ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

write

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *write*, -write-

write ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
write (vi.) เขียน See also: เขียนหนังสือ, จด, จารึก
write (vt.) เขียน See also: เขียนหนังสือ, จด, จารึก Syn. jot, note, pen
write (vi.) แต่ง (หนังสือ, กลอน, เพลง) See also: ประพันธ์ (หนังสือ, กลอน, เพลง)
write (vt.) แต่ง (หนังสือ, กลอน, เพลง) See also: ประพันธ์ (หนังสือ, กลอน, เพลง) Syn. compose, indite
write about (phrv.) เขียนเกี่ยวกับ Syn. write of, write on
write above (vt.) เขียนไว้ข้างบน See also: เขียนจ่าหน้า Syn. write over, endorse
write against (phrv.) เขียนคัดค้านหรือต่อต้าน
write away (phrv.) เขียนไม่หยุด See also: เขียนต่อเนื่อง Syn. write on
write back (phrv.) เขียนตอบกลับ See also: ตอบกลับ, เขียนกลับ
write down (phrv.) จดลง See also: บันทึกลงใน Syn. be down, get down, go down
write down as (phrv.) จัดประเภทหรือตระหนักว่าเป็น Syn. put down as
write down to (phrv.) เขียนเพื่อให้พึงพอใจ See also: เขียนสำหรับ Syn. write down
write for (phrv.) เขียนให้กับ
write home (phrv.) เขียนจดหมายถึงญาติ (โดยเฉพาะพ่อแม่, ภรรยาหรือสามี) See also: เขียนจดหมายถึงบ้าน
write in (phrv.) เขียนเพิ่ม Syn. put in, throw in, toss in
write in for (idm.) เขียนไปขอ (จากรายการวิทยุ, โฆษณา)
write into (phrv.) เขียนถึง
write of (phrv.) เขียนเกี่ยวกับ Syn. write about, write on
write off (phrv.) เขียนทันที Syn. dash off
write off as (phrv.) ตระหนักดีว่า (บางคนหรือบางสิ่ง) ไม่เหมาะสมสำหรับ See also: ไม่เหมาะที่จะเป็น Syn. write off
write on (phrv.) เขียนต่อ See also: เขียนไม่หยุด Syn. write away
write on (phrv.) เขียนเกี่ยวกับ
write out (phrv.) เขียนให้เต็ม
write out (phrv.) เขียนอย่างเป็นทางการ Syn. make out
write out (phrv.) เขียนอย่างนักเขียน See also: เขียนเป็นอาชีพ
write over (vt.) เขียนไว้ข้างบน See also: เขียนจ่าหน้า Syn. write above, endorse
write to (phrv.) เขียนจ่าหน้าซองถึง See also: เขียนถึง
write to (phrv.) แต่งหรือเขียนให้เข้ากับ
write to (phrv.) เขียนสำหรับ See also: แต่งสำหรับเพื่อ
write to (phrv.) วางแผนการเขียน (บางสิ่ง)
write up (phrv.) เขียนในที่สาธารณะ Syn. mark up
write up (phrv.) เขียนหรือบรรยายไว้อย่างสมบูรณ์
write up (phrv.) เขียนปรับให้ทันสมัย See also: เขียนให้เข้ากับปัจจุบัน
write up (phrv.) เขียนแสดงความคิดของ
write up (phrv.) เขียนอย่างน่าสนใจหรือเร้าความสนใจ Syn. write down
write up (phrv.) เขียนถึง Syn. write in
write-down (n.) การลงรายการในบัญชีต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (ทางธุรกิจ)
write-in (n.) การลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ See also: (ทางการเมือง)
write-in (n.) ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ (ทางการเมือง)
write-off (n.) การลงบัญชีเป็นหนี้สูญ
English-Thai: HOPE Dictionary
write(ไรทฺ) vt.,vi. เขียน,เขียนหนังสือ,เขียนจดหมาย,แต่งหนังสือ,กรอกหนังสือ,บรรยาย,ประพันธ์,ลงนาม,บันทึกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์, -Phr. (write off ขีดฆ่าออก เอาออกจากบัญชี,ทำบัญชีหนี้สูญ,ตัดสินใจลืม), See also: writable adj.
