ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reliable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reliable*, -reliable-

reliable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reliable (adj.) เชื่อถือได้ See also: ไว้ใจได้, ไว้วางใจได้ Syn. dependable, trustworthy
English-Thai: HOPE Dictionary
reliable(รีไล'อะเบิล) adj. ไว้วางใจ,เชื่อถือได้,น่าเชื่อถือ, See also: reliability n. reliably adv., Syn. trustworthy,dependable,trusty
English-Thai: Nontri Dictionary
reliable(adj) วางใจได้,ไว้ใจได้,น่าเชื่อถือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ที่เชื่อถือได้ (adj.) reliable See also: trust worthy Syn. เชื่อใจได้
กลับกลอก (adj.) unreliable See also: undependable, changeable, unstable Syn. กลอกกลับ, พลิกแพลง
ปลิ้นปล้อน (adj.) unreliable See also: deceitful, deceptive Syn. กลับกลอก, หลอกลวง, โกหกหลอกลวง, สับปลี้สับปลับ, สับปลับสับปลี้, กลิ้งกลอก Ops. ซื่อ, ตรง, จริงใจ
สับปลับ (adj.) unreliable See also: deceitful, deceptive Syn. กลับกลอก, หลอกลวง, ปลิ้นปล้อน, โกหกหลอกลวง, สับปลี้สับปลับ, สับปลับสับปลี้, กลิ้งกลอก Ops. ซื่อ, ตรง, จริงใจ
สับปลับสับปลี้ (adj.) unreliable See also: deceitful, deceptive Syn. กลับกลอก, หลอกลวง, ปลิ้นปล้อน, โกหกหลอกลวง, สับปลี้สับปลับ, กลิ้งกลอก Ops. ซื่อ, ตรง, จริงใจ
สับปลี้สับปลับ (adj.) unreliable See also: deceitful, deceptive Syn. กลับกลอก, หลอกลวง, ปลิ้นปล้อน, โกหกหลอกลวง, สับปลับสับปลี้, กลิ้งกลอก Ops. ซื่อ, ตรง, จริงใจ
หลอกลวง (adj.) unreliable See also: deceitful, deceptive Syn. กลับกลอก, ปลิ้นปล้อน, โกหกหลอกลวง, สับปลี้สับปลับ, สับปลับสับปลี้, กลิ้งกลอก Ops. ซื่อ, ตรง, จริงใจ
โกหกหลอกลวง (adj.) unreliable See also: deceitful, deceptive Syn. กลับกลอก, หลอกลวง, ปลิ้นปล้อน, สับปลี้สับปลับ, สับปลับสับปลี้, กลิ้งกลอก Ops. ซื่อ, ตรง, จริงใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're such a reliable guyเธอช่างเป็นคนที่ไว้วางใจได้เสียจริง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
From a reliable firm that we thought to be honest.จากบริษัทที่เชื่อถือได้ เราคิดว่าคงจะซื่อสัตย์.
Inspector Dixon... a decorated officer of great expertise... acting on reliable information and good detective work... arrested Paul Hill... who, guilt-ridden by the shame of his crime, confessed.Dixon ตรวจสอบ ... เจ้าหน้าที่ตกแต่ง ความเชี่ยวชาญที่ดี ... ที่กระทำต่อข้อมูลที่เชื่อถือได้ งานนักสืบและดี ...
Yes, I heard it from a very reliable source that it was a gang of redheaded elderly Norwegians with very tiny feet.ผมทราบจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อว่าเป็นแก๊ง โก๋แก๋นอร์เวย์หัวแดง เท้าเล็กจิ๋ว
I have secured the services of a more reliable gentleman.ฉันจ้างคนที่น่าเชื่อถือกว่าเอาไว้แล้ว
I have it from a very reliable source, Paul.ฉันได้ยินข่าวมาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ พอล
Quayles have always made reliable foreign service men.ตระกูลคุณเป็นจนท.ฑูตที่น่าเชื่อถือมาตลอด
The most reliable records are tax records.บันทึกที่น่าเชื่อถือที่สุด คือบันทึกทางภาษี.
I suppose our friend Mr. White will have told you that I have provided reliable banking services for many other freedom fighters over the years.ฉันจะสมมติว่าเป็น เพื่อนชาวผิวขาวกำลังจะบอกคุณว่า... ว่าผมได้จัดสรรระบบเงินฝากที่น่าเชื่อถือ... ให้กับหน่วยรบอิสระหลายองค์กร มานานหลายปี
And from my perspective, she's the more reliable witness.ลูกสาวฉันเป็นคนเหมือนกับนายนั่นแหละ
I'm not sure Leones is our most reliable witness.ผมไม่แน่ใจว่าลีโอเนสจะเป็นพยานที่น่าเชื่อถือที่สุด
Have you established a reliable baseline For Miss Dawson's ability?คุณได้ปักใจเชื่ออย่างแน่ชัดหรือยัง ว่า คุณ ดอว์สัน มีความสามารถอะไร ?
These are pretty reliable cars for the most part, right?ครับ เค้าว่ารถพวกนี้มันเก่าแล้ว เชื่อถือไม่ค่อยได้เท่าไหร่

