ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

well-supported

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *well-supported*, -well-supported-

well-supported ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
well-supported (adj.) ซึ่งมีอำนาจสนับสนุน See also: ซึ่งแสดงถึงอำนาจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า well-supported
Back to top