ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

compose

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *compose*, -compose-

compose ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
compose (vt.) ประกอบด้วย Syn. constitute, make up
compose of (phrv.) ประกอบด้วย Syn. comprise of, consist in
composed (adj.) สงบ Syn. calm
composer (n.) นักแต่งเพลง
English-Thai: HOPE Dictionary
compose(คัมโพซ') {composed,composing,composes} vt.ประกอบด้วย,ก่อตัวเป็น,แต่ง,ทำเป็น,สำรวมใจ,ตั้งสติ,เรียงพิมพ์ vi. แต่ง,เรียบเรียง, Syn. make,form
composed(คัมโพซดฺ) adj. เงียบ,สงบเงียบ,เกี่ยวกับจิตที่สงบ,มีอารมณ์สงบ., See also: composedness n., Syn. calm,cool
composer(คัมโพ'เซอะ) n. ผู้แต่ง,ผู้ทำ,นักแต่งเพลงหรือดนตรี
English-Thai: Nontri Dictionary
compose(vi,vt) แต่งขึ้น,ประกอบ,เรียง,เรียบเรียง,ก่อตัวเป็น
composed(adj) เงียบ,สงบ,สำรวม,ใจเย็น
composer(n) นักแต่งเพลง,ผู้ประพันธ์เพลง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
composed fertillizerปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยที่เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังของซากพืช ซากสัตว์ และมูลสัตว์ บางทีเรียกว่า ปุ๋ยอินทรีย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Composerผู้แต่งทำนองเพลง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิพนธ์ (v.) compose See also: write, draw up Syn. เขียน, รจนา, ประพันธ์
รจนา (v.) compose See also: write, author Syn. ประพันธ์
รจเรข (v.) compose See also: author, write Syn. รจเลข, แต่ง
รจเลข (v.) compose See also: author, write Syn. แต่ง
ร้อยกรอง (v.) compose Syn. เรียบเรียง
เรียงความ (v.) compose See also: write a composition or an essay
เรียงร้อย (v.) compose
แต่ง (v.) compose See also: write, draw up Syn. เขียน, นิพนธ์, รจนา, ประพันธ์
แต่งโคลง (v.) compose a poem See also: write a poetry
เขียนเพลง (v.) compose a song See also: write a song or music
แต่งเพลง (v.) compose a song See also: write a song or music Syn. เขียนเพลง
ควบคุมสติ (v.) compose oneself See also: be calm (/cool/composed) Syn. มีสติ
ตั้งสติ (v.) compose oneself See also: be calm (/cool/composed) Syn. ควบคุมสติ, มีสติ
จาตุรงค (adj.) composed of four parts See also: four parts, four sections
จาตุรงค์ (adj.) composed of four parts See also: four parts, four sections Syn. จาตุรงค
คีตกวี (n.) composer Syn. นักแต่งเพลง, นักแต่งกลอน, นักประพันธ์
นักแต่งกลอน (n.) composer Syn. นักแต่งเพลง, นักประพันธ์
ประกอบ (v.) be composed of See also: be compounded of/from, consist of, be comprised of
สลายตัว (v.) decompose Ops. รวมตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do you know how long it takes for those to decompose?คุณรู้หรือไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการย่อยสลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And while I compose it, I'm also reviewing it.และในขณะที่ฉันเขียนมัน ฉันยังตรวจสอบมัน
"Less than 5% of the cosmos is composed of the same elements that compose human life."ที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ นี่ไงล่ะ หมายความว่าเราอยู่โดดเดี่ยว
"Less than 5% of the cosmos... Give me the Teddy! Is composed of the same elements that compose human life."ที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์
And who'd your daddy hire to compose yours?ละใครให้ปะป๊าจ้างคนเพื่อแต่งเพลงให้คุณล่ะ ?
Well, let's not compose my eulogy just yet.งั้น ก็อย่ามาสรรเสริญฉันตอนนี้
Do you compose verse, Inspector and keep it under your pillow?คุณนักสืบ อย่ามาแต่งนิยายหลอกผมเลย?
