ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

right

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *right*, -right-

right ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
right (adj.) ถูกต้อง See also: ตรงตามข้อเท็จจริง Syn. correct, exact, true
right (adj.) เหมาะ See also: ควร, ถูกกาละเทศะ Syn. appropriate, proper, suitable
right (adj.) เป็นธรรม See also: ยุติธรรม, ชอบธรรม Syn. equitable, fair, just
right (adj.) ทางขวา See also: ด้านขวา, ขวามือ
right (adv.) อย่างเหมาะสม Syn. properly, suitably
right (adv.) อย่างฉับพลัน See also: อย่างแน่นอน Syn. exactly, immediately
right (adv.) โดยตรง Syn. directly, straight
right (n.) ความถูกต้อง Syn. accuracy, true
right (n.) สิทธิ See also: สิทธิตามกฎหมาย, สิทธิมนุษยธรรม Syn. entitlement, privilege
right (n.) ขวา See also: ด้านขวา
right (n.) พรรคอนุรักษ์นิยม See also: พรรคฝ่ายขวา Syn. conservative
right (vt.) ทำให้ถูกต้อง See also: ทำให้เหมาะสม, ทำให้เรียบร้อย Syn. put right, rectify
right (vt.) แก้ไข See also: ซ่อมแซม Syn. amend, correct, fix
right and left (idm.) ทุกที่ทุกทาง
right angle (n.) มุมฉาก See also: มุมเก้าสิบองศา
right as rain (sl.) ถูกต้องอย่างยิ่ง
right away (idm.) ทันทีทันใด
right line (n.) เส้นตรง
right of first publication (n.) ลิขสิทธิ์
right of way (n.) สิทธิผ่านทาง See also: สิทธิผ่านทางได้อย่างถูกต้อง
right on time (idm.) ตรงเวลาพอดี
Right on! (idm.) ถูกต้องแม่นยำเลย
right one (sl.) คนงี่เง่า Syn. a right one
right side up (idm.) ที่ถูกด้าน See also: ที่วางด้านบนขึ้น
right wing (n.) พรรคการเมืองอนุรักษ์นิยม
right-angled (adj.) ซึ่งมีมุมฉาก See also: ประกอบด้วยมุมฉาก
right-hand (adj.) มือขวา
right-handed (adj.) ถนัดมือขวา
right-hander (n.) ผู้ถนัดมือขวา
right-minded (adj.) ซึ่งสมเหตุสมผลและยุติธรรม
right-of-way (n.) สิทธิผ่านทาง See also: สิทธิผ่านทางได้อย่างถูกต้อง
right-wing (adj.) อนุรักษ์นิยม Syn. conservative, reactionary
right-winger (n.) ผู้อนุรักษ์นิยม
rightabout-face (n.) การกลับหลังหัน See also: การหันกลับ
righteous (adj.) ชอบธรรม See also: ยุติธรรม, ถูกต้อง Syn. moral, just, virtuous
righteousness (n.) ความชอบธรรม See also: ความยุติธรรม, คุณธรรม Syn. justice, virtue
rightful (adj.) ยุติธรรม See also: ถูกต้อง Syn. just, legitimate, proper
rightfully (adv.) อย่างยุติธรรม See also: อย่างถูกต้อง
rightist (adj.) ซึ่งยึดถือลัทธิอนุรักษ์นิยม Syn. right-wing
rightist (n.) ผู้ถือลัทธิอนุรักษ์นิยม Syn. conservative, right-winger
English-Thai: HOPE Dictionary
right(ไรทฺ) adj. ถูก,ถูกต้อง,ปกติ,เป็นธรรม,ยุติธรรม, (ด้าน) หน้า, (ด้าน) บน, (ข้าง) ขวา,ตรงไป,เป็นมุมฉาก n. ธรรม,ความยุติธรรม,ความถูกต้อง,สิทธิ,สิทธิตามกฎหมาย,การหันขวา,การเลี้ยวขวา,ฝ่ายที่ถูกต้อง,สมาชิกฝ่ายขวา,สมาชิกรัฐสภาที่นั่งอยู่ทางด้านขวาของประธานสภา vt. ทำให้เรียบร้อย,ทำให่เหทาะสม,แก้แค้น,แก้ไข vi. ทรงตัว,ตั้งตรง adv .เป็นเส้นตรง,อย่างถูกต้อง,แม่นยำ,เหมาะสม
right anglen. มุมฉาก,มุม90องศา, See also: rightangled adj.
right handn. มือขวา,ด้านขวา,ปีกขวา,ตำแหน่ง (ผู้) ที่มีเกียรติหรือเป็นที่ไว้วางใจเป็นพิเศษ,ความเข้มแข็ง
right of way(ไรทฺ'เทิฟเว) n. สิทธิผ่าน,สิทธิไปก่อน,ทางที่สามารถผ่านได้โดยชอบธรรม,ที่ดินที่ใช้ตัดถนน, See also: right-of-way n.
