ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commission

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commission*, -commission-

commission ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commission (n.) ค่านายหน้า See also: ค่าคอมมิชชั่น
commission (n.) งานที่รับผิดชอบ Syn. duty, work, abligation
commission (n.) อำนาจที่จะทำ
commissionaire (n.) ผู้ที่รับจ้างทำงานเล็กๆ น้อยๆ
commissioned (n.) ซึ่งได้รับหน้าที่
commissioned officer (n.) ทหารเรือชั้นจ่า See also: ทหารเรือที่รับผิดชอบดูแลสัญญาณและอุปกรณ์เดินเรือ Syn. petty officer, supply officer
commissioner (n.) ข้าราชการ See also: เจ้าหน้าที่ราชการ, เจ้าหน้าที่รัฐบาล
English-Thai: HOPE Dictionary
commission(คะมิช'เชิน) {commissioned,commissioning,commissions} n. การมอบหมายหน้าที่,การมอบหมาย,อำนาจที่มอบหมายให้,เอกสารมอบอำนาจ,คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายอำนาจให้กระทำบางอย่าง,คณะกรรมการ,คณะกรรมาธิการ,ค่านายหน้า,ค่าคอมมิชชั่น,สัญญาบัตร -Phr. (in commission เข้าประจ
commissionaire(คะมิชชะแนร') n. ผู้กระทำหน้าที่เล็ก ๆ น้อย ๆ (เช่น คนเฝ้าประตู คนส่งของ)
commissioned(คะมิช'เชินดฺ) adj. ประจำการ,ซึ่งได้รับมอบอำนาจหน้าที่
commissioned officerนายทหารชั้นสัญญาบัตร (ตั้งแต่ร้อยตรีขึ้นไป) ,นายทหารประจำการ
commissioner(สคะมิช'เชินเนอะ) n. ผู้ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่,ผู้ตรวจการณ์,กรรมาธิการ,กรรมการ,หัวหน้ากรม,อธิบดี
commissionership(คะมิช'เชินเนอชิพ) n. ตำแหน่ง (อำนาจหน้าที่) ของcommissioner
English-Thai: Nontri Dictionary
commission(n) ค่านายหน้า,ค่าคอมมิชชั่น,คณะกรรมาธิการ,การแต่งตั้ง
COMMISSIONED commissioned officer(n) นายทหารประจำการ,นายทหารสัญญาบัตร
commissioner(n) ข้าหลวง,เจ้าหน้าที่,อธิบดี,ผู้ตรวจการ,กรรมาธิการ,กรรมการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
commission๑. คณะกรรมการ, คณะกรรมาธิการ, คณะมนตรี๒. การเข้าประจำการ๓. การขึ้นระวาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commissioned courtศาลที่รับประเด็นไปสืบพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commissioner๑. ข้าหลวง๒. กรรมาธิการ๓. เทศมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commissionค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนจะต้องชำระให้แก่บริษัทที่เป็นนายหน้า ในอัตราที่ตกลงกันระหว่างลูกค้าและบริษัท แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดไว้โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 (ช่วง 3 ปีแรก) ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2550 – 13 มกราคม 2553 ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ 0.25% และการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตให้คิดขั้นต่ำที่ 0.15% ของมูลค่าการซื้อขาย ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2553- 31 ธันวาคม 2554 ให้คิดค่าธรรมเนียมแบบขั้นบันได (Sliding Scale) คือ มีอัตราค่าธรรมเนียมแปรผันลดลงตามปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น สำหรับค่าธรรมเนียมซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตจะไม่เกิน 60% ของอัตราปกติ และช่วงที่ 3 คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตจะเป็นแบบต่อรองกันอย่างเสรี [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชักหัวคิว (v.) get a commission from
สจร. (n.) Office of the Commission for the Management of Land Traffic See also: OCMLT Syn. สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (n.) Office of the Commission for the Management of Road Traffic See also: OCMLT Syn. สจร.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ (n.) Office of the Commission of Counter-Corruption
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (n.) Election Commission of Thailand
คณะกรรมาธิการ (n.) commission
ค่าคอมมิชชั่น (n.) commission
ค่าต๋ง (n.) commission Syn. ค่าคอมมิชชั่น
