ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pen*, -pen-

pen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
PEN (abbr.) คำย่อของ International Association of Poets See also: หรือคำย่อของ Playwrights, Editors, Essayists, and Novelists
pen (n.) ปากกา
pen (n.) นักเขียน
pen (n.) ลีลาการเขียน See also: สำนวนการเขียน
pen (vt.) เขียนด้วยปากกา See also: แต่งหนังสือ Syn. compose, write, indite
pen (vt.) ใส่คอก See also: ใส่เล้า Syn. confine, coop up, kennel
pen (n.) คอก See also: เล้า, บริเวณล้อมรั้วสำหรับเลี้ยงสัตว์ Syn. farmyard, chicken coop
pen (n.) สถานดัดสันดาน (คำสแลง) See also: สถานกักกัน Syn. penitentiary
pen (n.) หงส์ตัวเมีย
pen and ink (sl.) กลิ่นเหม็น
pen in (phrv.) จับขัง See also: คุมขัง Syn. pen up
pen line (n.) การลากปากกาหรือขนแปรง Syn. brush line
pen name (n.) นามปากกา Syn. nom de plume, anonym, pseudonym
pen pal (n.) เพื่อนทางจดหมาย Syn. correspondent
pen up (phrv.) จับใส่ที่คุมขัง See also: จับขัง Syn. pen in
pen up (phrv.) ควบคุมอารมณ์ See also: ควบคุมสติ, ตั้งสติ
penal (adj.) เกี่ยวกับการลงโทษตามกฎหมาย See also: แห่งอาญา
penal code (n.) ประมวลกฎหมายอาญา Syn. civil code, enactment
penal institution (n.) สถานดัดสันดาน See also: คุก Syn. prison, cloister jail, confined place
penal servitude (n.) การจำคุกและให้ทำงานหนัก Syn. hard labor, galleys
penalization (n.) การศึกษาเกี่ยวกับการลงโทษผู้กระทำผิด See also: ทัณฑวิทยา
penalize (vt.) ทำโทษ See also: ลงโทษทัณฑ์, ลงอาญา Syn. punish, fine, imprison Ops. excuse, pardon
penalize for (phrv.) ลงโทษ
penaltima (n.) พยางค์ที่อยู่ถัดจากพยางค์ท้ายสุด
penalty (n.) โทษ See also: โทษทัณฑ์
penalty (n.) ค่าปรับ See also: ค่าสินไหมทดแทน Syn. fine, amercement, forfeit
penalty (n.) การลงโทษ Syn. punishment
penalty kick (n.) การเตะลูกโทษ
penance (n.) การสำนึกบาป See also: การสารภาพบาป Syn. repentance, compensation, mortification
Penang (n.) ปีนัง Syn. Pinang
Penang (n.) เมืองปีนัง Syn. Pinang
pence (n.) คำพหูพจน์ของ penny
penchant (n.) ความชอบอย่างมาก See also: ความโปรดปราน Syn. love, affection, devotion Ops. hate, dislike, aversion
pencil (n.) ดินสอ Syn. lead, charcoal, chalk, crayon
pencil (n.) การเขียนด้วยดินสอ
pencil (n.) กลุ่มของเส้น See also: กลุ่มลำแสง Syn. gleam, shaft
pencil (vt.) เขียนด้วยดินสอ See also: ลากดินสอ, เขียนดินสอ Syn. draw, trace
pencil-pusher (sl.) ข้าราชการ See also: ผู้ทำงานในสำนักงาน, เสมียน
pend (vi.) ยังไม่ตกลงใจ See also: ยังไม่ตัดสินใจ
pendant (n.) เครื่องประดับที่มีลักษณะห้อย See also: สร้อยคอ, ต่างหู Syn. erring, locket, lavalire
English-Thai: HOPE Dictionary
pen(เพน) n. ปากกา,คอก,เล้า,อู่,คอกเลี้ยงเด็ก,บริเวณล้อมรั้วสำหรับเลี้ยงสัตว์. vt. ใส่คอก,ใส่เล้า,เขียนด้วยปากกา
pen namen. นามปากกา, Syn. pseudonym
pen paln. เพื่อนทางจดหมาย
penal(เพน'เนิล) adj. เกี่ยวกับการลงโทษตามกฎหมาย,เกี่ยวกับอาญา,เกี่ยวกับการปรับไหม., See also: penality n.
penal coden. ประมวลกฎหมายอาญา
penalise(เพน'นะไลซ) vt. ลงโทษ,ลงทัณฑ์,ปรับเปรียบเทียบ., Syn. punish
penalize(เพน'นะไลซ) vt. ลงโทษ,ลงทัณฑ์,ปรับเปรียบเทียบ., Syn. punish
penalty(เพน'เนิลที) n. การลงโทษ,การลงทัณฑ์การลงโทษทางอาญา,ค่าสินไหมทดแทน,ค่าปรับ,ข้อเสียเปรียบ,อุปสรรค,ผลร้าย, Syn. forfeit
penance(เพน'เนินซฺ) n. การบำเพ็ญทุกรกริยาเพื่อถ่ายบาป,การปลงอาบัติ, (นิกายโรมันคาทอลิก) การสารภาพบาปและการถ่ายบาป, Syn. repentance,remorse
pence(เพนซฺ) n. พหูพจน์ของ penny (ดู)
penchant(เพน'เชินทฺ) n. การชอบอย่างมาก, Syn. tendency,inclination
pencil(เพน'เซิล) n. ดินสอ vt. เป็นด้วยดินสอ,วาดด้วยดินสอ
pendant(เพน'เดินทฺ) n. สิ่งที่ห้อยย้อย,โครงแขวนตะเกียง,ธงสามเหลี่ยมหรือธงปลายเรียวบนเสา (เรือ), Syn. pendent
pending(เพน'ดิง) prep. จนกว่า,อยู่ในระหว่าง adj. คอยอยู่,ค้างอยู่,จนกว่า,คาราคาซัง
pendulum(เพน'ดิวลัม) n. ลูกตุ้ม,สิ่งที่แกว่งไปมา
penetrable(เพน'นิทระเบิล) adj. ผ่านทะลุได้
penetrate(เพน'นิเทรท) vt. ผ่านทะลุ,เจาะทะลุ,แทง,ลอด,บุกเข้าไป,แทรกซึม,มองทะเล,มอง, Syn. pierce,perforate,permeate
penetrating(เพน'นิเทรทิง) adj. ผ่านทะลุ,หลักแหลม,แหลมคม,โน้มน้าวจิตใจ, Syn. penetrant
penetration(เพนนิเทร'เชิน) n. การผ่านทะลุ,การซึมแทรก,การซึมผ่าน,ความหลักแหลม,ความเฉียบแหลม, Syn. ingress,entrace
penguin(เพน'กวิน,เพง'กวิน) n. นกเพนกวิน
penholder(เพน'โฮลเดอะ) n. ที่ยึดปากกา
penicillin(เพนนิซิล'ลิน) n. ยาปฏิชีวนะที่เกิดจากเชื้อราจำพวก Penicillium
peninsula(พะนิน'ซิลละ) n. คาบสมุทร,แหลมที่ยื่นไปในทะเล., See also: peninsular adj. peninsularism n. peninsularity n.
