ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

authority

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *authority*, -authority-

authority ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
authority (n.) ผู้ที่รอบรู้ Syn. expert, scholar, professional, specialist
authority (n.) ผู้มีอำนาจ See also: เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ Syn. officials, officialdom
authority (n.) ฝ่ายบริหาร See also: สำนักงาน, เจ้าหน้าที่บริหาร
authority (n.) อำนาจในการสั่งการ See also: อำนาจ, อำนาจหน้าที่ Syn. power, influence
English-Thai: HOPE Dictionary
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
English-Thai: Nontri Dictionary
authority(n) อำนาจ,เจ้าหน้าที่,เจ้าพนักงาน,ต้นตำรับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
authority๑. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐ๓. องค์การรัฐวิสาหกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Authorityอำนาจความรับผิดชอบ, อำนาจ, ผู้มีอำนาจ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กกท. (n.) Sports Authority of Thailand See also: SAT Syn. การกีฬาแห่งประเทศไทย
กทท. (n.) Port Authority of Thailand See also: PAT. Syn. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
กทพ. (n.) Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand See also: ETA Syn. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กนอ. (n.) The Industrial Estate Authority of Thailand Syn. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กฟผ. (n.) The Electricity Generating Authority of Thailand See also: EGAT Syn. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กสท. (n.) The Communications Authority of Thailand See also: CAT. Syn. การสื่อสารแห่งประเทศไทย
การกีฬาแห่งประเทศไทย (n.) Sport Authority of Thailand
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (n.) The Tourism Authority of Thailand See also: TAT Syn. ททท.
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (n.) Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand See also: ETA Syn. กทพ.
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (n.) Airports Authority of Thailand See also: AAT Syn. ทอท.
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (n.) Port Authority of Thailand See also: PAT Syn. กทท.
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (n.) The Industrial Estate Authority of Thailand Syn. กนอ.
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (n.) Petroleum Authority of Thailand See also: PTT
การสื่อสารแห่งประเทศไทย (n.) Communications Authority of Thailand See also: CAT Syn. กสท.
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (n.) The Electricity Generating Authority of Thailand See also: EGAT Syn. กฟผ.
ททท. (n.) The Tourism Authority of Thailand See also: TAT Syn. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ทอท. (n.) Airports Authority of Thailand See also: AAT. Syn. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ท้าว (n.) title of authority for king, prince, lady ruler, sovereign Syn. ผู้เป็นใหญ่, พระเจ้าแผ่นดิน
ปตท. (n.) Petroleum Authority of Thailand See also: PTT Syn. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ผู้เป็นใหญ่ (n.) title of authority for king, prince, lady ruler, sovereign Syn. พระเจ้าแผ่นดิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you haven't heard from me by then, well, he has the authority to begin landing operations.{\cHFFFFFF}If you haven't heard from me by then, {\cHFFFFFF}well, he has the authority to begin landing operations.
Bubba Zanetti has it on good authority she's sent by the Bronze, full of treachery.บับบะ แซนเอทที มีมันอยู่ใน อำนาจที่ดี เธอส่งมาจากสำริดเต็มรูปแบบ ของการทรยศหักหลัง
So you're an authority in that area?ดังนั้นคุณผู้มีอำนาจในพื้นที่ที่?
The FBI says $2 million, Port Authority Police say $4 million-เอฟบีไอบอก สองล้าน ตำรวจการท่าบอก สี่ล้าน
You are the authority on what is not possible.- คุณมีอำนาจเหนือมันได้ เหนือสิ่งที่เป็นไม่ได้
After all, you are the authority on jailbreak around here.ยังไงนายก็รู้เรื่อง แหกคุกมากที่สุดในหมู่พวกเรา
I'm not an authority on foreign music.ข้าพเจ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เรื่องดนตรีต่างชาติ
Mandy's wonderful with people, and she's a first-hand authority on broken relationships.แมนดี้น่ารักมากค่ะกับเพื่อนมนุษย์ หล่อนเป็นมือหนึ่งด้านการจัดการเรื่องคนอกหัก
With the authority invested in me by the Melchizedek priesthood, and in the name of Jesus Christ, I have no choice but to begin excommunication proceedings against you, at which point you will be stripped of the priesthood... the garments... and membershiจากการเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ the Melchizedek priesthood และในนามของพรเจ้า เราไม่มีทางเลือก เราของตัดสิทธิทางการเป็นพระของคุณ ห้ามแต่งกายชุดนี้อีก
So Pfizer in collaboration with the transit authority actually purchased these machines.ดังนั้น ไฟเซอร์ ด้วยความร่วมมือกับกรมการขนส่ง จึงจัดซื้อประตูกลนี้มาติดตั้ง
At this point, your authority is what we say it is.ในสถานการณ์แบบนี้ คุณจะมาอ้างถึง สิทธิบ้าบอตามที่เราคุยกันไว้อีกเหรอ
I'm the one with the authority here.ผมเป็นคนเดียวที่มีอำนาจสั่งการที่นี่