write protectกันบันทึกหมายถึง การป้องกันมิให้มีการบันทึกข้อมูลใด ๆ ลงไปในแผ่นจานบันทึก ส่วนมากจะทำเพื่อมิให้มีการบันทึกทับข้อมูลที่อยู่เดิม เพราะจะทำให้ข้อมูลเดิมหายไป วิธีทำก็มีหลายแบบ เช่น ถ้าเป็นจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ก็ใช้เลื่อนปุ่มด้านหลัง ถ้าเป็นจานบันทึกขนาด 5.25 นิ้ว ก็ใช้กระดาษกาวเล็ก ๆ ปิดที่ช่องแหว่งด้านข้าง ถ้าเป็น แถบบันทึก ก็ถอดวงแหวนออก และมีคำเตือนซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่า "No ring, no write"
write-down(ไรทฺ'เดาน์) n. การลงรายการในบัญชีต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง
write-in(ไรทฺ'อิน) n.,adj. การลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ใช่คนเดิมในรายชื่อ
write-off(ไรท์'ออฟ) n. การลงบัญชีเป็นหนี้สูญ,การลดมูลค่าในบัญชี,การเสื่อมค่า
write-up(ไรทฺ'อัพ) n. ข้อเขียน,เรื่องราวที่เขียนไว้,บทความสรรเสริญ,การเพิ่มมูลค่าของรายการในบัญชีให้สูงกว่าความเป็นจริง
writer(ไร'เทอะ) n. ผู้เขียน,นักเขียน,นักประพันธ์,ผู้สามารถเขียนได้, Syn. litterateur
English-Thai: Nontri Dictionary
write(vi,vt) เขียนหนังสือ,ประพันธ์,เขียนจดหมาย,พิมพ์หนังสือ,แต่ง,ลงนาม
writer(n) ผู้เขียน,นักประพันธ์,นักเขียน,ผู้แต่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
writeเขียน, บันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
write once read many (RORM)เขียนหนึ่งอ่านหลายครั้ง (วอร์ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
write protectionการป้องกันการเขียนทับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
writers' spasmอาการตะคริวนักเขียน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Write downลดค่า [การบัญชี]
Write offแก้ไขข้อผิดพลาดรายการบัญชี, ตัดออก [การบัญชี]
Write upเพิ่มค่า [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เดินทุ่ง (v.) read, write or translate at a stretch
จด (v.) write See also: write down, mark down, record, take note, copy Syn. กำหนด, หมายไว้, เขียนไว้, บันทึก, คัดลอก
นิพนธ์ (v.) write See also: compose, create Syn. แต่ง, เรียบเรียง, ร้อยกรอง, ร้อยเรียง, เขียน
ประพันธ์ (v.) write See also: compose, create Syn. นิพนธ์, แต่ง, เรียบเรียง, ร้อยกรอง, ร้อยเรียง, เขียน
ร้อยเรียง (v.) write See also: compose, create Syn. นิพนธ์, แต่ง, เรียบเรียง, ร้อยกรอง, เขียน
ลิขิต (v.) write Syn. เขียน
หมายไว้ (v.) write See also: write down, mark down, record, take note, copy Syn. กำหนด, เขียนไว้, บันทึก, คัดลอก
เขียน (v.) write See also: trace Syn. จด, เขียนหนังสือ
เขียนหนังสือ (v.) write See also: compose Syn. แต่งหนังสือ
เขียนไว้ (v.) write See also: write down, mark down, record, take note, copy Syn. กำหนด, หมายไว้, บันทึก, คัดลอก
เรขา (v.) write See also: draw, paint Syn. เขียน
แต่งหนังสือ (v.) write a book See also: compose Syn. เขียนหนังสือ
แต่งหนังสือ (v.) write a book See also: author a text, write a letter Syn. เขียนจดหมาย
เขียนจดหมาย (v.) write a letter
แทงหนังสือ (v.) write a letter
บันทึกรายการ (v.) write down See also: record, note, take down
ลง (v.) write down See also: take down, register Syn. จด
ลงรายการ (v.) write down See also: record, note, take down Syn. บันทึกรายการ
แทง (v.) write down instructions or comments (to a subordinate) Syn. แทงเรื่อง
แทงเรื่อง (v.) write down instructions or comments (to a subordinate)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I can't even write this properlyฉันไม่สามารถแม้แต่จะเขียนสิ่งนี้ได้อย่างถูกต้อง
I want to write about things that matterฉันอยากจะเขียนอะไรที่มีสาระบ้าง
Would you please write this down?คุณช่วยเขียนนี่ลงไปได้ไหม
Friends who don't even write to you?เพื่อนๆที่ไม่เคยเขียนจดหมายถึงคุณงั้นหรือ?