right wingn. พวกฝ่ายขวา,พวกอนุรักษนิยม, See also: right-wing adj. rightwinger n., Syn. conservative
right-downadj. โดยสิ้นเชิง,เต็มที่,เต็มตัว,ทีเดียว, Syn. entirely
right-handed(ไรทฺ'แฮนดิด) adj. ด้านขวา,ถนัดขวา,ใช้กับมือขวา,หันไปทางขวา,มีประโยชน์ที่สุด,มีประสิทธิภาพที่สุด,น่าไว้วางใจที่สุด,หมุนตามเข็มนาฬิกา, See also: right-handedness n.
right-handern. ผู้ถนัดขวา,ผู้ใช้มือขวาเล่น
right-of-way(ไรทฺ'เทิฟเว) n. สิทธิผ่าน,สิทธิไปก่อน,ทางที่สามารถผ่านได้โดยชอบธรรม,ที่ดินที่ใช้ตัดถนน, See also: right-of-way n.
righteous(ไร'เชิส) adj. ถูกต้อง,ชอบธรรม,มีธรรมะ,ตรงไปตรงมา
righteousness(ไร'เชิสนิส) n. ความถูกต้อง,ความชอบธรรม,การมีธรรมะ,ความตรงไปตรงมา
rightful(ไรทฺ'ฟูล) adj. โดยชอบธรรม,ยุติธรรม,ถูกต้อง, See also: rightfulness n., Syn. legitimate,equitable
rightist(ไร'ทิสทฺ) n. ผู้ยึดถือลัทธิอนุรักษนิยม,สมาชิกพวกเอียงขวา adj. ซึ่งยึดถือลัทธิอนุรักษนิยม,เอียงขวา, Syn. conservative,reactionary
rightly(ไรทฺ'ลี) adv. อย่างถูกต้อง
rightness(ไรทฺ'นิส) n. ความถูกต้อง,ความเหมาะสม,ความชอบธรรม, Syn. correctness
rights(ไรทซฺ) n. สิทธิ,สิทธิโดยชอบธรรม,สิทธิของพลเมือง adj. มีสิทธิ,มีสิทธิโดยชอบธรรมของพลเมือง, Syn. civil rights
English-Thai: Nontri Dictionary
right(adj) ถูกต้อง,ขวา,ปกติ,เรียบร้อย,เหมาะสม,ชอบธรรม,แท้จริง
RIGHT right angle(n) มุมฉาก
RIGHT-right-handed(adj) ทำด้วยมือขวา,ถนัดมือขวา,หมุนขวา
righteousness(n) ความชอบธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง
rightful(adj) โดยชอบธรรม,ถูกกฎหมาย,ยุติธรรม
rightly(adv) อย่างยุติธรรม,อย่างถูกต้อง,อย่างเป็นธรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rightสิทธิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
right angleมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
right of wayสิทธิผ่านที่, สิทธิใช้ทาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
right-hand derivative; right derivativeอนุพันธ์ขวา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
right-handed limitลิมิตขวา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rightfullyโดยชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rights issueสิทธิซื้อหุ้นที่ออกใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rightward welding; backhand welding; backward weldingการเชื่อมถอยหลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rightสิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่สิทธิที่บริษัทจดทะเบียนมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในการที่จะจองซื้อหุ้นสามัญจากการเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะได้สิทธิตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ถือครองอยู่ ราคาจองซื้อหุ้นใหม่ตามสิทธิจะต่ำกว่าราคาตลาดหรือต่ำกว่าราคาที่เสนอขายแก่บุคคลทั่วไป (public offering price) สิทธิที่มอบให้ผู้ถือหุ้นเดิมนี้จะกำหนดระยะเวลาให้ใช้สิทธิไว้ด้วยโดยปกติจะไม่เกิน 2 เดือน right ดังกล่าวนี้มีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า subscription right [ตลาดทุน]
right angleมุมฉาก, มุมที่มีขนาด 90 องศา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
right of wayright of way, เขตคู, เขตคลอง หรือ เขตถนน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรรมสิทธิ์รวม (n.) mutual right of ownership
กินขวา (v.) exceed in the right side See also: be inclined to the right Ops. กินซ้าย
คอยจังหวะ (v.) wait for the right moment See also: wait for a chance, bide one´s time, await a favorable opportunity Syn. คอยโอกาส
ชิดขวา (adv.) on the right hand side Ops. ชิดซ้าย
ตั้งหัวเรือ (v.) set the bow on the right direction
ถูกช่อง (adv.) through the right pull Syn. ถูกช่องถูกทาง
ถูกช่องถูกทาง (adv.) through the right pull
ถูกทาง (v.) act in the right way See also: do what is expected of one, conform, fall into place, move in the right direction Syn. เข้าที่เข้าทาง, เข้ารูปเข้ารอย
ถูกโรค (v.) be treated with a right remedy