penis(พี'นิส) n.องคชาต,ลึงค์,ควย, See also: penile,penial adj.
penitence(เพน'นิเทินซฺ) n. ความสำนึกผิด,การสารภาพผิดต่อบาปที่กระทำไป, Syn. remorse
penitent(เพน'นิเทินทฺ) adj. สำนึกผิด n. ผู้สำนึกผิด,ผู้สารภาพบาป., See also: penitently, Syn. contrite
penitentiary(เพนนิเทน'เชียรี) n. สถานที่ดัด
penman(เพน'เมิน) n. ผู้คัดสำเนา,ผู้เขียน,นักเขียน,นักประพันธ์,ผู้ปลอมแปลง, Syn. writer
penmanship(เพน'เมินชิพ) n.ศิลปะในการเขียนหรือคัดตัวหนังสือ,ลายมือ,การประพันธ์, Syn. handwriting,writing,longhand
pennant(เพน'เนินทฺ) n. ธงยาวปลายเรียวแหลมที่ชักบนเรือ,ธงสามเหลี่ยม., Syn. pennon
penniless(เพน'นิลิส) adj. ไม่มีเงิน
pennon(เพน'เนิน) n. = pennant (ดู) ,ธง
penny(เพน'นี) n. เหรียญบรอนซ์อังกฤษที่มีค่าเท่ากับ 1/12 ซิลลิง pl. pennies
pennyworth(เพน'นีเวิร์ธ) n. จำนวนเล็กน้อย
penology(พีนอล'โลจี) n. ทัณฑวิทยา, See also: penological adj. penologist n. นักทัณฑวิทยา, Syn. criminology
penpoint(เพน'พอยทฺ) n. ปลายปากกา
pensile(เพน'เซิล) adj. แขวน,ห้อย,ซึ่งสร้างรังห้อย., See also: pensility n., Syn. pendent
pension(เพน'เชิน) n. เบี้ยบำนาญ,เงินบำนาญ,เงินช่วยเหลือ,เงินสงเคราะห์., Syn. annuity
pensionary(เพน'เชินนะรี) n. ผู้รับเงินเบี้ยบำนาญ,ผู้รับเงินสงเคราะห์,ลูกจ้าง. adj. เกี่ยวกับเบี้ยบำนาญ,ซึ่งรับเงินบำนาญ
pensioner(เพน'เชินเนอะ) n. ผู้รับเงินเบี้ยบำนาญ,ลูกจ้าง, See also: pensionership n.
English-Thai: Nontri Dictionary
pen(n) ปากกา,อู่,เล้า,คอกสัตว์,ปลายปากกา,ลีลาการประพันธ์
PEN pen pal(n) มิตรสัมพันธ์,เพื่อนทางจดหมาย
penal(adj) เกี่ยวกับอาญา,ซึ่งต้องโทษ
penalize(vt) ลงโทษ,ลงอาญา,ลงทัณฑ์,ปรับไหม
penalty(n) การลงโทษ,การลงทัณฑ์,อาญา,โทษทัณฑ์,ค่าปรับ
penance(n) การสำนึกผิด,การปลงอาบัติ,การบำเพ็ญทุกรกิริยา
pence(n) pl ของ penny
pencil(n) ดินสอ,พู่กัน
pendant(n) จี้,โคมระย้า,โคมกิ่ง,ตุ้มหู,กระเช้า,ธงสามเหลี่ยม
pendent(adj) ห้อยอยู่,ค้างอยู่,แขวนอยู่,คอยอยู่
pending(adj) ยังค้างอยู่,ยังคาราคาซัง,ยังคอยอยู่
pendulous(adj) ส่าย,แกว่ง,ไหว,ห้อย,ขึ้นๆลงๆ
pendulum(n) ลูกตุ้มนาฬิกา
penetrable(adj) เข้าไปได้,แทรกซึม,ทะลุปรุโปร่ง,ลอดได้,ผ่านได้
penetrate(vt) ทะลุเข้าไป,เจาะ,แทง,ลอด,ฝ่าเข้าไป,บุก
penetration(n) การแทง,การรุก,การบุก,การเจาะ,การซึมผ่าน
penguin(n) นกเพนกวิน
penholder(n) ที่วางปากกา
peninsula(n) คาบสมุทร
penitence(n) ความรู้สึกผิด,ความสำนึกผิด,การสารภาพผิด
penitent(adj) ซึ่งรู้สึกผิด,ซึ่งสำนึกผิด,ซึ่งสารภาพผิด
penitentiary(adj) ที่รับผิด,ซึ่งรู้สึกผิด,เกี่ยวกับการกักขัง
penknife(n) มีดเหลาดินสอ,มีดพับ,มีดพก
penman(n) คนคัดหนังสือ,นักเขียน
penmanship(n) การคัดลายมือ,การคัดหนังสือ,การเขียนหนังสือ
pennant(n) ธงชาย,ธงสามเหลี่ยม
penniless(adj) จนกรอบ,หมดตัว,สิ้นเนื้อประดาตัว
pennon(n) ธงชาย,ธงสามเหลี่ยม
penny(n) เงินเพ็นนี
pension(n) เงินบำนาญ,เบี้ยหวัด,เงินสงเคราะห์,เงินช่วยเหลือ
pensioner(n) ผู้รับบำนาญ,ลูกจ้าง
pent(adj) ถูกล้อม,ถูกกั้น,ถูกกัก,ถูกคุมขัง
pentagon(n) รูปห้าเหลี่ยม
penthouse(n) บ้านที่อยู่บนยอดตึก
penurious(adj) ขัดสน,อัตคัด,ขาดแคลน,แห้งแล้ง
penury(n) ความขัดสน,ความอัตคัด,ความขาดแคลน,ความแห้งแล้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pen name; nom de plumeนามปากกา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
penalทางอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
penal codeประมวลกฎหมายอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
penal servitudeโทษทางอาญาให้ทำงานหนัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
penalty๑. การลงโทษ๒. เบี้ยปรับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
