ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mire

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mire*, -mire-

mire ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mire (n.) หล่ม See also: เลน, โคลนตม, โคลน Syn. marsh, bog, ooze
mire (vt.) ทำให้ติดหล่ม See also: ทำให้จมโคลน Syn. jam Ops. free, disentangle, release
mire (vt.) ทำให้เปื้อน See also: ทำให้เลอะเทอะ
mire (vi.) ทำให้พัวพันกับสิ่งยุ่งยาก See also: ทำให้ยุ่งยาก
mired (adj.) ซึ่งตกอยู่ในสถานการณ์ยุ่งยาก Syn. turbid
mired (adj.) ซึ่งติดหล่ม
English-Thai: HOPE Dictionary
mire(ไม'เออะ) n. บึง,หนอง,ตม,โคลน,เลน,หล่ม,ปลัก,ห้วงแห่งความยุ่งยาก. vt. ทำให้ติดหล่มพัวพันกับสิ่งยุ่งยาก,ทำให้เปื้อนเปราะ vi. ติดหล่ม, Syn. mud
English-Thai: Nontri Dictionary
mire(n) หล่ม,โคลน,ปลัก,เลน,ตม,หนอง,บึง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้เทือก (n.) mire See also: mud Syn. เทือก
ตม (n.) mire See also: mud Syn. เลน, โคลนตม, โคลน
หล่ม (n.) mire See also: bog, quagmire, mudhole Syn. ปลัก, แอ่ง, คู, แก่ง
เทือก (n.) mire See also: mud
โคลนตม (n.) mire See also: mud, slime, muck, dirt, ooze Syn. ตม
กลัวใจ (v.) admire from the bottom of one´s heart
ชวนชม (adj.) admired
ชื่นชม (v.) admire See also: praise, commend, eulogize, appreciate, laud Syn. สรรเสริญ, ยกย่อง, นิยมชมชอบ, ศรัทธา, ชมชอบ
นิยมชมชอบ (v.) admire See also: be in flavor of, like, be fond of Syn. ชื่นชอบ, ชื่นชม, ชื่นชมยินดี Ops. เกลียด, ไม่ชอบ
พิสมัย (v.) admire See also: adore, love, pleasure Syn. ชื่นชม, ชื่นชอบ
เชิดชูยกย่อง (v.) admire See also: esteem, respect, worship Syn. ยกย่อง, เชิดชู Ops. เหยียบย่ำ, ดูถูก, ดูแคลน, ดูถูกดูแคลน
เทิดทูน (v.) admire See also: esteem, respect, worship Syn. ยกย่อง, เชิดชู, เชิดชูยกย่อง Ops. เหยียบย่ำ, ดูถูก, ดูแคลน, ดูถูกดูแคลน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm an admirer of his workผมเป็นผู้ที่ชื่นชมงานของเขามาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gee, I... really admire you.{\cHFFFFFF}Gee ผมจริงๆ ... ชื่นชมคุณ
Well, I admire your composure.{\cHFFFFFF}Well, I admire your composure.
I've always admired the way he went into the snow for his mates.ออกไปในหิมะสำหรับเพื่อนของเขา
Therefore according to the powers vested in us we sentence the accused here before us Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez known as the 'Rat' and any other aliases he might have to hang by the neck until dead.ดังนั้น ด้วยอำนาจที่ได้รับมอบหมาย... ...เราจึงขอตัดสินให้ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งอยู่ต่อหน้าเรานี่ ...ทูโค เบเนดิคโต แปซิฟิโก้ ฮวน มาเรีย รามิเรซ...
Sitting before us Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez has been found guilty by the Third District Circuit Court of the following crimes:นั่งตรงหน้าเรา... ...ทูโค เบเนดิคโต แปซิฟิโก้ ฮวน มาเรีย รามิเรซ... ...มีความผิด โดยการพิจารณาของศาลเขตสาม
Tuco Father Ramirez is back.ทูโค หลวงพ่อรามิเรซกลับมาแล้ว
While I'm waiting for the Lord to remember me I Tuco Ramirez brother of Brother Ramirez will tell you something.ฉันจะไป แต่ระหว่างที่ฉันรอ ให้พระองค์ทรงจดจำฉัน... ...ฉัน ทูโค รามิเรซ น้องชายหลวงพ่อรามิเรซ... ...จะบอกบางอย่างให้นายรู้...