สละสิทธิ์ (v.) give up one´s right (e.g. to remain silent) See also: forego one´s right/s
สละสิทธิ์ (v.) give up one´s right (e.g. to remain silent) See also: forego one´s right/s
หูช้าง (n.) board cut to a right angle to fit into corners See also: right-angled piece of wood, wood gusset
เข้าที่เข้าทาง (v.) put on the right track Syn. เข้าที่
เข้าที่เข้าทาง (v.) act in the right way See also: do what is expected of one, conform, fall into place, move in the right direction Syn. ถูกทาง, เข้ารูปเข้ารอย
เข้าร่องเข้ารอย (v.) act in the right way See also: do what is expected of one, conform, fall into place, move in the right direction Syn. ถูกทาง, เข้าที่เข้าทาง, เข้ารูปเข้ารอย
เข้ารูปเข้ารอย (v.) put on the right track Syn. เข้าที่, เข้าที่เข้าทาง
ได้จังหวะ (v.) be at right timing See also: get a chance Syn. ได้โอกาส, สบโอกาส
ขวา (adj.) right Ops. ซ้าย
ด้านขวา (n.) right Syn. ทางขวามือ Ops. ทางซ้าย
ถูกต้อง (v.) right See also: rectify, remedy Syn. ถูก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I need your help right awayฉันต้องการความช่วยเหลือของคุณเดี๋ยวนี้
I'm in the car right nowฉันอยู่ในรถตอนนี้
I woke up at 7 and got up right awayฉันตื่น 7 โมงและลุกขึ้นทันที
It's on your right sideมันอยู่ทางขวามือของคุณ
But you should do the right thingแต่คุณควรทำสิ่งในที่ถูกต้อง
I was just in the right place at the right timeฉันก็แค่อยู่ได้ถูกที่ถูกเวลาเท่านั้น
You'd better answer me right nowคุณควรจะตอบคำถามฉันตอนนี้
I believe you know the right thing to doฉันเชื่อว่าคุณรู้ว่าสิ่งไหนถูกต้องที่ควรทำ
He has the right to know whyเขามีสิทธิที่จะรู้ว่าทำไม
I guess I'd better go right awayฉันคิดว่าฉันควรต้องไปทันทีแล้วล่ะ
I think I should leave right awayฉันคิดว่าฉันควรไปเดี๋ยวนี้เลย
Oh, let's not do the work right now!โอ พวกเราอย่าเพิ่งทำงานนี้ตอนนี้เลย
I can't talk to you right nowฉันไม่สามารถพูดกับคุณได้ตอนนี้
You come to the right placeคุณมาถูกที่แล้วล่ะ
You can't go anywhere right nowคุณไม่สามารถไปไหนได้ในตอนนี้
Which ones are the right ones for me?ว่าอันไหนที่เหมาะสำหรับฉัน
Guess what I'm holding in my hand right nowทายสิว่าฉันกำลังถืออะไรไว้ในมือตอนนี้
But right now I stopped going thereแต่ตอนนี้ฉันเลิกไปที่นั่นแล้ว
He's right behind youเขาอยู่ข้างหลังเธอแน่ะ
No matter where she goes, I'm right there with her the whole timeไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนฉันก็จะอยู่ที่นั่นกับเธอตลอดเวลา
He stands up for the right thingเขายืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้อง
The best idea right now is to stay in their homesความคิดที่ดีที่สุดในตอนนี้คือให้พวกเขาอยู่กับบ้าน
I'll be right by your side the whole timeฉันจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดเวลา
I am unable to get to the phone right nowฉันไม่สามารถจะไปโทรศัพท์ได้ในตอนนี้
It's right behind youมันอยู่ข้างหลังคุณนั่นไง
I'll be right backเดี๋ยวฉันกลับมา
I'll introduce you around, make you feel right at homeฉันจะแนะนำคุณโดยรอบและทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับอยู่ที่บ้านเลย
I don't have the right to criticize othersฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์ใครเขา
I'll be right backเดี๋ยวฉันกลับมา ถ้าอยากจะดื่มอะไรก็บริการตนเองนะ
You have absolutely no right to do that!เธอไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นโดยเด็ดขาด
Right now I'm not very good at itตอนนี้ฉันไม่เก่งมันมากนักแล้วแหล่ะ
All right, we talk about it laterก็ได้ พวกเราจะพูดเกี่ยวกับมันทีหลังแล้วกัน
You know what? You had no rightเธอรู้อะไรไหม เธอไม่มีสิทธิ์
All right, but let's finish this work firstก็ได้ แต่พวกเรามาทำงานนี่ให้เสร็จก่อนเถอะ
You must do what you think is rightเธอต้องทำในสิ่งที่เธอคิดว่ามันถูกต้อง
All rightได้เลย ตกลง ฉันจะไปที่นั่น
It's all rightไม่เป็นไรหรอก มีอะไรหรือ?
