseเขาต้องการเช่าบ้านสักหลัง
Will you help me finish the housework?คุณจะช่วยฉันทำงานบ้านนี้ให้เสร็จได้ไหม?
She won't allow a party in this houseเธอไม่ยอมให้มีปาร์ตี้ในบ้านหลังนี้
Are you good at housework?เธอทำงานบ้านเก่งไหม
If you can do it, come and be a maid at my houseถ้าเธอทำได้ ก็มาเป็นคนรับใช้ที่บ้านของฉันสิ
In this house, everyone is unconcerned about everyone elseทุกคนในบ้านหลังนี้ไม่สนใจกันเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll clean the house and surprise them.เราจะทำความสะอาดบ้านและ ทำให้เขาแปลกใจ
And if you let me stay, I'll keep house for you.และถ้าคุณให้ฉันอยู่ ฉันจะเก็บบ้านสำหรับคุณ
Take me into the house and let me rest.พาฉันเข้าไปในบ้านและส่วนที่ เหลือให้ฉัน
I was in a shop once, and I saw a postcard with a beautiful house on it, right by the sea.ฉันเข้าไปในร้านแห่งหนึ่งแล้วเห็นโปสการ์ด เป็นภาพบ้านสวยหลังหนึ่งอยู่ริมทะเล
I asked whose house it was, and the old lady said, "That's Manderley. "เเล้วฉันก็ถามว่าบ้านนี้เป็นของใคร หญิงชราตอบว่า "นั่นคือเเมนเดอเลย์"
Fact is, that empty house got on his nerves to such an extent, he nearly went off his head.ความจริงคือบ้านที่ว่างเปล่านั่น ทําให้เขาประสาทเสียเเทบบ้า
You don't have to worry about the house at all. Mrs. Danvers is the housekeeper.คุณไม่จำเป็นต้องห่วงเรื่องบ้านเลย คุณนาย แดนเวอร์สเป็นแม่บ้าน ปล่อยเป็นหน้าที่ของหล่อน
I've managed the house since Mrs. De Winter's death and Mr. De Winter has never complained.ฉันดูแลบ้านตั้งเเต่คุณนายท่านเสีย เเละคุณเดอ วินเทอร์ก็ไม่เคยเอ่ยปากบ่น
That was the house telephone, madam.นั่นคือโทรศัพท์ในบ้านค่ะ คุณผู้หญิง
I must say old Danvers keeps the house looking lovely.ต้องขอบอกว่า เเดนเวอร์สดูแลบ้านได้เรียบร้อยดี
You behave more like an upstairs maid or something, - not the mistress of the house at all.คุณทําตัวอย่างกับเด็กรับใช้ ไม่สมกับเป็นนายหญิงของบ้านเลย
The mistress of the house was hiding behind the door.เพราะนายหญิงของบ้านหลบอยู่หลังประตู

house ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
增值[zēng zhí, ㄗㄥ ㄓˊ, 增值] appreciation (of a car, house etc); to increase in value
房钱[fáng qián, ㄈㄤˊ ㄑㄧㄢˊ, 房钱 / 房錢] charges for a room; house rental
四合院[sì hé yuàn, ㄙˋ ㄏㄜˊ ㄩㄢˋ, 四合院] courtyard house (type of Chinese residence)
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, 众 / 眾] crowd; multitude; abbr. for 眾議院|众议院 House of Representatives
税关[shuì guān, ㄕㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ, 税关 / 稅關] customs house (in ancient times)
监视居住[jiān shì jū zhù, ㄐㄧㄢ ㄕˋ ㄐㄩ ㄓㄨˋ, 监视居住 / 監視居住] residential surveillance, a form of noncustodial house arrest
蹿房越脊[cuān fáng yuè jǐ, ㄘㄨㄢ ㄈㄤˊ ㄩㄝˋ ㄐㄧˇ, 蹿房越脊 / 躥房越脊] lit. to leap the house and cross the roofridge (成语 saw); dashing over rooftops (of robbers and pursuing knight-errant 俠客|侠客 in fiction)
正仓院[Zhēng cāng yuàn, ㄓㄥ ㄘㄤ ㄩㄢˋ, 正仓院 / 正倉院] Shōsō-in, treasure house belonging to Tōdai-ji 東大寺, Nara 奈良, Japan, an extensive repository of imperial treasures from Tang times; described as the east-most end of the Silk road
