ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

poet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *poet*, -poet-

poet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
poet (n.) กวี See also: นักแต่งโคลงกลอน, คนเขียนบทประพันธ์, คนแต่งบทกวี Syn. poemwriter, bard
poet laureate (n.) นักกวีราชสำนัก
poetaster (n.) นักกวีชั้นเลว Syn. parodist
poetess (n.) นักกวีหญิง
poetic (adj.) เกี่ยวกับบทกวี Syn. poetical, lyrical, metrical Ops. prosaic, unpoetical
poetic (adj.) เกี่ยวกับนักกวี See also: เกี่ยวกับนักแต่งโคลงกลอน, เกี่ยวกับคนเขียนบทประพันธ์, เกี่ยวกับคนแต่งบทประพันธ์
poetic (adj.) ซึ่งมีพรสวรรค์ในการประพันธ์บทกวี See also: ซึ่งมีพรสวรรค์ในการประพันธ์บทกวี, เจ้าบทเจ้ากลอน
poetic (adj.) ซึ่งแสดงความรู้สึกของกวี See also: ซึ่งแสดงความรู้สึกของนักประพันธ์
poetic (adj.) ซึ่งมีอารมณ์สุนทรีย์
poetic justice (idm.) กรรมตามทัน See also: สมควรได้รับ
poetical (adj.) เกี่ยวกับบทกวี See also: เกี่ยวกับบทประพันธ์ Syn. poetic, lyrical
poetical (adj.) เกี่ยวกับนักกวี See also: เกี่ยวกับนักแต่งโคลงกลอน, เกี่ยวกับคนเขียนบทประพันธ์, เกี่ยวกับคนแต่งบทประพันธ์ Syn. poetic
poetical (adj.) ซึ่งมีพรสวรรค์ในการแต่งบทกวี
poetical (adj.) ซึ่งแสดงความรู้สึกของกวี See also: ซึ่งแสดงความรู้สึกของนักประพันธ์
poetical (adj.) ซึ่งมีอารมณ์สุนทรีย์
poetics (n.) การศึกษาพื้นฐานของการประพันธ์
poetize (vt.) ทำให้เป็นบทกวี See also: ทำให้เป็นบทประพันธ์
poetry (n.) บทกวี Syn. lyric, verse
poetry (n.) การประพันธ์บทกวี
poetry (n.) ลักษณะของกวีนิพนธ์
English-Thai: HOPE Dictionary
poet(โพ'อิท) n. นักกวี, Syn. versifier,bard
poet laureate(-ลอ'รีเอท) n. นักกวีราชสำนัก,นักกวีที่มีชื่อเสียงที่สุด pl. poets laureate
poetess(โพ'อิทิส) n. นักกวีหญิง
poetic(โพเอท'ทิค) adj. เกี่ยวกับบทกวีหรือนักกวี,
poetics(โพเอท'ทิคซฺ) n. ฉันทลักษณ์,บทกวีนิพนธ์,อารมณ์แห่งกวีนิพนธ์
poetry(โพ'อิทรี) n. การประพันธ์บทกวี,กวีนิพนธ์
English-Thai: Nontri Dictionary
poet(n) กวี,ผู้ประพันธ์
poetess(n) กวีหญิง
poetic(adj) เกี่ยวกับบทกวี
poetical(adj) เกี่ยวกับบทกวี
poetry(n) บทกวี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
poetกวี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poet laureateรัตนกวี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poetic dictionศัพท์กวี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poetic justiceยุติธรรมแบบกวี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poetry; poesie; poesyกวีนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Poeticsการแต่งคำประพันธ์ [TU Subject Heading]
Poetryกวีนิพนธ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กวี (n.) poet See also: bard
จินตกวี (n.) poet See also: bard Syn. กวี
นักกวี (n.) poet See also: writer, bard, versifier
กวีนิพนธ์ (n.) poetry See also: poem, verse Syn. บทกวี, กลอน, โคลงกลอน, คำประพันธ์
งานประพันธ์ (n.) poetry See also: prose, poem Syn. งานเขียน, บทประพันธ์
บทกวี (n.) poetry See also: poem, verse
บทประพันธ์ (n.) poetry See also: prose, poem Syn. งานเขียน
