ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

timorous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *timorous*, -timorous-

timorous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
timorous (adj.) ขี้กลัว See also: ขี้ตื่น, ขี้ขลาด, ขี้ตกใจ Syn. frightened, timid
timorousness (n.) ความขี้กลัว See also: ความขี้ตื่น, ความขี้ขลาด, ความขี้ตกใจ Syn. timidness
English-Thai: HOPE Dictionary
timorous(ทิม'เมอรัส) adj. เต็มไปด้วยความกลัว,ขี้ขลาด,ตาขาว,ขี้ตื่น., See also: timorously adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
timorous(adj) ขี้ตื่น,ขี้ขลาดตาขาว

timorous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจเสาะ[adj.] (jaisǿ) EN: fainthearted ; timorous ; without gumption ; not a fighter ; chickenhearted FR: timoré
ขี้ขลาด[adj.] (khī khlāt) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขี้กลัว[adj.] (khī klūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless ; scary ; anxious FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
ขลาด[adj.] (khlāt) EN: cowardly ; craven ; timid ; dastardly ; chicken-hearted ; white-liver ; timorous FR: peureux ; poltron ; lâche ; couard (litt.)
พรั่น[v.] (phran) EN: be afraid ; be apprehensive ; be timorous FR: avoir peur ; appréhender ; craindre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า timorous
Back to top