ค่านายหน้า (n.) commission See also: sales commission, brokerage, compensation, fee Syn. เปอร์เซ็นต์, ค่าบริการ, ค่าตอบแทน
กรรมาธิการ (n.) commissioner See also: commission, Board of Commissioner, committee Syn. กรรมการ
NCO (abbr.) นายทหารยศสิบเอก (คำย่อ non-commissioned officer) See also: นายทหารที่ไม่ใช่ชั้นสัญญาบัตร
ก.ค. (n.) Office of the Teacher Civil Service Commission See also: OTCSC Syn. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
ก.ต. (n.) Judicial Service Commission Syn. คณะกรรมการตุลาการ
ก.พ. (n.) Office of the Civil Service Commission Syn. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ก.ล.ต. (n.) The Securities and Exchange Commission Syn. คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (n.) The Securities and Exchange Commission
คณะกรรมการตุลาการ (n.) Judicial Service Commission
นายทหารผู้ใหญ่ (n.) senior commissioned officer
นายเวร (n.) secretary of a commissioned officer See also: secretary to the police superior
ป.ป.ช. (n.) Office of the National Counter Corruption Commission See also: NCCC Syn. สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I thought of calling for a royal commission to investigate the new legislation.ผมเคยคิดว่าจะขอให้ราชกรรมาธิการ พิจารณากฎหมายใหม่นี้
Elevators are all out of commission because of the fire alarm.ลิฟต์ประจำปิดเพราะสัญญาณไฟ
I am honored that you have granted my request... for a commission in the Musketeers, that I may follow my father and you.เป็นเกียรติที่ท่านรับข้าเข้าหน่วยองครักษ์ ตามรอยพ่อข้าและตัวท่าน
I'm getting paid a commission too.ฉันก็ได้ค่าคอมมิชชั่นด้วย
However, the fact that you discharged a deadly weapon during the commission of the crime suggests malice to me.อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคุณพกอาวุธอันตราย ระหว่างก่ออาชญากรรมนั้น แสดงถึงความมุ่งร้าย
Commodore Norrington resigned his commission some months ago.ผู้การ นอร์ริงตัน ถูกปลด จากราชการไปหลายเดือนแล้ว
Bribe, I mean, give Detective Kim enough commission to find her.สินบน ฉันหมายถึง ให้ค่าจ้างกับ นักสืบคิมให้เพียงพอกับงานหาคน
Eight hundred thousand in commission dollars.ค่าคอมมิชชั่น 8 แสนดอลล่าน์คูณๆๆ...
Pack those up and have them sent to the High Commission in the morning, please. Thanks.ห่อให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปส่งพรุ่งนี้นะ
And paid $24,000 to commission an eyesore.แล้วจ่ายถึง 24,000 เหรียญให้กับสิ่งที่ทำให้เคืองตา
The Commission is after hours you guys should be in a strip club come onค่าคอมของคุณ ไปเที่ยวผับโป๊กันดีกว่า
Let me get a copy of the 9/11 Commission report... over to your office in the morning.ฉันจะส่งรายงานเรื่อง 9/11 ไปให้ที่สนง.คุณพรุ่งนี้

commission ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
回扣[huí kòu, ㄏㄨㄟˊ ㄎㄡˋ, 回扣 / 回釦] brokerage; a commission paid to a middleman; euphemism for a bribe; a kickback
[yòng, ㄩㄥˋ, 佣 / 傭] commission (for middleman); brokerage fee
欧盟委员会[Ōu méng wěi yuán huì, ㄡ ㄇㄥˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 欧盟委员会 / 歐盟委員會] Commission of European Union
廉政公署[lián zhèng gōng shǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄓㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄕㄨˇ, 廉政公署] Independent Commission Against Corruption, Hong Kong (ICAC)
尼米兹号[Ní mǐ zī hào, ㄋㄧˊ ㄇㄧˇ ㄗ ㄏㄠˋ, 尼米兹号 / 尼米茲號] Nimitz class, US nuclear-powered aircraft carrier, 8 in commission since 1975
专员[zhuān yuán, ㄓㄨㄢ ㄩㄢˊ, 专员 / 專員] assistant director; commissioner
佣金[yòng jīn, ㄩㄥˋ ㄐㄧㄣ, 佣金] commission
退出运行[tuì chū yùn xíng, ㄊㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄩㄣˋ ㄒㄧㄥˊ, 退出运行 / 退出運行] decommission
联邦电信交通委员会[lián bāng diàn xìn jiāo tōng wěi yuán huì, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 联邦电信交通委员会 / 聯邦電信交通委員會] Federal Communications Commission; FCC