玩偶之家[Wán ǒu zhī jiā, ㄨㄢˊ ㄡˇ ㄓ ㄐㄧㄚ, 玩偶之家] Doll's House (1879), drama by Ibsen 易卜生
家门[jiā mén, ㄐㄧㄚ ㄇㄣˊ, 家门 / 家門] house door; family clan
蚰蜒[yóu yan, ㄧㄡˊ ㄧㄢ˙, 蚰蜒] earwig; house centipede
满堂彩[mǎn táng cǎi, ㄇㄢˇ ㄊㄤˊ ㄘㄞˇ, 满堂彩 / 滿堂彩] everyone present applauds; universal acclaim; a standing ovation; to bring the house down
壁虎[bì hǔ, ㄅㄧˋ ㄏㄨˇ, 壁虎] gecko; house lizard
格兰芬多[Gé lán fēn duō, ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄈㄣ ㄉㄨㄛ, 格兰芬多 / 格蘭芬多] Godric Gryffindor, name of wizard and house in Harry Potter's school Hogwarts 霍格沃茨
宾至如归[bīn zhì rú guī, ㄅㄧㄣ ㄓˋ ㄖㄨˊ ㄍㄨㄟ, 宾至如归 / 賓至如歸] guests feel at home (in a hotel, guest house etc); a home away from home
人家[rén jiā, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚ, 人家] household; dwelling; family; sb else's house; household business; house of woman's husband-to-be
宅院[zhái yuàn, ㄓㄞˊ ㄩㄢˋ, 宅院] house; house with a courtyard
软禁[ruǎn jìn, ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄣˋ, 软禁 / 軟禁] house arrest
众议院[zhòng yì yuàn, ㄓㄨㄥˋ ㄧˋ ㄩㄢˋ, 众议院 / 眾議院] House of Representatives (USA); Chamber of Deputies
下院[xià yuàn, ㄒㄧㄚˋ ㄩㄢˋ, 下院] lower house (of parliament)
宅男[zhái nán, ㄓㄞˊ ㄋㄢˊ, 宅男] male addicted to computers, computer games, adult cartoons etc (2000s Taiwan slang, derived from Japanese otaku 御宅男 house male); fan of computer games; by extension, nerd
二手房[èr shǒu fáng, ㄦˋ ㄕㄡˇ ㄈㄤˊ, 二手房] second-hand house; house acquired indirectly through a middle-man
佩洛西[Pèi luò xī, ㄆㄟˋ ㄌㄨㄛˋ ㄒㄧ, 佩洛西] Nancy Pelosi (1940-), US Democrat politician from California, speaker of US House of Representatives from 2007
追风逐电[zhuī fēng zhú diàn, ㄓㄨㄟ ㄈㄥ ㄓㄨˊ ㄉㄧㄢˋ, 追风逐电 / 追風逐電] proceeding at a tremendous pace; getting on like a house on fire
包租[bāo zū, ㄅㄠ ㄗㄨ, 包租] rent land or a house for subletting; fixed rent for farmland
众议员[zhòng yì yuán, ㄓㄨㄥˋ ㄧˋ ㄩㄢˊ, 众议员 / 眾議員] member of the US House of Representatives
美国众议院[Měi guó Zhòng yì yuàn, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨㄥˋ ㄧˋ ㄩㄢˋ, 美国众议院 / 美國眾議院] United States House of Representatives
倒流[dào liú, ㄉㄠˋ ㄌㄧㄡˊ, 倒流] reverse flow (e.g. sewage backs up into the house because of a blockage)
拉文克劳[Lā wén kè láo, ㄌㄚ ㄨㄣˊ ㄎㄜˋ ㄌㄠˊ, 拉文克劳 / 拉文克勞] Rowena Ravenclaw, name of wizard and house in Harry Potter's school Hogwarts 霍格沃茨
唐楼[táng lóu, ㄊㄤˊ ㄌㄡˊ, 唐楼 / 唐樓] tenement house (esp. in southern China and Hong Kong)
斯莱特林[Sī lái tè lín, ㄙ ㄌㄞˊ ㄊㄜˋ ㄌㄧㄣˊ, 斯莱特林 / 斯萊特林] Salazar Slytherin, name of wizard and house in Harry Potter's school Hogwarts 霍格沃茨
赫奇帕奇[Hè qí pà qí, ㄏㄜˋ ㄑㄧˊ ㄆㄚˋ ㄑㄧˊ, 赫奇帕奇] Helga Hufflepuff, name of wizard and house in Harry Potter's school Hogwarts 霍格沃茨
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, 所] actually; place; classifier for houses, small buildings, institutions etc; that which; particle introducing a relative clause or passive
