ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

timid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *timid*, -timid-

timid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
timid (adj.) ขี้ขลาด See also: ตาขาว, ขี้กลัว Syn. fearful Ops. bold
timidity (n.) ความขี้ขลาด See also: ความกลัว Syn. fear, timidness
timidly (adv.) อย่างขี้ขลาด Syn. cowardly
timidness (n.) ความขี้ขลาด See also: ความกลัว Syn. fear, timidity
English-Thai: HOPE Dictionary
timid(ทิม'มิด) adj. ขี้ขลาด,ตาขาว,เหนียมอาย,ขวยเขิน,ขี้ตื่น., See also: timidity,timidness n. timidly adv., Syn. shy,fearful
English-Thai: Nontri Dictionary
timid(adj) ขลาด,ขี้อาย,กระดาก,ขี้ตื่น
timidity(n) ความขลาด,ความกระดาก,ความอาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขลาด (adj.) timid See also: timorous, chicken-hearted, fearful, afraid, scared, coward, craven Syn. กลัว, ขี้กลัว, ไม่กล้า, ตาขาว, ขี้ขลาดตาขาว Ops. กล้า
ขี้ขลาด (adj.) timid See also: timorous, chicken-hearted, fearful, afraid, scared, coward, craven Syn. กลัว, ขี้กลัว, ขลาด, ไม่กล้า, ตาขาว, ขี้ขลาดตาขาว Ops. กล้า
ขี้ขลาดตาขาว (adj.) timid See also: timorous, chicken-hearted, fearful, afraid, scared, coward, craven Syn. กลัว, ขี้กลัว, ขลาด, ไม่กล้า, ตาขาว Ops. กล้า
กดหัว (v.) intimidate See also: suppress, frighten, overawe, cow Syn. ขู่, ข่ม
ข่มหมู (v.) intimidate See also: domineer, browbeat, threaten Syn. รังแก
ขู่ (v.) intimidate See also: threaten, menace, bluff, terrorize Syn. ข่มขู่, ขู่กรรโชก, ขู่ขวัญ, ข่มขวัญ Ops. ปลอบโยน, ปลอบใจ
บำราบ (v.) intimidate See also: frighten
รังแก (v.) intimidate See also: domineer, browbeat, threaten
ฮึ่ม (int.) intimidation
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
This kind of stories can only scare timid people like youเรื่องอย่างนี้มีแต่คนขี้ขลาดอย่างนายเท่านั้นที่กลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He isn't timid like Yu wasเขาไม่ได้ขี้อายเหมือนที่ยูเคยเป็น
Perhaps, but this child is far too timid to ever be an actress!บางทีนะ, แต่เด็กคนนี้ ขี้อายเกินไปที่จะไปเป็นนักแสดงได้ !
I hate being a timid girl.ฉันเบื่อเต็มทนแล้วกับการเป็นสาวขี้ขลาดน่ะ
You may think I'm a timid human who always runs away or just buys you meat.สำหรับเธอ ฉันอาจดูเหมือนคนที่มักจะวิ่งหนี และซื้อเนื้อให้เธฮ
Having to live as your son, only made me timid and cowardly.การอยู่ในฐานะลูกชายของพ่อ มีแต่ทำให้ผมกลัวและขี้ขลาด
Eh, she's a timid suburban adulteress.เธอแค่หญิงชานเมืองขี้ตื่นที่นอกใจสามี
Too scared to do what I was brought here to do too timid to live up to my true potential.ฉันไม่มีค่าอะไรเลยก่อนที่เขาจะเจอฉัน เงาที่ขี้กลัวว่าฉันถูกพามาทำอะไร ที่นี่
There's a reason I'm called timid man.มีเหตุผลนะ ที่ผมตั้งชื่อว่า "หนุ่มขี้เหงา"
You shouldn't be so scared, timid man.อย่ากลัวไปเลยพ่อหนุ่มขี้อาย
Timid. Timid bores me.ท่าทางติ๋ม แบบนั้นน่าเบื่อ
A timid boy at a tavern brawl.เสมือนเด็กชายหงิมๆมอง semwon dé kcayhg ím~mog คนตีกันในโรงเตี๋ยม xntikán nä rôg tei^ym
You're not gonna intimidate me.You're not gonna intimidate me.

