ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขี้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขี้*, -ขี้-

ขี่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี่ (v.) drive See also: operate Syn. ขับ, ขับขี่
ขี้ (v.) defecate See also: evacuate, have an evacuation Syn. ถ่าย, อึ, ถ่ายอุจจาระ
ขี้ (n.) excrement See also: fecal matter, feces, faeces, stool Syn. อุจจาระ, มูล, ของเสีย, อึ
ขี่ (v.) ride Syn. คร่อม
ขี่ (v.) be astride See also: straddle, ride
ขี้กบ (n.) wood shavings
ขี้กลัว (v.) be cowardly See also: be chicken-hearted, be timid, be spineless, be yellow, be craven, be fearful, be scared Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขี้ขลาด, ตาขาว, ขี้ขลาดตาขาว Ops. กล้า
ขี้กลัว (adj.) fearful See also: afraid, scared, timorous Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขี้ขลาด Ops. กล้า
ขี้กลัว (v.) be a chickenshit See also: be a coward, be a pansy, be a chicken, be yellow, have a yellow streak Syn. กลัว, ขี้ขลาด, ตาขาว, ขี้ขลาดตาขาว Ops. กล้า
ขี้กลาก (n.) ringworm Syn. กลาก, โรคกลาก
ขี้ก้าง (n.) tin slag Syn. ก้าง, ผอมแห้ง
ขี้ขลาด (adj.) timid See also: timorous, chicken-hearted, fearful, afraid, scared, coward, craven Syn. กลัว, ขี้กลัว, ขลาด, ไม่กล้า, ตาขาว, ขี้ขลาดตาขาว Ops. กล้า
ขี้ขลาดตาขาว (v.) be cowardly See also: be chicken-hearted, be timid, be spineless, be yellow, be craven, be fearful, be scared Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขี้ขลาด, ตาขาว Ops. กล้า
ขี้ขลาดตาขาว (adj.) timid See also: timorous, chicken-hearted, fearful, afraid, scared, coward, craven Syn. กลัว, ขี้กลัว, ขลาด, ไม่กล้า, ตาขาว Ops. กล้า
ขี้ขลาดตาขาว (v.) be a chickenshit See also: be a coward, be a pansy, be a chicken, be yellow, have a yellow streak Syn. กลัว, ขี้ขลาด, ตาขาว Ops. กล้า
ขี้ข้า (n.) slave See also: servant Syn. ทาส, คนใช้, บ่าว, ไพร่ Ops. เจ้านาย
ขี้ขโมย (adj.) thieving
ขี้ครอก (n.) slave See also: flunkey, lackey, stooge
ขี้ครั่ง (n.) sticklac Syn. ครั่ง
ขี้ครอก (n.) Urend lobata See also: Malvaceae Syn. ขี้อ้น, ต้นขี้ครอก
ขี้ครอก (n.) a kind of plant See also: Xanthium Strumarium Linn. Syn. ขี้อ้น, ต้นขี้ครอก, ต้นกระซับ
ขี้คร้าน (v.) be lazy See also: be indolent, be slothful Syn. ขี้เกียจ, เกียจคร้าน, ขี้เกียจขี้คร้าน, คร้าน
ขี้คร้าน (adv.) surely See also: definitely Syn. แน่นอน
ขี่คอ (v.) carry (a baby) on one´s neck