Whoa! Compose the salad like you were painting a picture.โว้ววว จัดวางจานสลัด ให้เหมือนกับกำลังวาดรูปนะ
Exclusive rights to compose an epic ode of your quest and one hundred silver staters, for expenses.ขึ้นอยู่กับว่า เจ้าเห็นความสำคัญของข้าแค่ไหน บวกอีก 100 เหรียญเงิน เป็นค่าใช้จ่าย
He used a guitar to compose because couldn't afford a piano.เขาใช้กีตาร์ในการแต่ง เพราะเขาไม่สามารถมีเปียโนได้
This is the man who came to compose my essays.นี่ก็เป็นคนที่มาเพื่อแต่งเรียงความให้ข้า
Your Majesty, compose yourself! No one must know the prince is still alive!ฝ่าบาท, ระวังพระองค์ด้วย ยังไม่มีใครรู้ว่าองค์ชายยังมีชีวิตอยู่นะ พะยะค่ะ
Stay here. Compose yourself. You can use the phone if you like.อยุ่ที่นี่ รวบรวมสติของคุณไว้ คุณใช้โทรได้ถ้าต้องการ

compose ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泰然[tài rán, ㄊㄞˋ ㄖㄢˊ, 泰然] calm; self-composed
作曲家[zuò qǔ jiā, ㄗㄨㄛˋ ㄑㄩˇ ㄐㄧㄚ, 作曲家] composer; songwriter
作曲者[zuò qǔ zhě, ㄗㄨㄛˋ ㄑㄩˇ ㄓㄜˇ, 作曲者] composer; song writer
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 憪] composed, contented
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, 撰] compose; compile
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, 篹] compose; compile; food; delicacies
[sù, ㄙㄨˋ, 谡 / 謖] composed; rise; to begin
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, 撰 / 譔] compose; compile; discourse in praise
[zhèn, ㄓㄣˋ, 镇 / 鎮] composed; small town; to suppress; to press down; to post
福斯特[Fú sī tè, ㄈㄨˊ ㄙ ㄊㄜˋ, 福斯特] Foster or Forster (name); Stephen Collins Foster (1826-1864), American composer
三国志[Sān guó zhì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄓˋ, 三国志 / 三國志] History of the Three Kingdoms, fourth of the 24 dynastic histories 二十四史, composed by Chen Shou 陳寿|陈寿 in 289 during Jin Dynasty 晋朝, 65 scrolls
史记[Shǐ jì, ㄕˇ ㄐㄧˋ, 史记 / 史記] Record of the Grand Historian by Sima Qian 司馬遷|司马迁, first of the 24 dynastic histories 二十四史, composed in 91 BC during Western Han (former Han), 130 scrolls
穆索尔斯基[Mù suǒ ěr sī jī, ㄇㄨˋ ㄙㄨㄛˇ ㄦˇ ㄙ ㄐㄧ, 穆索尔斯基 / 穆索爾斯基] Modest Mussorgsky (1839-1881), Russian composer, composer of Pictures at an Exhibition
聂耳[Niè Ěr, ㄋㄧㄝˋ ㄦˇ, 聂耳 / 聶耳] Nie Er (1912-1935), musician and composer of the PRC national anthem March of the Volunteer Army 義勇軍進行曲|义勇军进行曲
狄奥多・阿多诺[Dí ào duō, ㄉㄧˊ ㄠˋ ㄉㄨㄛ· A1 duo1 nuo4, 狄奥多・阿多诺 / 狄奧多・阿多諾] Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno (1903-1969), German sociologist, philosopher, musicologist, and composer
阿多诺[Ā duō nuò, ㄚ ㄉㄨㄛ ㄋㄨㄛˋ, 阿多诺 / 阿多諾] surname Adorno; Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno 狄奧多·阿多諾|狄奥多·阿多诺 (1903-1969), German sociologist, philosopher, musicologist, and composer
骨瘤[gǔ liú, ㄍㄨˇ ㄌㄧㄡˊ, 骨瘤] osteoma (benign tumor composed of bone-like material)
安宁[ān níng, ㄢ ㄋㄧㄥˊ, 安宁 / 安寧] peaceful; tranquil; calm; composed; free from worry
分解[fēn jiě, ㄈㄣ ㄐㄧㄝˇ, 分解] resolve; decompose; break down
安祥[ān xiáng, ㄢ ㄒㄧㄤˊ, 安祥] serene; composed; unruffled