timid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大勇若怯[dà yǒng ruò qiè, ㄉㄚˋ ㄩㄥˇ ㄖㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˋ, 大勇若怯] a great hero may appear timid (成语 saw); the really brave person remains level-headed
[shè, ㄕㄜˋ, 慑 / 懾] afraid; be feared; to fear; to frighten; to intimidate
威迫[wēi pò, ㄨㄟ ㄆㄛˋ, 威迫] coercion; to intimidate
胆小[dǎn xiǎo, ㄉㄢˇ ㄒㄧㄠˇ, 胆小 / 膽小] cowardice; timid
[chù, ㄔㄨˋ, 怵] fearful; timid; to fear
[ní, ㄋㄧˊ, 怩] shy, timid, bashful; look ashame
[nuò, ㄋㄨㄛˋ, 懦] imbecile; timid
恫吓[dòng hè, ㄉㄨㄥˋ ㄏㄜˋ, 恫吓 / 恫嚇] intimidate; make threats
望而生畏[wàng ér shēng wèi, ㄨㄤˋ ㄦˊ ㄕㄥ ㄨㄟˋ, 望而生畏] intimidate at the first glance (成语 saw); awe-inspiring; terrifying; overwhelming
威利诱[wēi lì yòu, ㄨㄟ ㄌㄧˋ ㄧㄡˋ, 威利诱 / 威利誘] intimidation then bribery
大勇若怯,大智若愚[dà yǒng ruò qiè, ㄉㄚˋ ㄩㄥˇ ㄖㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˋ, da4 zhi4 ruo4 yu2, 大勇若怯,大智若愚] a great hero may appear timid, the wise may appear stupid (成语 saw); the general public may not recognize great talent
核威慑政策[hé wēi shè zhéng cè, ㄏㄜˊ ㄨㄟ ㄕㄜˋ ㄓㄥˊ ㄘㄜˋ, 核威慑政策 / 核威懾政策] policy of nuclear intimidation
羞怯[xiū qiè, ㄒㄧㄡ ㄑㄧㄝˋ, 羞怯] shy; timid
怯弱[qiè ruò, ㄑㄧㄝˋ ㄖㄨㄛˋ, 怯弱] timid; weak
怯懦[qiè nuò, ㄑㄧㄝˋ ㄋㄨㄛˋ, 怯懦] timid; gutless; weakling
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, 狷] timid; cautious
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, 獧] timid; cautious
胆怯[dǎn qiè, ㄉㄢˇ ㄑㄧㄝˋ, 胆怯 / 膽怯] timid; cowardly

timid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いじける[, ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary
小心姑息[しょうしんこそく, shoushinkosoku] (n,adj-na) timid and evasive (person); timid and makeshift (approach, measure, etc.)
恐がり;怖がり[こわがり, kowagari] (n) coward; timid person
意気地なし;意気地無し[いくじなし, ikujinashi] (n) coward; timid creature
気後れ[きおくれ, kiokure] (n,vs) nervous; timid
腑甲斐無い;腑甲斐ない;不甲斐無い;不甲斐ない[ふがいない, fugainai] (adj-i) disappointing; weak-minded; spiritless; cowardly; worthless; pusillanimous; feckless; faint-hearted; shiftless; tame; timid
臆す[おくす, okusu] (v5s,vi) (See 臆する) to be hesitant; to feel timid
臆する[おくする, okusuru] (vs-s,vi) to be hesitant; to feel timid
いじいじ[, ijiiji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) reserved; timid; servile; (2) unable to be honest; perverse
おっかなびっくり[, okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly
びくびく[, bikubiku] (adv,n,vs,adj-no) (on-mim) being afraid of; being fearful; being timid; being nervous; (P)
へっぴり腰;屁っ放り腰;屁っぴり腰[へっぴりごし, heppirigoshi] (n) (1) bent back; prone posture; (2) weak-kneed; timidity; lack of nerve
内気[うちき, uchiki] (adj-na,n,adj-no) bashfulness; shyness; reserve; timidity; (P)
威嚇[いかく, ikaku] (n) (1) menace; threat; intimidation; (vs) (2) to threaten; to intimidate; (P)
