ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

frightened

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *frightened*, -frightened-

frightened ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frightened (adj.) น่าตกใจ See also: น่ากลัว, น่าขนลุก, สยอง, สยองขวัญ, น่าหวาดกลัว Syn. afraid, alarmed
English-Thai: HOPE Dictionary
frightened(ไฟร'เทินดฺ) adj. ตกใจ,สะดุ้งตกใจกลัว., See also: frightenedly adv., Syn. scared
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขวัญบิน (v.) frightened See also: terrified, scared, startled Syn. ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญหาย, ตกใจ, ใจหาย
ขวัญบิน (v.) frightened See also: terrified, scared, startled Syn. ขวัญหนี, ขวัญหาย, ตกใจ, ใจหาย
ขวัญหนี (v.) frightened See also: terrified, scared, startled Syn. ขวัญบิน, ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญหาย, ตกใจ, ใจหาย
ขวัญหนีดีฝ่อ (v.) frightened See also: terrified, scared, startled Syn. ขวัญหนี, ขวัญหาย, ขวัญบิน, ตกใจ, ใจหาย
ตกใจ (adj.) frightened See also: scared, alarmed, afraid, panicky Syn. หวาด, ผวา
ตกใจ (v.) frightened See also: terrified, scared, startled Syn. ขวัญบิน, ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญหาย, ใจหาย
ตกใจ (v.) frightened See also: terrified, scared, startled Syn. ขวัญหนี, ขวัญหาย, ขวัญบิน, ใจหาย
ตระหนก (adj.) frightened See also: scared, alarmed, afraid, panicky Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา
ผวา (v.) frightened See also: startled, shocked, scared
หวาด (adj.) frightened See also: scared, alarmed, afraid, panicky Syn. ตกใจ, ผวา
อย่างตกใจ (adv.) frightenedly See also: startlingly
ขวัญกระเจิง (v.) be frightened See also: be startled, be scared Syn. ขวัญหาย, ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญเสีย
ขวัญแขวน (v.) be frightened See also: be terrified, scared, startled Syn. ตกใจ, ขวัญหาย, ขวัญเสีย
ตกใจ (v.) be frightened See also: be scared, be panic-stricken, be startled, be shocked
ตกใจ (v.) be badly frightened See also: have one´s heart in one´s mouth, be stunned with fear, be breathless with anxiety Syn. ใจหายใจคว่ำ, ใจหาย, ขวัญเสีย
ตกใจ (v.) be frightened See also: be terrified, scared, startled Syn. ขวัญหาย, ขวัญเสีย
ตกใจกลัว (v.) be frightened See also: be startled, be scared, be shocked, panic
ตื่นตกใจ (v.) be frightened See also: be scared, be panic-stricken, be startled, be shocked Syn. ตกใจ
หวาดผวา (v.) be frightened See also: be uneasy Syn. หวาดสะดุ้ง
หวาดสะดุ้ง (v.) be frightened See also: be uneasy
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm frightened of spidersฉันกลัวแมงมุม
Now it's not the time to be frightened!ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะต้องกลัวแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, there's no need for you to be frightened of her, but I shouldn't have any more to do with her than you can help.คุณไม่เห็นต้องไปกลัวหล่อนเลย เเต่ฉันก็คงจะไม่ไป ข้องเเวะกับหล่อนถ้าไม่จําเป็น
I frightened you, didn't I? You thought I was mad.ผมทําคุณตกใจใช่มั้ย คุณคงนึกว่าผมเป็นบ้า
I'm not frightened of Deong, Mr. Prime Minister.{\cHFFFFFF}ฉันไม่กลัว Deong, นายนายกรัฐมนตรี
The war has frightened me already.สงครามกำลังเริ่ม ฉันพร้อมแล้ว
I asked them if it frightened them.ผมถามพวกเขาว่า มันทำให้พวกเขากลัวเหรอ
Frighten us? Why should we be frightened of a hat?กลัวเหรอ เราจะกลัวหมวกทำไมกัน
Of course not. If you did, I'd get frightened and I wouldn't come out.ถ้าเธอทำอะไร ฉันก็จะตกใจกลัวแล้วก็คงไม่ออกมา
I hadn't been warned of what would happen so I was frightened by the welcomeฉันไม่ถูกเตือนเพราะสิ่งที่ เกิดขึ้น... ...ดังนั้นฉันตกใจโดยการยินดีต้อนรับ
He was so big, he frightened all the cats.เขาตัวใหญ่มาก เขาทำให้แมวทุกตัวกลัว
We're talking about a frightened lady with an 8-year-old son.เรากำลังพูดถึงผู้หญิงที่ถูกคุกคาม กับลูกชายอายุ 8 ขวบของเธอ
I'm not really frightened of anything anymore.ฉันไม่กลัวอะไรอีกแล้ว
You, who have frightened millions into an early grave. - Ow!เธอคือคนที่เขย่าขวัญ คนนับล้านบนสุสาน โอ้ว!