[làn, ㄌㄢˋ, 烂 / 爛] soft; mushy; well-cooked and soft; to rot; to decompose; rotten; worn out; chaotic; messy; utterly; thoroughly
宋史[Sòng shǐ, ㄙㄨㄥˋ ㄕˇ, 宋史] History of the Song dynasty, twentieth of the 24 dynastic histories 二十四史, composed under Toktoghan 脱脱 in 1345 during the Yuan 元 dynasty, 496 scrolls; (not to be confused with 宋書|宋书)
冼星海[Xiǎn Xīng hǎi, ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄥ ㄏㄞˇ, 冼星海] Xian Xinghai (1905-1945), violinist and composer, known for patriotic wartime pieces, including Yellow River Oratorio 黃河大合唱|黄河大合唱
[biān, ㄅㄧㄢ, 编 / 編] weave; plait; organize; group; arrange; edit; compile; write; compose; fabricate
摹扎特[Mó zā tè, ㄇㄛˊ ㄗㄚ ㄊㄜˋ, 摹扎特 / 摹紮特] Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Austrian composer; also written 莫扎特
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, 做] to do; to make; to produce; to write; to compose; to act as; to engage in; to hold (a party); to be; to become; to function (in some capacity); to serve as; to be used for; to form (a bond or relationship); to pretend; to feign; to act a part; to put on a
撰写[zhuàn xiě, ㄓㄨㄢˋ ㄒㄧㄝˇ, 撰写 / 撰寫] write; compose

compose ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
口ずさむ;口遊む;口吟む;口号む(iK)[くちずさむ, kuchizusamu] (v5m,vt) to hum; to sing to oneself; to compose impromptu (poems)
歌う(P);唄う(P);謡う;詠う[うたう, utau] (v5u,vt) (1) to sing; (2) to sing (one's praises in a poem, etc.); to compose a poem; to recite a poem; (P)
気を静める[きをしずめる, kiwoshizumeru] (exp,v1) to becalm one's feelings; to compose oneself
獺祭[だっさい, dassai] (n) arraying a number of reference books in order to compose poetry; literary composition crammed with maxims, ancient episodes, legends, etc. (from the habit of otters to line a catch of fish on river bank)
苦吟[くぎん, kugin] (n,vs) laborious composition; struggling to compose a poem
落ち着く(P);落ちつく;落着く;落ち付く;落付く[おちつく, ochitsuku] (v5k,vi) (1) to calm down; to compose oneself; to regain presence of mind; (2) to calm down; to settle down; to die down; to become stable; to abate; (3) to settle down (in a location, job, etc.); to settle in; (4) (of an arrangement, conclusion, etc.) to be settled; to be fixed; to have been reached; (5) to harmonize with; to harmonise with; to match; to suit; to fit; (6) (usu. used pronominally as 落ち着いた) (See 落ち着いた・おちついた・3) to be unobtrusive; to be quiet; to be subdued; (P)
落ち着ける;落着ける;落ち付ける;落付ける[おちつける, ochitsukeru] (v1,vt) to quiet; to calm down; to compose oneself; to settle down
詠じる[えいじる, eijiru] (v1,vt) (See 詠ずる) to compose (e.g. poem); to recite; to sing
詠ずる[えいずる, eizuru] (vz,vt) (See 詠じる) to compose (e.g. poem); to recite; to sing
詠む[よむ, yomu] (v5m,vt) (1) to compose (e.g. a Japanese poem); to write; (2) to recite (e.g. a poem); to chant; (P)
賦する[ふする, fusuru] (vs-s) (1) (arch) to allocate; (2) to compose (poetry, etc.)
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC
お気を確かに[おきをたしかに, okiwotashikani] (exp) Don't do anything rash!; Keep composed!