penalty, death; punishment, capitalโทษประหารชีวิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pencil of linesพู่กันเส้นตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pendens lis (L.); pending actionsคดีซึ่งอยู่ในระหว่างพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pendente lite (L.)คดีค้างระหว่างพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pending actions; pendens lis (L.)คดีซึ่งอยู่ในระหว่างพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pendulousย้อย, ยาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pendulous; cernuousห้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
peneplainพื้นเกือบราบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
penetrating woundบาดแผลทะลุ [มีความหมายเหมือนกับ wound, puncture] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
penetration๑. การทิ่มแทง๒. การชอนลึก๓. การเข้าลึก๔. ความลึกโฟกัส (เลนส์) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
penis; priapus; tentum; thyrsusองคชาต, ลึงค์ [มีความหมายเหมือนกับ phallus ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
penitentiaryทัณฑสถาน, เรือนจำ [ดู prison] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pennate; penniform-รูปขนนก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
penny dreadful; dime novelนวนิยายสิบสตางค์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
penologyทัณฑวิทยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pensionบำนาญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pensionerผู้รับบำนาญ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pentadecagon; quindecagonรูปสิบห้าเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pentagonรูปห้าเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pentahedronทรงห้าหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pentameterมาตราห้าคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pen nameนามปากกานามปากกา (Pen name) หมายถึง ชื่อที่นักเขียนหรือนักประพันธ์ใช้แทนชื่อจริงของตน โดยทั่วไปเป็นชื่อที่ยอมรับเพื่อใช้ปกปิดตัวของผู้เขียน นามปากกาสามารถเป็นชื่อของบุคคลหนึ่งที่มีจริงที่ผู้เขียนใช้เป็นนามปากกาของตน นามแฝงในนิยาย (เช่น Avi ใช้เป็นนามปากกาของ Eward Irving Wortis) นามแฝงที่ใช้ตามชื่อจริงของผู้เขียน (เช่น Dr.Seuss ใช้เป็นนามแฝงของ Theodor Seuss Geisel) หรือคำหรือวลีที่ไม่ได้เป็นชื่อบุคคล (เช่น Spy ใช้เป็นนามปากกาของ Sir Leslie Ward) นามปากกาเป็นชื่อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงศตวรรษที่ 19 เมื่อการเขียนยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างในปัจจุบันนี้ และถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้หญิง (เช่น George Eliot ใช้เป็นนามปากกาของ Mary Ann Evans Cross) นักเขียนบางคนเขียนโดยใช้นามปากกามากกว่าหนึ่งชื่อ และชื่อที่แตกต่างกันนี้ได้รับการยอมรับเมื่อผู้เขียนมีงานเขียนหลายแนวและใช้นามปากกาในงานเขียนแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป (เช่น ว. วินิจฉัยกุล, แก้วเก้า เป็นนามปากกาของ รศ.ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์) หรือเป็นการแนะนำตัวละครตัวใหม่ หรือตัวละครหลายๆ ตัวในเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Penalties, Contractual ; Liquidated damagesเบี้ยปรับ [TU Subject Heading]
Pencilsดินสอ [TU Subject Heading]
Pendingช่วงระยะเวลาที่สำนักงานสิทธิบัตรกำลังพิจารณา ยังไม่ตัดสินว่าจะให้สิทธิหรือปฏิเสธแก่การประดิษฐ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Peneplain พื้นเกือบราบ ผืนแผ่นดินที่เกิดการผุพังทำลายให้ภูเขากร่อน ลงๆ จนเกือบราบหรือเป็นคลื่นน้อย ๆ แต่ไม่ถึงขนาดเป็นราบลุ่มน้ำ พื้นราบนี้หากถูกยกตัวขึ้นสูง โดยการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกจะถูกสายน้ำกัดเซาะเป็นโกรกธารน้อยใหญ่ ดูจากเบื้องล่างเห็นเป็นภูเขาใหญ่ แต่เมื่อมองจากอากาศแล้วจะเห็นขอบเขตที่แสดงว่าเป็นพื้นราบในอดีตได้ [สิ่งแวดล้อม]
Penicillinเพนนิซิลลิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Penisองคชาต [TU Subject Heading]
Penmanshipการคัดลายมือ [TU Subject Heading]
Pension fundกองทุนบำนาญ [เศรษฐศาสตร์]
Pentachlorophenolเพนตะคลอโรฟีนอล [TU Subject Heading]
Pentathlonปัญจกรีฑา [TU Subject Heading]