I'm sorry to frighten youฉันขอโทษที่ทำให้คุณตกใจ
Is everything all right?ทุกอย่างเรียบร้อยดีไหม?
The book is protected by copyrightหนังสือเล่มนี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't be afraid. We're right behind you.ไม่ต้องกลัว เราอยู่ข้างหลังคุณ
Might be in this room right now.อาจจะอยู่ในห้องนี้ตอนนี้
Go right upstairs to bed.ชั้นบนไปทางตรงไปที่เตียง
Have B76 come right in.ให้ B76 เข้ามาข้างใน
You men, stay right here.พวกผู้ชาย อยู่ที่นี่
It's right here. Here it is.มันอยู่นี่ไง แค่ตกพื้น
If you see anyone, don't look right or left.ถ้าคุณเห็นใคร อย่าหันซ้ายหันขวา ให้มีพิรุธ
You must learn to choose between right and wrong.คุณต้องเรียนรู้ที่จะเลือก ระหว่างที่เหมาะสมและ
I dub you Pinocchio's conscience, lord high keeper of the knowledge of right and wrong, counsellor in moments of temptation... and guide along the straight and narrow path.ฉันพากย์คุณมโนธรรม ปิโนคี โอ ลอร์ดสูง ผู้รักษาประตูแห่งความรู้ที่ ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ให้คำปรึกษาในช่วงเวลาของ การทดลองและ
They're the wrong things that seem right at the time.มันกำลังสิ่งที่ผิดที่ดูเหมือน ถูกต้อง
But, uh, even though the right things may seem wrong sometimes, uh, sometimes the, the wrong things may be right at the wrong time.ในเวลา แต่เอ่อแม้ว่า สิ่งที่ถูกต้องอาจจะดูเหมือนไม่ ถูกต้องบางครั้งเอ่อ บางครั้งสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
When you get in trouble and you don't know right from wrongเมื่อคุณได้รับในปัญหา และคุณไม่ทราบว่าถูกต้องจาก การที่ไม่ถูกต้อง

right ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
时下[shí xià, ㄕˊ ㄒㄧㄚˋ, 时下 / 時下] at present; right now
黑白[hēi bái, ㄏㄟ ㄅㄞˊ, 黑白] black and white; right and wrong; monochrome
炼字[liàn zì, ㄌㄧㄢˋ ㄗˋ, 炼字 / 煉字] calligraphy practise; to search for the right word
益民[yì mín, ㄧˋ ㄇㄧㄣˊ, 益民] good citizens; the right side in a civil war
指挥有方,人人乐从[zhǐ huī yǒu fāng, ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄧㄡˇ ㄈㄤ, ren2 ren2 le4 cong2, 指挥有方,人人乐从 / 指揮有方,人人樂從] command right and you will be obeyed cheerfully (谚语 proverb)
对症[duì zhèng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄥˋ, 对症 / 對症] correct diagnosis; to prescribe the right cure for an illness; to suit the medicine to the illness
对头[duì tóu, ㄉㄨㄟˋ ㄊㄡˊ, 对头 / 對頭] correct; normal; to be on good terms with; on the right track; right
感化[gǎn huà, ㄍㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 感化] corrective influence; to reform (a criminal); redemption (of a sinner); to influence (a malefactor to a better life); to guide sb back to the right path by repeated word and example
神权[shén quán, ㄕㄣˊ ㄑㄩㄢˊ, 神权 / 神權] divine right (of kings)
行使[xíng shǐ, ㄒㄧㄥˊ ㄕˇ, 行使] exercise (a right etc)
地利[dì lì, ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ, 地利] favorable location; in the right place; productivity of land
眼底[yǎn dǐ, ㄧㄢˇ ㄉㄧˇ, 眼底] fundus of the eye (containing the choroid, retina, optic nerve etc); inside the eye; right in front of one's eyes; in full view as a panorama
左顾右盼[zuǒ gù yòu pàn, ㄗㄨㄛˇ ㄍㄨˋ ㄧㄡˋ ㄆㄢˋ, 左顾右盼 / 左顧右盼] glancing to left and right (成语 saw); to look all around
三角板[sān jiǎo bǎn, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄅㄢˇ, 三角板] set square; triangle (for drawing right angles)
理直气壮[lǐ zhí qì zhuàng, ㄌㄧˇ ㄓˊ ㄑㄧˋ ㄓㄨㄤˋ, 理直气壮 / 理直氣壯] in the right and selfconfident (成语 saw); bold and confident with justice on one's side; to have the courage of one's convictions; just and forceful