からなる[, karanaru] (exp) (for the pattern Y からなる Z) Y adding up to Z; Y making up Z; Y constituting Z; Z consisting of Y; Z composed of Y; Z containing Y
コンポーザー[, konpo-za-] (n) composer
ロシア五人組[ロシアごにんぐみ, roshia goningumi] (n) The Five (circle of Russian composers
九品浄土[くほんじょうど, kuhonjoudo] (n) (obsc) (See 極楽浄土) Amitabha's Pure Land (composed of nine levels)
乱れる(P);紊れる[みだれる, midareru] (v1,vi) (1) to be disordered; to be disarranged; to be disarrayed; to be disheveled; to be dishevelled; (2) to be discomposed; to be upset; to get confused; to be disturbed; (3) to lapse into chaos (due to war, etc.); (P)
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r,vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P)
作曲家[さっきょくか, sakkyokuka] (n) composer
作曲者[さっきょくしゃ, sakkyokusha] (n) composer
優々閑々;優優閑閑;悠々緩々;悠悠緩緩;悠々閑々;悠悠閑閑[ゆうゆうかんかん, yuuyuukankan] (adj-t,adv-to) composed and unhurried; easygoing and leisurely; in indolence
冷ややか(P);冷やか[ひややか, hiyayaka] (adj-na,n) (1) cold; chilly; cool; (2) indifferent; cold-hearted; surly; curt; composed; (P)
分解者[ぶんかいしゃ, bunkaisha] (n) decomposer
取り澄ます;取澄ます[とりすます, torisumasu] (v5s,vi) to look unconcerned; to assume a composed look
大らか;多らか[おおらか, ooraka] (adj-na) (1) (uk) placid; composed; serene; calm; (2) big hearted; broad-minded; magnanimous; (3) great quantity (of something)
従容[しょうよう, shouyou] (adj-t,adv-to) calm; composed; tranquil
成り立つ(P);成立つ[なりたつ, naritatsu] (v5t,vi,vt) (1) to consist of; to be made up of; to be composed of; (2) to be practical (logical, feasible, viable); to be concluded; to hold true; (P)
成る(P);為る[なる, naru] (v5r,vi) (1) (uk) to become; to get; to grow; to be; to reach; to attain; (2) to result in; to prove to be; (3) to consist of; to be composed of; (4) to succeed; to be complete; (5) to change into; to be exchanged for; (6) (See 成り済ます) to play a role; (7) to be promoted (shogi); (v5r) (8) (hon) (as お+masu-stem+になる, ご+noun+になる, etc.) to do ...; (P)
歌詠み[うたよみ, utayomi] (n) tanka composer
泰然[たいぜん, taizen] (adj-t,adv-to) calm; composed; self-possessed; firm
涼しい[すずしい, suzushii] (adj-i) (1) cool; refreshing; (2) clear (e.g. eyes); bright; (3) clear; distinct; (4) (See 涼しい顔・すずしいかお) composed (facial expression); unruffled; unconcerned; (5) (arch) pure; upright; innocent; (P)
病中吟[びょうちゅうぎん, byouchuugin] (n) poems composed in one's sickbed
綴る[つづる, tsuduru] (v5r,vt) (1) to spell; (2) to compose; to frame; to write; (3) to bind together (e.g. the pages of a book); to sew up; to stitch together; to patch
腐る[くさる, kusaru] (v5r,vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気が腐る・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf,v5r) (6) (uk) (ksb
腐爛[ふらん, furan] (n,vs) ulcerate; decompose
自若[じじゃく, jijaku] (adj-na,adj-t) self-possessed; composed
詠み手;詠手[よみて, yomite] (n) writer (composer) (of a poem)
詰め将棋;詰将棋[つめしょうぎ, tsumeshougi] (n) chess problem; composed shogi problem
詰め碁[つめご, tsumego] (n) composed go problem

compose ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชลง[v.] (chalēng) EN: compose FR:
ดอกเบี้ยเชิงซ้อน[n. exp.] (døkbīa choē) EN: compound interest FR: intérêt composé [m]
ดอกเบี้ยทบต้น[n. exp.] (døkbīa thop) EN: compound interest FR: intérêt composé [m]
คำผสม[n. exp.] (kham phasom) EN: compound word FR: mot composé [m]
คำประสม[n.] (khamprasom) EN: compound word ; combined words FR: mot composé [m] ; mot agglutiné [m] ; mots juxtaposés [mpl]