ขี้คุก (adj.) jailable Syn. ขี้คุกขี้ตะราง
ขี้คุกขี้ตะราง (adj.) jailable
ขี้คุย (adj.) boastful See also: bragful Syn. ขี้โม้, ขี้โอ่
ขี้งก (adj.) stingy See also: mean, miserly, niggardly, parsimonious, penny-pinching, ungenerous Syn. ตระหนี่, ขี้เหนียว, เหนียวหนืด, ขี้ตืด
ขี้งก (adj.) miserly See also: stingy, miserly Syn. ขี้เหนียว
ขี้งอน (adj.) peevish See also: petulant, churlish, fractious
ขี้จาบ (adj.) rude See also: impolite, uncivil, curt Syn. หยาบคาย
ขี้จุ๊ (v.) lie See also: tell a lie Syn. โกหก, พูดปด, พูดเท็จ
ขี้ฉ้อ (adj.) swindled See also: sly Syn. ขี้โกง, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล, หลอกลวง
ขี้ฉ้อตอแหล (adj.) deceitful Syn. ปลิ้นปล้อน, ตลบตะแลง Ops. ซื่อตรง
ขี้ฉ้อตอแหล (v.) deceive See also: be deceitful, wheedle, bluff Syn. ปลิ้นปล้อน, ตลบตะแลง Ops. ซื่อตรง
ขี้ดิน (n.) mud See also: mire, muck Syn. โคลน, โคลนตม
ขี้ตกใจ (adj.) panicky (person) Syn. ขี้กลัว
ขี้ตด (n.) Pherosophus Syn. แมลงตด
ขี้ตะกรัน (n.) dregs See also: calces, scale, lees, sediment, deposit, precipitate Syn. ตะกรัน, ขี้ตะกอน, กากโลหะ
ขี้ตะกรัน (n.) dregs See also: scale, lees, calces, sediment, settlings, deposit, refuse, precipitate Syn. ตะกอน, ขี้ตะกอน, ตะกรน, กากโลหะ
English-Thai: HOPE Dictionary
tenia crurisขี้กลากขาหนีบ
aeronaut(แอ' โรนอท) n. นักขับขี่บอลลูนหรือเรือบิน (เบากว่าอากาศ) , ผู้โดยสารบอลลูนหรือเรือบิน
amble(แอม' เบิล) vt.,vi. เดินตามสบาย, เดินทอดน่อง, ขี่ม้าเหยาะย่าง -ambler n. (stroll)
ash 1(แอช) n. เถ้า,ขี้เถ้า,อัฐิ
ashtray(แอช'เทรย์) n. ที่ใส่ขี้บุหรี่หรือซิการ์
ashy(แอช'ชี) adj. สีเถ้าถ่าน,ซีด,คล้ายเถ้า,คลุมด้วยขี้เถ้า, Syn. ashen)
astrogate(แอส'โทรเกท) vt. ขับขี่ยานอวกาศ. -astrogation n. -astrogator n.
balm(บาล์ม) n. ยาหม่อง,ยาขี้ผึ้งแก้ปวด, Syn. emollient
balsam(บอล'เซิม) n. ยางไม้หอมชนิดหนึ่ง,ขี้ผึ้งยา,ยาหม่อง, See also: balsamy adj.
batik(บะทีค') n. เทคนิคการย้อมสีสิ่งทอด้วยมือโดยใช้ขี้ผึ้งเป็นตัวปกคลุมส่วนที่ไม่ต้องการย้อม,สิ่งทอที่ย้อมสีโดยวิธีดังกล่าว, Syn. battik
beeswax(บีซ'แวคซฺ) n. ขี้ผึ้ง vi. ใส่ขี้ผึ้งเข้าไป
bestride(บิสไทรดฺ') {bestrode,bestridden/bestrid} vt. ขี่,คร่อม,ข้าม,ยืนอยู่เหนือ,ควบคุม, Syn. strude
bicycle(ไบ'ไซเคิล,-ซิค'เคิล) {bicycled,bicycling,bicycles} n.,vi. (ขี่) จักรยานสองล้อ, See also: bicyclist, bicycler n.
bike(ไบคฺ) n. จักรยานสองล้อ,จักรยานยนต์,ขี่จักรยานสองล้อหรือจักรยานยนต์, See also: biker n.