โคลงกลอน (n.) poetry See also: poem, verse Syn. บทกวี
PEN (abbr.) คำย่อของ International Association of Poets See also: หรือคำย่อของ Playwrights, Editors, Essayists, and Novelists
ดั้น (n.) a kind of poetry Syn. โคลงดั้น, ร่ายดั้น
ร่ายดั้น (n.) a kind of poetry Syn. โคลงดั้น
สักวา (n.) form of poetry See also: verse form
เทอญ (adv.) a particle used in a more poetic context at the end of clause See also: used like or added for emphasis to any word Syn. เถิด
โคลงดั้น (n.) a kind of poetry Syn. ร่ายดั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Magnet, I think you'd be a better poet than a prosecutor.แม็กเน็ต ,ฉันว่าเธอไปเป็นนักกวี ดีกว่าจะมั้ย
What I need now is not to become a prosecutor, but to become a poet and comfort your soul.ตอนนี้ฉันไม่ต้องการจะเป็นทนายแล้ว แต่ฉันจะเป็นนักกวี และคอยดูแลจิตวิญญาณของเธอ
It has three words, but the poet has scratched them out.มันมีสามคำ แต่นักกวีได้ขีดลบ มันทิ้งไปจนหมด
You could be a poet with the racket like Laver was.นายอาจได้เป็นกวี ที่จับแรคเค็ทแทนปากกาอย่างเลเวอร์
It seems the poet wrote it after the death of his beloved.เหมือนว่า ผู้แต่งเขียน หลังจากคนรักของเค้าได้เสียชีวิตลง
By a famous Irish poet who won the Nobel Prize.เป็นของกวีชาวไอริชผู้โด่งดัง ที่ได้รับรางวัลโนเบล
Haven't you got poet or something like that?เคยลองนักกวี หรืออะไรคล้ายๆบ้างมั้ย
No, you see the trouble with poet is, how do you know it's deceased?ไม่เคยเลย คืองี้ ปัญหากับนักกวีก็คือ เราจะบอกได้ไงว่ามันตายรึยัง
Like the poet said: " The only ship certain to come in has black sails."อย่างที่กลอนว่า โอกาสจะมาพร้อมกับความเสี่ยงเท่านั้น
When the poet looks into the river he sees the reflection of the sky in it.เมื่อผู้ประพันธ์มองลงไปที่แม่น้ำ เขามองเห็นภาพสะท้อนของท้องฟ้า
So, the poet says...ผู้ประพันธ์บอกว่า...
I am a poet and playwright by trade and sometimes a musician.ข้าเขียน กวีและบทละครขาย บางครั้งข้าก็เป็นนักดนตรี

poet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰心[Bīng Xīn, ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄣ, 冰心] Bing Xin (1900-1999), female poet and children's writer
宋祁[Sòng Qí, ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˊ, 宋祁] Song Qi (998-1061), Song dynasty poet and writer, coauthor of History of the Later Tang Dynasty 新唐書|新唐书
每逢佳节倍思亲[měi féng jiā jié bèi sī qīn, ㄇㄟˇ ㄈㄥˊ ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄝˊ ㄅㄟˋ ㄙ ㄑㄧㄣ, 每逢佳节倍思亲 / 每逢佳節倍思親] doubly homesick for our dear ones at each festive day (Tang poet Wang Wei's 王維|王维 remembering his brother)
埃德加・爱伦・坡[Āi dé jiā, ㄞ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄚ· Ai4 lun2 · Po1, 埃德加・爱伦・坡 / 埃德加・愛倫・坡] Edgar Allen Poe (1809-1849), American poet and novelist
李贺[Lǐ Hè, ㄌㄧˇ ㄏㄜˋ, 李贺 / 李賀] LiHe (790-816), Tang poet and author of 南园十三首
蜀相[Shǔ xiàng, ㄕㄨˇ ㄒㄧㄤˋ, 蜀相] Prime Minister Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 of Shu, memorial poem by Tang poet Du Fu 杜甫, Where to seek the Prime Minister's memorial hall?