authority ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿巴斯[Ā bā sī, ㄚ ㄅㄚ ㄙ, 阿巴斯] Abbas (name); Mahmoud Abbas (1935-), also called Abu Mazen, Palestinian leader, Chairman of the Palestinian National Authority (PNA) from 2005
夫权[fū quán, ㄈㄨ ㄑㄩㄢˊ, 夫权 / 夫權] authority over the household
支配权[zhī pèi quán, ㄓ ㄆㄟˋ ㄑㄩㄢˊ, 支配权 / 支配權] authority to dispose of sth
威震天下[wēi zhèn tiān xià, ㄨㄟ ㄓㄣˋ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ, 威震天下] formidable renown gives one authority over the whole country
假公济私[jiǎ gōng jì sī, ㄐㄧㄚˇ ㄍㄨㄥ ㄐㄧˋ ㄙ, 假公济私 / 假公濟私] official authority used for private interests (成语 saw); to attain private ends by abusing public position
巨擘[jù bò, ㄐㄩˋ ㄅㄛˋ, 巨擘] thumb; authority (knowledgeable person)
淫威[yín wēi, ˊ ㄨㄟ, 淫威] abuse of authority; tyrannical abuse
[shàn, ㄕㄢˋ, 擅] without authority; to usurp; to arrogate to oneself; to monopolize; expert in; to be good at
受权[shòu quán, ㄕㄡˋ ㄑㄩㄢˊ, 受权 / 受權] authorized; entrusted (with authority)
大家[dà jiā, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄚ, 大家] authority; everyone
威灵[wēi líng, ㄨㄟ ㄌㄧㄥˊ, 威灵 / 威靈] authority; prestige; supernatural spirit
权威性[quán wēi xìng, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄟ ㄒㄧㄥˋ, 权威性 / 權威性] authoritative; (having) authority
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, 柄] authority; handle; hilt
[quán, ㄑㄩㄢˊ, 权 / 權] authority; power; right
权威[quán wēi, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄟ, 权威 / 權威] authority; authoritative; power and prestige
权柄[quán bǐng, ㄑㄩㄢˊ ㄅㄧㄥˇ, 权柄 / 權柄] authority
职权[zhí quán, ㄓˊ ㄑㄩㄢˊ, 职权 / 職權] authority; power over others
考试院[kǎo shì yuàn, ㄎㄠˇ ㄕˋ ㄩㄢˋ, 考试院 / 考試院] examination authority; exam board; (hist.) Examination Yuan during Republic of China
全权[quán quán, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, 全权 / 全權] full powers; total authority; plenipotentiary powers
权钥[quán yào, ㄑㄩㄢˊ ㄧㄠˋ, 权钥 / 權鑰] keys of authority
领导权[lǐng dǎo quán, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄠˇ ㄑㄩㄢˊ, 领导权 / 領導權] leadership authority
权限[quán xiàn, ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, 权限 / 權限] limits to authority; scope of one's jurisdiction
威风[wēi fēng, ㄨㄟ ㄈㄥ, 威风 / 威風] might; awe-inspiring authority; impressive
悍然不顾[hàn rán bù gù, ㄏㄢˋ ㄖㄢˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨˋ, 悍然不顾 / 悍然不顧] outrageous and unconventional (成语 saw); flying in the face of (authority, convention, public opinion etc)
巴勒斯坦民族权力机构[Bā lè sī tǎn Mín zú Quán lì Jī gòu, ㄅㄚ ㄌㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, 巴勒斯坦民族权力机构 / 巴勒斯坦民族權力機構] Palestinian National Authority
事权[shì quán, ㄕˋ ㄑㄩㄢˊ, 事权 / 事權] position; authority; responsibility