Pentium เพนเตียม [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปากกา (n.) pen
สังเวียน (n.) pen See also: enclosure Syn. คอก, วงล้อม
กุ้งตะเข็บ (n.) Penaeopsis See also: kind of small and flat shrimp Syn. กุ้งเล็ก
กุ้งเล็ก (n.) Penaeopsis See also: kind of small and flat shrimp Syn. กุ้งตะเข็บ
ตะเข็บ (n.) Penaeopsis See also: kind of small and flat shrimp Syn. กุ้งตะเข็บ, กุ้งเล็ก
ทัณฑนิคม (n.) penal colony
การทำโทษ (n.) penalty See also: sanction, punishment
ข้อบัญญัติโทษ (n.) penalty See also: legal punishment, penal code Syn. บทกำหนดโทษ
ทัณฑกรรม (n.) penalty See also: sanction, punishment Syn. การทำโทษ
ทัณฑ์ (n.) penalty See also: punishment Syn. โทษ, โทษทัณฑ์, ความผิด
บทกำหนดโทษ (n.) penalty See also: legal punishment, penal code Syn. ข้อบัญญัติโทษ
บทลงโทษ (n.) penalty See also: legal punishment, penal code Syn. บทกำหนดโทษ, ข้อบัญญัติโทษ
ลูกโทษ (n.) penalty
อาญา (n.) penalty See also: punishment, sanction Syn. โทษ
โทษทัณฑ์ (n.) penalty See also: punishment
เขตโทษ (n.) penalty area See also: punishment zone Syn. จุดโทษ
การเตะลูกโทษ (n.) penalty kick
จุดลูกโทษ (n.) penalty spot
จุดโทษ (n.) penalty spot Syn. จุดลูกโทษ
การข่มกิเลส (n.) penance See also: heat, warmth, pain, suffering, bodily mortification, penance, religious austerity, devout meditation Syn. ความเพียร, เครื่องเผาผลาญกิเลส
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
This pen doesn't write wellปากกาแท่งนี้เขียนไม่ดีเลย
This pen has run outปากกาแท่งนี้หมึกหมดแล้ว ขอยืมคุณหน่อยได้ไหม?
He had spent a long time in this countryเขาใช้เวลามากในประเทศนี้
What happens to those people?เกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านั้น
This is not something to discuss on an open lineนี่ไม่ใช่สิ่งที่จะพูดคุยกันทางโทรศัพท์ได้
I have no idea how to open thisฉันไม่ทราบวิธีเปิดสิ่งนี้
Does the shop open at 9am on weekdays?ร้านค้าเปิดเวลา 9 นาฬิกา ในวันทำงานใช่ไหม
It opens at 8 am on weekdaysมันเปิดเวลา 8 นาฬิกาในวันทำงาน
Would you please open the door for me?คุณช่วยกรุณาเปิดประตูให้ฉันหน่อยได้ไหม
You know, it happens sometimesคุณรู้ไหม มันเกิดขึ้นบางครั้งเหมือนกัน
It's not gonna happenมันจะไม่เกิดขึ้น
Just don't let it happen againแค่อย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีก
Why does this always happen to me?ทำไมสิ่งนี้ถึงได้เกิดกับฉันเสมอนะ
We are not going to spend much time talkingพวกเราจะไม่เสียเวลาพูดคุยมากนัก
If my income depends on selling,ถ้ารายได้ของฉันขึ้นอยู่กับการขายแล้วล่ะก็
I think I would spend half of the year in…ฉันคิดว่าฉันอาจจะใช้เวลาครึ่งปีใน...
I usually spend a lot of time with…ฉันมักจะใช้เวลามากกับ...
I think that depends on the situationฉันคิดว่านั่นขึ้นอยู่กับสถานการณ์
I really like spending time with themฉันชอบใช้เวลาอยู่กับพวกเขาจริงๆ
I do like to spend time with my parentsฉันชอบใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่ของฉัน
We like to spend time with each otherพวกเราชอบที่จะใช้เวลาอยู่ด้วยกัน
I think I would like to spend more time outsideฉันคิดว่าฉันอยากใช้เวลามากกว่านี้ข้างนอก
Because I spent a lotเพราะว่าฉันใช้จ่ายเยอะมาก
I don't spend too much moneyฉันไม่ได้ใช้จ่ายเงินมากเกินไป
I usually spend money faster than I can make itฉันมักจะจ่ายเงินเร็วกว่าที่ฉันสามารถหาได้
He had spent ten years with themเขาใช้เวลา 10 ปี กับพวกเขา
How did I let this happen again?ฉันปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีกหนได้อย่างไรนี่?
I spent the long sunny days exploring the shopsฉันใช้เวลาในวันที่แดดออกนานๆ สำรวจร้านค้าต่างๆ
I will speak openlyฉันจะพูดอย่างตรงไปตรงมา
When do you think this could happen?คุณคิดว่านี่ควรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือ?