拍卖商[pāi mài shāng, ㄆㄞ ㄇㄞˋ ㄕㄤ, 拍卖商 / 拍賣商] auctioneer; auction house
夫权[fū quán, ㄈㄨ ㄑㄩㄢˊ, 夫权 / 夫權] authority over the household
[cāng, ㄘㄤ, 仓 / 倉] barn; granary; storehouse; cabin; hold (in ship)
贝斯[bèi sī, ㄅㄟˋ ㄙ, 贝斯 / 貝斯] bass (loan); bass guitar; Bes or Bisu, Egyptian protector god of households
新房[xīn fáng, ㄒㄧㄣ ㄈㄤˊ, 新房] brand new house; bridal chamber
破瓦寒窑[pò wǎ hán yáo, ㄆㄛˋ ㄨㄚˇ ㄏㄢˊ ㄧㄠˊ, 破瓦寒窑 / 破瓦寒窯] lit. broken tiles, cold hearth; fig. a broken-down house; poor and shabby dwelling
蓬户瓮牖[péng hù wèng yǒu, ㄆㄥˊ ㄏㄨˋ ˋ ㄧㄡˇ, 蓬户瓮牖 / 蓬戶瓮牖] thatched house, broken urn windows (成语 saw); poor person's house; humble home

house ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクティブソーラーハウス[, akuteibuso-ra-hausu] (n) active solar house
アパートメントハウス[, apa-tomentohausu] (n) apartment house
アパート荒らし[アパートあらし, apa-to arashi] (n) apartment house robbery (robber)
ウィークエンドハウス[, ui-kuendohausu] (n) weekend house
オープンハウス[, o-punhausu] (n) open house
おれんち[, orenchi] (n) (male) (from おれのうち) my house
お化け屋敷;御化け屋敷[おばけやしき, obakeyashiki] (n) haunted house
ガーデンハウス[, ga-denhausu] (n) garden house
クリアリングハウス[, kuriaringuhausu] (n) {comp} clearing house
コーポラス[, ko-porasu] (n) corporated house
コーポラティブハウス[, ko-porateibuhausu] (n) cooperative house
すす払い;煤払い[すすはらい, susuharai] (n) (1) cleaning dust etc. from rooms; housecleaning; (2) (See 煤掃き) (the traditional Japanese end-of-the-year, 13th December) big house cleaning; spring cleaning (only not in spring)
ステーキ屋[ステーキや, sute-ki ya] (n) steak house
ハーフウェーハウス[, ha-fuue-hausu] (n) halfway house
ハウス[, hausu] (n) (1) house; (2) (abbr) (See ビニールハウス) plastic greenhouse; (3) (abbr) (See ハウスミュージック) house music; (P)
ハウスマヌカン[, hausumanukan] (n) house mannequin
パッシブソーラーハウス[, passhibuso-ra-hausu] (n) passive solar house
ビーチハウス[, bi-chihausu] (n) beach house
ビラ(P);ヴィラ[, bira (P); vira] (n) holiday house (ita
フルハウス[, furuhausu] (n) full house (esp. in card games such as poker)
プレハブ住宅[プレハブじゅうたく, purehabu juutaku] (n) prefabricated house
ホワイトハウス[, howaitohausu] (n) White House
ミゼットハウス[, mizettohausu] (n) midget house
ユーティリティー;ユーティリティ;ユティリティー[, yu-teiritei-; yu-teiritei ; yuteiritei-] (n) (1) utility; (2) room with sink, washing machine, etc. in a house or apartment
ユーティリティールーム[, yu-teiritei-ru-mu] (n) utility room (with sink, washing machine, etc. in a house or apartment)
一つ家[ひとつや, hitotsuya] (n) (1) one house; the same house; (2) detached house
一軒一軒[いっけんいっけん, ikken'ikken] (n) house to house; door to door
三遷[さんせん, sansen] (n) (1) thrice moving from house to house; (2) (abbr) (See 三遷の教え) the importance of creating an environment conducive to a child's learning
上がり座敷[あがりざしき, agarizashiki] (n) elevated podium in Japanese-style house
上院議員[じょういんぎいん, jouingiin] (n,adj-no) senator; member of the upper house
下宿屋[げしゅくや, geshukuya] (n) lodging house
下院議[かいんぎ, kaingi] (n) lower house (of Parliament, etc.)