威圧感[いあつかん, iatsukan] (n,adj-f) intimidating air; sense of intimidation
威迫[いはく, ihaku] (n,vs) menace; threat; intimidation
小心[しょうしん, shoushin] (adj-na,n) timid; cowardly
小心翼々;小心翼翼[しょうしんよくよく, shoushinyokuyoku] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) very timid; very nervous; faint-hearted
弱気[よわき, yowaki] (adj-na,adj-no,n) (1) timid; weak-kneed; fainthearted; (2) (See 強気・つよき・2) bearish (e.g. market); (P)
心後れ[こころおくれ, kokorookure] (n,vs) diffidence; timidity
怖ず怖ず[おずおず, ozuozu] (adv-to) (uk) timidly; nervously; with nervous diffidence; trembling with fear
怖気づく;怖じ気づく;怖気付く;怖じ気付く[おじけづく;おじけつく(怖気付く;怖じ気付く)(ik), ojikeduku ; ojiketsuku ( fu kiduku ; oji kiduku )(ik)] (v5k,vi) to be seized with fear; to be intimidated; to lose one's nerve; to be frightened; to get cold feet; to have the wind up
恐々;怖々;恐恐;怖怖[こわごわ, kowagowa] (adv,adv-to) fearfully; timidly; cautiously; nervously
恐嚇;脅嚇[きょうかく, kyoukaku] (n,vs) (obsc) intimidation; threat
恫喝[どうかつ, doukatsu] (n) intimidation; threat; bluster
意気地のない[いくじのない, ikujinonai] (adj-i) spineless; backboneless; timid; cowardly; weak-kneed
気が小さい[きがちいさい, kigachiisai] (exp,adj-i) (See 気の小さい) timid; faint-hearted; wimpish
気が弱い[きがよわい, kigayowai] (exp) timid; faint of heart
気の小さい[きのちいさい, kinochiisai] (exp,adj-i) (See 気が小さい) timid; faint-hearted; wimpish
気弱[きよわ, kiyowa] (adj-na,n) timid; fainthearted
物怖じ;物おじ[ものおじ, monooji] (n,vs) cowardice; timidity; bashfulness
脅かす(P);脅やかす(io);劫かす[おびやかす, obiyakasu] (v5s,vt) (1) (See 脅かす・おどかす) to intimidate; to scare; (2) to jeopardize; to endanger; to imperil; (P)
脅喝[きょうかつ, kyoukatsu] (n,vs) threat; intimidation; menace
脅迫罪[きょうはくざい, kyouhakuzai] (n) intimidation
臆病(P);憶病;おく病[おくびょう, okubyou] (adj-na,n) cowardice; timidity; (P)
遠慮気味[えんりょぎみ, enryogimi] (n,adj-na,adj-no) somewhat reserved (diffident); shyly; timidly; retiringly; in a retiring (reserved) manner

timid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
จ๋อง[adj.] (jøng) EN: timid ; lonely ; lonesome FR:
ขัดเขิน[adj.] (khatkhoēn) EN: bashful ; timid FR: timide
ขี้อาย[adj.] (khī āi) EN: shy ; timid ; shamefaced ; bashful ; easily embarrassed FR: timide ; pudique ; intimidé ; timoré ; honteux
ขี้ขลาด[adj.] (khī khlāt) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขี้กลัว[adj.] (khī klūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless ; scary ; anxious FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
ขี้ตื่น[v. exp.] (khī teūn) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy ; be oversensitive FR: être facilement impressionnable
ขลาด[adj.] (khlāt) EN: cowardly ; craven ; timid ; dastardly ; chicken-hearted ; white-liver ; timorous FR: peureux ; poltron ; lâche ; couard (litt.)