frightened ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊弓之鸟[jīng gōng zhī niǎo, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄋㄧㄠˇ, 惊弓之鸟 / 驚弓之鳥] lit. bird startled by a bowshot (成语 saw); fig. a frightened person
[kǒng, ㄎㄨㄥˇ, 恐] afraid; frightened; to fear
惊怕[jīng pà, ㄐㄧㄥ ㄆㄚˋ, 惊怕 / 驚怕] alarmed; frightened
[sǒng, ㄙㄨㄥˇ, 悚] frightened
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, 惶] frightened
[hè, ㄏㄜˋ, 猲] frightened; terrified
征彸[zhēng zhōng, ㄓㄥ ㄓㄨㄥ, 征彸] scared; badly frightened
怔忪[zhēng zhōng, ㄓㄥ ㄓㄨㄥ, 怔忪] scared; badly frightened
[bù, ㄅㄨˋ, 怖] terror; terrified; afraid; frightened

frightened ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
びびる[, bibiru] (v5r,vi) (1) to feel nervous; to feel self-conscious; to feel surprise; (2) (col) to get cold feet; to get the jitters; to feel frightened
冷やす(P);冷す[ひやす, hiyasu] (v5s,vt) (1) to cool (from room temperature); to chill; to refrigerate; (2) to calm down; to cool off; to regain one's composure; to relax; (3) to be frightened (at); to be scared (of); (P)
怯える;脅える;悸える(iK)[おびえる, obieru] (v1,vi) to become frightened; to be frightened (of); to be scared (of)
最後っ屁[さいごっぺ, saigoppe] (n) (1) stink bomb; foul odour emitted from the anal sacs of a frightened weasel; (2) final desperate tactic
最後屁[さいごべ, saigobe] (n) (1) stink bomb; foul odour emitted from the anal sacs of a frightened weasel; (2) final desperate tactic
気が動転する[きがどうてんする, kigadoutensuru] (exp,vs-i) (See 動転) to be upset; to lose one's head (through shock); to be frightened to death
気が転倒する[きがてんとうする, kigatentousuru] (exp,vs-i) to be upset; to be flurried; to be frightened (out of one's wits)
肝をつぶす;肝を潰す[きもをつぶす, kimowotsubusu] (exp,v5s) to be frightened out of one's wits; to be amazed; to be astounded; to be stunned
胸を冷やす;むねを冷やす[むねをひやす, munewohiyasu] (exp,v5s) (See 肝を冷やす) to be frightened
風声鶴唳[ふうせいかくれい, fuuseikakurei] (n) getting frightened even by a slight noise; hearing the enemy in every leaf that rustles; being afraid of one's own shadow
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P)
吃驚(P);喫驚[びっくり(gikun)(P);ビックリ, bikkuri (gikun)(P); bikkuri] (vs,adv) (1) (uk) (on-mim) to be surprised; to be amazed; to be frightened; to be astonished; (adj-f) (2) (uk) (on-mim) surprise (e.g. surprise party); (P)
怖気づく;怖じ気づく;怖気付く;怖じ気付く[おじけづく;おじけつく(怖気付く;怖じ気付く)(ik), ojikeduku ; ojiketsuku ( fu kiduku ; oji kiduku )(ik)] (v5k,vi) to be seized with fear; to be intimidated; to lose one's nerve; to be frightened; to get cold feet; to have the wind up
恐ろしい(P);怖ろしい(iK)[おそろしい, osoroshii] (adj-i) (1) terrible; dreadful; terrifying; frightening; frightened; (2) (often as 恐ろしく) surprising; startling; tremendous; amazing; (P)