But it is rather difficult to write good and correct sentencesแต่มันค่อนข้างยากที่จะเขียนประโยคให้ดีและถูกต้อง
This pen doesn't write wellปากกาแท่งนี้เขียนไม่ดีเลย
How much time does it take to write a book?ต้องใช้เวลามากเท่าไหร่ในการเขียนหนังสือสักเล่ม?
It's best to write everything clearly on paperเป็นการดีที่สุดที่จะเขียนทุกสิ่งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
Write me as soon as you get inเขียนถึงฉันทันทีที่ไปถึงนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You oughta write for one of those kooky detective magazines, make a fortune.แน่ ๆ คุณเขียนสำหรับหนึ่งในบรรดานิตยสารนักสืบบ้าทำให้มีโชคลาภ
I think you can appreciate that a good reporter... has to win the confidence and trust of people... if he's to write anything perceptive about them.{\cHFFFFFF}ฉันคิดว่าคุณสามารถชื่นชม ที่เป็นนักข่าวที่ดี ... {\cHFFFFFF}มีที่จะชนะความเชื่อมั่น และความไว้วางใจของผู้คน ... {\cHFFFFFF}ถ้าเขาจะเขียนอะไร เข้าใจเกี่ยวกับพวกเขา
Is one of the magazines going to write an editorial about me?{\cHFFFFFF}เป็นหนึ่งในนิตยสารที่เกิดขึ้น การเขียนบทความเกี่ยวกับฉัน?
It sure as hell might be you today so go write your will.วันนี้อาจได้ลงนรกจริงๆ ก็ได้ ไปเขียนพินัยกรรมซะสิ
I'll write the name on the bottom of this stone.ฉันเขียนชื่อเอาไว้ใต้หินก้อนนี้แล้ว
The weather's not bad and I still write to you.และฉันยังคงเขียนถึงคุณ คำพูดที่ดูเพื่อให้หนุ่มสาวบน กระดาษ
Try to write then;พยายามเพื่อเขียนต่อมา;
All you have to write is any old thing\ Nall ที่คุณจะต้องเขียน... ...สิ่งเก่าใดๆ
That's for fellas who write diet books.นั่นมันสำหรับ คนที่เขียนตำราลดน้ำหนัก
She is the leading character in a story I'm going to write here.เธอเป็นตัวละครชี้นำในเรื่องราว ที่ฉันจะเขียนที่นี่
And you're gonna write a book here?และคุณกำลังจะเขียนหนังสือที่นี่
Hey, Midge, don't write off the Goose until you see the box going into the hole.เฮย, มิดจ์ ไม่ได้เขียนออก กูส จน คุณเห็นกล่องจะลงไปในหลุม

write ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
核銷[hé xiāo, ㄏㄜˊ ㄒㄧㄠ, 核銷] erroneous variant of 覈銷|核销, to audit and write off
信笔[xìn bǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄅㄧˇ, 信笔 / 信筆] to write freely; to express oneself as one pleases
涂鸦[tú yā, ㄊㄨˊ ㄧㄚ, 涂鸦 / 塗鴉] graffiti; scrawl; poor calligraphy; to write badly; to scribble
涂鸭[tú yā, ㄊㄨˊ ㄧㄚ, 涂鸭 / 塗鴨] graffiti; scrawl; poor calligraphy; to write badly; to scribble
杀人不过头点地[shā rén bù guò tóu diǎn dì, ㄕㄚ ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ ㄊㄡˊ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧˋ, 杀人不过头点地 / 殺人不過頭點地] It's all exageration, you don't need to take it seriously; a fuss about nothing; nothing to write home about
[lù, ㄌㄨˋ, 碌] laborious; small stone; to record; to tape; to write down; to hire; to employ
