ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

originator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *originator*, -originator-

originator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
originator (n.) ผู้คิดค้น See also: ผู้ให้กำเนิด Syn. creator, inventor
English-Thai: Nontri Dictionary
originator(n) ผู้ประดิษฐ์,ผู้ริเริ่ม,ผู้คัดค้าน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ก่อกำเนิด (n.) originator See also: creator, inventor, founder, initiator Syn. ผู้ก่อตั้ง, ผู้สถาปนา, ผู้ตั้ง, ผู้คิดค้น, ผู้บุกเบิก Ops. ผู้ทำลาย
ผู้ก่อตั้ง (n.) originator See also: creator, inventor, founder, initiator Syn. ผู้สถาปนา, ผู้ตั้ง, ผู้คิดค้น, ผู้ก่อกำเนิด, ผู้บุกเบิก Ops. ผู้ทำลาย
ผู้คิดค้น (n.) originator See also: creator, inventor, founder, initiator Syn. ผู้ก่อตั้ง, ผู้สถาปนา, ผู้ตั้ง, ผู้ก่อกำเนิด, ผู้บุกเบิก Ops. ผู้ทำลาย
ผู้ตั้ง (n.) originator See also: creator, inventor, founder, initiator Syn. ผู้ก่อตั้ง, ผู้สถาปนา, ผู้คิดค้น, ผู้ก่อกำเนิด, ผู้บุกเบิก Ops. ผู้ทำลาย
ผู้ริเริ่ม (n.) originator See also: creator, inventor, founder, initiator Syn. ผู้ก่อตั้ง, ผู้สถาปนา, ผู้ตั้ง, ผู้คิดค้น, ผู้ก่อกำเนิด, ผู้บุกเบิก Ops. ผู้ทำลาย
เจ้าตำรับ (n.) originator See also: creator, initiator, founder, inventor, father Syn. ต้นตำรับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You heard the originator of this plan.คุณก็ได้ฟังจากคนที่ริเริ่มแผนนี้แล้วนี่นา
I am...the originator of this plan.ตัวฉันนี้ละ ที่เป็นคนริเริ่มแผนการนี้ด้วยซ้ำ
I think our guests might be curious to learn about the originator of the Petrova line.ฉันคิดว่าแขกของเราคงจะอยากรู้อยากเห็น เกี่ยวกับต้นตระกลูของเพโทรวา

originator ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
麦克斯韦[Mài kè sī wéi, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄨㄟˊ, 麦克斯韦 / 麥克斯韋] Maxwell (name); James Clerk Maxwell (1831-1879), Scottish physicist and mathematician, the originator of Maxwell's laws of electromagnetism and electromagnetic waves
威妥玛[Wēi Tuǒ mǎ, ㄨㄟ ㄊㄨㄛˇ ㄇㄚˇ, 威妥玛 / 威妥瑪] Herbert Allen Giles (1845-1935), British missionary and linguist, originator of Wade-Giles romanization of Chinese
阿伏伽德罗[Ā fú jiā dé luó, ㄚ ㄈㄨˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄛˊ, 阿伏伽德罗 / 阿伏伽德羅] Amedeo Avogadro (1776-1856), Italian scientist, noted for contributions to molecular weight and molarity, the originator of Avogadro's number 阿伏伽德羅數|阿伏伽德罗数
威利[Wēi lì, ㄨㄟ ㄌㄧˋ, 威利] Wylie (name); Turrell Wylie, originator of the Wylie transcription of Tibetan script
首创者[shǒu chuàng zhě, ㄕㄡˇ ㄔㄨㄤˋ ㄓㄜˇ, 首创者 / 首創者] creator; originator; first proponent
创作者[chuàng zuò zhě, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, 创作者 / 創作者] originator; creator; author (of some project); inventor

originator ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator
創始者[そうししゃ, soushisha] (n) originator
から[, kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P)
元祖[がんそ, ganso] (n,adj-no) originator; founder; pioneer; inventor; (P)
創案者[そうあんしゃ, souansha] (n) originator; inventor
始祖[しそ, shiso] (n) founder; originator; pioneer
宗家[そうけ(P);そうか, souke (P); souka] (n) head of family; originator; (P)
張本人[ちょうほんにん, chouhonnin] (n) ringleader; originator; perpetrator; (P)
発案者[はつあんしゃ, hatsuansha] (n) original proposer; originator; proponent; initiator
発起人[ほっきにん, hokkinin] (n) originator; promoter; (P)
草分け[くさわけ, kusawake] (n) pioneer; pathfinder; originator; founder; trailblazer; (P)
開祖[かいそ, kaiso] (n) (sect) founder; apostle; originator; inventor
Japanese-English: COMDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator
発信元[はっしんもと, hasshinmoto] originator
発信者[はっしんしゃ, hasshinsha] originator
発信者表示[はっしんしゃひょうじ, hasshinshahyouji] originator indication
発信者要求代行受信者[はっしんしゃようきゅうだいこうじゅしんしゃ, hasshinshayoukyuudaikoujushinsha] originator requested alternate recipient

originator ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าความคิด[n. exp.] (jao khwāmkh) EN: thinker ; originator of the idea ; resourceful person ; idea man FR: homme d'idées [m] ; débrouillard [m] (fam.)
เจ้าตำรับ[n.] (jāo tamrap) EN: pioneer ; initiator ; originator ; leading exponent FR: pionnier [m] ; précurseur [m]
ผู้ให้กำเนิด[n. exp.] (phū hai kam) EN: founder ; initiator ; originator ; inventor FR: procréateur [m] (litt)
ผู้คิดค้น[n. exp.] (phū khitkho) EN: originator FR: inventeur [m]
ผู้ก่อการ[n. exp.] (phū køkān) EN: founder of an enterprise ; originator FR:
ผู้ริเริ่ม[n. exp.] (phū riroēm) EN: pioneer ; innovator ; trailblazer ; initiator ; originator FR: pionnier [m] ; précurseur [m] ; innovateur [m] ; initiateur [m]
ต้นคิด[n.] (tonkhit) EN: originator ; inventor ; author FR: initiateur [m]
ต้นตำรับ[n.] (tontamrap) EN: originator ; initiator FR: initiateur [m] ; initiatrice [f]
ต้นตอ[n.] (tontø) EN: origin ; source ; root ; originator FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า originator
Back to top