ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ride

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ride*, -ride-

ride ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ride (vi.) ขี่ See also: ควบม้า Syn. bridle
ride (vt.) ขี่ See also: ควบม้า Syn. bridle
ride (vi.) ขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์ Syn. bicycle, motocycle
ride (vt.) ขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์ Syn. bicycle, motocycle
ride (vi.) เดินทางโดยใช้ยานพาหนะ Syn. be carried, travel
ride (vt.) เดินทางโดยใช้ยานพาหนะ Syn. be carried, travel
ride (vi.) ขึ้นลิฟท์ Syn. lift
ride (vt.) ขึ้นลิฟท์ Syn. lift
ride (vi.) ควบคุม See also: บังคับ Syn. handle, control
ride (vi.) ลอย See also: ล่องลอย Syn. float
ride (vi.) อาศัย Syn. depend on
ride (vt.) โต้ (คลื่น) Syn. sail
ride (n.) การเดินทางโดยยานพาหนะหรือหลังม้า Syn. journey, trip
ride (n.) การขี่ยานพาหนะ Syn. drive
ride (n.) เครื่องเล่นที่ขับขี่เพื่อความเพลิดเพลิน
ride at (phrv.) (เรือ) หยุดแล่น See also: จอดทอดสมอ Syn. lie at
ride down (phrv.) ขี้ม้าไล่ล่า
ride down (phrv.) ใช้งานอย่างหนัก / นาน (ม้า)
ride fast (vi.) ห้อตะบึง See also: ห้อเต็มเหยียด
ride for (phrv.) ขี่ม้าหรือจักรยานผาดโผนหรือเสี่ยงอันตราย
ride herd on (phrv.) เฝ้าด ู(เพื่อควบคุม)
ride high (phrv.) ยินดีในความสำเร็จ
ride on (phrv.) ขี่ต่อไป
ride out (phrv.) ขี่ออกไปนอกเมือง
ride out (phrv.) แล่นฝ่า (เรือ)
ride out (phrv.) ฝ่าฟัน
ride over (phrv.) ขี่ข้าม
ride roughshod over (idm.) ปฏิบัติกับ (บางคน) อย่างเลวร้ายหรือไม่คำนึงถึงความรู้สึก
ride someone on a rail (idm.) ผูกไว้กับเสาและนำไปลงโทษ
ride to (phrv.) ขี่ไปยัง
ride to hounds (phrv.) ขี่ม้าล่าสัตว์
rideable (adj.) ซึ่งขับผ่านได้
rider (n.) คนที่ขี่ม้าหรือยานพาหนะ See also: ผู้ขี่
rider (n.) ข้อความเพิ่มเติม See also: ความเห็นเพิ่มเติม Syn. additional clause, additional comment
ridership (n.) จำนวนคนโดยสารโดยประมาณ
English-Thai: HOPE Dictionary
ride(ไรดฺ) {rode,ridden,riding,rides} vi.,vt. ขี่ม้า,ควบม้า,ขี่รถ,เดินเรือ,ลอยลำ,จอดเรือ,โต้คลื่น,อยู่บน,ดำเนินการต่อไป,วางเดิมพัน,อาศัย,ควบคุม,ครอบงำ,ทำให้ขี่ n. การเดินทางด้วยม้า,การเดินทางด้วยพาหนะ,ทางสำหรับขี่หรือขับรถ -Phr. (ride down ใช้อย่างปรานีลงแส้)
rider(ไร'เดอะ) n. ผู้ขี่,ผู้ขับ,สัตว์ที่ใช้ขี่,ข้อความเพิ่มเติม,ส่วนที่ปรับปรุง
English-Thai: Nontri Dictionary
ride(n) การขับ,การขี่,การไป,การควบม้า
rider(n) ผู้ขับ,ผู้ขี่,สัตว์ที่ใช้ขี่,ข้อความเพิ่มเติม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
riderข้อกำหนดต่อท้าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี่ (v.) ride Syn. คร่อม
ขี่ม้า (v.) ride a horse See also: be on horse back
ขี่หลัง (v.) ride piggyback See also: ride pickaback, ride on one´s back
defeated (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ override Syn. rejected
outridden (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ outride
outrode (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ outride
overridden (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ override Syn. defeated, rejected
overrode (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ override
rejected (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ override Syn. defeated