bloke(โบลค) n. คน,มนุษย์,อ้ายหมอนี่,คนโง่,ขี้เมา, Syn. guy
blow-hard(โบล'ฮาร์ด) n. คนขี้คุย,คนพูดมากเกินไป
blowoff(โบล'ออฟ) n. กระแสน้ำที่ทะลักออกมา,ไอหรือแก๊สที่ทะลักออก,คนขี้คุย
boastful(โบสทฺ'ฟูล) adj. คุยโม้,อวดดี,ขี้คุย, See also: boastfulness n. ดูboastful, Syn. bragging
bobsled(บอบ'เสลด,-สเล) n. แคร่เลื่อนหิมะ,แคร่เลื่อนยาว vt. ขี่บนแคร่เลื่อนหิมะ, See also: bobsleder n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ bobsleigher n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ
bobsleigh(บอบ'เสลด,-สเล) n. แคร่เลื่อนหิมะ,แคร่เลื่อนยาว vt. ขี่บนแคร่เลื่อนหิมะ, See also: bobsleder n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ bobsleigher n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ
boring(บอ'ริง) n. การเจาะรู,รูเจาะ -Phr. (borings ขี้ไม้ขี้เหล็กจากการเจาะรู)
breeches(บริช'เชส) n. กางเกงขี่ม้า,กางเกงขายาวแค่เข่า,กางเกง
bucket(บัค'คิท) {bucketed,bucketing,buckets} n. ถังน้ำ,ถัง,ถังหิ้ว,ถังขุดดิน,ใบกังหัน,ใบเครื่องจักร,พลั่วขุดดิน,เรือหรือรถใหญ่ที่เก่า,ตะโพก. -Id. (kick thebucket ตาย) vt. เอาถังใส่,เอาถังตัก,ขี่ม้าเร็วและหักโหม
buffalo(บัฟ'ฟะโล) {buffaloed,buffaloing,buffalos} n. ควาย,ควายป่า (ในเมริกา) vt. ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,ทำให้งง,ข่ม,กดขี่
cameleer(แคมเมิลเลียร์') n. คนขี่อูฐ
can(แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก,
canine(เค'ไน,คะไน') adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายสุนัข n. สุนัข หมาจิ้งจอก หมาป่า,hyenas,jackals,coyotes,เขี้ยว,ฟันสุนัข, See also: caninity n. ดูcanine
canine tooth)n. เขี้ยว,ฟันธ์สุนัข
canine toothn. เขี้ยว,ฟันธ์สุนัข
cap(แคพ) {capped,capping,caps} n. หมวก,หมวกเครื่องแบบ,หมวกผ้าไม่มีปีก,หมวกคนขี่ม้า,ฝาครอบ,ที่คลุม,สายฉนวน vt. ปกคลุม,ครอบ,ทำให้สมบูรณ์,ทำให้ดีกว่า, See also: capper n. ดูcap, Syn. headgear,headdress surpass,
captious(แคพ'ชัส) adj. หาเรื่อง,จับผิด,คอยจับผิด,แคะได้,หาเรื่อง,ขี้บ่น, See also: captiousness n. ดู captious, Syn. critical
cavalcade(แคฟวะเคด') n. ขบวน,ขบวนแห่,ขบวนคนขี่ม้า, Syn. parade
cavalier(แคฟวะเลีย') n. ทหารม้า,คนขี่ม้า,สุภาพบุรุษที่ชอบเอาใจสตรี,คนเจ้าชู้,คนที่ชอบสนุกสนาน adj. เปิดเผย,มีใจอิสระ,หยิ่งยะโส,จองหอง,ขี้ประจบ,มีใจนักเลง., See also: cavalierism n. ดูcavalier cavalierness n. ดูcavalier, Syn. o
cavalry(แคฟ'วาลรี) n. กองทหารม้า,เหล่าทหารม้า,กองทหารยานเกราะ,กลุ่มคนขี่ม้า
cavort(คะวอร์ท') vi. กระโดด,กระโดดโลดเต้น,เต้น,เดินป้อ,ขี่ม้าด้วยท่าผึ่งผาย, Syn. skip
ceraten. ขี้ผึ้ง
cerotic acidn. ขี้ผึ้งขาว
charily(แชร'ริลี) adj. ด้วยความระมัดระวัง,มัธยัสถ์,ขี้เหนียว,เหนียว
chariness(แชร'ริเนส) n. ความระมัดระวัง,ความประหยัด,ความขี้เหนียว,ความเหนียว
chary(แชร์'รี) adj. ระมัดระวัง,เหนียมอาย,ประหยัด,ขี้เหนียว,จู้จี้, Syn. careful
English-Thai: Nontri Dictionary
addict(n) คนติดยา,ขี้ยา,คนที่ทำอะไรจนเป็นนิสัย
amethyst(n) พลอยสีม่วง,หินเขี้ยวหนุมาน
dandruff(n) รังแค,ขี้หัว
ashen(adj) เหมือนขี้เถ้า,ทำด้วยไม้จำพวกมะกอก
