ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

authorization

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *authorization*, -authorization-

authorization ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
authorization (n.) การอนุญาต Syn. authority, sanction
authorization (n.) เอกสารอนุญาต See also: เอกสารมอบอำนาจ Syn. mandate
English-Thai: HOPE Dictionary
authorization(ออเธอริเ''เชิน) n. การประพันธ์,การอนุญาตหรืออำนาจที่ได้มอบหมาย (sanction, approval)
English-Thai: Nontri Dictionary
authorization(n) การให้อำนาจ,การอนุญาต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
authorizationการอนุญาต, การให้อำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My authorization number is: 223578k.- ใบอนุญาตของผมเบอร์ 223578 เค - บ้าเอ๊ย
This is the authorization for transplant signed by his wife, Cristina Williams Peck.นี่คือคำอนุญาต สำหรับการผ่าตัดอวัยวะ ภรรยาเค้าคริสติน่า วิลเลียม เป็ก
I have a signed copy of your authorization to use your semen.ฉันมีสำเนาคำอนุญาตให้ใช้อสุจิคุณ..
Agent Michaels, get FAA flight plans and authorization records on that craft.เจ้าหน้าที่ ไมเคิล, ดูแผนการบินของ FAA และแผนการบินของเครื่องบินนั่น.
And also, Officer Hong doesn't have the authorization to transfer you.และก็, คุณฮองยังไม่ได้รับอนุมัติให้โอนย้ายคุณได้
I'll get dhs authorization to bring john here.ฉันจะขออนุญาตเอาตัวจอห์นมาที่นี่
You're gonna enter it into the keyboard; when you do, it's going to ask you for a password and an authorization key.นายก็กดจากฝั่งนายไปเลยสิ. มันต้องรู้เลขรหัสเพื่อความปลอดภัยจากคุณอีก.
Agent Moss, you have my direct authorization to move on Starkwood.จนท.มอสส์ คุณได้รับ อนุญาตโดยตรงจากฉัน ในการเคลื่อนที่ไปยังสตาร์ควูด
I'll need to get authorization from my superior.ผมต้องได้รับอนุญาิติ จากหัวหน้าก่อน
That is all the authorization you will need.ทั้งหมดเลย คุณต้องได้รับอนุญาิติก่อน
I just wanted to get your authorization before I did that.คำอนุญาิติจากคุณ ก่อนผมจะทำมัน
Madame president, do we have your authorization to proceed?ท่านปธน. เราขออนุญาติ ไปดำเนินการต่อได้ไหม

authorization ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
许可证[xǔ kě zhèng, ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ ㄓㄥˋ, 许可证 / 許可證] license; authorization; permit
书面许可[shū miàn xǔ kě, ㄕㄨ ㄇㄧㄢˋ ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ, 书面许可 / 書面許可] written permission; written authorization

authorization ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] (n) {comp} CAT; Credit Authorization Terminal
介護認定[かいごにんてい, kaigonintei] (n) (See 要介護認定) nursing care authorization
委任状[いにんじょう, ininjou] (n) commission; proxy; power of attorney; authorization
無許可[むきょか, mukyoka] (adj-no) (1) unauthorized; without permission; unapproved; (n) (2) lack of permission; absence of authorization
アクセス権限[アクセスけんげん, akusesu kengen] (n) {comp} access authorizations
オーソライズ[, o-soraizu] (n,vs) authorize; authorise; authorization; authorisation
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord
公認[こうにん, kounin] (n,vs,adj-no) official recognition; authorization; authorisation; licence; license; accreditation; (P)
協賛[きょうさん, kyousan] (n,vs) support; mutual aid; cooperation; approval; authorization; authorisation; (P)
墨付き[すみつき, sumitsuki] (n) (1) (See お墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord; (P)
授権[じゅけん, juken] (n,vs) authorization; authorisation
許可[きょか, kyoka] (n) (1) permission; approval; authorization; license; (vs) (2) to permit; to authorize; (P)
許認可[きょにんか, kyoninka] (n,vs) approval and authorization; permits and licences
認定[にんてい, nintei] (n,vs) authorization; authorisation; acknowledgment; acknowledgement; certification; recognition; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] CAT, Credit Authorization Terminal
許可[きょか, kyoka] authorization (vs), permission, approval
アクセス権限[アクセスけんげん, akusesu kengen] access authorizations

authorization ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุญาต[n.] (anuyāt) EN: permission ; permit ; authorization FR: autorisation [f] ; permis [m] ; droit [m]
ใบอนุญาต[n. exp.] (bai anuyāt) EN: permit ; licence ; licence (Am.) ; authorization FR: permis [m] ; autorisation [f] ; licence [f]
ใบมอบฉันทะ[n. exp.] (bai møpchan) EN: power of attorney ; letter of attorney ; proxy ; mandate ; authorization FR:
ฉันทานุมัติ[n.] (chanthānuma) EN: authorization ; mandate FR:
ห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต[xp] (hām khao dō) EN: unauthorized entry forbidden ; no entry without authorization FR: entrée interdite sans autorisation
การอนุมัติ[n.] (kān anumat) EN: approval ; permission ; authorization FR: accord [m] ; autorisation [f] ; permission [f] ; approbation [f] ; acceptation [f]
ขออนุมัติ[v. exp.] (khø anumat) EN: ask for approval ; ask for authorization FR: demander l'autorisation
มอบฉันทะ[v.] (møpchantha) EN: authorize ; empower; give a proxy (to; ; give an authorization (to) ; give a mandate (to) FR:
พลการ[adv.] (phalakān) EN: arbitrarily ; without authorization ; without right ; without asking ; by force FR: arbitrairement ; par la force

authorization ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kontenberechtigung {f}account authorization
Betragsberechtigung {f}amount authorization
Bauvorlageberechtigung {f}authorization to present building documents
Berechtigungsgruppe {f}authorization group
Berechtigungskennzeichen {n}authorization identification
Berechtigungsklasse {f}authorization category
Berechtigungsmarkierung {f}authorization flag
Berechtigungsmaske {f}authorization mask
Berechtigungsprüfung {f}authorization check

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า authorization
Back to top