ridden (vt.) ขี่ (กริยาช่องที่ 3 ของ ride)
rode (vi.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ ride
rode (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ ride
strode (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของ stride
strode (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของ stride
การจองหอง (n.) pride See also: conceit, vanity, proudness Syn. การอวดดี, การถือตัว, การลำพอง
การถือตัว (n.) pride See also: self-respect, dignity, self-righteous Syn. ความเย่อหยิ่ง, ความทะนงตัว
การถือตัว (n.) pride See also: conceit, vanity, proudness Syn. การจองหอง, การอวดดี, การลำพอง
การลำพอง (n.) pride See also: conceit, vanity, proudness Syn. การจองหอง, การอวดดี, การถือตัว
การอวดดี (n.) pride See also: conceit, vanity, proudness Syn. การจองหอง, การถือตัว, การลำพอง
ของรับไหว้ (n.) token of a bride and bridegroom´s respect
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He knows how to ride a bikeเขาทราบวิธีขับมอเตอร์ไซต์
Are you ready to go for a ride?คุณพร้อมที่จะไปขับขี่กันหรือยัง
You wanna hit your ride?คุณอยากจะโบกรถไปฟรีหรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You have to ride down here, we all do.พวกเราต้องขี่ม้ากันลงมาที่นี่
I want to tell you that it's impossible to ride on that road... without realizing what a wonderful piece of work it is.{\cHFFFFFF}ผมอยากจะบอกคุณว่ามันเป็น เป็นไปไม่ได้ที่จะนั่งอยู่บนท้องถนนที่ ... {\cHFFFFFF}โดยไม่ทราบว่าสิ่งที่ ชิ้นเยี่ยมของการทำงานมันเป็น
# She's got a ticket to ride but she don't careเธอมีตั๋วที่จะนั่ง แค่เธอไม่สนใจ
Well, it got so that every piss-ant prairie punk who thought he could shoot a gun would ride into town to try out the Waco Kid.ฉันมักเจอพวกจิ๊กโก๋ ...มาขอดวลปืน... ...คิดจะโค่นแว็คโก้ คิด
Mike, you wanna ride along with me today?ไมค์ นายอยากไปนั่งรถเล่นกับฉันมั้ยล่ะ
Okay, slow down and let him ride right up on our ass.โอเค ช้าลงนิด ให้พวกมันเข้ามาใกล้เราหน่อย
Hope this ride helped you out!หวังว่านั่งนี้ช่วยให้คุณ
If you don't ride this thing right, I swear to God, I'll kill you!หากคุณไม่ได้นั่งสิ่งนี้เป๊ะ ผมสาบานกับพระเจ้าผมจะฆ่าคุณ
Can you ride a bike?คุณสามารถขี่จักรยานได้หรือไม่?
But you can ride a bike?แต่คุณสามารถขี่จักรยาน?
My agency will go military the president's got his finger on the button and you want me to tell him we want to hitch a ride with those same Russians.หน่วยงานของฉันจะกลายเป็น ส่วนหนึ่งของ ทหาร ฉันได้เป็นประธานาธิบดี ด้วยนิ้วของเขา ทรงตัวที่ปุ่ม
You wanna ride it, Tetsuo?อยากจะขับมันหรือเปล่า, เทสซูโอะ?

ride ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乘坚策肥[chéng jiān cè féi, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄢ ㄘㄜˋ ㄈㄟˊ, 乘坚策肥 / 乘堅策肥] to live in luxury; lit. to ride a solid carriage pulled by fat horses
一人得道鸡犬升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, ㄧ ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, 一人得道鸡犬升天 / 一人得道雞犬升天] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it.
鸡犬升天[jī quǎn shēng tiān, ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, 鸡犬升天 / 雞犬升天] lit. cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it.