ashy(adj) เต็มไปด้วยขี้เถ้า
balsam(n) ขี้ผึ้ง,ยาหม่อง
beeswax(n) ขี้ผึ้ง
bestride(vt) ก้าวข้าม,ข้าม,พาดขา,คร่อม,ขี่(ม้า)
bicyclist(n) คนขี่จักรยานสองล้อ
breeches(n) กางเกงขี่ม้า,กางเกงสามส่วน
captious(adj) จู้จี้,ขี้บ่น,ชอบหาเรื่อง,คอยจับผิด
cavort(vt) กระโดดโลดเต้น,ขี่ม้า
chary(adj) หวง,ตระหนี่,ประหยัด,ขี้เหนียว,กลัว
CHICKEN-chicken-hearted(adj) ขี้ขลาดตาขาว,ไม่กล้า,กลัว
cinder(n) เถ้าถ่าน,ขี้เถ้า
excitable(adj) ตื่นเต้นง่าย,ขี้ตื่น,ถูกกระตุ้นได้ง่าย,ถูกปลุกปั่นได้ง่าย
cockscomb(n) ดอกหงอนไก่,คนหยิ่ง,คนขี้โอ่
courtly(adj) สง่างาม,สุภาพ,ช่างเอาใจ,ขี้ประจบ
coward(n) คนขี้ขลาดตาขาว
cowardice(n) ความขี้ขลาด,ความไม่กล้า
cowardly(adj) ขี้ขลาด,ไม่กล้า
coxcomb(n) คนขี้โอ่,คนสำรวย,หงอนไก่
crab(n) ปู,ปั้นจั่น,คนขี้โมโห,คนอารมณ์ร้าย
craven(adj) ขี้ขลาดตาขาว,ขลาดกลัว
dastard(adj) ขลาด,ขี้ขลาด,ขี้ขลาดตาขาว
derisive(adj) เป็นที่เย้ยหยัน,เป็นที่ดูถูก,เป็นขี้ปาก
derrick(n) ปั้นจั่น,คนขี้ขโมย,คนลักเล็กขโมยน้อย
despot(n) ผู้กดขี่,นักเผด็จการ,ทรราชย์
despotic(adj) ซึ่งใช้อำนาจเด็ดขาด,ซึ่งกดขี่,เผด็จการ,ตามอำเภอใจ
diffidence(n) ความไม่เชื่อมั่นในตนเอง,ความขวยเขิน,ความประหม่า,ความขี้อาย
diffident(adj) ไม่เชื่อมั่นในตนเอง,ขวยเขิน,ประหม่า,ขี้อาย
domineer(vi) กดขี่,ขู่เข็ญ,ใช้อำนาจ,บังคับ,ปกครองแบบเผด็จการ
dotard(n) คนแก่ขี้หลงขี้ลืม,ผู้มีสติเลอะเลือน
dotty(adj) มีสติฟั่นเฟือน,ไม่เต็มบาท,ขี้หลงขี้ลืม,เลอะเลือน,บ้าๆบอๆ
driver(n) ผู้ขับขี่,คนขับรถ,คนต้อนสัตว์,แรงผลักดัน,เครื่องตอกเสาเข็ม
drunkard(n) คนเมาเหล้า,คนขี้เหล้า
drunken(adj) เมา,เมาเหล้า,ขี้เหล้า
drunkenness(n) ความเมาเหล้า,ความมึนเมา,ความขี้เหล้าเมายา
dungeon(n) คุกขี้ไก่,คุกใต้ดิน,คุกมืด,กรุ,หอคอย
dust(n) ฝุ่น,ละออง,ผง,ธุลี,ขี้เถ้า,ขี้ผง,อิฐ,ดิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
burnout waxขี้ผึ้งชนิดไหม้หมด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cerateขี้ผึ้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerumen; earwaxขี้หู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dandruffขี้รังแค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
earwax; cerumenขี้หู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inflated slag; porous slagขี้เชื่อมพรุน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
ointment, eye; oculentum; ointment, ophthalmicขี้ผึ้งป้ายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ophthalmic ointment; oculentum; ointment, eyeขี้ผึ้งป้ายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ringworm; tineaขี้กลาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
slagขี้เชื่อม, สแลก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
smegmaขี้เปียก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
viscous slagขี้เชื่อมหนืด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
canine๑. สัตว์พวกสุนัข๒. ฟันเขี้ยว [มีความหมายเหมือนกับ tooth, canine; tooth, cuspid]๓. -สุนัข [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canine tooth; canine; cuspidฟันเขี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cuspid guidance; canine guidance; canine guide; cuspid guideแนวนำฟันเขี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