กระดาก[v.] (kradāk) EN: be shameful ; be embarrassed ; be abashed ; be shy ; be timid FR:
ละอายใจ[v.] (la-āi jai) EN: be ashamed ; feel shame ; be timid ; be shy ; be bashful FR:
ไม่กล้า[adj.] (mai klā) EN: timid ; afraid FR:
เหนียม[v.] (nīem) EN: feel shy ; be bashful ; be embarrassed ; be timid FR: être timide
สะทกสะเทิ้น[v.] (sathoksatho) EN: be shy ; be timid ; be coy ; be bashful FR:
แหย[v.] (yaē) EN: be cowardly ; shrink ; be spineless ; be pusillanimous ; be craven ; be timid FR:
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed FR: timide ; gêné ; embarrassé
เอียงอาย[adj.] (īeng-āi) EN: shy ; bashful ; diffident ; modest ; coy ; demure FR: timide ; modeste ; sage
เอียงอาย[adv.] (īeng-āi) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely FR: timidement ; modestement ; sagement
จี้[v.] (jī) EN: hijack ; kidnap ; intimidate ; threaten FR: détourner ; kidnapper ; intimider ; menacer ; braquer (fam.)
จ๋อง[adv.] (jøng) EN: meekly ; forlornly FR: timidement ; humblement
กำราบ[v.] (kamrāp) EN: suppress ; vanquish ; bring under control ; intimidate ; subjugate FR: subjuguer
การข่มขู่[n.] (kān khomkhū) EN: threat ; intimidation ; duress FR: intimidation [f] ; menace [f]
การคุกคาม[n.] (kān khukkhā) EN: menace ; threat ; intimidation ; harassment ; peril FR: menace [f] ; harcèlement [m]
เขิน[adj.] (khoēn) EN: shy ; embarrassed FR: timide ; embarassé
ข่มขืน[v.] (khomkheūn) EN: bully ; intimidate ; force FR: intimider
ข่มขู่[v.] (khomkhū) EN: threaten ; bully ; intimidate ; terrorize ; menace ; put under duress FR: menacer ; intimider
ข่มขวัญ[v.] (khomkhwan) EN: frighten ; intimidate FR: intimider
ข่มหมู[v.] (khommū) EN: intimidate ; domineer ; browbeat ; threaten FR:
คร้าม[v.] (khrām) EN: be afraid ; scare ; fear ; dread ; be awed by ; have due respect for FR: être intimidé ; être impressionné ; craindre
ขู่[v.] (khū) EN: browbeat ; bully ; threaten ; intimidate ; menace ; terrorize ; growl at ; scare FR: intimider ; menacer
ขู่กรรโชก[v.] (khūkanchōk) EN: blackmail ; intimidate ; extort FR: extorquer ; racketter
ขู่เข็ญ[v.] (khūkhen) EN: coerce ; intimidate ; threaten ; bluff ; terrorize ; force ; compel FR: terroriser ; contraindre
ขู่ขวัญ[v.] (khūkhwan) EN: threaten ; intimidate ; scare ; cow ; create fear ; make afraid FR: menacer ; effrayer
คุกคาม[v.] (khukkhām) EN: threaten ; menace ; browbeat ; intimidate ; bully ; cow ; frighten ; endanger FR: menacer ; intimider ; inquiéter ; mettre en péril
ความอาย[n.] (khwām āi) EN: shyness ; shamefulness ; bashfulness ; coyness ; demureness FR: timidité [f] ; embarras [m]
กระโชก[v.] (krachōk) EN: shout ; bark ; intimidate ; threaten FR:
มัลติมีเดีย[n.] (maltimīdīa) EN: multimedia FR: multimédia [m]
เหนียม[adj.] (nīem) EN: shy ; bashful FR: intimidé ; embarrassé
สำทับ[v.] (samthap) EN: threaten ; intimidate FR: intimider ; menacer
ตะขิดตะขวง[v.] (takhittakhū) EN: embarrass ; hesitate ; be reluctant ; be bashful ; shy ; be shamed ; be reluctant ; be embarrassed FR: être intimidé ; se tapir
ทำให้กลัว[v. exp.] (thamhai klū) EN: threaten ; intimidate ; scare ; terrorise FR: intimider ; terroriser

timid ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ängstlich; furchtsam (vor) {adj} | ängstlicher; furchtsamer | am ängstlichsten; am furchtsamstentimid (of) | timider; more timid | timidest; most timid
Furchtsamkeit {f}timidity
Ängstlichkeit {f}timidness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า timid
Back to top