乘坐[chéng zuò, ㄔㄥˊ ㄗㄨㄛˋ, 乘坐] ride (in a vehicle)
骑马[qí mǎ, ㄑㄧˊ ㄇㄚˇ, 骑马 / 騎馬] ride on horseback
凭陵[píng líng, ㄆㄧㄥˊ ㄌㄧㄥˊ, 凭陵 / 憑陵] to ride roughshod over; to encroach
氯化铝[lǜ huà lǚ, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄩˇ, 氯化铝 / 氯化鋁] aluminum chloride
氯化铵[lǜ huà ǎn, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄢˇ, 氯化铵 / 氯化銨] ammonium chloride
[gān, ㄍㄢ, 酐] anhydride
傧相[bīn xiàng, ㄅㄧㄣ ㄒㄧㄤˋ, 傧相 / 儐相] attendant of the bride or bridegroom at a wedding
定礼[dìng lǐ, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, 定礼 / 定禮] betrothal gift; bride-price
三氟化硼[sān fú huà péng, ㄙㄢ ㄈㄨˊ ㄏㄨㄚˋ ㄆㄥˊ, 三氟化硼] boron trifluoride
女家[nǚ jiā, ㄋㄩˇ ㄐㄧㄚ, 女家] bride's family (in marriage)
新娘[xīn niáng, ㄒㄧㄣ ㄋㄧㄤˊ, 新娘] bride
新郎[xīn láng, ㄒㄧㄣ ㄌㄤˊ, 新郎] bridegroom; groom
[lí, ㄌㄧˊ, 褵] bride's veil or kerchief
氯化钙[lǜ huà gài, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄞˋ, 氯化钙 / 氯化鈣] calcium chloride
甘汞[gān gǒng, ㄍㄢ ㄍㄨㄥˇ, 甘汞] calomel; mercurous chloride Hg2Cl2
四氯化碳[sì lǜ huà tàn, ㄙˋ ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄢˋ, 四氯化碳] carbon tatrachloride
光卤石[guāng lǔ shí, ㄍㄨㄤ ㄌㄨˇ ㄕˊ, 光卤石 / 光鹵石] carnallite (hydrated potassium magnesium chloride mineral)
杂盐[zá yán, ㄗㄚˊ ㄧㄢˊ, 杂盐 / 雜鹽] carnallite (hydrated potassium magnesium chloride mineral)
五碳糖[wǔ tàn táng, ˇ ㄊㄢˋ ㄊㄤˊ, 五碳糖] pentose (monosaccharide with five carbons per molecule)
单糖[dān táng, ㄉㄢ ㄊㄤˊ, 单糖 / 單糖] monosaccharide
多糖[duō táng, ㄉㄨㄛ ㄊㄤˊ, 多糖] polysaccharide (complex carbohydrate such as starch 澱粉|淀粉 and cellulose 纖維素|纤维素)
多醣[duō táng, ㄉㄨㄛ ㄊㄤˊ, 多醣] polysaccharide
氯化物[lǜ huà wù, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ˋ, 氯化物] chloride
三氯化铁[sān lǜ huà tiě, ㄙㄢ ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧㄝˇ, 三氯化铁 / 三氯化鐵] ferric chloride FeCl3
氯化氰[lǜ huà qíng, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧㄥˊ, 氯化氰] cyanogen chloride
嫁妆[jià zhuāng, ㄐㄧㄚˋ ㄓㄨㄤ, 嫁妆 / 嫁妝] dowry (money given by the bride's family to the groom)
氟化物[fú huà wù, ㄈㄨˊ ㄏㄨㄚˋ ˋ, 氟化物] fluoride
交杯酒[jiāo bēi jiǔ, ㄐㄧㄠ ㄅㄟ ㄐㄧㄡˇ, 交杯酒] formal exchange of cups of wine between bride and groom as traditional wedding ceremony
卤化物[lǔ huà wù, ㄌㄨˇ ㄏㄨㄚˋ ˋ, 卤化物 / 鹵化物] halide (i.e. fluoride, chloride, bromide etc)
骑马者[qí mǎ zhě, ㄑㄧˊ ㄇㄚˇ ㄓㄜˇ, 骑马者 / 騎馬者] horseman; rider; mounted soldier
马蹄蟹[mǎ tí xiè, ㄇㄚˇ ㄊㄧˊ ㄒㄧㄝˋ, 马蹄蟹 / 馬蹄蟹] horseshoe crab (Tachypleus tridentatus)
氯化氢[lǜ huà qīng, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧㄥ, 氯化氢 / 氯化氫] hydrogen chloride
五氧化二钒[wǔ yǎng huà èr fán, ˇ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄦˋ ㄈㄢˊ, 五氧化二钒 / 五氧化二釩] Vanadium pentoxide V2O5; vanadic anhydride
[yìng, ˋ, 媵] maid escorting bride to new home
升汞[shēng gǒng, ㄕㄥ ㄍㄨㄥˇ, 升汞] mercuric chloride HgCl
[fán, ㄈㄢˊ, 笲] osier basket of brides
三氯化磷[sān lǜ huà lín, ㄙㄢ ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄧㄣˊ, 三氯化磷] phosphorous trichloride

