ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ungenerous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ungenerous*, -ungenerous-

ungenerous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ungenerous (adj.) ใจแคบ See also: ขี้เหนียว, โหดร้าย, ใจดำ Syn. unkind Ops. generous
English-Thai: HOPE Dictionary
ungenerous(อันเจน'เนเริส) adj. ขี้เหนียว,ใจคับแคบ,ไม่มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.

ungenerous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจแคบ [adj.] (jaikhaēp) EN: selfish ; ungenerous ; greedy FR: égoïste
คับแคบ[adj.] (khapkhaēp) EN: narrow-minded ; small-minded ; unhelpful ; ungenerous FR:
ไม่มีแก่ใจ[adj.] (mai mī kaē ) EN: hard ; ungenerous ; unfeeling FR:
ไม่มีน้ำใจ[adj.] (mai mī namj) EN: ungenerous ; unfeeling ; unkind FR:
แล้งน้ำใจ[v. exp.] (laēng nāmja) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate FR: manquer de générosité

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ungenerous
Back to top