ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coward

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coward*, -coward-

coward ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coward (adj.) ขี้ขลาด Syn. cowardly, fearful
coward (n.) คนขี้ขลาด
cowardice (n.) ความขี้ขลาด Syn. cowardliness
cowardize (vt.) ทำให้ลดความมั่นใจ ความหวัง หรือความกล้า Syn. dishearten
cowardize (vt.) ทำให้ลดความมั่นใจ ความหวัง หรือความกล้า Syn. dishearten
cowardliness (n.) ความขี้ขลาด
cowardliness (adj.) ความขี้ขลาด Syn. cowardice
cowardly (adj.) ขี้ขลาด Syn. coward, fearful
English-Thai: HOPE Dictionary
coward(คาว'เอิร์ด) n. คนขี้ขลาด,คนอ่อนแอ. adj. ขี้ขลาด,มีความกลัว,อ่อนแอ,ไร้ความกล้า
cowardice(คาว'วัดดิซฺ) n. ความขี้ขลาด,การไร้ความกล้าที่จะเผชิญกับอันตราย ความลำบาก การต่อต้านหรืออื่น ๆ, Syn. poltroon ###A. daredevil
cowardly(คาว เอิร์ดลี่) adj. ขี้ขลาด,ไร้ความกล้า. adv. อย่างคนขี้ขลาด (่ไร้ความกล้า)
English-Thai: Nontri Dictionary
coward(n) คนขี้ขลาดตาขาว
cowardice(n) ความขี้ขลาด,ความไม่กล้า
cowardly(adj) ขี้ขลาด,ไม่กล้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนขลาด (n.) coward See also: craven, poltroon Syn. คนขี้กลัว, คนตาขาว Ops. คนกล้าหาญ
คนขี้กลัว (n.) coward See also: craven, poltroon Syn. คนขลาด, คนตาขาว Ops. คนกล้าหาญ
คนขี้ขลาด (n.) coward See also: craven, poltroon Syn. คนขี้กลัว, คนขลาด, คนตาขาว Ops. คนกล้าหาญ
คนตาขาว (n.) coward See also: craven, poltroon Syn. คนขี้กลัว, คนขลาด Ops. คนกล้าหาญ
ความขี้ขลาด (n.) cowardice See also: cravenness, timorousness, timidity, uncourteousness, timorousness Syn. ความขลาด, ความไม่กล้า Ops. ความองอาจ, ความกล้าหาญ
ความไม่กล้า (n.) cowardice See also: cravenness, timorousness, timidity, uncourteousness, timorousness Syn. ความขลาด Ops. ความองอาจ, ความกล้าหาญ
ขลาด (adj.) cowardly See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow Syn. ขี้ขลาด
ขลาด (adj.) cowardly See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow Syn. ขี้ขลาด
ตาขาว (adj.) cowardly See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow Syn. ขี้ขลาด, ขลาด
ตาขาว (adj.) cowardly See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow Syn. ขี้ขลาด, ขลาด
ภีรุกชาติ (adj.) cowardly See also: timid Syn. ขี้ขลาด
ขลาด (v.) be cowardly See also: shrink, be spineless, be pusillanimous, be craven, be timid
ขี้กลัว (v.) be cowardly See also: be chicken-hearted, be timid, be spineless, be yellow, be craven, be fearful, be scared Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขี้ขลาด, ตาขาว, ขี้ขลาดตาขาว Ops. กล้า
ขี้ขลาดตาขาว (v.) be cowardly See also: be chicken-hearted, be timid, be spineless, be yellow, be craven, be fearful, be scared Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขี้ขลาด, ตาขาว Ops. กล้า
แหย (v.) be cowardly See also: shrink, be spineless, be pusillanimous, be craven, be timid Syn. ขลาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You became a priest because you were too much of a coward to do what I do!นายมาเป็นพระก็เพราะ... ...ขี้ขลาดเกินกว่าจะทำอย่างฉัน!
Yes, I am a silly girl, for not having seen sooner that you are nothing but a coward with a heart full of fear.ใช่, ข้าอาจโง่เขลา แต่ไม่ได้โง่เขลาจนไม่เห็นว่า แท้จริงแล้วท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากคนขี้ขลาด ซึ่งเต็มไปด้วยความหวาดกลัวในจิตใจ
You tell that sniveling coward from me, if he wants...บอกไอ้หน้าจืดนั่นด้วย ให้มาพบฉัน ถ้าเขาต้อง
Dirty coward cut it off so everyone would think he was dead!ไอ้ขี้ขลาดมักจะซ่อนตัว โดยการทำให้คนอื่นนึกว่ามันตาย
But I will imagine that he is coward in a corner with a look on his face...แต่ถ้าให้ผมเดา ตอนนี้เค้าน่าจะนั่งกอดเข่าตัวสั่นอยู่ที่มุมห้องนะ
Who would want this cure? I mean, what kind of coward would take it just to fit in?ใครต้องการเยียวยากันละ มีหรอ พวกขี้ขลาดแบบไหนที่จะทำเพื่อให้คนยอมรับ
Forgive me. For being coward and selfishขอโทษนะ ในความขลาดและเห็นแก่ตัว
Sounds to me like a coward trying to justify himself.ฟังดูเหมือนพวกขี้ขลาด พยายามอธิบายสรรพคุณตัวเอง
And you go right back to being the coward who can't tell the person you love how you feel.แล้วคุณก็กลับไปเป็นคน ขี้ขลาด คนที่ไม่กล้าบอกคน ที่คุณรักถึงความรู้สึก
I was too much of a coward to go and see my sister in June, 1940.ในตอนนั้นฉันขี้ขลาดมากเกินกว่า ที่จะไปพบพี่สาวในเดือน มิถุนายน 1940
Now,I know the coward won't come forward.ฉันรู้ว่าไอ้ตาขาวคงไม่ออกมารับ
Seems like that coward always knows where and when to attack us.ดูเหมือนว่าเจ้าพวกขี้ขลาดนั่นจะรู้เสมอเลยนะ ว่าจะโจมตีเราที่ไหนและเมื่อไหร่