ride ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずり上がる[ずりあがる, zuriagaru] (v5r,vi) to creep up; to ride up
ムーバー[, mu-ba-] (n) mover; mechanical ride
ヤン車[ヤンしゃ, yan sha] (n) (abbr) (sl) (See ヤンキー) low-riding vehicle usually containing a powerful speaker system and owned by a juvenile delinquent; pimped-out ride
乗す;載す[のす, nosu] (v5s,vt) to place on (something); to take on board; to give a ride to
乗り付ける;乗りつける[のりつける, noritsukeru] (v1,vi) (1) to ride up to; to drive up to; (2) to get used to riding; to get used to driving
乗り入る[のりいる, noriiru] (v5r) to ride into (a place); to drive into (a place)
乗り入れる[のりいれる, noriireru] (v1,vt) to ride into (a place); to drive into (a place); extend (a line into a city)
乗り切る[のりきる, norikiru] (v5r,vi) to weather; to get over; to tide over; to overcome; to get through; to ride across; to sail across
乗り合わす[のりあわす, noriawasu] (v5s,vi) to happen to ride together; to share a vehicle
乗り合わせる[のりあわせる, noriawaseru] (v1) to happen to ride together; to share a vehicle; to (operate a) carpool
乗り越える(P);乗りこえる;乗越える[のりこえる, norikoeru] (v1,vi) (1) to climb over; to get over; to ride across; (2) to surmount; to overcome; (3) to surpass; to overtake; (P)
乗り越す(P);乗越す(P)[のりこす, norikosu] (v5s,vt) to ride past; to pass; to outdistance; (P)
乗り逃げ;乗逃げ[のりにげ, norinige] (n) stealing a ride; stolen ride
便乗者[びんじょうしゃ, binjousha] (n) hitchhiker; one who catches a ride (with a friend)
尻馬に乗る[しりうまにのる, shiriumaninoru] (exp,v5r) (1) to follow suit; to imitate or follow someone blindly; (2) to ride on someone's back; to ride someone's coattails; to take advantage, e.g. of another's popularity
絶叫マシン;絶叫マシーン[ぜっきょうマシン(絶叫マシン);ぜっきょうマシーン(絶叫マシーン), zekkyou mashin ( zekkyou mashin ); zekkyou mashi-n ( zekkyou mashi-n )] (n) rollercoaster; fair ride; thrill ride
LPS[エルピーエス, erupi-esu] (n) lipopolysaccharide; LPS
PVC[ピーブイシー, pi-buishi-] (n) polyvinyl chloride; PVC
PVC管[ピーブイシーかん, pi-buishi-kan] (n) (abbr) (See ポリ塩化ビニル管) polyvinyl chloride pipe; PVC pipe
アーセニッククロライド[, a-senikkukuroraido] (n) arsenic chloride
オーバーライド[, o-ba-raido] (n) override
オリゴ糖[オリゴとう, origo tou] (n) {chem} oligosaccharide (sugar polymer containing several but not many component simple sugars)
お嫁さん[およめさん, oyomesan] (n) bride
カイヤン[, kaiyan] (n) sutchi catfish (Pangasianodon hypophthalmus); iridescent shark catfish
カスリイシモチ[, kasuriishimochi] (n) iridescent cardinalfish (Apogon kallopterus)
カンタリジン[, kantarijin] (n) (See カンタリス) cantharadin (active ingredient of cantharides)
カンタリス[, kantarisu] (n) (See スパニッシュフライ) cantharides (lat
キスアンドライド[, kisuandoraido] (n) kiss-and-ride; dropping family member off at a station
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze
コンソリデーション[, konsoride-shon] (n) consolidation
コントミン[, kontomin] (n) chlorpromazine hydrochloride (Thorazine)
しゃしゃり出る[しゃしゃりでる, shasharideru] (v1) to come uninvited; to crash (a party); to butt in