[wěi, ㄨㄟˇ, 委] give up; indeed; to commission
中国证监会[zhōng guó zhèng jiàn huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄢˋ ㄏㄨㄟˋ, 中国证监会 / 中國証監會] China Securities Regulatory Commission
高级专员[gāo jí zhuān yuán, ㄍㄠ ㄐㄧˊ ㄓㄨㄢ ㄩㄢˊ, 高级专员 / 高級專員] high commissioner
埃尔金[Āi ěr jīn, ㄞ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, 埃尔金 / 埃爾金] James Bruce, 8th Earl of Elgin (1811-1863), British High Commissioner to China who ordered the looting and destruction of the Old Winter Palace Yuanmingyuan 圓明園|圆明园 in 1860; Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin (1766-1841), who stole the Parthenon Marbles in 1
额尔金[É ěr jīn, ㄜˊ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, 额尔金 / 額爾金] James Bruce, 8th Earl of Elgin (1811-1863), British High Commissioner to China who ordered the looting and destruction of the Old Winter Palace Yuanmingyuan 圓明園|圆明园 in 1860; Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin (1766-1841), who stole the Parthenon Marbles in 1
联合国难民事务高级专员办事处[Lián hé guó Nán mín Shì wù Gāo jí Zhuān yuán Bàn shì chù, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄋㄢˊ ㄇㄧㄣˊ ㄕˋ ˋ ㄍㄠ ㄐㄧˊ ㄓㄨㄢ ㄩㄢˊ ㄅㄢˋ ㄕˋ ㄔㄨˋ, 联合国难民事务高级专员办事处 / 聯合國難民事務高級專員辦事處] Office of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR)
太子丹[Tài zǐ Dān, ㄊㄞˋ ㄗˇ ㄉㄢ, 太子丹] Prince Dan of Yan (-226 BC), commissioned the attempted assassination of King Ying Zheng of Qin 秦嬴政 (later the First Emperor 秦始皇) by Jing Ke 荆轲 in 227 BC
燕太子丹[Yān Tài zǐ Dān, ㄧㄢ ㄊㄞˋ ㄗˇ ㄉㄢ, 燕太子丹] Prince Dan of Yan (-226 BC), commissioned the attempted assassination of King Ying Zheng of Qin 秦嬴政 (later the First Emperor 秦始皇) by Jing Ke 荆轲 in 227 BC
总监[zǒng jiān, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ, 总监 / 總監] rank of local governor in Tang dynasty administration; commissioner (police); inspector-general
[chāi, ㄔㄞ, 差] send; a messenger; a mission; to commission

commission ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスカップ[, esukappu] (n) Economic and Social Commission for Asia and the Pacific; ESCAP
上前[うわまえ, uwamae] (n) (1) (See 下前) part of the fabric that is wrapped farthest from the skin when wearing a garment that is wrapped in front of one (such as a kimono); (2) (See 上米・うわまい・1) percentage; commission
公害等調整委員会[こうがいとうちょうせいいいんかい, kougaitouchouseiiinkai] (n) Environmental Dispute Coordination Commission
切り賃[きりちん, kirichin] (n) brokerage; exchange commission
原子力委員会[げんしりょくいいんかい, genshiryokuiinkai] (n) Atomic Energy Commission (US)
周旋料[しゅうせんりょう, shuusenryou] (n) brokerage; commission
周旋業[しゅうせんぎょう, shuusengyou] (n) brokerage; commission agency
国家公安委員会委員長[こっかこうあんいいんかいいいんちょう, kokkakouan'iinkaiiinchou] (n) National Public Safety Commission Chairman
国家公安委員長[こっかこうあんいいんちょう, kokkakouan'iinchou] (n) (abbr) (See 国家公安委員会委員長) National Public Safety Commission Chairman
国際放射線防護委員会[こくさいほうしゃせんぼうごいいんかい, kokusaihoushasenbougoiinkai] (n) International Commission on Radiological Protection; ICRP
国際照明委員会[こくさいしょうめいいいんかい, kokusaishoumeiiinkai] (n) {comp} Commission Internationale de I'Eclairage; CIE
売上手数料[うりあげてすうりょう, uriagetesuuryou] (n) endorsement commission; commission earned; sales commission
委員会制度[いいんかいせいど, iinkaiseido] (n) committee system; commission system
州際通商委員会[しゅうさいつうしょういいんかい, shuusaitsuushouiinkai] (n) Interstate Commerce Commission
帖合[ちょうあい, chouai] (n) type of commission system in the book industry in Japan
欧州委員会[おうしゅういいんかい, oushuuiinkai] (n) European Commission (executive of the EU)
船員労働委員会[せんいんろうどういいんかい, sen'inroudouiinkai] (n) Labour Relations Commission for Seafarers
連邦通信委員会[れんぼうつうしんいいんかい, renboutsuushin'iinkai] (n) {comp} Federal Communications Commission (USA); FCC
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator
NRC[エヌアールシー, enua-rushi-] (n) (1) Nuclear Regulatory Commission; NRC; (2) National Research Council; NRC
コミッショナー[, komisshona-] (n) commissioner; (P)
コミッション(P);コンミッション[, komisshon (P); konmisshon] (n) commission; (P)
リベート[, ribe-to] (n) (1) rebate; (2) commission; kickback; (P)
上前をはねる;上前を撥ねる(oK)[うわまえをはねる, uwamaewohaneru] (exp,v1) (col) to take a commission; to take a cut; to take a piece of the action; to take a kickback
上米[じょうまい, joumai] (n) (1) commission; (2) excise tax
下士[かし, kashi] (n) noncommissioned officer
下士官[かしかん, kashikan] (n) non-commissioned officer
事務官[じむかん, jimukan] (n) administrative official; secretary; commissioner; (P)
五奉行[ごぶぎょう, gobugyou] (n) (See 五大老) the five commissioners (administrative organ of feudal Japan established by Toyotomi Hideyoshi)
任命[にんめい, ninmei] (n,vs,adj-no) appointment; nomination; ordination; commission; designation; (P)
依頼[いらい, irai] (n,vs) (1) request; commission; dispatch; despatch; (2) dependence; trust; (P)
像主[ぞうしゅ, zoushu] (n) (1) (obsc) subject (of a portrait or bust); a person posing for a portrait or bust; (2) (historically) patron; someone who commissions a Buddhist temple or work of art
兵食[へいしょく, heishoku] (n) food for soldiers and noncommissioned officers
副本部長[ふくほんぶちょう, fukuhonbuchou] (n) deputy general manager; deputy director-general; assistant commissioner
勅撰集[ちょくせんしゅう, chokusenshuu] (n) imperial-commissioned poem anthology
取次(P);取り次ぎ;取次ぎ[とりつぎ, toritsugi] (n) (1) (See 取り次ぐ・とりつぐ・1) agency; commission; distributor; intermediation; (2) (See 取り次ぐ・2) reception (of guests); (3) (See 取り次ぐ・3) conveyance (of messages); (P)
口銭[こうせん, kousen] (n) commission; brokerage
嘱託(P);属託;囑託(oK)[しょくたく, shokutaku] (n,vs) (1) commission; charge (person with); entrusting with; (2) part-time (employee); (P)
嘱託医[しょくたくい, shokutakui] (n) commissioned doctor
Japanese-English: COMDICT Dictionary
国際電気標準会議[こくさいでんきひょうじゅんかいぎ, kokusaidenkihyoujunkaigi] International Electrotechnical Commission (IEC)
故障している[こしょうしている, koshoushiteiru] to be out of commission
連邦貿易委員会[れんぼうぼえきいいんかい, renbouboekiiinkai] Federal Trade Commission (FTC)
連邦通信協会[れんぽうつうしんきょうかい, renpoutsuushinkyoukai] Federal Communications Commission (FCC)
連邦通信委員会[れんぼうつうしんいいんかい, renboutsuushin'iinkai] Federal Communications Commission (FCC) (US)

commission ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชักหัวคิว[v. exp.] (chak hūa kh) EN: get a commission from FR:
ชักค่านายหน้า[v. exp.] (chak khā nā) EN: take a commission FR:
ฝากขาย[v. exp.] (fāk khāi) EN: sell on commission ; sell on consignment FR: mettre en dépôt-vente
กรรมาธิการ[n.] (kammāthikān) EN: commission ; Board of Commissioner ; committee FR: comité [m] ; commission [f]
กรรมาธิการ[n.] (kammāthikān) EN: member of a commission ; commissioner FR: membre d'une commission [m]
กรรมาธิการเฉพาะกิจ[n. exp.] (kammāthikān) EN: special commission FR:
การฝากขาย [n. exp.] (kān fāk-khā) EN: consignment ; sale on commission FR:
ค่าบำเหน็จ[n. exp.] (khā bamnet) EN: commission ; emoluments FR: commission [f]
ค่าชักส่วนลด[n. exp.] (khā chak su) EN: commission FR:
ค่าคอมมิชชั่น[n. exp.] (khā khømmit) EN: commission fee FR:
ค่านายหน้า[n. exp.] (khā nāinā) EN: commission ; sales commission ; brokerage ; brokerage fee ; broker's fee ; compensation ; fee FR: prime [f] ; commission [f] ; courtage [m]
คณะกรรมการ[n.] (khanakammak) EN: committee ; commission ; board of directors ; administrative committee ; administrative council ; panel FR: comité [m] ; commission [f] ; conseil [m] ; conseil de direction [m]
คณะกรรมการกำกับอิสระ[n. exp.] (khanakammak) EN: regulatory commission FR:
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ; คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.)[org.] (Khanakammak) EN: Election Commission (EC) FR: Commission électorale [f]
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ[org.] (Khanakammak) EN: The National Anti-Corruption Commission FR:
คณะกรรมการระหว่างประเทศ[n. exp.] (khanakammak) EN: intergovernmental commission FR: commission intergouvernementale [f]
คณะกรรมการระหว่างประเทศด้านสมุทรศาสตร์[org.] (Khanakammak) EN: The Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) FR:
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)[org.] (Khanakammak) EN: National Human Rights Commission of Thailand (NHRC) FR:
คณะกรรมการสอบสวน[n. exp.] (khanakammak) EN: committee of enquiry FR: commission d'enquête [f]
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์[n. exp.] (khanakammak) EN: The Securities and Exchange Commission (SEC) FR:
คณะกรรมาธิการ[n.] (khanakammāt) EN: commission FR: commission [f]
คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง[org.] (Khanakammāt) EN: Mekong River Commission (MRC) FR:
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ [org.] (Khanakammāt) EN: United Nations Commission on Human Rights (UNCHR) FR: Commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies
คณะกรรมาธิการยุโรป[org.] (Khanakammāt) EN: European Commission FR: Commission européenne [f]
คณะผู้ตัดสิน[n. exp.] (khana phūta) EN: judge commission FR:
ค่าเหนื่อย[n. exp.] (khā neūay) EN: commission ; tip FR: pourboire [m]
ค่าเปิดปากถุง[n. exp.] (khā poēt pā) EN: commission ; up from deduction (from a loan) ; lender's fee FR:
ค่าป่วยการ[n.] (khāpūaykān) EN: commission ; service charge ; broker's fee FR: commission [f]
ค่าสมนาคุณ[n. exp.] (khā sommanā) EN: commission FR:
ค่าธรรมเนียม[n.] (khāthamnīem) EN: fee ; charge ; due ; duty ; commission FR: prix [m] ; honoraires [mpl] ; droits [mpl] ; frais [mpl] ; commission [f]
คอมฯ[n.] (khøm) EN: commission FR: commission [f]
คอมมิชชั่น[n.] (khømmitchan) EN: commission FR: commission [f]
กกต. (คณะกรรมการการเลือกตั้ง) ; กกต. (คณะกรรมการเลือกตั้ง)[org.] (Køkøtø. (Kh) EN: EC (Election Commission) FR: Commission électorale [f]
กมธ. (คณะกรรมาธิการ)[abv.] (kømøthø. (k) EN: commission FR: commission [f]
ปลดจากประจำการ[v. exp.] (plot jāk pr) EN: put out of commission FR:
ปลดจากตำแหน่ง[v. exp.] (plot jāk ta) EN: dismiss ; discharge ; remove from office ; put out of commission FR: destituer ; révoquer
ปลดจากทำเนียบ[v. exp.] (plot jāk th) EN: put out of commission FR:
ปลดระวาง[v. exp.] (plotrawāng) EN: discharge ; remove from active duty ; remove from active service ; put out of commission FR: retirer du service ; mettre hors service
เปอร์เซ็นต์[n.] (poēsēn) EN: percentage ; percent ; per cent ; commission ; royalty FR: pour cent ; pourcentage [m]
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต)[org.] (Samnakngān ) EN: Securities and Exchange Commission (SEC) FR:

commission ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschlussprovision {f}acquisition commission
Agenturvergütung {f}agency commission
Atomenergiekommission {f}Atomic Energy Commission (AEC)
Kommission {f} | in Kommission; auf Provisionsgrundlagecommission | on a commission basis
Auswahlgremium {n}selection commission
Europäische Kommission {f}European Commission
Internationale Walfangkommission {f}International Whaling Commission
Kartellaufsicht {f}Monopolies and Mergers Commission [Br.]
Umsatzprovision {f}turnover commission
Inbetriebnahmeprotokoll {n}commissioning certificate
Flussgebietskommission {f}commission for river territories
Provisionsvertreter {m}commission agent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commission
Back to top