贫女诗[pín nǚ shī, ㄆㄧㄣˊ ㄋㄩˇ ㄕ, 贫女诗 / 貧女詩] Poor Woman, long poem by Tang dynasty poet Qin Tao'yu 秦韜玉|秦韬玉
莎士比亚[Shā shì bǐ yà, ㄕㄚ ㄕˋ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, 莎士比亚 / 莎士比亞] Shakespeare (name); William Shakespeare (1564-1616), poet and playwright
曹操[Cáo Cāo, ㄘㄠˊ ㄘㄠ, 曹操] Cao Cao (155-220), famous statesman and general at the end of Han, noted poet and calligrapher, later warlord, founder and first king of Cao Wei 曹魏, father of Emperor Cao Pi 曹丕; the main villain of novel the Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义
威廉・莎士比亚[Wēi lián, ㄨㄟ ㄌㄧㄢˊ· Sha1 shi4 bi3 ya4, 威廉・莎士比亚 / 威廉・莎士比亞] William Shakespeare (1564-1616), poet and playwright
普希金[Pǔ xī jīn, ㄆㄨˇ ㄒㄧ ㄐㄧㄣ, 普希金] Alexandr Sergeevich Pushkin (1799-1837), great Russian romantic poet
对仗[duì zhàng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄤˋ, 对仗 / 對仗] antithesis (two lines of poetry matching in sense and sound); to fight; to wage war
楼台[lóu tái, ㄌㄡˊ ㄊㄞˊ, 楼台 / 樓臺] balcony; high building (esp. in poetry); tower
诗人[shī rén, ㄕ ㄖㄣˊ, 诗人 / 詩人] bard; poet
神韵[shén yùn, ㄕㄣˊ ㄩㄣˋ, 神韵 / 神韻] charm or grace (in poetry or art)
[fù, ㄈㄨˋ, 赋 / 賦] poetic essay; taxation; bestow on; endow with
文苑英华[Wén yuàn yīng huá, ㄨㄣˊ ㄩㄢˋ ㄏㄨㄚˊ, 文苑英华 / 文苑英華] Finest blossoms in the garden of literature, Song dynasty collection of poetry, odes, songs and writings compiled during 982-986 under Li Fan 李昉, Xu Xuan 徐鉉|徐铉, Song Bai 宋白 and Su Yijian 蘇易簡|苏易简, 1000 scrolls
能诗善文[néng shī shàn wén, ㄋㄥˊ ㄕ ㄕㄢˋ ㄨㄣˊ, 能诗善文 / 能詩善文] highly literate; lit. capable at poetry, proficient at prose
五言绝句[wǔ yán jué jù, ˇ ㄧㄢˊ ㄐㄩㄝˊ ㄐㄩˋ, 五言绝句 / 五言絕句] poetic form consisting of four lines of five syllables, with rhymes on first, second and fourth line
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 崒] jagged mountain peaks (poetic); rocky peaks; lofty and dangerous
山水诗[shān shuǐ shī, ㄕㄢ ㄕㄨㄟˇ ㄕ, 山水诗 / 山水詩] landscape poetry
平仄[píng zè, ㄆㄧㄥˊ ㄗㄜˋ, 平仄] level and oblique tones (technical term for classical Chinese rhythmic poetry)
抒情诗[shū qíng shī, ㄕㄨ ㄑㄧㄥˊ ㄕ, 抒情诗 / 抒情詩] lyric poetry; a lyric song; to serenade
米尔顿[Mǐ ěr dùn, ㄇㄧˇ ㄦˇ ㄉㄨㄣˋ, 米尔顿 / 米爾頓] Milton (name); John Milton (1608-1674), English republican writer and poet, author of Paradise Lost
朦胧诗[méng lóng shī, ㄇㄥˊ ㄌㄨㄥˊ ㄕ, 朦胧诗 / 朦朧詩] Misty Poets
绮靡[qǐ mí, ㄑㄧˇ ㄇㄧˊ, 绮靡 / 綺靡] ornate (poetry); gorgeous
互文[hù wén, ㄏㄨˋ ㄨㄣˊ, 互文] paired phrases (poetic device)
[shī, ㄕ, 诗 / 詩] poem; poetry; verse; abbr. for 詩經|诗经
诗坛[shī tán, ㄕ ㄊㄢˊ, 诗坛 / 詩壇] poetry circles; poetry world
诗意[shī yì, ㄕ ㄧˋ, 诗意 / 詩意] poetic
韵事[yùn shì, ㄩㄣˋ ㄕˋ, 韵事 / 韻事] poetic occasion; elegant situation; in literature, the cue for a poem
[cí, ㄘˊ, 辞 / 辭] refined language; wording; poetic genre (so far, interchangeable with 詞|词); to take leave; to resign; to dismiss; to decline