下院議員[かいんぎいん, kaingiin] (n) (See 下院) member of the lower house
不法占有[ふほうせんゆう, fuhousenyuu] (n) unlawful detention (of shipping); unlawful occupation (of a house or land)
主家[しゅか;しゅけ, shuka ; shuke] (n) employer's house; master's house
交換所[こうかんじょ, koukanjo] (n) clearing house
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P)
休み茶屋;休茶屋[やすみぢゃや;やすみじゃや(ik), yasumidyaya ; yasumijaya (ik)] (n) wayside teahouse; tea house used as a resting place
借家(P);借り家;借屋[しゃくや(借家;借屋)(P);しゃっか(借家);かりや(借家;借り家);かりいえ(借家;借り家), shakuya ( shakuya ; shaku ya )(P); shakka ( shakuya ); kariya ( shakuya ; kariya );] (n,vs) house for rent; rented house; renting a house; (P)
割れ返る[われかえる, warekaeru] (v5r,vi) to break completely; to (figuratively) bring the house down
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クリアリングハウス[くりありんぐはうす, kuriaringuhausu] clearing house
屋内ケーブル[おくないケーブル, okunai ke-buru] house cable
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection
コミットメント調整者[こみっとめんとちょうせいしゃ, komittomentochouseisha] commitment coordinator
データウェアハウス[でーたうえあはうす, de-taueahausu] data warehouse, data warehousing
ハウスキーピング[はうすきーぴんぐ, hausuki-pingu] housekeeping
バウンダリ調整[バウンダリちょうせい, baundari chousei] boundary alignment
ビュー平面法線[ビューへいめんほうせん, byu-heimenhousen] view plane normal
位置調整[いちちょうせい, ichichousei] justification (vs)
加法性白色ガウス雑音[かほうせいはくしょくがうすざつおん, kahouseihakushokugausuzatsuon] AWGN, additive white gaussian noise
参照選択型[さんしょうせんたくがた, sanshousentakugata] selection type
反射法線[はんしゃほうせん, hanshahousen] reflectance normal
境界調整[きょうかいちょうせい, kyoukaichousei] alignment
安全保護監査証跡[あんぜんほごかんさしょうせき, anzenhogokansashouseki] security audit trail
室内実験[しつないじっけん, shitsunaijikken] lab test, in-house test
小面法線[しょうめんほうせん, shoumenhousen] facet normal
情報センタ[じょうほうせんた, jouhousenta] information centre, documentation centre
拡張性[かくちょうせい, kakuchousei] augmentability
拡張精度浮動小数点数[かくちょうせいどふどうしょうすうてんすう, kakuchouseidofudoushousuutensuu] extended precision floating point number
挑戦的[ちょうせんてき, chousenteki] challenging
構内[こうない, kounai] in-house (a-no)
監査証跡[かんさしょうせき, kansashouseki] audit trail
社内[しゃない, shanai] in-house (a-no)
記法宣言[きほうせんげん, kihousengen] notation declaration
調整[ちょうせい, chousei] modification, alteration
調整水準[ちょうせいすいじゅん, chouseisuijun] coordination level
長精度浮動小数点数[ちょうせいどふどうしょうすうてんすう, chouseidofudoushousuutensuu] long precision floating point number
音量調節[おんりょうちょうせつ, onryouchousetsu] volume control
頂点法線[ちょうてんほうせん, choutenhousen] vertex normal
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[むろ, muro] Thai: โรง English: greenhouse
平屋[ひらや, hiraya] Thai: บ้านชั้นเดียว English: single storey house
調節[ちょうせつ, chousetsu] Thai: การปรับ English: adjustment
調節[ちょうせつ, chousetsu] Thai: การจัดให้เป็นระเบียบหรือเหมาะสม English: regulation (vs)
調節[ちょうせつ, chousetsu] Thai: การควบคุมให้อยู่ในระดับที่ต้องการ English: control

house ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house ; plant ; terminal FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; building [m] (anglic.) ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; terminal [m] ; salle [f]
อาวาหะ[n.] (āwāha) EN: marriage which the wife moves into husband's house FR:
แบบแปลนบ้าน[n. exp.] (baēp plaēn ) EN: house plan FR: plan de maison [m]
ใบทะเบียนบ้าน[n. exp.] (bai thabīen) EN: house registration FR:
บ้าน[n.] (bān) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place ; pad (inf.) FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m] ; home [m] ; toit [m] ; foyer [m] ; pénates [fpl] (fig., fam.) ; crèche [f] (vx, fam.) ; bicoque [f] (fam., péj.)
บ้านชั้นเดียว[n. exp.] (bān chan dī) EN: one story house FR: maison de plain-pied [f]
บ้านเช่า [n. exp.] (bān chao) EN: rented house ; house to let FR: maison à louer [f] ; maison en location [f]
บ้านช่อง[n.] (bānchǿng) EN: house ; home ; habitation ; residence ; housing FR: maison [f] ; logis [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f]
บ้านช่องห้องหับ[n. exp.] (bānchǿng hǿ) EN: house FR:
บ้านเดี่ยว[n. exp.] (bān dīo) EN: detached house FR:
บ้านให้เช่า [n. exp.] (bān hai cha) EN: house for rent FR: maison à louer
บ้านห้องแถว[n. exp.] (bān hǿngtha) EN: row house FR: maison de rangée [f] (Belg.)
บ้านอิฐ[n. exp.] (bān it) EN: brick house FR: maison en briques [f]
บ้านจิม ทอมป์สัน = บ้านจิมทอมป์สัน[n. prop.] (Bān Jim Thǿ) EN: Jim Thompson House FR:
บ้านของฉัน[n. exp.] (bān khøng c) EN: my house ; my place FR: ma maison
บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้[n. exp.] (bān khreung) EN: half masonry and half wood house FR:
บ้านกลางเมือง[n. exp.] (bān klāngme) EN: townhouse ; town house FR:
บ้านโกโรโกโส[n. exp.] (bān kōrōkōs) EN: dilapidated house FR:
บ้านเล็ก[n. exp.] (bān lek) EN: mistress's house FR:
บ้านเล็กบ้านน้อย[n. exp.] (bān lek bān) EN: mistress's house FR:
บ้านใหม่[n. exp.] (bān mai) EN: new house FR: maison neuve [f] ; nouvelle maison [f]
บ้านพัก[n.] (bānphak) EN: residence ; dwelling house ; house ; home ; lodging ; rest house ; boarding house FR: maison [f] ; habitation [f] ; logement [m] ; résidence [f]
บ้านพักอาศัย [n. exp.] (bānphak āsa) EN: residence ; domicile ; habitation ; home ; house FR: résidence [f] ; domicile [m] ; habitation [f]
บ้านพักตากอากาศ[n. exp.] (bānphak tāk) EN: weekend house FR: résidence secondaire [f] ; seconde résidence [f] (Belg.) ; maison de vacances [f]
บ้านเพื่อน[X] (bān pheūoen) EN: friend's house FR: chez des amis
บ้านผีสิง[n. exp.] (bān phīsing) EN: haunted house FR: maison hantée [f]
บ้านพรีแฟบ[n. exp.] (bān phrīfaē) EN: prefabricated house FR: maison préfabriquée [f]
บ้านทรงไทย[n. exp.] (bān song Th) EN: Thai house FR: maison thaïe traditionnelle [f]
บ้านสวน[n. exp.] (bān sūan = ) EN: garden house ; farmhouse FR:
บ้านธรรมดา[n. exp.] (bān thammad) EN: ordinary house FR:
บ้านถัดไป[n. exp.] (bān thatpai) EN: next house FR: maison suivante [f]
บ้านที่เตี้ย[n. exp.] (bān thī tīa) EN: low house FR:
บ้านวงศ์บุรี[n. prop.] (Bān Wongbur) EN: Vongburi House FR:
บ้านใหญ่[n. exp.] (bān yai) EN: big house FR: grande maison [f] ; maison spacieuse [f]
บ้านใหญ่[n. exp.] (bān yai) EN: wife's house FR:
บ่อน[n.] (bǿn) EN: gambling house ; casino FR: maison de jeu [f] ; tripot [m]
บุกรุกบ้าน[v. exp.] (bukruk bān) EN: break into a house FR: s'introduire dans une habitation
ช่างทาสี[n. exp.] (chang thāsī) EN: painter ; house painter FR: peintre [m] ; peintre en bâtiment [m]
เช่าบ้าน [v. exp.] (chao bān) EN: rent a house FR: louer une maison
เชื้อพระวงศ์[n. exp.] (cheūa phra ) EN: scion of a royal house FR: descendance royale [f]

house ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bierstube {f}ale house
Kaschmirschwalbe {f} [ornith.]Asian House Martin
mit {prp; +Dativ} | mit den Kindern spielen | mit Sack und Pack | mit Zustimmung der Eltern | ein Haus mit Garten | Zimmer mit Frühstück | mit dem Wind | mit dem Zug fahrenwith | to play with the children | with bag and baggage | with the consent of the parents | a house with a garden | room with breakfast included | with the wind | to go by train
Vogelhäuschen {n}bird box; bird house
Geburtshaus {n}birth house; house where ... was born
Fremdenheim {n}boarding house
Kesselhaus {n}boiler house
Kartenhaus {n}chart house
Dokumentationsstelle {f}clearing house
Wagenschuppen {m}coach house
Sozialwohnung {f}council flat; council house [Br.]; municipal housing unit [Am.]
Gerichtsgebäude {n}court house
Diskontbank {f} [fin.]discount house
Misthaus {n}Dung House
Wohngebäude {n}dwelling house
Speisehaus {n}eating house
Gutshaus {n}farm house
Fullhouse {n} (Kartenspiel)full house (card game)
Grubenhaus {n}pit house
Gästehaus {n}guest house
geschickt {adj} | geschickter | am geschicktesten | handwerklich geschickt seinhandy | handier | handiest | to be handy about the house
Spukhaus {n}haunted house
Hühnerstall {m}hen house
Hausarrest {m} | unter Hausarrest stellenhouse arrest; domiciliary arrest | to place under house arrest
Mehrfamilienhaus {n}house divided into flats; apartment house [Am.]
Versandgeschäft {n}mail-order business house
Irrenanstalt {f}mental house
Musterhaus {n}show house; model house
Nepalschwalbe {f} [ornith.]Nepal House Martin
Einfamilienhaus {n}one family house
Stammhaus {n}parent firm; parent house
Patrizierhaus {n}patrician house
Pumpenhaus {n}pump house
Wohnhaus {n}residential house
Wohnheim {n}residential home; rooming house [Am.]
Zweifamilienhaus {n}semidetached house
Häuschen {n}small house
Fachwerkhaus {n}half-timbered house
Stadthaus {n}town house
Baumhaus {n}tree house

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า house
Back to top