frightened ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจหายใจคว่ำ[adj.] (jaihāijaikh) EN: startled ; frightened ; stunned with fear FR: qui a une peur bleue
ขี้ตื่น[v. exp.] (khī teūn) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy ; be oversensitive FR: être facilement impressionnable
ขวัญแขวน[v.] (khwankhwaēn) EN: be frightened ; be terrified ; be scared ; be startled FR:
ขวัญกระเจิง[v.] (khwan krajo) EN: be frightened ; be startled ; be scared FR:
ขวัญหนี[adj.] (khwannī) EN: frightened ; terrified ; scared ; startled FR: terrifié
ขวัญหนีดีฝ่อ[adj.] (khwannīdīfø) EN: frightened ; terrified ; scared ; startled FR: terrifié
ขวัญอ่อน[adj.] (khwan-øn) EN: fearful ; afraid ; nervous ; easily scraed ; frightened FR:
กลัว[v.] (klūa) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender ; avoir les chocottes (loc., fam.)
ผวา[adj.] (phawā) EN: frightened ; startled ; shocked ; scared FR: surpris ; effrayé
ระทึก[adj.] (ratheuk) EN: excited ; frightened ; hair-rising ; shocking ; soul-stirring FR: palpitant ; émouvant
รู้สึกกลัว[adj.] (rūseuk klūa) EN: fearful ; frightened FR: effrayé
สะดุ้ง[v.] (sadung) EN: be startled ; be shocked ; be scared ; be frightened ; get a fright ; be taken aback ; be surprised ; be taken by surprise FR: sursauter ; avoir un sursaut ; tressaillir
สะดุ้งตื่น[v. exp.] (sadung teūn) EN: wake up with a fright ; wake up frightened ; wake up with a shock ; be startled ; be alarmed ; be taken by surprise ; be given a start FR: se réveiller en sursaut ; être réveillé en sursaut
สะดุ้งตกใจ[v. exp.] (sadung tokj) EN: be shocked ; be frightened ; be startled FR:
สะดุ้งตกใจตื่น[v. exp.] (sadung tokj) EN: wake up with a fright ; wake up frightened ; wake up with a shock FR: se réveiller en sursaut ; être réveillé en sursaut
สะทกสะท้าน[v.] (sathoksathā) EN: tremble in fear ; quail ; be frightened ; fear ; be afraid FR: trembler de peur
สยองขวัญ[v.] (sayøngkhwan) EN: be horrible ; be terrified ; be horrified ; be frightened FR:
สยองขวัญ[adj.] (sayøngkhwan) EN: horrible ; terrified ; frightened ; horrifying ; grisly ; horrified ; hair-raising ; terrifying FR: épouvantable ; effrayant ; terrifiant ; horrible
ตื่น[v.] (teūn) EN: be alarmed ; be frightened ; panic ; stampede ; be excited FR: être effrayé ; craindre
ตื่นกลัว[v. exp.] (teūn klūa) EN: be panic-stricken ; be frightened ; be scared FR: être pris de panique
ตกใจ[v.] (tokjai [= t) EN: be frightened ; be startled ; be alarmed ; panic FR: avoir peur ; prendre peur ; être effrayé ; s'effrayer ; être frappé d'horreur ; s'alarmer ; être paniqué ; paniquer
ตกใจ[adj.] (tokjai [= t) EN: startled ; frightened ; alarmed ; shocked ; scared ; terrified FR: surpris ; stupéfait ; saisi d'effroi ; terrifié
ตกใจกลัว[v. exp.] (tokjai klūa) EN: be frightened ; be startled ; be scared ; be shocked ; panic FR: être effrayé ; paniquer
ตกใจ[adj.] (tokkajai) EN: startled ; frightened ; alarmed ; shocked ; scared FR: surpris ; stupéfait ; saisi d'effroi
ตระหนก[v.] (tranok) EN: be frightened ; be alarmed ; feel afraid ; be apprehensive FR:
ตระหนก[adj.] (tranok) EN: alarmed ; frightened ; scared ; panic-stricken ; startled FR:
ตระหนกตกใจ[adj.] (tranok tokj) EN: alarmed ; frightened FR: effrayé ; alarmé
หวั่น[v.] (wan) EN: be afraid of ; be frightened ; fear ; be apprehensive FR: s'effrayer ; s'épouvanter ; redouter
หวั่นวิตก[adj.] (wan witok) EN: frightened ; worried (about) ; fearful ; afraid ; anxious FR:
หวาด[v.] (wāt) EN: be frightened ; be apprehensive FR: s'effrayer ; s'épouvanter
วัวสันหลังหวะ[n.] (wūasanlangw) EN: person who has done something wrong and suffer with his quilty conscience ; person who feels frightened with a guilty conscience FR:
ว้าย[interj.] (wāi) EN: Eek! ; Oh! ; [exclamation used by women when surprised or frightened] FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า frightened
Back to top