ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

despot

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *despot*, -despot-

despot ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
despot (n.) ผู้กดขี่ See also: นักเผด็จการ, ทรราช Syn. autocrat, dictator, tyrant
despotic (adj.) เกี่ยวกับผู้กดขี่ See also: เกี่ยวกับนักเผด็จการ Syn. oppressive, tyrannical
despotism (n.) ระบบเผด็จการ See also: การปกครองแบบเผด็จการ Syn. autarchy
despotism (n.) การปกครองแบบเผด็จการ See also: การปกครองแบบกดขี่ข่มเหง Syn. oppression, severity
despotism (n.) ผู้ปกครองซึ่งกดขี่ See also: การใช้อำนาจกดขี่, การข่มเหง Syn. oppression, cruelty, severity
English-Thai: HOPE Dictionary
despot(เดส'เพิท) n. ผู้กดขี่,ทรราชย์,นักเผด็จการ, See also: despotism n., Syn. tyrant
despotic(ดิสพอท'ทิค) adj. ซึ่งกดขี่,เผด็จการ,ซึ่งมีอำนาจเด็ดขาด,ตามอำเภอใจ, See also: despoticness n. ดูdespotic despotism n. ดูdespotic
English-Thai: Nontri Dictionary
despot(n) ผู้กดขี่,นักเผด็จการ,ทรราชย์
despotic(adj) ซึ่งใช้อำนาจเด็ดขาด,ซึ่งกดขี่,เผด็จการ,ตามอำเภอใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
despotผู้ใช้อำนาจเด็ดขาด [ดู tyrant ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I won't marry someone I don't love or give that despot the satisfaction that I helped him.ข้าจะไม่แต่งงานกับคนที่ข้าไม่ได้รัก หรือถูกบังคับ ให้เต็มใจที่จะช่วยเขา
So, how does a... special-forces soldier like Norris, that kind of résumé, become a hired mercenary for a crazed despot in South America?แล้วทำไม... ทหารหน่วย จู่โจมพิเศษอย่างนอร์ริส ประวัติดีอย่างนั้น
57 U.S. corporations were fined for trading with official enemies of the United States including terrorists tyrants and despotic regimes.มีบรรษัทสหรัฐฯ ถึง 57 บรรษัทถูกสั่งปรับ เพราะค้าขายกับประเทศที่เป็นศัตรูของสหรัฐฯ ซึ่งรวมทั้งผู้ก่อการร้าย, ทรราชและระบอบเผด็จการ
...you can roughly locate any community somewhere along a scale running all the way from democracy to despotism....คุณสามารถกำหนดตำแหน่งประเทศใด ๆ ตามไม้บรรทัดนี้ ที่มีมาตรวัดตั้งแต่ระบอบประชาธิปไตยไปจนถึงระบอบเผด็จการ
Well for one thing avoid the comfortable idea that the mere form of government can of itself safeguard a nation against despotism.อย่าปักใจเชื่อง่าย ๆ ว่า แค่มีรัฐบาลในรูปแบบประชาธิปไตย จะสามารถคุ้มครองชาติให้พ้นจากลัทธิเผด็จการได้
For big business despotism was often a useful tool for securing foreign markets and pursuing profits.การเข้าฮุบกิจการแบบชกใต้เข็มขัด สำหรับธุรกิจใหญ่ ๆ ระบอบเผด็จการมักเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์
"But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same object, evinces a design to reduce them under absolute despotism, it is their right, it is their duty to throw off such government"หากเมื่อมีการข่มเหงและแย่งชิง, เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น, หากสิทธิถูกจำกัดโดยทรราช,
And on the other an ancient group of despots..อีก ฝ่ายอยู่ข้างผู้มีอำนาจแต่โบราณ
Petty despot. May he rot in the underworld for his lack of esthetic taste.พวกเผด็จการ บางทีเรื่องผจญภัยในยมโลก ที่เขาแต่งอย่างมีสุนทรียะ
You should suffer the despotism of big agencies.นายจะต้องทุกข์ทรมานกับกับระบบอำนาจเด็ดขาคของเอเจนซี่ใหญ่ๆ
Well, the pieces I took had already been stolen from their rightful owners-- taken by Nazis, despots, governments.งานที่ฉันขโมยจะเป็นงานที่เคยโดนขโมย จากเจ้าของเดิมมาก่อนเท่านั้น โดนพวกนาซียึดมาบ้าง รัฐบาลยึดมาบ้าง
His cold despotic ways?ท่าทีเผด็จการเย็นชานั่น

despot ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
专制主义[zhuān zhì zhǔ yì, ㄓㄨㄢ ㄓˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 专制主义 / 專制主義] absolutism; despotism; autocracy
暴政[bào zhèng, ㄅㄠˋ ㄓㄥˋ, 暴政] tyranny; despotic rule
暴君[bào jūn, ㄅㄠˋ ㄐㄩㄣ, 暴君] tyrant; despot

despot ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デスポット[, desupotto] (n) despot
啓蒙専制君主[けいもうせんせいくんしゅ, keimousenseikunshu] (n) enlightened despot
独裁者[どくさいしゃ, dokusaisha] (n) dictator; despot
デスポティズム[, desupoteizumu] (n) despotism
リュウキュウヒメジ[, ryuukyuuhimeji] (n) sidespot goatfish (Parupeneus pleurostigma)
圧制;あっ制[あっせい, assei] (n) oppression; tyranny; despotism
圧制的[あっせいてき, asseiteki] (adj-na) oppressive; despotic
圧政[あっせい, assei] (n) (1) despotic administration; tyrannical rule; (2) power politics; political pressure
専制(P);擅制[せんせい, sensei] (n,vs,adj-no) despotism; autocracy; (P)
専制君主[せんせいくんしゅ, senseikunshu] (n) absolute monarch; despot; autocrat; tyrant
専制政治[せんせいせいじ, senseiseiji] (n) despotic government; autocracy
横暴[おうぼう, oubou] (adj-na,n) violence; oppression; high-handedness; tyranny; despotism; (P)
独裁[どくさい, dokusai] (n,vs,adj-no) dictatorship; despotism; (P)
独裁国家[どくさいこっか, dokusaikokka] (n) dictatorship; despotism
独裁政治[どくさいせいじ, dokusaiseiji] (n,adj-no) dictatorship; despotic government
苛政[かせい, kasei] (n) tyranny; despotism
虐政[ぎゃくせい, gyakusei] (n) tyranny; despotism

despot ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้มีอำนาจ[n. exp.] (phū mī amnā) EN: authoritarian ; autocrat ; despot ; tyrant ; dictator FR:
ผู้มีอิทธิพล[n. exp.] (phū mī itti) EN: despot ; tyrant ;gang boss ; Mafia boss FR:
ทรราช[n.] (thørarāt) EN: despot ; tyrant ; bad ruler FR: tyran [m] ; despote [m]
แสดงอำนาจบาตรใหญ่[adj.] (sadaēng amn) EN: tyrannical ; despotic ; imperious ; oppresive FR: tyrannique ; despotique

despot ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Despot {m} | Despoten
Despotismus {m}despotism
despotisch; machthaberisch {adj}despotic
despotisch {adv}despotically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า despot
Back to top