authority ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーソリティ;オーソリティー;オオトリテエ(ok)[, o-soritei ; o-soritei-; ootoritee (ok)] (n) authority
ネットワークアドレス付与機関[ネットワークアドレスふよきかん, nettowa-kuadoresu fuyokikan] (n) {comp} network addressing authority
住民監査請求[じゅうみんかんさせいきゅう, juuminkansaseikyuu] (n) resident audit request to local government authority
僧綱[そうごう, sougou] (n) ancient Buddhist ecclesiastical authority
公訴権[こうそけん, kousoken] (n) authority of prosecution; authority to indict
割拠[かっきょ, kakkyo] (n,vs) holding one's ground; defending local authority
営団地下鉄[えいだんちかてつ, eidanchikatetsu] (n) Teito Rapid Transit Authority subway; Eidan subway
圧し[おし, oshi] (n) weight; pressing down; commanding presence; authority
威を振るう[いをふるう, iwofuruu] (exp,v5u) to exercise authority
威徳[いとく, itoku] (n) virtue and influence; virtue and authority
威武[いぶ, ibu] (n) authority and force
官権[かんけん, kanken] (n) governmental authority
家父長制[かふちょうせい, kafuchousei] (n) patriarchal authority
教権[きょうけん, kyouken] (n) ecclesiastical or educational authority
権限委譲[けんげんいじょう, kengen'ijou] (n) delegation of authority (power); devolution; empowerment
港湾局[こうわんきょく, kouwankyoku] (n) Port and Harbor Authority
準拠[じゅんきょ, junkyo] (n,vs) basis; based on; conformance; conformity; authority (of); standard; reference; (P)
白紙委任[はくしいにん, hakushiinin] (n,vs) carte blanche; blank check; unconditional authority
笠に着る;かさに着る;嵩に着る(iK)[かさにきる, kasanikiru] (exp,v1) to wear the mantle of (borrowed) authority and misuse it
管理機関[かんりきかん, kanrikikan] (n) {comp} administrative authority
虎の威を借る狐[とらのいをかるきつね, toranoiwokarukitsune] (exp) (id) person who swaggers about under borrowed authority; small man acting arrogantly through borrowed authority; a fox that borrows the authority of a tiger
親権[しんけん, shinken] (n) parental authority
親権者[しんけんしゃ, shinkensha] (n) person exercising parental authority
親風を吹かす[おやかぜをふかす, oyakazewofukasu] (exp,v5s) to exercise parental authority
許認可権[きょにんかけん, kyoninkaken] (n) ministerial authority to grant permits and approvals
証明権限者[しょうめいけんげんしゃ, shoumeikengensha] (n) certifying authority
議長職権[ぎちょうしょっけん, gichoushokken] (n) authority as chairperson or president, etc.
僭上越権[せんじょうえっけん, senjouekken] (n) exceeding (overstepping) one's powers (competence, authority); abuse of one's legal authority; acting ultra vires
元老[げんろう, genrou] (n) (1) elder statesman; doyen; old-timer; authority; (2) Genro (member of a pre-WWII body that informally advised the emperor); (P)
全権[ぜんけん, zenken] (n) plenipotentiary powers; full authority; (P)
出所(P);出処;出どころ[しゅっしょ(出所;出処)(P);でどころ;でどこ(出所;出処), shussho ( shussho ; shussho )(P); dedokoro ; dedoko ( shussho ; shussho )] (n,vs) (1) (しゅっしょ only) birthplace; origin; source; authority; (2) (でどころ, でどこ only) release (discharge) from prison; exit; point of departure; time to take action; (P)
分権[ぶんけん, bunken] (n) decentralization of authority; decentralisation of authority; (P)
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P)
地方自治体[ちほうじちたい, chihoujichitai] (n) local authority; local government; locality; local self-governing body; municipality; (P)
妄りに;濫りに;猥りに[みだりに, midarini] (adv) without authority; without reason; arbitrarily; unnecessarily; indiscriminately; recklessly
[い, i] (n) power; authority; might; influence; dignity; majesty
威光[いこう, ikou] (n) power; authority; influence
威勢[いせい, isei] (n) power; might; authority; (P)
威権[いけん, iken] (n) authority; power
定評[ていひょう, teihyou] (n) established opinion; established reputation; acknowledged authority; recognized scholar; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ネットワークアドレス付与機関[ネットワークアドレスふよきかん, nettowa-kuadoresu fuyokikan] network addressing authority
管理機関[かんりきかん, kanrikikan] administrative authority
証明機関[しょうめいきかん, shoumeikikan] certification authority
命名機関[めいめいきかん, meimeikikan] naming-authority