encaustic painting; encausticการเขียนสีขี้ผึ้งร้อน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guanoปุ๋ยขี้นก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oleaginous; oleosus-เป็นมัน, -เป็นไข, เหมือนขี้ผึ้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oleosus; oleaginous-เป็นมัน, -เป็นไข, เหมือนขี้ผึ้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pomade; pomatumยาขี้ผึ้งใส่ผม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quartzควอตซ์, แร่เขี้ยวหนุมาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
salveยาขี้ผึ้งข้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subjugationการกดขี่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
teaseขี่ยแยก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea axillaris; trichomycosis axillaris๑. ขี้กลากรักแร้๒. ขี้กลากหัวหน่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unction๑. ยาขี้ผึ้ง [มีความหมายเหมือนกับ ointment; unguent; unguentum]๒. การทาถูด้วยยาขี้ผึ้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unguent; ointment; unguentumยาขี้ผึ้ง [มีความหมายเหมือนกับ unction ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ointment; unguent; unguentumยาขี้ผึ้ง [มีความหมายเหมือนกับ unction ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beeswaxขี้ผึ้งขี้ผึ้งจากผึ้ง [การแพทย์]
Buddy Squatsขี่คอดันขึ้น [การแพทย์]
Cerumenขี้หู [การแพทย์]
Donkey Raisesขี่หลังเขย่งเท้า [การแพทย์]
Fly ashขี้เถ้าลอย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Amblyopiaสายตามัว, ตาขี้เกียจ, การสูญเสียการเห็นอย่างถาวร, ตาบอด, ตาเสียถาวร, สายตาเสื่อม [การแพทย์]
Canineเขี้ยว,ฟันเขี้ยว,ฟันเขี้ยว [การแพทย์]
Cuspidฟันเขี้ยว [TU Subject Heading]
Cyclistsคนขี่จักรยาน [TU Subject Heading]
Demodex Canisไรขี้เรื้อนสุนัข [การแพทย์]
Ethanolแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก, เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (ethy alcohol) คือ แอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก (fermentation) พืชทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ของพืชบางชนิดคือ แอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก (fermentation) พืชทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ของพืชบางชนิด ได้แก่ อ้อย น้ำตาล กากน้ำตาล กากอ้อย บีทรูท (หัวผักกาดหวาน) แป้ง มันสำปะหลัง มันเทศ ธัญพืชต่างๆ เช่น ข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง ผลไม้ ต้นไม้ ขี้เลื่อย และทุกส่วนของพืชสามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้ทั้งสิ้น รวมทั้งเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส ของพืชทุกชนิด เป็นต้น เอทานอลที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงจะต้องมีความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 