ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

parsimonious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *parsimonious*, -parsimonious-

parsimonious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
parsimonious (adj.) ตระหนี่ See also: เค็ม, ขี้เหนียว Syn. frugal, stingy Ops. generous
English-Thai: Nontri Dictionary
parsimonious(adj) ตระหนี่,มัธยัสถ์,ประหยัด,ใจแคบ,ขี้เหนียว

parsimonious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
貧乏性[びんぼうしょう, binboushou] (n) destined to poverty; parsimonious spirit; tendency to be frugal; poor person's mentality (e.g. inability to relax)

parsimonious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหนียว[adj.] (nīo) EN: stingy ; miserly ; parsimonious FR: radin
ตระหนี่[adj.] (tranī) EN: frugal ; stingy ; miserly ; chary ; mean ; niggardly ; parsimonious ; penurious FR: avare ; radin ; rapiat (fam., vx) ; frugal ; parcimonieux
มัจฉริยะ[n.] (matchariya) EN: stinginess ; niggardliness ; parsimoniousness FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า parsimonious
Back to top