You predicted it would happenคุณทำนายว่ามันอาจจะเกิดขึ้น
Nothing like this has ever happened beforeไม่เคยมีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นมาก่อน
I need your signature to open a book storeฉันต้องการลายเซ็นของคุณเพื่อเปิดร้านหนังสือ
We can spend the extra time with Dadพวกเราสามารถใช้เวลาพิเศษกับพ่อ
Think of the saddest thing that's ever happened to you!คิดถึงสิ่งที่เศร้าที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับคุณ
To be silent about what have been happenedที่จะนิ่งเงียบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น
Why do people spend so much for them?ทำไมผู้คนต้องจ่ายเงินไปมากมายเพื่อพวกมันด้วย
This door opens outwardsประตูนี้เปิดออกไปสู่ด้านนอก
In order to meet all expenses in the big familyเพื่อให้มีเงินพอเพียงสำหรับรายจ่ายทั้งหมดในครอบครัวขนาดใหญ่
She spent a lot of money on booksเธอเสียเงินกับหนังสือต่างๆ เป็นจำนวนมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The pen is mightier than the sword.ปากกานั่นมันมีพลังกว่าดาบ
My pen creates stories of a world that might have been- a world of my imagining.ปากกาก่อสร้างเป็นเรื่องราว ของโลก ว่ามันคงจะเป็นแบบใด โลกในจินตนาการของดิฉัน
Use this pen at all times for any notes.ใช้ปากกานี้ตลอดเวลา สำหรับบันทึกย่อใด ๆ
My cousin Derek is in the pen right now... workin' next to a nigger, driving him nigger crazy.ญาติของฉัน เดเร็ค / กำลังจะถูกเอ่ยถึงในตอนนี้... ทำงานใกล้ๆ กับพวกไอ้มืด /ทำให้พวกมันคลั่ง
There's nothing in Lincolnville but some payphones and the ferry and Pen Bay hospital is only a few miles from here.ไม่มีอะไรในลินคอล์นวิล นอกจาก ตู้โทรศัพท์ กับท่าเรือเฟอร์รี่ แล้วก็โรงพยาบาลเพน เบย์ \ ที่อยู่ห่างจากที่นี้ไม่กี่ไมล์
I've sent three chapters of my new book to a publisher, under a pen name.ผมส่งต้นฉบับไปสำนักพิมพ์ 3 ฉบับแล้ว ภายใต้นามปากกา
In a few seconds, you're about to discover the face and the true identity of the man hidden behind the pen name "Aladin", author of In The Light, the young generation's cult novel.วันนี้เราจะมาเปิดเผยหน้าตา ชายผู้ซึ่ง... อยู่ภายใต้นามปากกา "อลาดิน"
Here's the procedure, so it won't happen again. Don't stick a pen in.ขั้นตอนอยู่นี่แล้วต้องไม่เกิดขึ้นอีกนะ ห้ามใช้ปากกาแหย่เข้าไป
Can you follow the 1-2-3 without sticking a pen in there?คุณทำตามขั้นตอนได้นะ และห้ามปากกาเข้าไป
600000 people were killed to get rights for people and then with strokes of the pen over the next 30years judges applied those rights to capital and property while stripping them from people.มีคนถึง 600,000 คนต้องตายเพื่อเรียกร้องสิทธิให้ประชาชน แต่เพียงแค่ปลายปากกาตวัดไม่กี่ครั้งตลอด 30 ปีต่อมา ผู้พิพากษาก็ยกสิทธินี้ให้ทุนและกรรมสิทธิ์เอกชน
My brother did a stint in the pen and he used to eat like that.just that my brother did a stint in the pen and he used to eat like that.
"Alas, it turned out that our frog not only had a secret identity but also had a secret e-mail relationship with a pen pal named Princeton Girl. ""แต่อนิจจา ได้เปลี่ยนแปลงกบของเรา ไม่เพียงแค่เปลี่ยนรุปร่างเท่านั้น... ...แต่ ได้มีอีเมล์ลับเพื่อสานความสัมพันธ์ เพื่อนทางจดหมายคนนั้นชื่อ พรินซ์ตันเกิล์

pen ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洗脸盆洗盆[xǐ liǎn pén xǐ pén, ㄒㄧˇ ㄌㄧㄢˇ ㄆㄣˊ ㄒㄧˇ ㄆㄣˊ, 洗脸盆洗盆 / 洗臉盆洗盆] washbowl
鼓盆之戚[gǔ pén zhī qī, ㄍㄨˇ ㄆㄣˊ ㄓ ㄑㄧ, 鼓盆之戚 / 鼓盆之慼] drumming on a bowl in grief (成语 saw, refers to Zhuangzi 莊子|庄子 grieving for his lost wife); fig. grief for a lost wife
亡羊补牢[wáng yáng bǔ láo, ㄨㄤˊ ㄧㄤˊ ㄅㄨˇ ㄌㄠˊ, 亡羊补牢 / 亡羊補牢] lit. to mend the pen after the sheep are lost (成语 saw); fig. to take action too late; to lock the stable door after the horse has bolted
准葛尔盆地[Zhǔn gě ěr pén dì, ㄓㄨㄣˇ ㄍㄜˇ ㄦˇ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, 准葛尔盆地 / 準葛爾盆地] Dzungaria or Jungarian depression in north Xinjiang between Altai and Tianshan
假名[jiǎ míng, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄧㄥˊ, 假名] false name; pseudonym; alias; pen name; the Japanese kana scripts; hiragana 平假名 and katakana 片假名
火焰喷射器[huǒ yàn pēn shè qì, ㄏㄨㄛˇ ㄧㄢˋ ㄆㄣ ㄕㄜˋ ㄑㄧˋ, 火焰喷射器 / 火焰噴射器] flamethrower
四大盆地[sì dà pén dì, ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, 四大盆地] four great basin depressions of China, namely Tarim 塔里木盆地 in south Xinjiang, Jungar 準葛爾盆地|准葛尔盆地 and Tsaidam or Qaidam 柴達木盆地|柴达木盆地 in north Xinjiang Sichuan 四川盆地
准格尔盆地[zhǔn gé ěr pén dì, ㄓㄨㄣˇ ㄍㄜˊ ㄦˇ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, 准格尔盆地 / 準格爾盆地] the Junggar or Dsungharian basin in Xinjiang between the Altai and TianShan ranges
二连盆地[Èr lián pén dì, ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, 二连盆地 / 二連盆地] Erlian basin in Inner Mongolia
古根罕喷喷气推进研究中心[Gǔ gēn hǎn pēn pèn qì tuī jìn yán jiū zhōng xīn, ㄍㄨˇ ㄍㄣ ㄏㄢˇ ㄆㄣ ㄆㄣˋ ㄑㄧˋ ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 古根罕喷喷气推进研究中心 / 古根罕噴噴氣推進研究中心] Guggenheim Aeronautical Laboratory at the California Institute of Technology (GALCIT, from 1926); Guggenheim jet propulsion center (from 1943)
笔尖[bǐ jiān, ㄅㄧˇ ㄐㄧㄢ, 笔尖 / 筆尖] nib; pen point; the tip of a writing brush or pencil