95% โดยปริมาตร (denatured alcohol) ซึ่งจะเป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทสูงเพราะมีออกซิเจนสูงถึง 35% โดยน้ำหนัก ดังนั้น หากผสมเอทานอลในน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วด้วยอัตราที่เหมาะสมแล้ว จะทำให้ได้น้ำมันเชื้อเพลิงที่สะอาดและเผาไหม้ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดการเกิดมลพิษในอากาศ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสภาวะแวดล้อมอีกด้วย การใช้เอทามนอลเป็นเชื้อเพลิง นอกจากจะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารเติมแต่ง เช่น MTBE จากต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กับพืชผลทางการเกษตร ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Horsemanshipการขี่ม้า [TU Subject Heading]
Library cardบัตรห้องสมุดบัตรห้องสมุด (Library card) เป็นบัตรกระดาษหรือบัตรพลาสติกขนาดเล็กที่ออกให้โดยห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถยืมวัสดุต่างๆ ของห้องสมุดได้ เช่น หนังสือ แผ่นซีดี วีดิทัศน์ หนังสือเสียง เป็นต้น และเพื่อใช้บริการอื่นๆ ของห้องสมุด ห้องสมุดประชาชนจะออกบัตรห้องสมุดให้แก่ผู้ใช้ที่อาศัยอยู่ในเมืองที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด ในการขอทำบัตรห้องสมุดนี้ผู้ใช้ต้องใช้บัตรประชาชนหรือใบขับขี่รถยนต์ประกอบในการขอทำบัตรห้องสมุดเพื่อเป็นการยืนยันที่อยู่ปัจจุบัน โดยบัตรห้องสมุดของห้องสมุดประชาชนในปัจจุบันมีลักษณะเหมือนกับบัตรเครดิต ซึ่งบัตรแต่ละใบจะมีบาร์โค้ดเชื่อมโยงกับข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคน เมื่อคอมพิวเตอร์อ่านข้อมูลจากบาร์โค้ดจะเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ห้องสมุด ซึ่งพนักงานห้องสมุดจะสามารถให้ยืมวัสดุของห้องสมุด ต่ออายุการยืม และตรวจสอบรายการการยืมได้
lipidลิพิด, ไขมัน, สารประกอบอินทรีย์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิต ประกอบด้วยธาตุ C, H, O เป็นส่วนใหญ่ไม่ละลายน้ำแต่ละลายได้ในตัวทำละลายอินทรีย์  เช่น ขี้ผึ้ง  ไขมันสัตว์  น้ำมันที่สกัดจากพืช เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Motor vehicle driversผู้ขับขี่ยานยนต์ [TU Subject Heading]
Ointmentsยาขี้ผึ้ง [TU Subject Heading]
paraffinsพาราฟิน, สารประกอบไฮโดรคาร์บอนในอนุกรมพาราฟินหรือแอลเคน สูตร เคมีทั่ว ๆ ไป คือ CnH2n+ 2 มีทั้งอยู่ในสถานะแก๊ส ของเหลวและของแข็ง พวกที่เป็นของแข็งและมีจุดหลอมเหลว 50 - 60°C นิยมเรียกว่าขี้ผึ้งพาราฟิน ซึ่งใช้ทำเทียนไข กระดาษไขและน้ำมันขัดพื้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tusksเขี้ยว [TU Subject Heading]
vaselineวาสลิน, ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมกันอยู่ในสถานะครึ่งแข็งครึ่งเหลว มีสีขาวหรือสีเหลือง ใช้ทำเครื่องสำอางและขี้ผึ้งต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
waxไข, เอสเทอร์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากกรดไขมันกับแอลกอฮอล์ที่ไม่ใช่กลีเซอรอล มีอยู่ทั้งในสถานะของเหลว เช่น ไขปลาวาฬ  ในสถานะของแข็ง เช่น ขี้ผึ้ง เทียนไข เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
jobby (sl.) ขี้ See also: อึ, อุจจาระ
poo (sl.) ขี้ See also: อึ, อุจจาระ