The army didn't bring you to admire the view.ชมวิวอันสวยงาม นอกจากนี้ยัง มีงานที่จะต้องทำคือ
By the way, I admire your pictures very much.โดยวิธีการที่ผมชื่นชมภาพของคุณมาก
"Tired, tired of being admired...♪ ระอา ระอาที่โดนชื่นชม ♪
"Tired of being admired. Let her alone.♪ เบื่อที่เป็นที่ชื่นชม ♪ ♪ ให้เธออยู่ลำพังบ้าง ♪
He said he used it to beat away his lady admirers.ถ้าคุณถามเขา เขาจะบอกว่า เขาใช้มันตีพวกสาวๆ ที่มาชอบเขา

mire ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佩服[pèi fú, ㄆㄟˋ ㄈㄨˊ, 佩服] admire
[mù, ㄇㄨˋ, 慕] admire
赞美[zàn měi, ㄗㄢˋ ㄇㄟˇ, 赞美 / 讚美] admire; applause; praise; to eulogize
爱慕[ài mù, ㄞˋ ㄇㄨˋ, 爱慕 / 愛慕] adore; admire
心折[xīn zhé, ㄒㄧㄣ ㄓㄜˊ, 心折 / 心摺] convinced; to admire from the heart; enchanted
敬服[jìng fú, ㄐㄧㄥˋ ㄈㄨˊ, 敬服] deference; esteem; to admire
让人羡慕[ràng rén xiàn mù, ㄖㄤˋ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄢˋ ㄇㄨˋ, 让人羡慕 / 讓人羡慕] enviable; to be admired
羡慕[xiàn mù, ㄒㄧㄢˋ ㄇㄨˋ, 羡慕 / 羨慕] envious; envy; admire
叹赏[tàn shǎng, ㄊㄢˋ ㄕㄤˇ, 叹赏 / 嘆賞] to admire; to express admiration
众人敬仰[zhòng rén jìng yǎng, ㄓㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥˋ ㄧㄤˇ, 众人敬仰 / 眾人敬仰] universally admired; highly esteemed by everyone
仰慕[yǎng mù, ㄧㄤˇ ㄇㄨˋ, 仰慕] to admire

mire ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
泥濘[ぬかるみ;でいねい, nukarumi ; deinei] (n) (uk) quagmire; sludge; mud; slush; mire
アシミレイション[, ashimireishon] (n) assimilation
アシミレイト[, ashimireito] (vs) assimilate
アフリカ菫[アフリカすみれ;アフリカスミレ, afurika sumire ; afurikasumire] (n) (uk) African violet
サビイロオオトカゲ[, sabiiroootokage] (n) rusty monitor (Varanus semiremex, species of carnivorous monitor lizard native to the east coast of Queensland, Australia)
してみると;してみれば[, shitemiruto ; shitemireba] (exp) then; in that case; considering; if that is the case; if so
シミュレーション(P);シミュレション;シュミレーション(ik)[, shimyure-shon (P); shimyureshon ; shumire-shon (ik)] (n,vs) {comp} simulation; (P)
スミレ科;菫科[スミレか(スミレ科);すみれか(菫科), sumire ka ( sumire ka ); sumireka ( sumire ka )] (n) Violaceae (the violet family of plants)
すみれ色;菫色[すみれいろ, sumireiro] (n,adj-no) violet (colour)
ヒラミレモン[, hiramiremon] (n) (See シークワーシャー) Hirami lemon (Citrus Depressa)
ミレットシードバタフライフィッシュ[, mirettoshi-dobatafuraifisshu] (n) millet butterflyfish (Chaetodon miliaris); lemon butterflyfish; milletseed butterflyfish
一敗地に塗れる[いっぱいちにまみれる, ippaichinimamireru] (exp,v1) to meet with defeat
三礼[さんらい;さんれい;みれい, sanrai ; sanrei ; mirei] (n) (See 三拝) adoration which is performed three times or repeatedly; act of worship which is performed three times or repeatedly
三色スミレ;三色菫[さんしきスミレ(三色スミレ);さんしょくスミレ(三色スミレ);さんしきすみれ(三色菫);さんしょくすみれ(三色菫), sanshiki sumire ( sanshoku sumire ); sanshoku sumire ( sanshoku sumire ); sanshikis] (n) heartsease (wild pansy, Viola tricolor)
信仰者[しんこうしゃ, shinkousha] (n) believer; devotee; follower; adherent; convert; disciple; admirer
填まり込む;填り込む;はまり込む;嵌まり込む;嵌り込む;填まりこむ[はまりこむ, hamarikomu] (v5m) (1) to get stuck in; to be mired in; (2) to be addicted to
壮とする[そうとする, soutosuru] (v5r) to admire (approve of) a person's courage
女好き[おんなずき, onnazuki] (n) fondness for women; woman admirer; lustful man; spoony
崇拝者[すうはいしゃ, suuhaisha] (n) worshipper; admirer
引く手[ひくて, hikute] (n) admirer; inducer
愛でる[めでる, mederu] (v1,vt) to love; to admire