载入[zǎi rù, ㄗㄞˇ ㄖㄨˋ, 载入 / 載入] to load into; to record; to write into; to enter (data); to go into (the records); to go down (in history)
挥毫[huī háo, ㄏㄨㄟ ㄏㄠˊ, 挥毫 / 揮毫] to write or draw with a brush; to put pen to paper; to write
回信[huí xìn, ㄏㄨㄟˊ ㄒㄧㄣˋ, 回信] reply; write back
不起眼[bù qǐ yǎn, ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄧㄢˇ, 不起眼] seemingly unimportant; inconspicuous; unremarkable; nothing to write home about
[mò, ㄇㄛˋ, 默] silent; write from memory
[bái, ㄅㄞˊ, 白] white; snowy; pure; bright; empty; blank; plain; clear; to make clear; in vain; gratuitous; free of charge; reactionary; anti-communist; funeral; to stare coldly; to write wrong character; to state; to explain; vernacular; spoken lines in opera; surname B
一笔勾销[yī bǐ gōu xiāo, ㄧ ㄅㄧˇ ㄍㄡ ㄒㄧㄠ, 一笔勾销 / 一筆勾銷] to write off at one stroke
上书[shàng shū, ㄕㄤˋ ㄕㄨ, 上书 / 上書] to write a letter (to the authorities); to present a petition
乱写[luàn xiě, ㄌㄨㄢˋ ㄒㄧㄝˇ, 乱写 / 亂寫] to write without basis
代写[dài xiě, ㄉㄞˋ ㄒㄧㄝˇ, 代写 / 代寫] to write as substitute for sb; a ghost writer; plagiarism
[zhá, ㄓㄚˊ, 札 / 劄] write down
写给[xiě gěi, ㄒㄧㄝˇ ㄍㄟˇ, 写给 / 寫給] write to sb
记载[jì zǎi, ㄐㄧˋ ㄗㄞˇ, 记载 / 記載] write down; record; written account
笔底下[bǐ dǐ xià, ㄅㄧˇ ㄉㄧˇ ㄒㄧㄚˋ, 笔底下 / 筆底下] ability to write
广告设计师[guǎng gào shè jì shī, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄕ, 广告设计师 / 廣告設計師] advertising copywriter
阿姆河[Ā mǔ hé, ㄚ ㄇㄨˇ ㄏㄜˊ, 阿姆河] Amu Darya, the biggest river of Central Asia, from Pamir to Aral sea, forming the boundary between Afghanistan and Tajikistan then flowing through Turkmenistan and Uzbekistan; formerly called Oxus by Greek and Western writers, and Gihon by medieval Islami
作者[zuò zhě, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, 作者] author; writer
点字机[diǎn zì jī, ㄉㄧㄢˇ ㄗˋ ㄐㄧ, 点字机 / 點字機] Braille typewriter
漫画家[màn huà jiā, ㄇㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄚ, 漫画家 / 漫畫家] cartoon writer (from Japanese mangaka)
冰心[Bīng Xīn, ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄣ, 冰心] Bing Xin (1900-1999), female poet and children's writer
宋祁[Sòng Qí, ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˊ, 宋祁] Song Qi (998-1061), Song dynasty poet and writer, coauthor of History of the Later Tang Dynasty 新唐書|新唐书
作曲家[zuò qǔ jiā, ㄗㄨㄛˋ ㄑㄩˇ ㄐㄧㄚ, 作曲家] composer; songwriter
作曲者[zuò qǔ zhě, ㄗㄨㄛˋ ㄑㄩˇ ㄓㄜˇ, 作曲者] composer; song writer
[xiū, ㄒㄧㄡ, 修] to decorate; to embellish; to repair; to build; to study; to write; to cultivate
儿女英雄传[ér nǚ yīng xióng zhuàn, ㄦˊ ㄋㄩˇ ㄒㄩㄥˊ ㄓㄨㄢˋ, 儿女英雄传 / 兒女英雄傳] Heroic women, novel by Manchu born Qing dynasty writer 文康
雨果[Yǔ guǒ, ㄩˇ ㄍㄨㄛˇ, 雨果] Hugo (name); Victor Hugo (1802-1885), French writer
约翰・本仁[Yuē hàn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ· Ben3 ren2, 约翰・本仁 / 約翰・本仁] John Bunyan (1628-1688), English puritan writer, author of Pilgrim's Progress 天路歷程|天路历程