ride (vi.) ขี่ See also: ควบม้า Syn. bridle
ride (vt.) ขี่ See also: ควบม้า Syn. bridle
ridden (vt.) ขี่ (กริยาช่องที่ 3 ของ ride)
poo-poo (sl.) ขี้ (มักใช้พูดกับเด็กๆ) See also: อึ, อุจจาระ
get on (phrv.) ขี่ (ม้า) See also: ขึ้น (รถ) Syn. get in, get off
go on (phrv.) ขี่ (สัตว์, พาหนะ เช่น เรือ หรือ เครื่องจักร) Syn. take on
poor-spirited (adj.) ขี้กลัว See also: ขลาด
timorous (adj.) ขี้กลัว See also: ขี้ตื่น, ขี้ขลาด, ขี้ตกใจ Syn. frightened, timid
ringworm (n.) ขี้กลาก See also: โรคผิวหนังชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากเชื้อรา
chicken (adj.) ขี้ขลาด See also: ขี้กลัว
chicken (sl.) ขี้ขลาด
chicken-hearted (sl.) ขี้ขลาด See also: ขี้กลัว
chickenhearted (adj.) ขี้ขลาด See also: ขี้กลัว Syn. chicken, white-livered, yellow
coward (adj.) ขี้ขลาด Syn. cowardly, fearful
cowardly (adj.) ขี้ขลาด Syn. coward, fearful
craven (adj.) ขี้ขลาด Syn. cowardly, timid
distardly (adj.) ขี้ขลาด See also: ตาขาว Syn. cowardly
faint-hearted (adj.) ขี้ขลาด See also: ตาขาว, ใจไม่กล้า Syn. timid, weak
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You don't have a licenseคุณไม่มีใบขับขี่
Are you ready to go for a ride?คุณพร้อมที่จะไปขับขี่กันหรือยัง
I know how to cook it well, but I'm so lazyฉันรู้วิธีทำอาหารที่ดีแต่ฉันขี้เกียจเหลือหลาย
He's quite shy reallyจริงๆ แล้วเขาค่อนข้างขี้อาย
Do you have a driver's license?คุณมีใบขับขี่หรือเปล่า?
How long have you had your license?คุณได้ใบขับขี่มานานแค่ไหน?
When you wake up, wipe the slugs off your faceเมื่อเธอตื่นนอนให้กวาดเอาตัวขี้เกียจออกจากใบหน้า
You always lose!นายมันขี้แพ้ตลอด
Please take your time, and drive safely!ไม่ต้องรีบ ขับขี่ปลอดภัยนะ
This kind of stories can only scare timid people like youเรื่องอย่างนี้มีแต่คนขี้ขลาดอย่างนายเท่านั้นที่กลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Have you guys been riding by her place lately?พวกคุณ ได้ รับการ ขี่ ของเธอวาง เมื่อเร็ว ๆ นี้
They eat, shit, mate and devour everything they come across.พวกมันก็ " กิน ขี้ ปี้ นอน " เหมือนสัตว์ทั่วๆไปนั่นแหละ
Poetry, poop, love..กวี ขี้ และความรัก...
It's common practice to fucking get pictures of shit now.เป็นปกติของหมอไม่ใช่เหรอ ขี้ เค้ายังถ่ายไว้เลย
You know, just to shoot the shit and reminisce.นายก็รู้ แค่เรื่องยิง ขี้ และรำลึกถึงอดีต
Blackstone detective agents. Cowards.ตัวแทนนักสืบ บแลกสโทนส ขี้ ขลาด
Here he comes,And what better way to make your grand entrance on the streets of Agrabah, than... riding your very own brand new... camel!ขี่ ยี่ห้อใหม่ของท่าน อูฐ ระวังนะ มันถมน้ำลายด้วย
Crap -- she literally meant crap.ขี้ เธอหมายความตามนั้นจริงๆ
Maybe they even took the liberty to hire an alcoholic skipper, who likes to drink martinis and fuckin' play slalom with the icebergs.ขี้ เมาหยำเปที่ชอบดื่มมาร์ตินนี่ แล้วเขาก็ชนภูเขาน้ำแข็ง
Just going to town on that pad, aren't you?ขี่กระดานนั่นเข้าเมืองหรือเปล่าคุณ?