笔墨[bǐ mò, ㄅㄧˇ ㄇㄛˋ, 笔墨 / 筆墨] pen and ink; words; writing
笔名[bǐ míng, ㄅㄧˇ ㄇㄧㄥˊ, 笔名 / 筆名] pen name; pseudonym
笔友[bǐ yǒu, ㄅㄧˇ ㄧㄡˇ, 笔友 / 筆友] pen pal
下笔[xià bǐ, ㄒㄧㄚˋ ㄅㄧˇ, 下笔 / 下筆] to put pen to paper
挥毫[huī háo, ㄏㄨㄟ ㄏㄠˊ, 挥毫 / 揮毫] to write or draw with a brush; to put pen to paper; to write
落笔[luò bǐ, ㄌㄨㄛˋ ㄅㄧˇ, 落笔 / 落筆] to put pen to paper
着笔[zhuó bǐ, ㄓㄨㄛˊ ㄅㄧˇ, 着笔 / 著筆] to put pen to paper
笔杆[bǐ gǎn, ㄅㄧˇ ㄍㄢˇ, 笔杆 / 筆桿] the shaft of a pen or writing brush; pen-holder; pen
[gù, ㄍㄨˋ, 牿] shed or pen for cattle
四川盆地[Sì chuān pén dì, ㄙˋ ㄔㄨㄢ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, 四川盆地] Sichuan basin
塔里木盆地[Tǎ lǐ mù pén dì, ㄊㄚˇ ㄌㄧˇ ㄇㄨˋ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, 塔里木盆地] Tarim Basin depression in southern Xinjiang
涡轮喷气发动机[wō lún pēn qì fā dòng jī, ㄨㄛ ㄌㄨㄣˊ ㄆㄣ ㄑㄧˋ ㄈㄚ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧ, 涡轮喷气发动机 / 渦輪噴氣發動機] turbojet
费尔干纳盆地[Fèi ěr gàn nà pén dì, ㄈㄟˋ ㄦˇ ㄍㄢˋ ㄋㄚˋ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, 费尔干纳盆地 / 費爾幹納盆地] the Ferghana valley in modern Uzbekistan
[zhàn, ㄓㄢˋ, 栈 / 棧] a wooden or bamboo pen for sheep or cattle; wood or bamboo trestlework; a warehouse
必不可少[bì bù kě shǎo, ㄅㄧˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄠˇ, 必不可少] absolutely necessary; indispensable; essential
[yī, ㄧ, 依] according to; depend on; near to
[jù, ㄐㄩˋ, 据] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy
[jù, ㄐㄩˋ, 据 / 據] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy
积愤[jī fèn, ㄐㄧ ㄈㄣˋ, 积愤 / 積憤] accumulated anger; pent-up fury
[zhān, ㄓㄢ, 鱣] Acipenser micadoi; sturgeon
续增[xù zēng, ㄒㄩˋ ㄗㄥ, 续增 / 續增] addition; appendix; addendum
不谋而合[bù móu ér hé, ㄅㄨˋ ㄇㄡˊ ㄦˊ ㄏㄜˊ, 不谋而合 / 不謀而合] agree without prior consultation; happen to hold the same view
广场恐惧[guǎng chǎng kǒng jù, ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ, 广场恐惧 / 廣場恐懼] agoraphobia (fear of wide open spaces)
广场恐惧症[guǎng chǎng kǒng jù zhèng, ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ ㄓㄥˋ, 广场恐惧症 / 廣場恐懼症] agoraphobia (fear of wide open spaces)
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, 制服] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees)
双独[shuāng dú, ㄕㄨㄤ ㄉㄨˊ, 双独 / 雙獨] double and single; allowed dispensation to have second child
双独夫妇[shuāng dú fū fù, ㄕㄨㄤ ㄉㄨˊ ㄈㄨ ㄈㄨˋ, 双独夫妇 / 雙獨夫婦] a married couple allowed dispensation to have second child
[dú, ㄉㄨˊ, 独 / 獨] alone; independent; single; sole; only
美国独立战争[Měi guó dú lì zhàn zhēng, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, 美国独立战争 / 美國獨立戰爭] American war of independence (1775-1783)

pen ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カラーマーカー[, kara-ma-ka-] (n) color marking pen; colour marking pen
サインペン[, sainpen] (n) felt-tip pen (wasei
タイラギ;たいらぎ[, tairagi ; tairagi] (n) fan mussel (species of pen shell, Atrina pectinata)
フェルトペン[, ferutopen] (n) felt pen; felt-tip pen; fiber-tip pen
ペンクラブ[, penkurabu] (n) PEN club; club for poets, play-wrights, essayists, editors, novelists; (P)
ペンパル[, penparu] (n) pen pal
ペンプロッター[, penpurotta-] (n) pen plotter
ペン入力[ペンにゅうりょく, pen nyuuryoku] (n,adj-no) {comp} pen input
ペン回し[ペンまわし, pen mawashi] (n) pen spinning; spinning a pen around between the fingers
ペン型;ペン形[ペンがた, pen gata] (n,adj-no) pen-shaped; wand; stylus
ペン画[ペンが, pen ga] (n) pen drawing; pen-and-ink drawing
ペン胼胝[ペンだこ, pen dako] (n) callus on one's middle finger (from writing)
ペン軸[ペンじく, pen jiku] (n) penholder
ボールペン[, bo-rupen] (n) ball-point pen (wasei
一筆[いっぴつ;ひとふで, ippitsu ; hitofude] (n-adv,n-t) a few lines; stroke of pen
仮名[かめい(P);かりな(ok);けみょう(ok), kamei (P); karina (ok); kemyou (ok)] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume; (P)
作り名[つくりな, tsukurina] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume
別名[べつめい(P);べつみょう, betsumei (P); betsumyou] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume; (P)
別称[べっしょう, besshou] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume
家畜囲い[かちくかこい, kachikukakoi] (n) cattle pen
文を以て立つ[ぶんをもってたつ, bunwomottetatsu] (exp,v5t) to live by the pen
文武兼備[ぶんぶけんび, bunbukenbi] (n) well up in both literary and military (martial) arts; well skilled in wielding both the sword and the pen
断筆[だんぴつ, danpitsu] (n,vs) ceasing to write; putting down one's pen
毒筆[どくひつ, dokuhitsu] (n) (wielding a) vicious or poison pen
海鰓[うみえら;ウミエラ, umiera ; umiera] (n) (uk) sea pen (any coelenterate of the family Pennatulidae or related families); sea feather
漁史[ぎょし, gyoshi] (n) suffix added after a writer's pen name
異称[いしょう, ishou] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume
筆が立つ[ふでがたつ, fudegatatsu] (exp,v5t) good writer; wielding a facile pen
筆名[ひつめい, hitsumei] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume; (P)
筆墨[ひつぼく, hitsuboku] (n) stationery; pen and ink; writing materials
蛍光ペン;螢光ペン[けいこうペン, keikou pen] (n) highlighter; highlighter pen
[けん, ken] (suf,ctr) (1) counter for buildings (esp. houses); (suf) (2) suffix for a pen name, stage name, etc.