reliable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
真凭实据[zhēn píng shí jù, ㄓㄣ ㄆㄧㄥˊ ㄕˊ ㄐㄩˋ, 真凭实据 / 真憑實據] reliable evidence (成语 saw); conclusive proof; definitive evidence
着落[zhuó luò, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˋ, 着落 / 著落] whereabouts (i.e. where sth has got to); reliable source; (the matter) falls to sb's responsibility; settled
详实[xiáng shí, ㄒㄧㄤˊ ㄕˊ, 详实 / 詳實] detailed and reliable; full and accurate)
确实[què shí, ㄑㄩㄝˋ ㄕˊ, 确实 / 確實] indeed; really; reliable; real; true
可靠[kě kào, ㄎㄜˇ ㄎㄠˋ, 可靠] reliable
牢靠妥当[láo kào tuǒ dàng, ㄌㄠˊ ㄎㄠˋ ㄊㄨㄛˇ ㄉㄤˋ, 牢靠妥当 / 牢靠妥當] reliable; solid and dependable
稳便[wěn biàn, ㄨㄣˇ ㄅㄧㄢˋ, 稳便 / 穩便] reliable; at one's convenience; as you wish
稳当[wěn dang, ㄨㄣˇ ㄉㄤ˙, 稳当 / 穩當] reliable; secure; stable; firm
烂崽[làn zǎi, ㄌㄢˋ ㄗㄞˇ, 烂崽 / 爛崽] rogue; rowdy; unreliable chap
稳练[wěn liàn, ㄨㄣˇ ㄌㄧㄢˋ, 稳练 / 穩練] steady and proficient; skilled and reliable
信得过[xìn de guò, ㄒㄧㄣˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄛˋ, 信得过 / 信得過] trustworthy; reliable
不可靠[bù kě kào, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄎㄠˋ, 不可靠] unreliable
玄乎[xuán hū, ㄒㄩㄢˊ ㄏㄨ, 玄乎] unreliable; incredible
靠不住[kào bu zhù, ㄎㄠˋ ㄅㄨ˙ ㄓㄨˋ, 靠不住] unreliable

reliable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
確かな筋[たしかなすじ, tashikanasuji] (n) reliable source
確聞[かくぶん, kakubun] (n,vs) learn from reliable sources
頼りに出来る;頼りにできる[たよりにできる, tayorinidekiru] (v1,vi) (See 頼りになる) to be dependable; to be reliable
似非事[えせごと, esegoto] (n) laughable affair; unlaudable affair; something unreliable
千三屋[せんみつや, senmitsuya] (n) broker; land agent; great liar; unreliable person
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P)
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P)
危なっかしい[あぶなっかしい, abunakkashii] (adj-i) dangerous; critical; grave; uncertain; unreliable; limping; narrow; close; watch out
如何わしい[いかがわしい, ikagawashii] (adj-i) (1) (uk) suspicious; dubious; unreliable; (2) indecent; unseemly
心許ない;心もとない[こころもとない, kokoromotonai] (adj-i) uneasy; unsure; unreliable
浮く[うく, uku] (v5k,vi) (1) to float; (2) (See 浮かぬ顔) to become merry; to be cheerful; (3) to become loose; to become unsteady; (4) (col) to feel out of it; to be cut off (e.g. from those around you); to feel out of place; (5) to be frivolous; to be uncertain; (6) to have no basis; to be unreliable; (P)
漂う[ただよう, tadayou] (v5u,vi) (1) to drift; to float; (2) to waft (e.g. a scent); to hang in the air; (3) to be in the air (e.g. a feeling or mood); (4) to wander; to walk around aimlessly; (5) (arch) to be unsteady; to be unstable; (6) (arch) to falter; to flinch; to wince; (7) (arch) to live in unreliable circumstances; (P)
皮算用[かわざんよう, kawazanyou] (exp) (See 取らぬ狸の皮算用) over-optimistic calculation; unreliable account
確り(P);聢り[しっかり, shikkari] (adj-na,adv,adv-to,n,vs) (uk) firmly; tightly; reliable; level-headed; steady; (P)
覚束ない(ateji);覚束無い(ateji);覺束ない(ateji)(oK)[おぼつかない;かくそくない(ik), obotsukanai ; kakusokunai (ik)] (adj-i) (1) (uk) uncertain; doubtful; (2) (uk) unreliable; unsteady; shaky; faltering
頼りない(P);頼り無い[たよりない, tayorinai] (adj-i) unreliable; undependable; flaky; vague; helpless; forlorn; (P)