岐路灯[qí lù dēng, ㄑㄧˊ ㄌㄨˋ ㄉㄥ, 岐路灯 / 岐路燈] Lamp in side-street (c. 1777), novel by Qing dynasty writer Li Lüyuan 李綠園|李绿园
德薄能鲜[dé bó néng xiǎn, ㄉㄜˊ ㄅㄛˊ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄢˇ, 德薄能鲜 / 德薄能鮮] little virtue and meager abilities (成语 saw); I'm a humble person and not much use at anything (Song writer Ouyang Xiu 欧阳修)
迈克尔・克莱顿[Mài kè ěr, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄦˇ· Ke4 lai2 dun4, 迈克尔・克莱顿 / 邁克爾・克萊頓] Michael Crichton (1942-), US techno-thriller writer, author of Jurassic Park
米尔顿[Mǐ ěr dùn, ㄇㄧˇ ㄦˇ ㄉㄨㄣˋ, 米尔顿 / 米爾頓] Milton (name); John Milton (1608-1674), English republican writer and poet, author of Paradise Lost
全集[quán jí, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧˊ, 全集] omnibus; complete works (of a writer or artist)
润格[rùn gé, ㄖㄨㄣˋ ㄍㄜˊ, 润格 / 潤格] scale of fee payment for a painter, calligrapher or writer
报销[bào xiāo, ㄅㄠˋ ㄒㄧㄠ, 报销 / 報銷] submit an expense account; apply for reimbursement; write-off; wipe out

write ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again)
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again)
ご無沙汰(P);御無沙汰(P);ご不沙汰;御不沙汰[ごぶさた, gobusata] (n,vs) (See 無沙汰) not writing or contacting for a while; neglecting (failing) to write (call, visit, etc.); long silence; (P)
ファイル保護リング[ファイルほごリング, fairu hogo ringu] (n) {comp} write-enable ring; write ring; file-protection ring; file protect ring; safety ring
ページ書き込み保護[ページかきこみほご, pe-ji kakikomihogo] (n) {comp} page write protect
ライトプロテクト[, raitopurotekuto] (n) {comp} write protect
ライトワンス[, raitowansu] (n) {comp} write once
ルビを振る[ルビをふる, rubi wofuru] (exp,v5r) (See ルビ・2,振り仮名) to write ruby characters (small furigana above or beside kanji)
便りをする[たよりをする, tayoriwosuru] (exp,vs-i) to write (to someone); to drop someone a line; to contact someone
多作[たさく, tasaku] (adj-na,adj-no) (1) prolific; productive; (vs) (2) to be prolific; to write prolifically
寄せ書き;寄書き[よせがき, yosegaki] (n,vs) (1) write jointly; (2) collection of autographs
打つ[ぶつ, butsu] (v5t,vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P)
折り返し(P);折返し[おりかえし, orikaeshi] (adv) (1) by return; (call or write back) without delay; (n,adj-no) (2) lapel; cuffs; flap; (3) chorus; refrain; (4) repetition; (5) aliasing (in imaging); (6) shuttle service; (7) {comp} back-to-back; BTB; (8) wrapping (text on computer screen); wrap; (P)
振り出す[ふりだす, furidasu] (v5s,vt) to shake and give; to start shaking; to shake out; to write (draw on) a check (cheque)
撰する[せんする;ぜんする, sensuru ; zensuru] (vs-s,vt) (1) to write (prose, etc.); (2) to compile (an anthology)
書いとく[かいとく, kaitoku] (exp,v5k) (col) (contraction of 書いておく) to write down
書き上げる(P);描き上げる;書きあげる[かきあげる, kakiageru] (v1,vt) to write out or down; to finish writing; (P)