高低[gāo dī, ㄍㄠ ㄉㄧ, 高低] height; high or low (altitude or pitch of sound); ups and downs (success or failure); whether sth is right or wrong; comparative strength, weight, depth, stature; (spoken interjection) anyway, whatever; eventually, in the end
不是味儿[bù shì wèi er, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄨㄟˋ ㄦ˙, 不是味儿 / 不是味兒] not the right flavor; not quite right; a bit off; fishy; queer; amiss; feel bad; be upset
眼底下[yǎn dǐ xia, ㄧㄢˇ ㄉㄧˇ ㄒㄧㄚ˙, 眼底下] in front of one's eyes; in full view as a panorama; right now
神不守舍[shén bù shǒu shè, ㄕㄣˊ ㄅㄨˋ ㄕㄡˇ ㄕㄜˋ, 神不守舍 / 神不守捨] not in one's right mind; restless
良知良能[liáng zhī liáng néng, ㄌㄧㄤˊ ㄓ ㄌㄧㄤˊ ㄋㄥˊ, 良知良能] instinctive understanding, esp. of ethical issues (成语 saw); untrained, but with an inborn sense of right and wrong; innate moral sense
左右勾拳[zuǒ yòu gōu quán, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ ㄍㄡ ㄑㄩㄢˊ, 左右勾拳] left hook and right hook (boxing); the old one-two
左右手[zuǒ yòu shǒu, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ ㄕㄡˇ, 左右手] left and right hands; fig. collaboration
专卖[zhuān mài, ㄓㄨㄢ ㄇㄞˋ, 专卖 / 專賣] monopoly; exclusive right to trade
优先认股权[yōu xiān rèn gǔ quán, ㄧㄡ ㄒㄧㄢ ㄖㄣˋ ㄍㄨˇ ㄑㄩㄢˊ, 优先认股权 / 優先認股權] preemptive right (in share issue)
优先承购权[yōu xiān chéng gòu quán, ㄧㄡ ㄒㄧㄢ ㄔㄥˊ ㄍㄡˋ ㄑㄩㄢˊ, 优先承购权 / 優先承購權] prior purchase right; right of first refusal (ROFR); preemptive right to purchase
右分枝关系从句[yòu fēn zhī guān xì cóng jù, ㄧㄡˋ ㄈㄣ ㄓ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄘㄨㄥˊ ㄐㄩˋ, 右分枝关系从句 / 右分枝關係從句] right branching relative clauses
[yòu, ㄧㄡˋ, 右] right (-hand)
右侧[yòu cè, ㄧㄡˋ ㄘㄜˋ, 右侧 / 右側] right side
右前卫[yòu qián wèi, ㄧㄡˋ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ, 右前卫 / 右前衛] right forward (soccer position)
右舵[yòu duò, ㄧㄡˋ ㄉㄨㄛˋ, 右舵] right rudder
眼见[yǎn jiàn, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, 眼见 / 眼見] right away
反正一样[fǎn zhèng yī yàng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ ㄧ ㄧㄤˋ, 反正一样 / 反正一樣] whether it's right or wrong doesn't make a lot of difference; six of one and half a dozen of the other; as broad as it is long
下手[xià shǒu, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ, 下手] start; put one's hand to; set about; the seat to the right of the main guest
[chù, ㄔㄨˋ, 亍] step with the right foot
投票权[tóu piào quán, ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ ㄑㄩㄢˊ, 投票权 / 投票權] suffrage; right to vote
良图[liáng tú, ㄌㄧㄤˊ ㄊㄨˊ, 良图 / 良圖] good plan; right strategy; to take one's time forming the right decision
合于时宜[hé yú shí yí, ㄏㄜˊ ㄩˊ ㄕˊ ㄧˊ, 合于时宜 / 合于時宜] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion
合时宜[hé shí yí, ㄏㄜˊ ㄕˊ ㄧˊ, 合时宜 / 合時宜] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion
时宜[shí yí, ㄕˊ ㄧˊ, 时宜 / 時宜] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 就] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g

right ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] (n) right of access; access permission; access right
いいとこ;いいところ[, iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most
いい線;良い線;好い線[いいせん, iisen] (exp) (See いい線行く) more or less right; you are on the right track; getting warm
いい線いってる;いい線行ってる[いいせんいってる, iisen'itteru] (exp,v1) (col) (See いい線を行く) to be on the right track; to be close enough
いい線を行く;良い線を行く;好い線を行く[いいせんをいく, iisenwoiku] (exp,v5k-s) (See 良い線行く) to be on the right track; to go well
いい線行く;良い線行く;好い線行く[いいせんいく, iisen'iku] (exp,v5k-s) to be on the right track; to go well
エアライト[, earaito] (n) air right
きりきり[, kirikiri] (adv) (on-mim) at once; right away; quickly
ぐれる[, gureru] (v1,vi) to stray from the right path
けじめ[, kejime] (n) distinction (between right and wrong); (P)