coward ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
窝囊[wō nang, ㄨㄛ ㄋㄤ˙, 窝囊 / 窩囊] annoyed; to feel vexed; pointless; asinine; good-for-nothing; stupid and cowardly
孬种[nāo zhǒng, ㄋㄠ ㄓㄨㄥˇ, 孬种 / 孬種] coward; useless scoundrel
[chán, ㄔㄢˊ, 孱] coward; weak
懦夫[nuò fū, ㄋㄨㄛˋ ㄈㄨ, 懦夫] coward
懦弱[nuò ruò, ㄋㄨㄛˋ ㄖㄨㄛˋ, 懦弱] cowardly; weak
胆小[dǎn xiǎo, ㄉㄢˇ ㄒㄧㄠˇ, 胆小 / 膽小] cowardice; timid
胆小鬼[dǎn xiǎo guǐ, ㄉㄢˇ ㄒㄧㄠˇ ㄍㄨㄟˇ, 胆小鬼 / 膽小鬼] coward
惊怯[jīng qiè, ㄐㄧㄥ ㄑㄧㄝˋ, 惊怯 / 驚怯] cowardly and panicking
鼠胆[shǔ dǎn, ㄕㄨˇ ㄉㄢˇ, 鼠胆 / 鼠膽] cowardly
卑怯[bēi qiè, ㄅㄟ ㄑㄧㄝˋ, 卑怯] mean and cowardly; abject
胆怯[dǎn qiè, ㄉㄢˇ ㄑㄧㄝˋ, 胆怯 / 膽怯] timid; cowardly