書き下す[かきくだす, kakikudasu] (v5s,vt) to write down
書き付ける;書きつける[かきつける, kakitsukeru] (v1,vt) to write down
書き入れる[かきいれる, kakiireru] (v1,vt) to write in
書き出す[かきだす, kakidasu] (v5s,vt) to begin to write; to write out; to export (file); to extract
書き取る[かきとる, kakitoru] (v5r,vt) to write down; to take dictation; to take notes; (P)
書き尽くす;書き尽す[かきつくす, kakitsukusu] (v5s) to write down or convey in full
書き捨てる[かきすてる, kakisuteru] (v1,vt) to write and throw away; to write carelessly; to begin writing then stop part-way through
書き捲る;書き捲くる[かきまくる, kakimakuru] (v5r,vt) to dash off; to write freely
書き流す[かきながす, kakinagasu] (v5s,vt) to write off
書き添える;書添える[かきそえる, kakisoeru] (v1,vt) to add; to write a postscript
書き漏らす[かきもらす, kakimorasu] (v5s,vt) to leave out; to forget to write
書き留める;書きとめる;書き止める[かきとめる;かきとどめる(書き留める), kakitomeru ; kakitodomeru ( kaki todomeru )] (v1,vt) to write down; to leave a note behind; to record; to chronicle
書き直す(P);書きなおす[かきなおす, kakinaosu] (v5s,vt) to write out; to make a fair copy; to rewrite; (P)
書き立てる[かきたてる, kakitateru] (v1,vt) to write (a person) up (in a positive or negative light); to write something up so that it stands out; to write up in an exaggerated fashion; to detail; to list
書き落す[かきおとす, kakiotosu] (v5s,vt) to leave out; to forget to write
書き表す;書き表わす[かきあらわす, kakiarawasu] (v5s,vt) (1) to write out; to express; to describe; (2) to publish
書き記す[かきしるす, kakishirusu] (v5s,vt) to write down; to record; to register
書き込み保護スイッチ[かきこみほごスイッチ, kakikomihogo suicchi] (n) {comp} write protection switch
書き間違える;書間違える[かきまちがえる, kakimachigaeru] (v1) to write incorrectly (e.g. character); to make a mistake in writing
書込みサイクル時間[かきこみサイクルじかん, kakikomi saikuru jikan] (n) {comp} write cycle time
書込み保護ラベル[かきこみほごラベル, kakikomihogo raberu] (n) {comp} write protection label
書込み許可リング[かきこみきょかリング, kakikomikyoka ringu] (n) {comp} write-enable ring; write ring; file-protection ring; file protect ring; safety ring
木簡[もっかん;もくかん, mokkan ; mokukan] (n) (See 竹簡) narrow, long, and thin pieces of wood strung together that were used to write on in ancient times
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ファイル保護リング[ファイルほごリング, fairu hogo ringu] write-enable ring, write ring, file-protection ring, file protect ring, safety ring
ページ書き込み保護[ページかきこみほご, pe-ji kakikomihogo] page write protect
書き出す[かきだす, kakidasu] to export, to begin to write, to write out, to extract
書き込み保護スイッチ[かきこみほごスイッチ, kakikomihogo suicchi] write protection switch
書き込み許可[かきこみきょか, kakikomikyoka] write permission
書込みサイクル時間[かきこみサイクルじかん, kakikomi saikuru jikan] write cycle time
書込みヘッド[かきこみヘッド, kakikomi heddo] write head
書込み保護ラベル[かきこみほごラベル, kakikomihogo raberu] write protection label