すぐそこ[, sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette)
すんづくり[, sundukuri] (n) kanji sun ("inch") radical at right (radical 41)
ただ今(P);唯今(oK);只今[ただいま, tadaima] (int,exp) (1) (uk) (abbr) (See ただいま帰りました) Here I am; I'm home!; (n-t,adv) (2) presently; right away; right now; just now; (P)
とんぼ返り;蜻蛉返り;トンボ返り[とんぼがえり(とんぼ返り;蜻蛉返り);トンボがえり(トンボ返り), tonbogaeri ( tonbo kaeri ; tonbo kaeri ); tonbo gaeri ( tonbo kaeri )] (n,vs) (1) somersault; (2) returning from a destination right after arriving there; non-stop round trip; round trip without an overnight stop; (3) abrupt change of direction
ど真ん中;ど真中;土真ん中(iK)[どまんなか, domannaka] (n,adj-no) (col) right in the center (centre)
なり[, nari] (prt) (1) or; whether or not; (2) (after dictionary form verb) as soon as; right after; (3) (after past tense verb) while still; with previous state still in effect; (P)
ばっちり[, bacchiri] (adv) perfectly; properly; right on the mark; sure thing
マーチャンダイジングライツ[, ma-chandaijinguraitsu] (n) merchandising right
まげわりふ[, magewarifu] (n) kanji "crooked seal" radical at right (variant of radical 26)
よし(P);よーし;ようし[, yoshi (P); yo-shi ; youshi] (int) alright; all right; right on; looking good; OK; okay; (P)
ライト[, raito] (adj-na,n) (1) light; (2) right; (n) (3) right field; right fielder; (P)
わき目も振らずに;脇目も振らずに[わきめもふらずに, wakimemofurazuni] (exp) without looking aside; looking neither right nor left; wholeheartedly
一山当てる[ひとやまあてる, hitoyamaateru] (exp,v1) to be right on target; to strike it rich
一手販売権[いってはんばいけん, ittehanbaiken] (n) exclusive-distributorship; exclusive selling right
一気に[いっきに, ikkini] (adv) (1) in one go; in one gulp; in one breath; without stopping; without pausing; without resting; in one sitting; at a stretch; all at once; (2) immediately; instantly; right away; straight away; straightaway; (P)
上手[じょうず(P);じょうて;じょうしゅ, jouzu (P); joute ; joushu] (adj-na,n) (1) upper part; (n) (2) (かみて only) upper stream; upper course of a river; (3) (かみて only) right side of the stage (audience's or camera's POV); stage left (actor's POV); (adj-na,n) (4) (うわて only) skillful (only in comparisons); dexterity (only in comparisons); (n) (5) (うわて only) over-arm grip on opponent's belt (sumo)
[しも, shimo] (n) (1) below; down; under; younger (e.g. daughter); (2) bottom; (3) beneath; underneath; (4) (as 下から, 下より, etc.) just after; right after; (n,adj-no) (5) inferiority; one's inferior (i.e. one's junior); (n) (6) (See 下取り) trade-in; (n-pref) (7) (See 下準備) preliminary; preparatory; (P)
不可侵権[ふかしんけん, fukashinken] (n) inviolable right
不惑[ふわく, fuwaku] (n) past forty; following right course
乙矢;弟矢[おとや, otoya] (n) (See 甲矢) arrow with feathers that curve to the right (the second of two arrows to be fired)
二酸化炭素排出権[にさんかたんそはいしゅつけん, nisankatansohaishutsuken] (n) right to emit carbon dioxide
交戦権[こうせんけん, kousenken] (n) right of belligerency
今や[いまや, imaya] (adv) now (esp. in contrast to the past); now at last; at present; right now; (P)
仕手柱;シテ柱[してばしら(仕手柱);シテばしら(シテ柱), shitebashira ( shite hashira ); shite bashira ( shite hashira )] (n) (See 仕手・2) upstage right pillar (on a noh stage), where the main actor stands at the start and end of the play
以遠権[いえんけん, ienken] (n) (aeronautical) beyond right
優先権[ゆうせんけん, yuusenken] (n) priority; preference; preferential right
先買権[せんばいけん, senbaiken] (n) right of first refusal; (right of) preemption; purchase option
公訴時効[こうそじこう, kousojikou] (n) (legal) limitation; prescription of the right to prosecute an accused; statute of limitation