คำสมาส[n. exp.] (kham samāt) EN: compound word FR: mot composé [m]
เขียน[v.] (khīen) EN: write ; compose FR: écrire ; rédiger
เขียนโคลง[v. exp.] (khīen khlōn) EN: write a poem ; compose a poem FR: écrire un poème ; composer un poème
เขียนหนังสือ[n. exp.] (khīen nangs) EN: write ; compose ; author (form.) ; scribe ; be a writer FR: écrire ; rédiger ; s'adonner à l'écriture
ควบคุมสติ[v. exp.] (khūapkhum s) EN: compose oneself ; come to one's senses ; control oneself ; restrain oneself FR:
เลบง[v.] (labēng) EN: compose ; write FR:
นิพนธ์[v.] (niphon) EN: compose ; write FR: composer ; écrire
ประกอบ[v.] (prakøp) EN: be composed (of) ; consist of ; comprise ; made up of FR: être composé de ; être constitué de ; être formé de
ประกอบ[v.] (prakøp) EN: put together ; assemble ; fit together ; join ; combine ; bring together ; compose FR: assembler ; monter ; réunir ; joindre ; composer
ประกอบด้วย[v.] (prakøp dūay) EN: be composed of ; consist of ; comprise ; made up of ; feature FR: être composé de ; se composer de ; être constitué de ; être formé de ; consister en ; comprendre
ประกอบด้วย[adj.] (prakøp dūay) EN: made of ; consisting of ; comprising ; composed of FR: composé de
ประกอบไปด้วย[adj.] (prakøp pai ) EN: FR: composé de
ประพันธ์[v.] (praphan) EN: write ; compose ; compile a literary work FR: écrire ; composer
เรียง[v.] (rīeng) EN: compose ; write FR:
เรียงความ[v.] (rīengkhwām) EN: compose ; write a composition/essay FR:
เรียงพิมพ์[v.] (rīengphim) EN: typeset ; set type ; compose FR: composer ; photocomposer
เรียงร้อย[v.] (rīeng-røi) EN: compose FR:
เรียบเรียง[v.] (rīeprīeng) EN: compile ; edit ; write ; compose FR: composer ; écrire ; éditer
ร้อยกรอง[v.] (røikrøng) EN: compose ; write FR:
รจนา[v.] (rotjanā) EN: compose ; write FR:
รจเลข[v.] (rotjalēk) EN: compose FR:
รจเรข[v.] (rotjarēk) EN: compose FR:
สำรวมใจ[v.] (samrūamjai) EN: calm ; still ; quiet ; appease ; allay ; pacify ; tranquilize ; soothe ; compose ; assuage FR:
สงบอกสงบใจ[v. exp.] (sa-ngop ok ) EN: compose oneself ; calm down FR:
สารเคมี[n. exp.] (sān khēmī) EN: chemicals ; chemical substances FR: produit chimique [m] ; substance chimique [f] ; composé chimique [m]
สารเนื้อผสม[n. exp.] (sān neūa ph) EN: compound FR: substance composée [f] ; corps composé [m]
สารประกอบ[n.] (sānprakøp) EN: compound ; chemical compound FR: composé chimique [m] ; subsatnce composée [f]
สารประกอบอนินทรีย์[n. exp.] (sānprakøp a) EN: inorganic compound FR: composé inorganique [m]
แต่ง[v.] (taeng) EN: write ; compose ; draw up FR: écrire ; composer ; rédiger
แต่งขึ้น[v. exp.] (taeng kheun) EN: invent ; create ; compose ; concoct FR: créer ; composer ; concocter
แต่งโคลง[v. exp.] (taeng khlōn) EN: compose a poem ; write poetry FR: écrire un poème
แต่งเพลง[v. exp.] (taeng phlēn) EN: write music ; compose music ; compose a song FR: composer de la musique ; composer une chanson ; écrire une chanson
ตั้งสติ[v. exp.] (tang sati) EN: compose oneself ; regain one's composure FR: se reprendre ; se ressaisir
ยม[v.] (yom) EN: self-control ; collect ; compose ; restrain ; control ; overcome FR:
อะลุ่มอล่วย ; อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession ; make allowances ; be lenient FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions ; faire des concessions

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า compose
Back to top