ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

leadership

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *leadership*, -leadership-

leadership ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
leadership (n.) ความสามารถในการเป็นผู้นำ See also: ความเป็นผู้นำ
leadership (n.) ตำแหน่งผู้นำ See also: ตำแหน่งหัวหน้า
leadership (n.) ผู้นำของกลุ่ม
English-Thai: HOPE Dictionary
leadership(ลี'เดอะชิพ) n. ตำแหน่งผู้นำ,ความเป็นผู้นำ,ความสามารถในการนำ,การนำ
English-Thai: Nontri Dictionary
leadership(n) ความเป็นผู้นำ,ความเป็นหัวหน้า,ตำแหน่งผู้นำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
leadershipภาวะผู้นำ, ประมุขภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leadershipความเป็นผู้นำ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเป็นผู้นำ (n.) leadership See also: chiefdom Syn. ความเป็นหัวหน้า Ops. ความเป็นผู้ตาม
ภาวะผู้นำ (n.) leadership
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pennsylvania's exercising leadership on solar power and wind power.เพนซิลเวเนียกำลังเคลื่อนไหวเป็นผู้นำ เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม
The third generation of leadership is rotten.ผู้นำรุ่้นที่สาม เสื่อมซะแล้ว
It takes real leadership to pick something you're clueless about.มีแต่ผู้นำที่เก่งกล้าเท่านั้นที่จะเลือกทางเลือกที่เขาไม่รู้ได้
FULCRUM uses leadership seminars to look for possible agents.ฟัลครัมใช้การสัมมนาภาวะผู้นำเพื่อเฟ้นหาคนที่มีแวว
They sponsored a leadership seminar.พวกเขาสนับสนุน งานสัมมนาภาวะผู้นำ
Your leadership skills are most impressive.ความเป็นผู้นำของเจ้าน่าประทับใจมาก
The leadership of our forces should never be belittledเป็นผู้นำคน อย่าทำตัวเหลวไหล
The Matrix of Leadership is not found.แมททริกซ์แห่งจิตผู้นำตามหาไม่ได้
Under the leadership Of prime minister ule motobo.ภายใต้ผู้นำ นายกรัฐมนตรีอูเล มาโทโบ
They've lost all the apt of leadership through whatever cause.พวกมันสูญเสียความเป็นผู้นำ
I'm sorry. I don't doubt your leadership of unr.ฉันไม่ได้ไม่มั่นใจกับการเป็นผู้นำยูเอ็นอาร์ของคุณ
The Bureau's modern techniques of fighting crime scientifically and the visionary leadership of our Director, J. Edgar Hoover.FBI มีเทคนิคสมัยปราบอาชญกรรมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และด้วยวิสัยทัศน์ของผู้นำ ผู้อำนวยการเอ็ดการ์ ฮูลเวอร์

leadership ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
领导权[lǐng dǎo quán, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄠˇ ㄑㄩㄢˊ, 领导权 / 領導權] leadership authority
首脑会晤[shǒu nǎo huì wù, ㄕㄡˇ ㄋㄠˇ ㄏㄨㄟˋ ˋ, 首脑会晤 / 首腦會晤] leadership meeting
首脑会议[shǒu nǎo huì yì, ㄕㄡˇ ㄋㄠˇ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 首脑会议 / 首腦會議] leadership conference; summit meeting
元老[yuán lǎo, ㄩㄢˊ ㄌㄠˇ, 元老] grandee; old leadership; chief figure (in a gerontocracy)
主导性[zhǔ dǎo xìng, ㄓㄨˇ ㄉㄠˇ ㄒㄧㄥˋ, 主导性 / 主導性] leadership
手下[shǒu xià, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄚˋ, 手下] leadership; under one's control or administration; subordinates; to take action; to run out of money
领导能力[lǐng dào néng lì, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄠˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, 领导能力 / 領導能力] leadership
兵权[bīng quán, ㄅㄧㄥ ㄑㄩㄢˊ, 兵权 / 兵權] military leadership; military power

leadership ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビジネスリーダーシップ[, bijinesuri-da-shippu] (n) business leadership
プライスリーダーシップ[, puraisuri-da-shippu] (n) price leadership
リーダーシップ的地位[リーダーシップてきちい, ri-da-shippu tekichii] (n) leadership position
リーダー交代[リーダーこうたい, ri-da-koutai] (n) leadership change
リーダー制[リーダーせい, ri-da-sei] (n) leadership organization; leadership organisation
指導の下に[しどうのもとに, shidounomotoni] (adv) under the guidance of; under the leadership of
指導部[しどうぶ, shidoubu] (n) leadership
統率[とうそつ, tousotsu] (n,vs) command; lead; generalship; leadership
覇を唱える[はをとなえる, hawotonaeru] (exp,v1) to reign supreme; to assume the leadership (hegemony); to dominate
リーダーシップ[, ri-da-shippu] (n) leadership; (P)
主導権[しゅどうけん, shudouken] (n) hegemony; leadership; initiative; (P)
先進[せんしん, senshin] (n,adj-no) seniority; advance; leadership; (P)
幹部[かんぶ, kanbu] (n,adj-no) management; (executive) staff; leaders; leadership; top brass; upper echelons; (P)
指導[しどう, shidou] (n,vs) (1) leadership; guidance; coaching; (2) shido (disciplinary action for a minor infringement of the rules of judo); (P)
統率力[とうそつりょく;とうりつりょく, tousotsuryoku ; touritsuryoku] (n) leadership; generalship

leadership ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนาจบังคับบัญชา[n. exp.] (amnāt bangk) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway FR:
บุคลิกความเป็นผู้นำ[n. exp.] (bukkhalik ) EN: leadership qualities FR:
ชิงอำนาจการนำ[v. exp.] (ching amnāt) EN: contend for leadership FR: lutter pour le leadership ; lutter pour la primauté
การนำ[n.] (kān nam) EN: leadership ; direction FR:
การเป็นผู้นำ[n. exp.] (kān pen phū) EN: leadership FR:
ความเป็นผู้นำ[n. exp.] (khwām pen p) EN: leadership FR: leadership [m] (anglic.)
ภาวะผู้นำ[n. exp.] (phāwa phūna) EN: leadership FR:
ผู้นำด้านราคา[n. exp.] (phū nam dān) EN: price leadership FR:

leadership ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Führungsqualitäten {pl}leadership qualities

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า leadership
Back to top