authority ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery ; might FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจบังคับบัญชา[n. exp.] (amnāt bangk) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway FR:
อำนาจบาตรใหญ่[n.] (amnātbātyai) EN: might ; oppressive power ; force ; coercion ; arbitrary power ; arbitrary authority FR:
อำนาจบริหาร[n. exp.] (amnāt børih) EN: executive power ; administrative power ; executive authority FR: pouvoir exécutif [m]
อำนาจในการสั่งการ[n. exp.] (amnāt nai k) EN: authority ; power ; influence FR:
อำนาจหน้าที่[n. exp.] (amnāt nāthī) EN: authority and function ; authority ; powers FR: pouvoirs et attributions [mpl]
อำนาจทั่วไป[n. exp.] (amnāt thūap) EN: general authority FR:
อาณา[n.] (ānā) EN: authority ; power ; administration FR: juridiction [f]
อาณัติ[n.] (ānat) EN: mandate ; regulation ; order; command ; injunction ; ordinance ; authority FR: mandat [m] ; délégation [f]
อาศัยอำนาจ[X] (āsai amnāt) EN: by virtue of the power ; by virtue of the authority FR:
อาชญา[n.] (ātchayā = ā) EN: authority ; power FR: autorité [f]
อาชญา[n.] (ātyā = ātch) EN: authority ; power FR: autorité [f]
อาญา[n.] (āyā) EN: power ; authority FR:
ใช้อำนาจในทางที่ผิด[v. exp.] (chai amnāt ) EN: abuse one's power ; abuse authority FR: abuser de son pouvoir
ฉันทะ[n.] (chantha) EN: consent ; authority ; will ; power of attorney ; desire for truth and understanding FR: procuration [f] ; mandat [m]
เดชะ[n.] (dēcha) EN: power ; might ; authority FR:
เดโช[n.] (dēchō) EN: power ; might ; authority FR: pouvoir [m] ; puissance [f]
โดยพลการ[adv.] (dōi phalakā) EN: high-handedly ; arbitrarily ; on one's own authority FR:
อิทธิพล[n.] (itthiphon) EN: influence ; pull ; authority ; control ; dominance FR: influence [f] ; autorité [f] ; impact [m]
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: official ; government official ; officer in charge ; authority ; authorities FR: agent public [m] ; agent [m] ; officiel [m] ; fonctionnaire [m, f] ; fonctionnaire responsable [m] ; officier [m] ; représentant de l'autorité [m] ; autorités [fpl]
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง[n. exp.] (jaonāthī fā) EN: administrative authority FR:
เจ้าหน้าที่กฎหมาย[n. exp.] (jaonāthī ko) EN: legal authority FR:
เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ[n. exp.] (jaonāthī ph) EN: authority ; authorities [pl] FR: autorités [fpl]
จนท. (เจ้าหน้าที่)[abv.] (jønøthø. (j) EN: authority FR: autorité [f]
การ[n.] (kān ...) EN: authority ; government agency FR: autorité administrative [f]
การไฟฟ้า[n. exp.] (kān faifā) EN: electricity authority ; electricity works FR:
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)[org.] (Kān Faifā F) EN: Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) FR:
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)[org.] (Kān Faifā N) EN: Metropolitan Electricity Authority (MEA) FR:
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)[org.] (Kān Faifā S) EN: Provincial Electricity Authority (PEA) FR:
การเคหะแห่งชาติ ิ (กคช.)[org.] (Kān Khēha H) EN: National Housing Authority FR:
การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)[org.] (Kānkīlā hae) EN: Sport Authority of Thailand (SAT) FR:
การมอบหมายอำนาจหน้าที่[n. exp.] (kān møpmāi ) EN: delegation of authority FR:
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)[org.] (Kān Nikhom ) EN: Industral Estate Authority of Thailand (IEAT) FR:
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)[TM] (Kān Pītrōlī) EN: Petroleum Authority of Thailand (PTT) FR: PTT
การปกครอง[n.] (kān pokkhrø) EN: administration ; public administration ; government ; authority FR: administration [f] ; administration publique [f] ; gouvernance [f]
การประปานครหลวง (กปน.) [org.] (Kān Prapā N) EN: Metropolitan Waterworks Authority FR:
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)[org.] (Kān Prapā S) EN: Provincial Waterworks Authority (PWA) FR:
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)[org.] (Kān Rotfaif) EN: Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) FR:
การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.)[org.] (Kānseūsān h) EN: Communications Authority of Thailand (CAT) FR:
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)[org.] (Kān Thāngph) EN: Expressway Authority of Thailand (EXAT) FR:

authority ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schiedsinstanz {f}arbitral authority
Bundesbehörde {f} | BundesoberbehördenFederal authority | Higher federal authorities
Kontrollbehörde {f}control authority
Finanzbehörde {f}fiscal authority; tax authority
Genehmigungsbehörde {f}approving authority
Aufsichtsbehörde {f}surveillance authority; regulatory authority
Bergaufsicht {f}mining authority; mining control authority
eigenverantwortlich {adv}on one's own authority
autoritätsgläubig {adj}submissive to authority
Schulamt {n}supervisory school authority; local education authority (LEA)
Ankaufermächtigung {f}authority to buy
Autoritätsstruktur {f}authority structure
Entscheidungsbefugnis {f}authority to decide
Planfeststellungsbehörde {f}authority responsible for the plan approval
Verhandlungsvollmacht {f}authority to negotiate
Zeichnungsvollmacht {f}authority to sign
Ziehungsermächtigung {f}authority to draw
Bauaufsichtsbehörde {f}building control authority; building supervisory board
Einwanderungsbehörde {f}immigration authority; immigration office

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า authority
Back to top