唐伯虎[Táng Bó hǔ, ㄊㄤˊ ㄅㄛˊ ㄏㄨˇ, 唐伯虎] Tang Bohu or Tang Yin 唐寅 (1470-1523), Ming painter and poet, one of Four great southern talents of the Ming 江南四大才子
屈原[Qū Yuán, ㄑㄩ ㄩㄢˊ, 屈原] Qu yuan (340-278 BC), famous Warring States statesman and poet, author of Sorrow at Parting 離騷|离骚 Lisao in Songs of Chu 楚辭|楚辞
律诗[lǜ shī, ㄌㄩˋ ㄕ, 律诗 / 律詩] strict poetic form with eight lines of 5, 6 or 7 syllables and even lines rhyming
杜荀鹤[Dù Xún hè, ㄉㄨˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄜˋ, 杜荀鹤 / 杜荀鶴] Du Xunhe (846-904), Tang poet
杏花村[xìng huā cūn, ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄚ ㄘㄨㄣ, 杏花村] village in Shaanxi province, famous among poets for its wine
威廉・福克纳[Wēi lián, ㄨㄟ ㄌㄧㄢˊ· Fu2 ke4 na4, 威廉・福克纳 / 威廉・福克納] William Faulkner (1897-1962), American novelist and poet
魏巍[Wèi Wēi, ㄨㄟˋ ㄨㄟ, 魏巍] Wei Wei (1920-), novelist and poet, author of award-winning novel The East 東方|东方 about the Korean war

poet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリオ;グリオー[, gurio ; gurio-] (n) Griot; Jeli; type of African poet or bard
ポエット;ポエト[, poetto ; poeto] (n) poet
ポエマー[, poema-] (n) poet (wasei
俳号[はいごう, haigou] (n) pseudonym of a haiku poet
桂冠詩人[けいかんしじん, keikanshijin] (n) poet laureate
歌人[かじん, kajin] (n) (1) (See 短歌) skillful tanka poet; (2) official in charge of court poetry and music (ritsuryo period); (3) poet
田園詩人[でんえんしじん, den'enshijin] (n) pastoral poet
あえか[, aeka] (adj-na) (poet) delicate; gentle; fleeting
けり[, keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion
バラード[, bara-do] (n) (1) ballade (narrative poetry, musical composition) (fre
ペンクラブ[, penkurabu] (n) PEN club; club for poets, play-wrights, essayists, editors, novelists; (P)
ポエジー[, poeji-] (n) poetry (fre
ポエティカル[, poeteikaru] (n) poetical
ポエティック[, poeteikku] (n) poetic
ポエトリー[, poetori-] (n) poetry
一篇;一編[いっぺん, ippen] (n) piece (of poetry)
仏足石歌体[ぶっそくせきかたい, bussokusekikatai] (n) form of poetry found on the stone Buddha Foot monument at Yakushi Temple in Nara (following a 5-7-5-7-7-7 moraic pattern)
作文[さくもん, sakumon] (n) (arch) (See 作文・さくぶん) writing (poetry); composing
俳諧;誹諧[はいかい, haikai] (n) (abbr) (See 俳諧の連歌) haikai (humorous or vulgar renga poetry)
俳諧の連歌(oK)[はいかいのれんが, haikainorenga] (n) haikai (humorous or vulgar renga poetry)
劇詩[げきし, gekishi] (n) dramatic poetry
千代女[ちよじょ, chiyojo] (n) name of a haiku poetess
[く, ku] (n,n-suf) (1) section (i.e. of text); sentence; passage; paragraph; (2) {ling} phrase; (3) verse (of 5 or 7 mora in Japanese poetry; of 4, 5, or 7 characters in Chinese poetry); (4) haiku; first 17 morae of a renga, etc.; (5) maxim; saying; idiom; expression; (P)
句形[くけい, kukei] (n) (1) (See 句法・1) poetry form (esp. haiku); (2) (See 句法・2) grammatical structure in kanbun
句心[くごころ, kugokoro] (n) poetic instinct; taste for haiku