書込み許可リング[かきこみきょかリング, kakikomikyoka ringu] write-enable ring, write ring, file-protection ring, file protect ring, safety ring
オーバーライト[おーばーらいと, o-ba-raito] overwrite
仕様作成[しようさくせい, shiyousakusei] standards author, writer of standards
報告書レコード[ほうこくしょレコード, houkokusho reko-do] report writer logical record
報告書作成管理システム[ほうこくしょさくせいかんりシステム, houkokushosakuseikanri shisutemu] report writer control system, RWCS
書き換える[かきかえる, kakikaeru] to overwrite, to rewrite, to renew, to transfer
書き込む[かきこむ, kakikomu] to write, to store
読取り書込みサイクル時間[よみとりかきこみサイクルじかん, yomitorikakikomi saikuru jikan] read-write cycle time
読取り書込みスロット[よみとりかきこみスロット, yomitorikakikomi surotto] read-write slot, read-write opening
読取り書込みヘッド[よみとりかきこみヘッド, yomitorikakikomi heddo] read-write head
読取り書込み開口部[よみとりかきこみかいこうぶ, yomitorikakikomikaikoubu] read-write slot, read-write opening
重ね書き[かさねがき, kasanegaki] overwrite (vs)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
書き直す[かきなおす, kakinaosu] Thai: เขียนใหม่ English: to write out
書き換える[かきかえる, kakikaeru] Thai: เขียนแก้ใหม่ English: to rewrite
書く[かく, kaku] Thai: เขียน English: to write

write ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่านออกเขียนได้[adj.] (ān øk khīen) EN: literate ; able to read and write FR:
บันทึก[v.] (bantheuk) EN: note ; take note ; record ; save ; write down ; take a minute FR: inscrire ; noter ; enregistrer ; consigner ; sauvegarder
เดินทุ่ง[v. (loc.)] (doēnthung) EN: read, write or translate at a stretch FR:
จ่า[v.] (jā) EN: address ; write FR:
จำหน่าย[v.] (jamnāi) EN: dispose of ; get rid of ; write off FR: se débarasser de
จำหน่ายหนี้สูญ[v. exp.] (jamnāi nī s) EN: write off a bad debt FR:
จาร[v.] (jān) EN: inscribe ; write ; inscribe ; engrave ; write with a stylus (on palm leaves) FR:
จ่าหน้า[v.] (jānā) EN: address ; write down FR: adresser ; libeller l'adrese ; écrire l'adresse
จ่าหน้าเรื่อง[v. exp.] (jānā reūang) EN: write the reference FR:
จด[v.] (jot) EN: take note ; enjoin ; jot down ; write ; write down ; mark down ; record ; copy FR: noter ; prendre note ; inscrire ; enregistrer
เกษียน[v.] (kasīen) EN: annotate ; write ; inscribe FR: annoter
เขียน[v.] (khīen) EN: write ; compose FR: écrire ; rédiger
เขียนใบสั่งยา[v. exp.] (khīen baisa) EN: write out a prescription FR: rédiger une ordonnance ; rédiger une ordonnance médicale
เขียนบทละคร[v. exp.] (khīen bot l) EN: write a play FR: écrire une pièce (de théâtre)
เขียนเช็ค[v. exp.] (khīen chek) EN: write a cheque ; write a check (Am.) FR: rédiger un chèque
เขียนดินสอ[v. exp.] (khīen dinsø) EN: write in pencil FR: écrire au crayon
เขียนด้วยลายมือ[v. exp.] (khīen dūay ) EN: write by hand FR: écrire à la main
เขียนด้วยมือ[v. exp.] (khīen dūay ) EN: write by hand FR: écrire à la main
เขียนจดหมาย [v. exp.] (khīen jotmā) EN: write a letter FR: écrire une lettre ; rédiger une lettre