南蛮[なんばん, nanban] (n) (1) (arch) (derog) southern barbarians (formerly used by the Chinese to refer to non-ethnic Chinese to the south); (2) (arch) South-East Asia; (3) (arch) (See 紅毛・2) Western Europe (esp. Spain and Portugal, their South-East Asian colonies, and their goods and people arriving in Japan via the colonies); (pref) (4) exotic (esp. Western European or South-East Asian style); (n) (5) (usu.ナンバ) (in dance, puppetry, etc.) thrusting the right foot and right arm forward at the same time (or left foot and left arm); (6) (abbr) (See 南蛮煮・なんばんに・2) food prepared using chili peppers or Welsh onions; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access permission, access right
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access right
ダイナリ[だいなり, dainari] greater-than mark, right angle bracket
制御権[せいぎょけん, seigyoken] control right
右シフト[みぎシフト, migi shifuto] right shift (bitwise, arithmetic)
右上隅[みぎうえすみ, migiuesumi] top right corner
右下隅[みぎしたすみ, migishitasumi] bottom right corner
右側への結合性を持つ[ひだりがわへのけつごうせいをもつ, hidarigawahenoketsugouseiwomotsu] to be right associative
右揃え[みぎそろえ, migisoroe] right justification (vs)
右方端[うほうたん, uhoutan] right hand edge
ライトサイジング[らいとさいじんぐ, raitosaijingu] rightsizing
右回り[みぎまわり, migimawari] clockwise rotation, CW, righthanded rotation
右寄せ[みぎよせ, migiyose] right-justification (vs)
明るさ[あかるさ, akarusa] brightness, luminance
正当[せいとう, seitou] legal (an), just, right, due
著作権侵害[ちょさくけんしんがい, chosakukenshingai] copyright infringement, piracy
著作権図書館[ちょさくけんとしょかん, chosakukentoshokan] copyright library
著作権登録図書館[ちょさくけんとうろくとしょかん, chosakukentourokutoshokan] copyright library
輝度[きど, kido] brightness, luminance
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
女権[じょけん, joken] Thai: สิทธิสตรี English: women's rights
正解[せいかい, seikai] Thai: ถูกต้อง หรือ เหมาะสมดีแล้ว English: right

right ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อำนาจคือธรรม[X] (amnāt kheū ) EN: might is right FR:
อันสมควร[X] (an somkhūan) EN: reasonable ; right FR:
อนุพันธ์ขวา[n. exp.] (anuphan khw) EN: right derivative ; right-hand derivative FR:
เอาละ[interj.] (aola) EN: ok ; all right ; very well ; now then FR: Bon ! ; Parfait !
เอาเถอะ[interj.] (ao thoe) EN: okay ; all right FR: c'est bien
บาปกรรม[n.] (bāpkam) EN: wicked ; sinful ; not right FR:
เบื้องขวา[adv.] (beūang khwā) EN: on the right side ; to the right FR: à droite ; sur la droite
เบื้องประทักษิณ[X] (beūang prat) EN: to the right (of) ; at the right (of) FR:
เบี่ยงไปทางขวา[v. exp.] (bīeng pai t) EN: incline to the right ; lean to the right FR: pencher à droite
บกพร่อง[adj.] (bokphrǿng) EN: faulty ; defective ; wrong ; not right FR: défectueux ; imparfait
บุคคลสิทธิ[n.] (bukkhalasit) EN: personal right FR:
บุคคลสิทธิ[n.] (bukkhonlasi) EN: personal right FR:
บุริมสิทธิ[n.] (burimmasit) EN: preferential right ; prior right ; preference ; priority FR: priorité [f]
บุริมสิทธิสามัญ[n.] (burimmasits) EN: general preferential right FR:
ใช่[v.] (chai) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right ; yeah (inf.) FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; Affirmatif ! ; ouais (fam.)
ใช้สิทธิ[v. exp.] (chai sitthi) EN: exercise one's right FR: exercer son droit
ใช้สิทธิเลือกตั้ง[v. exp.] (chai sitthi) EN: exercise one's right of vote FR: exercer son droit de vote
ช่างเถอะ[X] (chāng thoe ) EN: forget it ; that's all right ; don't worry ; it's nothing ; never mind FR: ça m'est égal ; ce n'est rien
เชียว[adv.] (chīo) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
ชิดขวา[v. exp.] (chit khwā) EN: keep to the right ; keep right FR: serrer à droite ; Gardez votre droite !