愛読者[あいどくしゃ, aidokusha] (n) subscriber; reader; admirer
感じ入る[かんじいる, kanjiiru] (v5r,vi) to be impressed; to greatly admire
憧れる(P);憬れる;憧憬れる[あこがれる, akogareru] (v1,vi) to long for; to yearn after; to admire; to be attracted by; (P)
折りたたみ連続紙[おりたたみれんぞくし, oritatamirenzokushi] (n) {comp} fanfold paper; zig-zag fold paper; z-fold paper
未練がましい[みれんがましい, mirengamashii] (adj-i) (1) regretful; irresolute; (2) stubborn (not knowing when to give up)
未練未酌がない;未練未酌が無い[みれんみしゃくがない, mirenmishakuganai] (exp,adj-i) (arch) unsympathetic and inconsiderate; coldhearted
灰塗れ[はいまみれ, haimamire] (adj-na) covered with ashes
血塗れ;血まみれ[ちまみれ, chimamire] (adj-na,adj-no) bloodstained; bloody
褒め称える;誉め称える[ほめたたえる, hometataeru] (v1,vt) to admire; to praise; to applaud
見れる[みれる, mireru] (v1) (col) ('ranuki' equivalent of 見られる) (See ら抜き,見る・1) to be able to see
見上げる(P);見あげる[みあげる, miageru] (v1,vt) (1) to look up at; to raise one's eyes; (2) to look up to; to admire; to respect; (P)
言ってみれば[いってみれば, ittemireba] (exp) in a manner of speaking; as it were; so to speak; if you like; per se
言われてみれば[いわれてみれば, iwaretemireba] (exp) now that you say that; now that you mention it
謳われる[うたわれる, utawareru] (v1,vi) to be admired; to be stipulated; to be clearly expressed
賞する[しょうする, shousuru] (vs-s,vt) (1) to praise; to extol; to laud; (2) to appreciate; to admire
随喜渇仰[ずいきかっこう, zuikikakkou] (n,vs) worship with adoration; admire ardently
Japanese-English: COMDICT Dictionary
シュミレーション[しゅみれーしょん, shumire-shon] simulation
ミレニアム[みれにあむ, mireniamu] Millenium
ミレニウム[みれにうむ, mireniumu] Millenium
折りたたみ連続紙[おりたたみれんぞくし, oritatamirenzokushi] fanfold paper, zig-zag fold paper, z-fold paper
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
未練[みれん, miren] Thai: อาลัยอาวรณ์
見上げる[みあげる, miageru] Thai: ชื่นชม English: admire

mire ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โคลน[n.] (khlōn) EN: mud ; mire ; slush FR: boue [f] ; gadoue [f] ; fange [f] ; bourbe [m] ; vase [f]
ครำ[X] (khram) EN: slime ; slosh ; slush ; mire FR:
เลน[n.] (lēn) EN: mud ; mire ; slush ; muck FR: boue [f] ; gadoue [f] ; bourbier [m] ; bourbe [f]
หล่ม[n.] (lom) EN: mire ; bog ; puddle ; quagmire ; mudhole : morass FR: bourbier [m] ; fange [f]
หนอง[n.] (nøng) EN: swamp; bog ; mire ; fen ; reservoir FR: marais [m] ; marécage [m] ; étang [m] ; mare [f]
หนองน้ำ[n. exp.] (nøng nām) EN: swamp ; mire ; bog ; fen ; pond FR: marais ; marécage
ปลัก[n.] (plak) EN: muddy place ; mud puddle ; mire ; wallow ; quagmire FR: bourbier [m]
ตม[n.] (tom) EN: mud ; mire FR: boue [f]
เชื่อถือ[v.] (cheūatheū) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; carry credit ; respect ; admire ; look up to ; believe FR: croire en ; avoir foi en
ชื่นชม[v.] (cheūnchom) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud FR: admirer ; apprécier ; louanger ; adorer ; se réjouir
เชิดชูยกย่อง[v. exp.] (choētchū yo) EN: admire FR:
ชม[v.] (chom) EN: admire ; scrutinize ; look over ; compliment ; praise FR: admirer ; louer ; louanger (litt.) ; complimenter ; s'extasier
ชมเชย[v.] (chomchoēi) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud ; extol ; honour ; honor (Am.) FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; complimenter ; louanger (litt.)