句法[くほう, kuhou] (n) (1) (See 句形・1) conventions to be followed in composing Japanese poetry; phraseology; diction; (2) (See 句形・2) rules of grammar and syntax when reading kanbun in Japanese
因果応報[いんがおうほう, ingaouhou] (n) retribution; retributive justice; karma; just desserts; poetic justice; reward and punishment for one's past behavior
家集[かしゅう, kashuu] (n) poet's poetical works
小倉百人一首[おぐらひゃくにんいっしゅ, ogurahyakunin'isshu] (n) Ogura Anthology of One Hundred Tanka by One Hundred Poets
幽窓[ゆうそう, yuusou] (n) quiet window (poet.); dark window
御題[ぎょだい, gyodai] (n) theme chosen for an imperial poetry contest
念人[ねんにん;ねんじん, nennin ; nenjin] (n) (1) assistant in a duel (e.g. a cockfight, poetry contest, etc.) (Heian period); (2) (See 念者・2) older male in an homosexual relationship
愛吟[あいぎん, aigin] (n,vs) (1) favourite poem or song; favorite poem or song; (2) lover of poetry and song
折り句;折句[おりく, oriku] (n) acrostic poetry; acrostic
探題[たんだい, tandai] (n) local commissioner (Kamakura or Muromachi eras); composing poetry by lot
[せん, sen] (n,n-suf) (sometimes confused with 選) (See 選・せん) anthology (of poetry, etc.); compilation; collection; selection
文人墨客[ぶんじんぼっかく;ぶんじんぼっきゃく, bunjinbokkaku ; bunjinbokkyaku] (n) writers and artists; persons who take delight in such refined pursuits as poetry, literature, painting and calligraphy
橇行[きょうこう, kyoukou] (n-adv) (poet) traveling by sleigh
檀林;談林[だんりん, danrin] (n) (1) {Buddh} (abbreviation of 栴檀林) (See 栴檀・1) Buddhist center for study and meditation; monastery; temple; (2) (abbr) (See 俳諧,談林風,談林派) Danrin style of haikai poetry (playful and oriented to the common person); Danrin school (of haikai poetry)
歌会[うたかい;かかい, utakai ; kakai] (n) poetry party or competition; gathering of tanka poets

poet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จินตกวี[n.] (jintakawī) EN: poet FR:
การเปิดบัญชี[n. exp.] (kān poēt ba) EN: opening of an account FR: ouverture d'un compte [f]
การเปิดกีฬาโอลิมปิก[n. exp.] (kān poēt Kī) EN: FR: cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques [f]
การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต[n. exp.] (kān poēt le) EN: opening of a letter of credit ; opening of an L/C FR:
การเปิดประมูล[n. exp.] (kān poēt pr) EN: call for bids ; invitation to tender FR:
การเปิดร้านใหม่[n. exp.] (kān poēt rā) EN: opening of a shop FR: ouverture d'un nouveau magasin [f]
การเปิดเสรี[n. exp.] (kān poēt sē) EN: freeing ; liberalisation ; liberalization (Am.) FR: libéralisation [f]
การเปิดเสรีทางการค้า[n. exp.] (kān poēt sē) EN: trade liberalisation ; trade liberalization (Am.) FR:
การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān poēt sē) EN: economic liberalisation ; economic liberalization (Am.) FR: libéralisation économique [f]
กวี[n.] (kawī) EN: poet ; bard FR: poète [m] ; poétesse [f] ; barde [m]
ค่าเปิดขวด[n. exp.] (khā poēt kh) EN: corkage ; corkage fee ; corkage charge FR: droit de bouchon [m] ; frais de débouchonnage [mpl] ; droit de débouchonnage [m]
