ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trustworthy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trustworthy*, -trustworthy-

trustworthy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trustworthy (adj.) น่าไว้วางใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
trustworthy(ทรัสทฺ'เวิร์ทธี) adj. น่าไว้วางใจ,เชื่อถือได้., See also: trustworthiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
trustworthy(adj) น่าไว้วางใจ,ซื่อสัตย์,เชื่อถือได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
trustworthyความไว้ใจได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าไว้ใจ (adj.) trustworthy See also: trustable Syn. น่าไว้วางใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now that you have proven to be true and trustworthy Realists.เอาละนั้นคุณได้พิสูจน์ถึง ความจริงและความไว้ใจแล้ว
Do have someone trustworthy you can send?คุณมีใครที่ไว้ใจได้ไหม
A quick and trustworthy cab service.บริการเรียกแท็กซี่ไว้ใจได้ยังไงล่ะ
Now do you see I'm trustworthy again?เห็นรึยัง ฉันน่าเชื่อถืออีกครั้ง
You carry yourself like a trustworthy man.นายดูเป็นคนน่าเชื่อถือ
Mm, there's gotta be some poor schlub out there who's trustworthy and desperate for money.ก็มีเยอะแยะนี่พวกสลัมจนๆทั้งหลาย ที่ไว้ใจได้แล้วก็หมดตัวน่ะ
I'm not the kind of person they think I am and I'm not trustworthy either.ฉันไม่ใช่คนประเภทที่จะให้พวกเขาคิดว่าฉันไม่น่าเชื่อถือ
You have a very trustworthy face.หน้าตาคุณดูน่าเชื่อถือมาก
Paul -- trustworthy Paul -- you now have the most important job.พอล.. พอลที่น่าเชื่อถือ.. นายรู้ใช่ไหมว่าหน้าที่ ของนายสำคัญที่สุด
Jacinda happens to be a very trustworthy person.จาซินด้า เป็นคนที่ไว้ใจได้น่า
I mean, Gossip Girl is only slightly less trustworthy than, say, Georgina sparks or...ฉันหมายความว่ากอสซิปเกิร์ล เป็นคนที่ไม่น่าไว้ใจ เหมือนจอร์จีน่า สปาร์ค หรือไม่ก็...
I was that trustworthy friend.ฉันเป็นเพื่อนที่ไว้ใจ

trustworthy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信得过[xìn de guò, ㄒㄧㄣˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄛˋ, 信得过 / 信得過] trustworthy; reliable
值得信赖[zhí de xìn lài, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄣˋ ㄌㄞˋ, 值得信赖 / 值得信賴] trustworthy
可信[kě xìn, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄣˋ, 可信] trustworthy
把稳[bǎ wěn, ㄅㄚˇ ㄨㄣˇ, 把稳 / 把穩] trustworthy; dependable

trustworthy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P)
堅人[かたじん, katajin] (n) square; trustworthy person
睨む[にらむ, niramu] (v5m,vt) (1) to glare at; to scowl at; to glower at; (2) to stare intensely at; to examine carefully; (3) to estimate; to guess; to suspect; to judge; (4) (often as 睨まれる) (See 睨まれる) to keep an eye on someone (e.g. a suspicious or untrustworthy person); to watch; (5) to take account of; to take into consideration; (P)

trustworthy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่น่าเชื่อถือ[adj.] (mai nā cheū) EN: unreliable ; not trustworthy FR: pas crédible
น่าเชื่อถือ[adj.] (nā cheūathe) EN: believable ; reliable ; dependable ; credible ; trustworthy FR: fiable ; crédible
ฤชุ[adj.] (reuchu) EN: straightforward ; upright ; honest ; trustworthy FR:
สุจริต[adj.] (sutjarit) EN: honest ; right ; just ; incorruptible ; thruthful ; trustworthy FR: honnête ; droit ; sincère
สุจริตใจ[v.] (sutjarit ja) EN: be honest ; be upright ; be trustworthy ; be reliable FR:
ไว้ใจได้[adj.] (waijai dāi) EN: trustworthy ; reliable ; dependable FR: fiable ; sûr ; digne de confiance
ไว้วางใจได้[adj.] (waiwāngjai ) EN: reliable ; trustworthy ; assured FR: fiable
ขาดความเชื่อถือ[adj.] (khāt khwām ) EN: unreliable ; untrustworthy FR: pas fiable
คิดโกง[adj.] (khit kōng) EN: disloyal ; untrustworthy ; crooked FR:
คบไม่ได้[v. exp.] (khop mai dā) EN: be not worth associating with ; be untrustworthy FR:
ไว้ใจไม่ได้[adj.] (waijai mai ) EN: unreliable ; untrustworthy ; unsound ; unpredictable ; not dependable FR: douteux ; à qui on ne peut pas se fier ; pas fiable

trustworthy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kreditfähig {adj} | kreditfähiger | am kreditfähigstentrustworthy | more trustworthy | most trustworthy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trustworthy
Back to top