雅号[がごう, gagou] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M')
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service
アイブローペンシル[, aiburo-penshiru] (n) eyebrow pencil
アスペン[, asupen] (n) aspen
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ペンに似た[ペンににた, pen ninita] light pen
ペンホルダ[ぺんほるだ, penhoruda] pen holder
ペン入力[ペンにゅうりょく, pen nyuuryoku] pen input
アペンド[あぺんど, apendo] append
オープンクライアント[おーぷんくらいあんと, o-punkuraianto] OpenClient
オープンシステム[おーぷんしすてむ, o-punshisutemu] open system
オープンネットワーク[おーぷんねっとわーく, o-punnettowa-ku] open network
オープンファイル[おーぷんふぁいる, o-punfairu] open file
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] open file description
オープンプラットフォーム[おーぷんぷらっとふぉーむ, o-punpurattofo-mu] open platform
オープン化[オープンか, o-pun ka] opening
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] open shortest path first, OSPF
コードインデペンデント[こーどいんでぺんでんと, ko-doindependento] code-independent
コード独立形データ通信[コードどくりつがたデータつうしん, ko-do dokuritsugata de-ta tsuushin] code-independent data communication
コンピュータ依存言語[コンピュータいぞんげんご, konpyu-ta izongengo] computer-dependent language
サービスに依存[サービスにいそん, sa-bisu niison] service-dependent (vs)
データ依存ジッタ[データいぞんじった, de-ta izonjitta] DDJ, data dependent jitter
データ独立性[データどくりつせい, de-ta dokuritsusei] data independence
パワーオープン[ぱわーおーぷん, pawa-o-pun] PowerOPEN
ビームペネトレーションCRT[びーむぺねとれーしょん CRT, bi-mupenetore-shon CRT] beam penetration CRT
ファイルの断片化[ファイルのだんぺんか, fairu nodanpenka] file fragmentation
ブレーカーが壊れる[ブレーカーがこわれる, bure-ka-gakowareru] to throw (open) a breaker
ペンティアム[ぺんていあむ, penteiamu] Pentium (computer chip)
ペンティアムオーディーピー[ぺんていあむおーでいーぴー, penteiamuo-dei-pi-] Pentium ODP
ペンティアムスリー[ぺんていあむすりー, penteiamusuri-] Pentium III
ペンティアムツー[ぺんていあむつー, penteiamutsu-] Pentium II
ペンティアムツージーオン[ぺんていあむつーじーおん, penteiamutsu-ji-on] Pentium II Xeon
ペンティアムプロ[ぺんていあむぷろ, penteiamupuro] Pentium Pro
マシン依存型[マシンいぞんがた, mashin izongata] machine-dependent (a-no)
マシン独立型[マシンどくりつがた, mashin dokuritsugata] machine-independent (a-no)
ライトペン[らいとぺん, raitopen] light-pen
ライトペンヒット[らいとぺんひっと, raitopenhitto] light-pen detection, light-pen hit
ライトペン検出[らいとぺんけんしゅつ, raitopenkenshutsu] light-pen detection, light-pen hit
ワークステーション依存セグメント記憶域[ワークステーションいぞんせぐめんときおくいき, wa-kusute-shon izonsegumentokiokuiki] workstation dependent segment storage, WDSS
ワークステーション独立セグメント記憶域[ワークステーションどくりつせぐめんときおくいき, wa-kusute-shon dokuritsusegumentokiokuiki] workstation independent segment storage, WISS
不通[ふつう, futsuu] cut off, suspension, interruption, stoppage, tie-up, cessation
付録[ふろく, furoku] appendix, annex
依存適合性[いぞんせきごうせい, izonsekigousei] dependent conformance
保留[ほりゅう, horyuu] pending
処理系依存[しょりけいいぞん, shorikeiizon] implementation-dependent
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
外気[がいき, gaiki] Thai: อากาศภายนอก English: open air
大工[だいく, daiku] Thai: ช่างไม้ English: carpenter
明かす[あかす, akasu] Thai: อยู่จนถึงเช้า จนสว่างคาตา English: spend
繰り広げる[くりひろげる, kurihirogeru] Thai: คลี่ออก English: to open
追加[ついか, tsuika] Thai: ภาคผนวก English: appendix
頼る[たよる, tayoru] Thai: ขึ้นอยู่กับ English: to depend on

pen ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารเป็นพิษ[n. exp.] (āhān pen ph) EN: food poisoning FR: intoxication alimentaire [f]
อันเป็นประธาน[adj.] (an pen prat) EN: FR: principal
อันเป็นที่รัก[X] (an pen thīr) EN: cherished FR:
เอาหัวเป็นประกัน[v. exp.] (ao hūa pen ) EN: I bet my life on it FR:
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration FR:
อะไรเป็นอะไร[X] (arai pen ar) EN: what's what FR:
อาจจะเป็นได้[xp] (āt ja pen d) EN: FR: ça se peut ; c'est possible
อาจจะเป็นไปได้[adj.] (āt ja pen p) EN: potential FR: potentiel
แบ่งเป็น...[adj.] (baeng pen …) EN: FR: subdivisé en
แบ่งเป็นขีด[v. exp.] (baeng pen k) EN: FR: graduer
แบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่า[v. exp.] (baeng pen k) EN: split into factions ; form cliques FR:
แบ่งเป็นงวด[v. exp.] (baeng pen n) EN: FR: échelonner ; fractionner
แบ่งเป็นสอง 2 ส่วน = แบ่งเป็นสองส่วน[v. exp.] (baeng pen s) EN: divide in two FR: partager en deux
แบบเป็นช่วง ๆ[adj.] (baēp pen ch) EN: periodic FR:
แบบเป็นทางการ[adj.] (baēp pen th) EN: formal FR: formel
บั่นเป็นสองท่อน[v. exp.] (ban pen søn) EN: cut in two FR: couper en deux
บัตรสนเท่ห์[n.] (batsonthē) EN: anonymous letter ; poison pen letter ; anonymous accusation FR: lettre anonyme [f]
บอกเป็นนัย[v. exp.] (bøk pen nai) EN: imply FR:
บอกเป็นนัย ๆ[v. exp.] (bøk pen nai) EN: clue ; hint FR:
บอกรับเป็นสมาชิก[v. exp.] (bøkrap pen ) EN: subscribe FR:
บวชเป็นพระ[v. exp.] (būat pen ph) EN: enter the monkhood FR:
ใช้เป็นกริยาวิเศษณ์[v. exp.] (chai pen kr) EN: FR: adverbialiser (vx)
ใช้เป็นประโยชน์[v. exp.] (chai pen pr) EN: tap FR:
ชื่อเป็นทางการ[n. exp.] (cheū pen th) EN: FR: appellation officielle [f]
ฉีกเป็นชิ้นๆ[v. exp.] (chīk pen ch) EN: shred FR:
ด้ามปากกา[n. exp.] (dām pākkā) EN: pen holder ; barrel of a pen FR:
ดีกว่าเป็นกอง[X] (dī kwā pen ) EN: much better ; a lot better FR:
ดีเป็นพิเศษ[adj.] (dī pen phis) EN: exceptional FR:
ฝืดเป็นสนิม[adj.] (feūt pen sa) EN: FR: rouillé
ให้การเป็นพยาน[v. exp.] (haikān pen ) EN: testify FR: témoigner
ให้เป็นคะแนน[v. exp.] (hai pen kha) EN: FR: accorder les points ; accorder le panier
หายเป็นปลิดทิ้ง[v. exp.] (hāi pen pli) EN: vanish without a trace FR: disparaître sans laisser de trace
หั่นเป็นแว่น[v. exp.] (han pen wae) EN: couper en rondelles FR: cut crosswise
หั่นเป็นแว่น ๆ = หั่นเป็นแว่นๆ[v. exp.] (han pen wae) EN: couper en rondelles FR: cut crosswise
เห็นเป็นอย่างไร[xp] (hen pen yān) EN: FR: Qu'en pensez-vous ?
หัวปั่นเป็นลูกข่าง[v. exp.] (hūapan pen ) EN: FR: ne plus savoir où donner de la tête
ใจดีเป็นพระ[X] (jaidī pen p) EN: FR: avoir un cœur d'or ; avoir le cœur sur la main
จ่ายเป็นเช็ค[v. exp.] (jāi pen che) EN: pay by cheque ; pay by check (Am.) FR: payer par chèque
จ่ายเป็นก้อน[X] (jāi pen køn) EN: lump sum payment FR:
จ่ายเป็นงวด[v. exp.] (jāi pen ngū) EN: pay in instalments FR:

pen ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brieffreundschaft {f} | eine Brieffreundschaft mit jdm. habencorrespondence with a pen friend | to be pen friends with sb.
Filzstift {m}felt pen; felt-tipped pen
Filzstift {m}felt tip pen
Lesestift {m}light pen
Reißfeder {f}ruling pen
U-Boot-Bunker {m}submarine pen
Tuschefüller {m}tubular drawing pen
Abdeckkappe {f} | Abdeckkappen
Durchgängigkeit {f}ability to penetrate
Absatz {m}; Treppenabsatz
Mehrausgabe {f}additional expenditure
Fördermaßnahmen {pl} zugunsten benachteiligter Gruppenaffirmative action
Mohrenklaffschnabel {m} [ornith.]African Open-bill Stork
Vertreterkosten {pl}agency expenses
Abströmöffnung {f}air discharge opening
Ausgabenzuweisung {f}allocation of expenditure
Kinderfreibetrag {m}allowance for dependent children
Alpenglühen {n}alpenglow
Jahresabschreibung {f}annual depreciation expense
Apenninen {pl}Apennines
Apenninenhalbinsel {f}; Apenninhalbinsel
Anhangbereich {m}append area
Inselgruppe {f} | Inselgruppen
Rüstungsausgaben {pl}arms expenditure
Oberlänge {f} von Druckertypen | Oberlängen
Silberklaffschnabel {m} [ornith.]Asian Open-bill Stork
Nebenkosten {pl}attendant expenses
Badekappe {f} | Badekappen
Barbesitzer {m}; Kneipenwirt
Rohbau {m}bare masonry and carpentry
Beerdigungskosten {pl}funeral expenses
Billigkeit {f}inexpensiveness
Bissen {m}; Happen
Wappenzeichen {n} | Wappenzeichen
Scheuklappe {f} | Scheuklappen
Blitzlampe {f} | Blitzlampen
Abhänger {m} (Bau)suspending bracket
Aufhängekonsole {f}suspension bracket
Auslegerkonsole {f}suspension bracket
Deckenhalter {m}(roof) suspension bracket

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pen
Back to top