ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

white-livered

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *white-livered*, -white-livered-

white-livered ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
white-livered (adj.) ขี้ขลาด See also: ขี้กลัว Syn. chicken, yellow

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า white-livered
Back to top