ジューンブライド[, ju-nburaido] (n) June bride; (P)
ショットガンブライド[, shottoganburaido] (n) shotgun bride
ストライド[, sutoraido] (n) stride
スパニッシュフライ[, supanisshufurai] (n) (1) Spanish fly (Lytta vesicatoria); (2) Spanish fly (crushed dried Spanish flies sometimes used as an aphrodisiac); cantharides
セカンダリDNSサーバ[セカンダリディーエンエスサーバ, sekandaridei-en'esusa-ba] (n) {comp} secondary DNS server
つもりである[, tsumoridearu] (exp,v5r-i) to intend
テルリド[, terurido] (n) (See テルル化物) telluride
テルル化物[テルルかぶつ, teruru kabutsu] (n,adj-f) telluride
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ニッケル水素[ニッケルすいそ, nikkeru suiso] nickel metal hydride (NiMH)
バイナリデータ[ばいなりでーた, bainaride-ta] binary data
ライブラリディレクトリ[らいぶらりでいれくとり, raiburarideirekutori] library directory
上書き[うわがき, uwagaki] override
刻み幅[きざみはば, kizamihaba] stride
無効にする[むこうにする, mukounisuru] to disable, to override
物理伝送路[ぶつりでんそうろ, butsuridensouro] physical link
長距離電話会社[ちょうきょりでんわがいしゃ, choukyoridenwagaisha] long distance telephone company
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
乗り越える[のりこえる, norikoeru] Thai: ขี่ข้าม English: to ride across
乗る[のる, noru] Thai: ขับขี่ English: to ride in

ride ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุบมือเปิบ[v. exp.] (chup meū po) EN: take a free ride FR:
โดยสาร[v.] (dōisān) EN: ride (with, by) ; go (by) ; go along ; be a passenger ; be given a lift ; take ; catch FR: voyager (en) ; prendre
ฟันฝ่าอุปสรรค[v. exp.] (fanfā uppas) EN: ride out the turmoil FR:
ขับ[v.] (khap) EN: drive ; ride FR: conduire ; piloter
ขับขี่รถจักรยาน[v. exp.] (khapkhī rot) EN: ride a bicycle FR: rouler à vélo
ขี่[v.] (khī) EN: ride ; straddle ; mount FR: monter ; chevaucher ; enfourcher
ขี่ช้าง[v. exp.] (khī chāng) EN: ride an elephant FR: monter un éléphant
ขี่จักรยาน[v. exp.] (khī jakkray) EN: ride a bicycle ; cycling FR: rouler à vélo ; faire du vélo
ขี่หลัง[v. exp.] (khī lang) EN: ride piggyback ; ride pickaback ; ride on one's back FR:
ขี่ม้า[v. exp.] (khī mā) EN: ride a horse ; be on horse back ; mount a horse FR: monter à cheval ; faire du cheval
ขี่มอเตอร์ไซค์[v. exp.] (khī møtoēsa) EN: ride a motorbike FR: conduire une moto ; piloter une moto
ควบ[v.] (khūap) EN: gallop ; be on a horse ; whip a horse on ; ride fast FR: galoper ; fouetter un cheval ; monter à cheval
กินเปล่า[v.] (kinplāo) EN: get something for nothing ; get a free ride FR:
ละลอก[n.] (laløk) EN: wavelet ; ripple ; wash ; surge ; wave FR: ride [f] ; ondulation [f]
โล้[v.] (lō) EN: sway ; swing ; rock ; ride the waves FR: se balancer ; osciller ; lofer
ล่องแพ[v. exp.] (lǿng phaē) EN: go rafting ; ride a raft ; travel on a raft FR:
นั่งท้ายกระบะ[v. exp.] (nang thāi k) EN: ride in the back of a pickup truck FR: s'asseoir à l'arrière d'un pick-up
ไปส่ง[v. exp.] (pai song) EN: give a lift ; give a ride FR: raccompagner ; reconduire ; donner un lift (fam.)
