ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

evacuate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *evacuate*, -evacuate-

evacuate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
evacuate (vt.) ถ่าย (อากาศ) ออก See also: ทำให้เป็นสุญญากาศ (ทางฟิสิกส์) Syn. clear, empty, void
evacuate (vt.) ทำให้ว่างเปล่า (คำทางการ) See also: ทำให้ว่าง Syn. clear, empty, void
evacuate (vi.) อพยพ See also: ย้ายไปที่ปลอดภัยกว่า
evacuate (vt.) อพยพ See also: ย้ายไปที่ปลอดภัยกว่า
evacuate bowels (vi.) ถ่ายอุจจาระ
evacuate from (phrv.) เคลื่อนย้ายออกจาก See also: อพยพจาก
evacuate to (phrv.) เคลื่อนย้ายไปยัง See also: อพยพไป
English-Thai: HOPE Dictionary
evacuate(อีแวค'คิวเอท) v. อพยพ,โยกย้าย,ถอนออก,ถอย,ระบายออก,ขับออก,ขจัด., See also: evacuation n. ดูevacuate evacuator n. ดูevacuate
English-Thai: Nontri Dictionary
evacuate(vt) ทำให้ว่างเปล่า,ถอนไป,อพยพ,โยกย้าย,ขับออก,ขจัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
evacuateอพยพหลบภัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Evacuateดูด,เอาออก [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have to evacuate all American personnel.{\cHFFFFFF}We have to evacuate all American personnel.
For your own safety, please evacuate the streets immediately.เพื่อความปลอดภัยของคุณเองโปรดอพยพจากถนนทันที
Please evacuate the streets immediately.กรุณาอพยพจากถนนทันที
All Russian personnel are similarly ordered to evacuate American territory.บุคลากรรัสเซียทั้งหมดจะได้รับ คำสั่งในทำนองเดียวกัน อพยพไปยังดินแดนอเมริกัน
I will evacuate the royal family at once.I will evacuate the royal family at once.
We'll evacuate broadcast level and return to Zion.โดยเราจะอพยพออกจากระดับกระจายสัญญาณ แล้วกลับไปยังไซออน
The fleet will evacuate by one-light-year warp.ยานพร้อมที่จะเคลื่อนที่\ ด้วยความเร็วแสง
In Ireland, those remaining in Belfast and Bambridge have been urged to evacuate to Dublin as soon as possible.ที่ไอร์แลนด์ ขอให้ผู้ที่อยู่ในเบลฟาสต์อพยพ... ...ไปเมืองดับลินให้เร็วที่สุด
We can't evacuate half the country...เราจะอพยพคนครึ่งประเทศไมได้...
Give the order for the National Guard to evacuate Southern states.สั่งทหารอพยพประชาชนในรัฐทางใต้
Command all units evacuate building immediately.ให้ทุกหน่วยถอนกำลังออกจากอาคารทันที
Will all personnel please evacuate the building.ทุกท่านกรุณา อพยพออกจากตึก .

evacuate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
撤侨[chè qiáo, ㄔㄜˋ ㄑㄧㄠˊ, 撤侨 / 撤僑] to evacuate (e.g. foreign civilians from a war zone)
疏散措施[shū sàn cuò shī, ㄕㄨ ㄙㄢˋ ㄘㄨㄛˋ ㄕ, 疏散措施] evacuation; measures to evacuate a building in an emergency
撤离[chè lí, ㄔㄜˋ ㄌㄧˊ, 撤离 / 撤離] withdraw from; evacuate

evacuate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
立ち退く(P);立退く[たちのく, tachinoku] (v5k,vi) to evacuate; to clear out; to vacate; to withdraw; to take refuge; (P)

evacuate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เคลื่อนย้ายออกจาก[v. exp.] (khleūoenyāi) EN: evacuate FR: évacuer
อพยพ[v.] (opphayop) EN: migrate ; move to ; evacuate ; remove FR: migrer ; émigrer ; évacuer
อพยพประชากร[v. exp.] (opphayop pr) EN: evacuate inhabitants FR: évacuer la population
ถ่าย[v.] (thāi) EN: discharge ; take out ; remove ; throw away ; pour out ; get rid of ; evacuate ; purge ; excrete ; void FR: évacuer
ถ่ายทุกข์[v.] (thāithuk) EN: go to the toilet ; relieve onseself ; excrete ; evacuate ; urinate ; pass urine ; void urine FR:
ถ่ายอุจจาระ[v.] (thāi-utjāra) EN: defecate ; move one's bowels ; have a bowel movement ; do a poo ; evacuate FR: déféquer ; faire caca (fam.) ; chier (vulg.)
ทำให้ว่าง[v. exp.] (thamhai wān) EN: evacuate FR:
ย้ายคนออก[v. exp.] (yāi khon øk) EN: evacuate FR: évacuer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า evacuate
Back to top