A big fucking steaming crap.ขี้ก้อนเบ้ง ยังอุ่นๆอยู่เลย
It was cowardly, unjust and I am deeply sorry.ขี้ขลาด ,ไม่ยุติธรรม และข้าเสียใจอย่างลึกซึ่ง
Coward. You got that right.ขี้ขลาด คุณพูดถูกแล้ว
Coward. What's going on?ขี้ขลาด เกิดอะไรขึ้น
Alfrid Lickspittle, you are a coward.ขี้ขลาด? ไม่ใช่ว่าทุกคนที่มีความ กล้าหาญที่จะสวมใส่รัดตัว
A coward... for living next to that son of a bitch, doing his laundry, making his bed, feeding him.ขี้ขลาด... ที่จะต้อง อยู่ใกล้ๆไอ้ชาติชั่วนั่น, ัซักผ้าให้มัน, ปูเตียงให้มัน, ทำอาหารให้มันกิน.
Would a coward fight for 10 years?ขี้ขลาดงั้นเรอะ.. คนขี้ขลาดที่ไหนจะสู้ได้เป็น 10 ปีอย่างฉัน?
You're a coward, and you dare talk about betrayal.ขี้ขลาดตาขาว กล้าดียังไงมาพูดว่าทรยศ
Cowards die many times before their actual death.ขี้ขลาดตายหลายต่อหลายครั้ง ก่อนที่ความตายที่เกิดขึ้นจริงของพวกเขา
What kind of coward would deny who he is?ขี้ขลาดนัก ยอมแม้กระทั่งละทิ้งฐานะตัวเอง
Is too cowardly for that.ขี้ขลาดเกินกว่้าจะฆ่าตัวตาย
So, what happened?ขี้ขลาดเกินไปที่จะปลุกความสามารถที่ซ่อนอยู่ของฉัน
Make a move.ขี้ขลาดเหมือนเดิมเลยนะ บ็อบบี้
I'm a humanitarian.ขี้ของทารก ผมเป็นพวก\"สุขนิยม\"
Oh, my God. Oh, God. Oh, God.ขี้คล่องแน่ๆ โอ้วพระเจ้า พระเจ้า พระเจ้า
Ride bikes, go out west.ขี้จักรยาน ไปทางทิศตะวันตก
The g.P.S. System in your car shows the route that Donald took Every morning when he cycled to work.ขี่จักรยาน ไปทำงานทุกเช้า คุณวางแผนไว้
To teach you to ride your bike, and if you can Already do it,ขี่จักรยานจริงๆ แต่ถ้าลูกขี่ได้แล้ว
Why? Riding it to the train station?ขี่จักรยานไปที่สถานีรถไฟ?
Rode our bikes, what, 10 miles to go see them girls?ขี่จักรยานไปได้เท่าไหร่ล่ะ 10 ไมล์มั๊ง เพื่อไปหาสาวๆ
Can't ride a bike without training wheels?ขี่จักรยานไม่ได้ต้องใช้สี่ล้อ
Liar liar pants on fire.ขี้จุ๊เบ่เบ๋ ขี้จุ๊ตาลาลา
No you don't. You hate this.ขี้จุ๊เบ่เบ๋ นายเกลียดมัน
Bah! Van Pelt and I made a bet what's in the Tupperware.ขี้ฉ้อ แวนเพลท์กับผมพนันกัน ว่าอะไรอยู่ในทับเปอร์แวร์
To go deer hunting with an Uzi.ขี่ช้างจับตั๊กแตนชัดๆ
Going with the old, tired "G-men are after me" bit? [ Laughs ] Rusty, stay where you are!ขี่ตื่นว่ารัฐบาลไล่ตาม อีกแล้วหรือ? รัสตี้ หยุดอยู่กับที่นะ รัสตี้
Hyperventilation. The soufflé fell... again!ขี้ตื่นเต้นตกใจ สงสัยซูเฟล่
"Nervous as cats." Cats ain't scared.ขี้ตื่นเหมือนแมว แมวไม่ได้ขี้กลัว
She's the only one who can be so clingy yet still be so charming and pretty.ขี้ตื้อขนาดนั้นแต่ก็ยังมีเสน่ห์แถมน่ารักอีกตะหาก
No, that is my bag.ขี้ตู่ กระเป๋าฉันย่ะ!

ขี่ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
乗り越える[のりこえる, norikoeru] Thai: ขี่ข้าม English: to ride across
乗る[のる, noru] Thai: ขับขี่ English: to ride in

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขี้
Back to top