ระลอก[n.] (raløk) EN: ripples ; surges ; small wave ; wash of a power-boat FR: vague [f] ; onde [f] ; ride [f]
ริ้วรอย[n.] (riurøi) EN: wrinkle ; sign ; trace ; evidence FR: ride [f] ; rides [fpl]
รอยตีนกา[n. exp.] (røi tīnkā) EN: wrinkle ; crow's feet FR: ride [f]
ซ้อนท้าย[v. exp.] (søn thāi) EN: ride pillion FR:
เที่ยว[n.] (thīo) EN: trip ; journey ; run ; ride FR:
ถีบจักรยาน[v.] (thīpjakkray) EN: pedal ; ride a bicycle ; FR: pédaler ; rouler à vélo
ตีนกา[n.] (tīnkā) EN: wrinkle ; crow's-feet FR: ride [f]
อุ้มฆ่า[v. exp.] (um khā) EN: take someone for a ride FR:
อากาศร้อนจัด[n. exp.] (ākāt røn ja) EN: very hot FR: chaleur torride [f] ; chaleur caniculaire [f]
อภิมาน[n.] (aphimān) EN: pride FR: fierté [f]
อภิมานะ[n.] (aphimāna) EN: pride FR:
บ้าโกหก[adj.] (bā kōhok) EN: meekly ask someone for help ; swallow one’s pride in asking for assistance ; go to s.o. humbly FR: mythomane
บังเหียน[n.] (banghīen) EN: rein ; bridle FR: bride [f] ; rêne [f]
บาดหู[adj.] (bāthū) EN: strident ; deafening ; raucous ; unpleasant to the ear ; irritating FR: désagréable à l'oreille ; strident
บาดแก้วหู[adj.] (bāt kaēohū) EN: deafening ; strident ; piercing FR:
เบื่อ[adj.] (beūa) EN: iridescent FR:
บีธานีคอลคลอไรด์[n. exp.] (bīthānikhøl) EN: bethanechol chloride ; Urecholine (TM) FR:
บริเวณแห้งแล้ง[n. exp.] (børiwēn haē) EN: desert FR: zone aride [f]
บูด[adj.] (būt) EN: rancid ; spoiled ; putrid ; sour ; rotten ; decayed ; fermented FR: rance ; putride ; putréfié
ฉาก[n.] (chāk) EN: curtain ; screen ; backdrop ; scene ; stage set ; scenery FR: scène [f] ; décor [m] ; rideau [m] ; écran [m]
ชักม่าน[v. exp.] (chak mān) EN: FR: tirer le rideau
ฉมวก[n.] (chamūak) EN: harpoon ; three-pronged fishing spear ; spear FR: harpon [m] ; trident [m]

ride ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ballonfahrt {f}balloon ride
Fahrverhalten {n}behaviour (road); handling; ride comfort
Bodenfreiheit {f} [auto]ground clearance; trim height; ride height
Schwarzfahrt {f}joy ride
Karussell {n} | Karussell fahrenmerry-go-round | to have a ride on the merry-go-round
Fahrt {f} | ein Fahrt machenride | to go for a ride
raubeinig; rücksichtslos {adj} | über etw. rücksichtslos hinweggehenroughshod | to ride roughshod over sth.
Wellenreiten {n}surf ride
Tandem {n} | Tandem fahrentandem; tandem bicycle | to ride tandem
Alkylchlorid {n} [chem.]alkyl chloride
Salmiak {m}ammonium chloride
Anhydritmörtel {m}anhydride mortar
Autofahrt {f}car ride; drive
Chlorhydrat {n} [chem.]hydrochloride
Chlorid {n} [chem.]chloride
Chloridbelastung {f}chloride pollution
Zirkusreiter {m}circus rider
Hämorrhoiden {pl}; Hämorriden
Kreuzung {f}; Hybride
irisierend; schillernd {adj}iridescent
Brautjungfer {f}bridesmaid; maid of honor
Kaliumchlorid {n} [chem.]potassium chloride
Soziusfahrer {m}pillion rider
Ehrenplatz {m} | den Ehrenplatz einnehmenpride of place | to have pride of place; to take pride of place
Rudel {n} (Löwen)pride (of lions)
Standesdünkel {m}pride of place
Fahrstörung {f}ride disturbance
Laufunruhe {f}ride disturbance
Polterabend {m}shower (for the-bride-to-be) [Am.]
Natriumchlorid {n} (Kochsalz)sodium chloride
reiten; (Pferd) besteigen; rittlings sitzen | reitend | geritten | er/sie reitetto bestride {bestrode; bestridden} | bestriding | bestridden | he/she bestrides
schreiten; überschreiten; durchschreiten; übersteigen; mit großen Schritten gehen | schreitend; übersteigend | geschritten; überschritten; durchschritten; überstiegen | er/sie schreitet | ich/er/sie schritt | er/sie ist/war geschrittento stride {strode; stridden} | striding | stridden | he/she strides | I/he/she strode | he/she has/had stridden
(großer) Schritt {m} | große Schritte machen; lange Schritte machenstride | to take long strides

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ride
Back to top