เขียนโคลง[v. exp.] (khīen khlōn) EN: write a poem ; compose a poem FR: écrire un poème ; composer un poème
เขียนเกี่ยวกับ[v. exp.] (khīen kīoka) EN: write about FR: écrire au sujet de
เขียนกลอน[v. exp.] (khīen kløn) EN: write poetry FR: faire un poème ; composer un poème
เขียนไม่ถูก[v. exp.] (khīen mai t) EN: write wrong ; not to know how to write FR:
เขียนหนังสือ[n. exp.] (khīen nangs) EN: write ; compose ; author (form.) ; scribe ; be a writer FR: écrire ; rédiger ; s'adonner à l'écriture
เขียนเรื่อง[v. exp.] (khīen reūan) EN: write about FR:
เขียนสาร[v. exp.] (khīen sān) EN: write a letter FR:
เขียนตามคำบอก[v. exp.] (khīen tām k) EN: write from dictation FR: écrire une dictée
เขียนถึง[v. exp.] (khīen theun) EN: write to FR: écrire à
เขียนติดกันเป็นพืด[v. exp.] (khīen tit k) EN: write together FR:
เขียนตัวบรรจง[v. exp.] (khīen tūa b) EN: write in block letters ; write in one's best handwriting FR: écrire en lettres capitales ; écrire en lettres majuscules
เขียนวิทยานิพนธ์ [v. exp.] (khīen witth) EN: write a thesis FR: écrire une thèse
ขีดเขียน[v.] (khītkhīen) EN: write FR:
ก ข ไม่กระดิกหู[X] (khø khø mai) EN: one who has learned the language but still can't read and write FR:
เลบง[v.] (labēng) EN: compose ; write FR:
ลิขิต[v.] (likhit) EN: write FR:
ล้อมกรอบ[v.] (lømkrøp) EN: jointly speak or write against sb. FR:
ลง[v.] (long) EN: write down ; inscribe ; register FR: écrire ; noter ; enregistrer
ลงรายการ[v. exp.] (long rāikān) EN: write down ; record ; note ; take down ; enter in the books ; post FR: enregistrer
นิพนธ์[v.] (niphon) EN: compose ; write FR: composer ; écrire
ออกใบรับ[v. exp.] (øk bairap) EN: write out a receipt FR:

write ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zwischen {prp; wo? +Dativ; wohin? +Akkusativ} | zwischen den Zeilen lesen (wo?) | zwischen die Zeilen schreiben (wohin?) | zwischen den Menschenbetween; among; amongst | to read between the lines | to write between the lines | among the people
Aktienoption {f} | eine Aktienoption verkaufenstock option | to write a stock option
lebend; belebt; lebendig {adj}; am Leben | der größte lebende Schriftstelleralive | the greatest writer alive
CD-Brenner {m} [comp.]CD writer; CD burner
Funk-Fernschreiber {m}radio teletypewriter
Ghostwriter {m} | Ghostwriter seinghostwriter; ghost | to ghost
Sofortabschreibung {f}immediate write-off
schriftstellerisch {adj} | die schriftstellerische Tätigkeitliterary | working as a writer
Vervielfältiger {m}manifold-writer
Speicherschreibmaschine {f}memory typewriter
Angebotsentwurf {m}proposal write-up
Texter {m} (Werbe-)copywriter
Texter {m} (Lied-)songwriter
Totalschaden {m}write-off

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า write
Back to top