ชมชัว[v.] (chomchūa) EN: admire ; appreciate FR:
ชมเปาะ[v. exp.] (chompǿ) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration FR: amadouer
ชมทิวทัศน์[v. exp.] (chom thiūth) EN: FR: admirer le paysage
ชอบ[v.] (chøp) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; adorer ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
ชัวชม[v.] (chūachom) EN: admire ; appreciate FR:
ชวนชม[n.] (chūanchom) EN: admired FR:
เอมิเรตส์[n. prop.] (Ēmirēt = Ēm) EN: UAE FR: Émirats arabes unis [mpl]
แฟน[n.] (faēn) EN: fan ; aficionado ; supporter ; admirer ; follower ; devotee FR: fan [m, f] (anglic.) ; supporter [m] (anglic.) ; supporteur [m] ; amoureux [m] ; passionné [m]
จิงจ้อเขาขาด[n. exp.] (jingjø khāo) EN: Remirema bracteata FR: Remirema bracteata
แคชเมียร์[n. prop.] (Khaētmīa ) EN: Kashmir FR: Cachemire [m]
เขียวหวาน[n.] (khīowān) EN: Parasa lepida ; Miresa albipuncta FR: Parasa lepida ; Miresa albipuncta
เลื่อมใส[v.] (leūamsai) EN: have faith in ; believe in ; admire FR: croire en ; avoir foi en
มีเรือน[adj.] (mīreūoen) EN: married FR: casé (fig.)
มองวิว[v. exp.] (møng wiū) EN: FR: admirer le paysage
นิยม[v.] (niyom) EN: like ; admire ; esteem ; be interested in ; look up to ; prefer FR: appprécier ; aimer ; estimer ; admirer ; préférer
นิยมชมชอบ[v. exp.] (niyom chom ) EN: admire FR:
พึงใจ[v.] (pheungjai) EN: please ; fascinate with ; like ; admire FR:
พิสมัย[v.] (phitsamai) EN: admire ; adore ; love ; be attracted to ; be enamoured of FR:
ผู้ชื่นชม[n.] (phū cheūn c) EN: admirer FR: admirateur [m] ; admiratrice [f]
รู้สึกชื่นชม[v. exp.] (rūseuk cheū) EN: admire FR: admirer
สรรเสริญ[v.] (sanrasoēn =) EN: praise ; laud ; admire ; eulogize ; extol FR: célébrerr ; glorifier ; louer ; admirer ; louanger (litt.)
สรรเสริญ[v.] (sansoēn = s) EN: praise ; laud ; admire ; eulogize ; extol ; flatter FR: célébrer ; glorifier ; louer ; admirer ; louanger (litt.)
ส่องกระจก[v.] (sǿngkrajok) EN: look into the mirror FR: se regarder ; se mirer
ทึ่ง[v.] (theung) EN: admire ; have admiration ; express admiration FR:
เทิดทูน[v.] (thoētthūn) EN: admire FR:
ธรณีสูบ[n.] (thøranīsūp) EN: quagmire for sinners FR:
ยกย่อง[v.] (yokyǿng) EN: praise ; look up to ; admire ; laud ; eulogize ; acclaim ; hold in esteem ; recongnise ; extol ; honour FR: complimenter ; faire l'éloge ; admirer ; respecter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mire
Back to top