reliable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อถือได้[adj.] (cheūatheū d) EN: reliable FR: digne de foi ; fiable
น่าเชื่อถือ[adj.] (nā cheūathe) EN: believable ; reliable ; dependable ; credible ; trustworthy FR: fiable ; crédible
สุจริตใจ[v.] (sutjarit ja) EN: be honest ; be upright ; be trustworthy ; be reliable FR:
ไว้ใจได้[adj.] (waijai dāi) EN: trustworthy ; reliable ; dependable FR: fiable ; sûr ; digne de confiance
ไว้วางใจได้[adj.] (waiwāngjai ) EN: reliable ; trustworthy ; assured FR: fiable
วงการที่เชื่อถือได้[n. exp.] (wongkān thī) EN: reliable quarters ; reliable circles FR:
ขาดความเชื่อถือ[adj.] (khāt khwām ) EN: unreliable ; untrustworthy FR: pas fiable
กลับกลอก[v.] (klapkløk) EN: be unreliable ; be undependable ; be changeable ; be unstable ; be fickle FR:
กลับกลอก[adj.] (klapkløk) EN: unreliable ; undependable ; changeable ; unstable ; fickle ; slippery FR: versatile ; changeant ; instable
กลับไปกลับมา[v.] (klappaiklap) EN: be unreliable ; be uncertain FR:
กลับไปกลับมา[adj.] (klappaiklap) EN: unreliable ; vacillating ; off-again, on-again FR:
กลิ้งกลอก[adv.] (klingkløk) EN: crafty ; unreliable ; cunning ; sly FR:
กลอกแกลก[adj.] (kløkklaēk) EN: unreliable FR:
กลอกกลับ[adj.] (kløkklap) EN: unreliable ; fickle ; slippery FR:
กระกลับกลอก[v.] (kraklapkløk) EN: be unreliable FR:
เหลวไหล[adj.] (lēolai) EN: unreliable ; worthless ; good-for-nothing ; trash ; absurd FR: sans valeur ; sans fondement ; insoutenable
ไม่เชื่อถือ [v. exp.] (mai cheūath) EN: unreliable FR:
ไม้หลักปักเลน[X] (māi lak pak) EN: unreliable FR:
ไม่น่าเชื่อ[adj.] (mai nā cheū) EN: unreliable ; lacking in credibility FR: pas fiable
ไม่น่าเชื่อถือ[adj.] (mai nā cheū) EN: unreliable ; not trustworthy FR: pas crédible
มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก[n. (loc.)] (makøksāmtak) EN: unreliable person FR:
สับปลับ[adj.] (sapplap) EN: unreliable ; deceitful ; deceptive ; fickle FR: inconstant ; volage
ตรละ[adj.] (tarala) EN: unreliable FR:
ทำเหลวไหล[v. exp.] (tham lēolai) EN: misbehave ; let down ; be unreliable FR:
ไว้ใจไม่ได้[adj.] (waijai mai ) EN: unreliable ; untrustworthy ; unsound ; unpredictable ; not dependable FR: douteux ; à qui on ne peut pas se fier ; pas fiable

reliable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verlässlich; zuverlässig; verbindlich; betriebssicher {adj} | verlässlicher; zuverlässiger; verbindlicher; betriebssicherer | am verlässlichsten; am zuverlässigsten; am verbindlichsten; am betriebssicherstenreliable | more reliable | most reliable
unzuverlässig; unsicher {adj} | unzuverlässiger | am unzuverlässigstenunreliable | more unreliable | most unreliable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reliable
Back to top