coward ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
弱味噌[よわみそ, yowamiso] (n) weakling; coward
怯弱[きょうじゃく;きょじゃく, kyoujaku ; kyojaku] (n) coward
剛臆[ごうおく, gouoku] (n) bravery and cowardice
勇将の下に弱卒無し;勇将の下に弱卒なし[ゆうしょうのもとにじゃくそつなし, yuushounomotonijakusotsunashi] (exp) there are no cowardly soldiers under a superior general
卑劣(P);鄙劣[ひれつ, hiretsu] (adj-na,n) mean; foul play; cowardly; base; (P)
卑怯[ひきょう, hikyou] (adj-na,n) cowardice; meanness; unfairness; (P)
卑怯者;ひきょう者[ひきょうもの, hikyoumono] (n) coward; dastard
小心[しょうしん, shoushin] (adj-na,n) timid; cowardly
尻の穴が小さい;ケツの穴が小さい[けつのあながちいさい(尻の穴が小さい);ケツのあながちいさい, ketsunoanagachiisai ( shiri no ana ga chiisa i ); ketsu noanagachiisai] (exp,adj-f) (id) small-minded; petty; cowardly; chicken-hearted
弱卒[じゃくそつ, jakusotsu] (n) (See 勇将の下に弱卒無し) cowardly soldier
弱虫[よわむし, yowamushi] (n,adj-na,adj-no) coward; weakling; (P)
怯懦[きょうだ, kyouda] (adj-na,n) cowardice
恐がり;怖がり[こわがり, kowagari] (n) coward; timid person
意気地なし;意気地無し[いくじなし, ikujinashi] (n) coward; timid creature
意気地のない[いくじのない, ikujinonai] (adj-i) spineless; backboneless; timid; cowardly; weak-kneed
物怖じ;物おじ[ものおじ, monooji] (n,vs) cowardice; timidity; bashfulness
犬侍[いぬざむらい, inuzamurai] (n) cowardly or depraved samurai
窮鼠猫を噛む[きゅうそねこをかむ, kyuusonekowokamu] (exp) (id) a cornered rat will bite a cat; despair turns cowards courageous
腑甲斐無い;腑甲斐ない;不甲斐無い;不甲斐ない[ふがいない, fugainai] (adj-i) disappointing; weak-minded; spiritless; cowardly; worthless; pusillanimous; feckless; faint-hearted; shiftless; tame; timid
臆病(P);憶病;おく病[おくびょう, okubyou] (adj-na,n) cowardice; timidity; (P)
臆病者[おくびょうもの, okubyoumono] (n) coward; (P)
[なまくら, namakura] (adj-na) (1) (uk) blunt (e.g. sword); dull; (2) lazy; cowardly; good for nothing
陰嚢無し[ふぐりなし, fugurinashi] (n) (arch) (derog) cowardly man (lit
鮒侍[ふなざむらい, funazamurai] (n) cowardly, good-for-nothing samurai from the countryside

coward ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้กลัว[adj.] (khī klūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless ; scary ; anxious FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
คนขี้ขลาด[n. exp.] (khon khī kh) EN: coward ; chicken (inf.) FR: peureux [m] ; peureuse [f] ; poltron [m] ; poltronne [f] ; lâche [m] ; froussard [m] (fam.) ; froussarde [f] (fam.) ; trouillard [m] (fam.) ; trouillarde [f] (fam.) ; dégonflé [m] ; couard [m] (litt.) ; couarde [f] (litt.) ; pétochard [m] (fam.) ; pétocha
คนขี้กลัว[n. exp.] (khon khī kl) EN: coward ; scaredy-cat (inf.) FR:
คนขลาด[n. exp.] (khon khlāt) EN: coward FR: peureux [m] ; peureuse [f] ; poltron [m] ; poltronne [f] ; lâche [m] ; froussard [m] (fam.) ; froussarde [f] (fam.) ; trouillard [m] (fam.) ; trouillarde [f] (fam.) ; dégonflé [m] ; couard [m] (litt.) ; couarde [f] (litt.) ; pétochard [m] (fam.) ; pétocha
คนตาขาว[n. exp.] (khon tākhāo) EN: coward FR:
ไม่ใจ[adj.] (mai jai) EN: coward FR:
ขี้ขลาด[adj.] (khī khlāt) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขลาด[adj.] (khlāt) EN: cowardly ; craven ; timid ; dastardly ; chicken-hearted ; white-liver ; timorous FR: peureux ; poltron ; lâche ; couard (litt.)
กินปูนร้อนท้อง[v. (loc.)] (kinpūnrønth) EN: Conscience makes cowards of us all. FR:
ภีรุกชาติ[adj.] (phīrukachāt) EN: cowardly FR:
ตาขาว[adj.] (tākhāo) EN: cowardly ; chicken-hearted FR:
แหย[v.] (yaē) EN: be cowardly ; shrink ; be spineless ; be pusillanimous ; be craven ; be timid FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coward
Back to top