ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

domination

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *domination*, -domination-

domination ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
domination (n.) การมีอำนาจเหนือกว่า
English-Thai: HOPE Dictionary
domination(ดอมมะเน'เชิน) n. การครอบงำ,การมีอำนาจเหนือ,การมีอิทธิพลเหนือ,การปกครอง,การควบคุม, Syn. jurisdiction
English-Thai: Nontri Dictionary
domination(n) การครอบครอง,การปกครอง,การครอบงำ,การควบคุม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dominationการครอบงำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're selling themselves they're selling their domination they're selling their rule and they're creating an image for themselves as just regular folks down the block.พวกเขาขายตัวเอง พวกเขาขายอิทธิพล พวกเขาขายกฎเกณฑ์
Anakin Skywalker and his weary battle group are all that stands between the system and domination by the droid army.อนาคิน สกายวอล์เกอร์ และหน่วยรบที่อิดโรยของเขา จำต้องอยู่ระหว่างระบบดาว ภายใต้การครอบงำจากกองทัพดรอยด์
World domination is waiting my grasp!การควบคุมทุกอย่างกำลังอยู่ในมือของฉัน
Corruption and promiscuity over our country and bringing back foreign domination over the Islamic Republic of Kamistan.โกงและความไม่แน่นอนในประเทศของเรา และนําต่างประเทศมาไว้ในอํานาจอีก ภายใต้ สาธารณรัฐอิสลามคาร์มิสถาน
This unsub wants total domination over them.คนร้ายได้ควบคุมพวกเธออย่างเบ็ดเสร็จ
World domination by day, debauchery by night.มีอำนาจเหนือโลกในตอนกลางวัน มึนเมาเสเพลในตอนกลางคืน
Their obsession with killing and domination has culminated in what we've seen today.ความหลงใหลในการฆ่า และการครอบงำของพวกเขา ได้นำไปสูจุดสูงสุด ที่พวกเราได้เห็นวันนี้
Surprise, speed, and domination are key.อย่าให้รู้ตัว รวดเร็ว และการควบคุม เป็นปัจจัยสำคัญ
Warner, the English language... is all about subliminal domination.วอร์เนอร์ ภาษาอังกฤษน่ะ มันเรื่องกดขี่ทางเพศล้วนๆ
All right, fine, but if claw gets away with his plan for world domination, don't come crying to us.ได้ แต่ถ้าคลอว์หนีไปได้เพราะ แผนของเขา...
Complete and total hegemonic domination.เป็นการครองอำนาจ แบบเสร็จ
The Ring; a nefarious criminal organization hell-bent on world domination.เดอะริง องค์กรอาชญากรรมเลวทราม มีความตั้งใจที่จะครอบครองโลก ฉันรู้แค่นี้แหล่ะ

domination ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受支配[shòu zhī pèi, ㄕㄡˋ ㄓ ㄆㄟˋ, 受支配] subject to (foreign domination, emotions etc)

domination ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
世界制覇[せかいせいは, sekaiseiha] (n) domination of the world; world hegemony
男尊女卑[だんそんじょひ, dansonjohi] (n) male domination of women; male chauvinism; subjection of women; (P)
跋扈[ばっこ, bakko] (n,vs) rampancy; prevalence; domination
跳梁[ちょうりょう, chouryou] (n,vs) jumping about; rampancy; domination
跳梁跋扈[ちょうりょうばっこ, chouryoubakko] (n,vs) being rampant; domination
世界征服[せかいせいふく, sekaiseifuku] (n,vs) world conquest; world domination; taking over the world
制覇[せいは, seiha] (n,vs) conquest; domination; mastery; (P)
左右[さゆう(P);そう(ok);さう(ok), sayuu (P); sou (ok); sau (ok)] (n,vs) (1) left and right; (2) influence; control; domination; (P)
覇業[はぎょう, hagyou] (n) domination; supremacy

domination ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery ; might FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจควบคุม[n. exp.] (amnāt khūap) EN: mastery ; domination FR:
จักรวรรดินิยม[n.] (jakkrawatni) EN: imperialism ; domination FR: impérialisme [m]

domination ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Domination {f} | Dominationen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า domination
Back to top