ชอบ[v.] (chøp) EN: be right ; be righteous ; be proper ; be rightful ; be in accordance with FR: être juste
ชอบธรรม[adj.] (chøptham) EN: just ; fair ; right FR: juste
ได้จังหวะ[v. exp.] (dāi jangwa) EN: be at right timing ; get a chance ; have an opportunity FR:
ได้ขนาดพอดี[v. exp.] (dāi khanāt ) EN: be the right size FR:
ได้ส่วน[v.] (dāisuan) EN: be proportionate ; be proportional ; be balanced ; fit ; be right FR:
ได้ส่วน[X] (dāisuan) EN: in the right proportion ; as for ; as regards ; so far as ;on the part of FR:
ด้านประกอบมุมฉาก[n. exp.] (dān prakøp ) EN: leg ; leg of a right triangle ; ,cathetus FR:
เดียงสา[v.] (dīengsā) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong ; know what is suitable and what is not ; know the situation thoroughly FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
ดีล่ะ[adj.] (dī la) EN: okay ; all right ; good FR:
ดีแล้ว[adj.] (dī laēo) EN: good ; not bad ; all right ; okay ; that's fine ; all right for you FR: très bien ! ; parfait !
เดี๋ยวนี้[adv.] (dīonī) EN: now ; right now ; at this moment ; instantly ; at once ; just now ; immediately FR: maintenant ; à présent ; en ce moment ; tout de suite ; immédiatement
ดีพอใช้[adj.] (dī phøchai) EN: all right FR:
ดิ่ว[adv.] (diu) EN: straightly ; directly ; right away FR:
เดินดุ่ม[v. exp.] (doēn dum) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air FR: marcher avec un air songeur
เดินย่ำ[v. exp.] (doēn yam ) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air FR: cheminer
โดยนิตินัย[adv.] (dōi nitinai) EN: legally ; de jure ; by right FR:
ดุ่ย ; ดุ่ย า[adv.] (dui) EN: without looking left or right FR:
ดุ่ม[adv.] (dum) EN: without looking left or right ; in a preoccupied way ; intently ; fixedly FR:
ดุ่ม ๆ = ดุ่มๆ[adv.] (dum-dum) EN: without looking left or right ; in a preoccupied way ; intently ; fixedly FR:

right ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rechtsmissbrauch {m}abuse of right
Größer-Zeichen; rechte spitze Klammer {f}greater-than sign; right angle bracket
Stichwort {n} | auf Stichwort | genau aufs Stichwort; wie gerufen | das Stichwort geben; das Einsatzzeichen geben | jdm. sein Stichwort gebencue | on cue | right on cue | to cue | to give sb. his cue
Anwartschaftsrecht {n}expectant right
Datei-Schutzrecht {n}file protection right
Erbbaurecht {n}heritable building right
Rechtsverlust {m}loss of a right
prioritätsbegründend {adj}giving rise to a right of priority
Nähe {f} | in der Nähe | in unmittelbarer Nähe zu | zeitliche Näheproximity | in proximity to | in close proximity to; in close vicinity to; right next to | proximity in time
Südlicher Glattdelfin {m} [zool.]southern right whale dolphin; mealy-mouthed porpoise (Lissodelphis peronii)
Aktienbezugsrecht {n}stock purchase warrant; stock option right
Rechtsruck {m} [pol.]swing to the right
Markenrecht {n} [jur.]trademark right
Rechtsübertragung {f}transfer of right
Vetorecht {n}power of veto; right of veto
Ankathete {f} [math.]adjacent (of a right-angled triangle)
Blankglühen {n}bright annealing
Glanzgarn {n}bright yarn
fröhlich; intelligent; aufgeweckt {adj} | fröhlicher; aufgeweckter | am fröhlichsten; am aufgewecktestenbright | brighter | brightest
hell; klar; heiter {adj} | heller | am hellstenbright | brighter | brightest
knallgelb {adj}bright yellow
Helligkeitssteuerung {f} am Monitorbrightness control
Verzierung {f}brightwork
Besuchsrecht {n} für seine Kinderright of access to one's children
Bürgerrechtsbewegung {f}civil rights campaign
Bürgerrechtskämpfer {m}civil rights campaigner
Copyright {n} | mit einem Copyright versehenCopyright | copyrighted
Copyright-Zeichen {n}copyright sign (©)
Pflichtabgabe {f}copyright deposit
Urheberrechtsgesetz {n}copyright law
Urheberrechtsverletzung {f}copyright violation
Dramatiker {m}playwright
Existenzberechtigung {f}right to exist
Rechtsextremismus {m}right-wing extremism
Rechtsextremist {m}right-wing extremist
Rechtsradikale {m,f}; Rechtsradikalerright wing extremist
Weiderecht {n}grazing rights
Helligkeit {f}brightness
Immaterialgüterrecht {n}; Recht des geistigen Eigentums [jur.]intellectual property rights (IPR)
Kathete {f} [math.]leg (of a right-angled triangle)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า right
Back to top