ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fractious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fractious*, -fractious-

fractious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fractious (adj.) เจ้าอารมณ์ See also: ขี้โมโห, โกรธง่าย Syn. cross, irritable, peevish
English-Thai: HOPE Dictionary
fractious(แฟรค'เชิส) adj. ชอบทะเลาะวิวาท,หัวดื้อ,ดื้อรั้น,ขี้โมโห., See also: fractious ly adv. fractiousness n., Syn. cross

fractious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้งอน[adj.] (khī ngøn) EN: peevish ; petulant ; churlish ; fractious FR:
มีปัญหา[adj.] (mī panhā) EN: fractious FR: problématique
พยศ[v.] (phayot) EN: refuse to obey ; fling and throw ; flout and fling ; be fractious FR: refuser d'obéir
พยศ[adj.] (phayot) EN: fractious ; refractory ; unruly ; rebellious ; obstreperous FR: indompté ; indocile ; réfractaire ; rebelle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fractious
Back to top