ค่าเปิดเหล้า[n. exp.] (khā poēt la) EN: corkage ; corkage fee ; corkage charge FR: droit de bouchon [m] ; frais de débouchonnage [mpl] ; droit de débouchonnage [m]
ค่าเปิดปากถุง[n. exp.] (khā poēt pā) EN: commission ; up from deduction (from a loan) ; lender's fee FR:
กล่าวเปิดงาน[v. exp.] (klāo poēt n) EN: make the opening speech ; deliver an opening speech FR:
นักกลอน[n.] (nakkløn) EN: poet FR: poète [m] ; poétesse [f]
ปฏิภาณกวี[n.] (patiphānkaw) EN: improviser ; ready poet ; impromptu poet ; ready poet FR: improvisateur [m]
ผู้ประพันธ์[n.] (phū praphan) EN: author ; writer ; poet FR: auteur [m]
ราคาเปิดตัว[n. exp.] (rākhā poēt ) EN: FR: prix de lancement [m]
ร้านเปิดใหม่[n. exp.] (rān poēt ma) EN: new shop FR: nouveau magasin [m]
รัตนกวี[n. exp.] (rattanakawi) EN: poet laureate FR:
รถเปิดประทุน[n. exp.] (rot poēt pr) EN: convertible ; cabriolet FR: voiture décapotable [f] ; décapotable [f] ; cabriolet [m]
สุตกวี[n.] (sutakawī = ) EN: narrative poet FR:
ที่เปิดขวด[n. exp.] (thī poēt kh) EN: bottle opener FR: ouvre-bouteille [m]
ที่เปิดกระป๋อง[n. exp.] (thī poēt kr) EN: can opener FR: ouvre-boîte [m]
ที่เปิดไวน์[n.] (thī poēt wā) EN: cork screw FR: tire-bouchon [m
เวลาเปิดบริการ[xp] (wēlā poēt b) EN: opening hours ; opening time FR: heures d'ouverture [fpl]
อาขยาน[n.] (ākhayān) EN: recitation from memory ; classroom recitation of poetry ; memorized text FR:
แบบเปิดเผย[adv.] (baēp poētph) EN: FR: ouvertement ; au grand jour
ใบเปิด[n. exp.] (baipoēt) EN: claim for reimbursement FR:
บอลเปิด[n. exp.] (bøn poēt) EN: open ball FR:
บทกวี[n.] (botkawī) EN: poetry ; poem ; verse FR: poésie [f] ; poème [m]
บทกวีนิพนธ์[n.] (botkawīniph) EN: poetry ; poem FR: poème [m]
ชระ[n.] (chara) EN: FR: [consonne initiale ช dans les noms poétiques]
ชร-[pref.] (chara-) EN: FR: [consonne initiale ช dans les noms poétiques]
ช่วงเปิด[n. exp.] (chūang poēt) EN: open interval FR: intervalle ouvert [m]
ดั้น[n.] (dan) EN: [a type of poetic meter] FR:
โดยเปิดเผย[adv.] (dōi poētpho) EN: openly ; publicly FR: ouvertement
เจ้าบทเจ้ากลอน[n. exp.] (jao bot jao) EN: poetically-minded person ; wordsmith FR:
จดหมายเปิดผนึก[n. exp.] (jotmāi poēt) EN: open letter FR: lettre ouverte [f]
กาล[n.] (kān) EN: verse ; poetry FR:

poet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Volksdichter {m}popular poet
Aar {m} (poetisch für Adler)eagle
Mundartdichtung {f}dialect poetry; dialect literature
Dichterling {m}poetaster
Lyrik {f}lyric poetry; lyrics
weltliche Dichtung {f}mundane poetry
Poet {m}; Poetin
poetisch {adj}poetical
dichterisch {adj} | dichterische Freiheitpoetic | poetic licence
See {m}merest (poetical)
Gewand {n}vest (poetical)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า poet
Back to top