ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

penny-pinching

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *penny-pinching*, -penny-pinching-

penny-pinching ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
节俭[jié jiǎn, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄢˇ, 节俭 / 節儉] thrifty; penny-pinching

penny-pinching ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch

penny-pinching ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความตระหนี่ถี่เหนียว[n. exp.] (khwām tranī) EN: penny-pinching FR:
ตระหนี่ถี่เหนียว[adj.] (tranī thī n) EN: penny-pinching FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า penny-pinching
Back to top