ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

yellow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *yellow*, -yellow-

yellow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
yellow (adj.) เป็นสีเหลืองคล้ายเนยหรือมะนาวสุก
yellow (adj.) เกี่ยวกับชนชาติผิวเหลือง See also: เกี่ยวกับชนชาติมองโกลอยด์
yellow (adj.) ขี้ขลาด See also: ตาขาว
yellow (n.) สีเหลือง See also: สีเหลือง
yellow (n.) สีย้อมสีเหลือง
yellow (n.) ไข่แดง
yellow (vi.) กลายเป็นสีเหลือง (เพราะความเก่า)
yellow (vt.) กลายเป็นสีเหลือง (เพราะความเก่า)
yellow pigment (n.) รงซึ่งใช้ย้อมวัตถุให้เป็นสีเหลือง / ใช้ทำยาระบาย Syn. orpiment
yellow-bellied (sl.) ขี้ขลาด See also: ขี้กลัว
yellowish (adj.) ค่อนข้างเหลือง
yellowish-brown (adj.) ที่มีสีน้ำตาลอมเหลือง
yellowish-brown (adj.) ที่มีสีน้ำตาลออกเหลือง
yellowish-brown color (n.) สีน้ำตาลออกเหลือง
yellowish-green color (n.) สีเขียวอมเหลือง
yellowish-green colour (adj.) สีเหลืองมะนาว
yellowtail (n.) ปลาทะเลตัวแบน มีครีบหลังสีเหลืองและมีจุดแดงตามตัว
yellowthroat (n.) ปลาคอเหลืองจำพวก Geothlypiss
English-Thai: HOPE Dictionary
yellow(เยล'โล) adj. สีเหลือง,เกี่ยวกับชนชาติมองโกลอยด์,เกี่ยวกับชนชาติผิวเหลือง,ซีดเหลือง,ขี้ขลาด,ตาขาว,ไว้ใจไม่ได้,เก่า,คร่ำครึ,หวาดระแวง n. สีเหลือง,ไข่แดง,สีย้อมสีเหลือง vt.,vi. ทำให้เป็นสีเหลือง,กลายเป็นสีเหลือง., See also: yellowness n.
yellow feverโรคติดต่อร้ายแรงและฉับพลันเนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งมีอาการดีซ่านอาเจียนและเลือดออก., Syn. yellow jack
yellow jackn. =yellow fever
yellow journalismn. ระบบบรรณาธิการคาวโลกีย์
yellow pagesn. สมุดโทรศัพท์ฉบับโฆษณาสินค้า
yellow periln. ภัยจากชนผิวเหลืองที่มีต่อชนผิวขาว
yellow pinen. ต้นสนอเมริกาที่มีเนื้อไม้สีเหลืองและแข็งแรง,ไม้ของต้นดังกล่าว
yellow pressn. หนังสือพิมพ์ลามก
yellowish(เยล'โลอิช) adj. ค่อนข้างเหลือง,ทาด้วยสีเหลือง
yellowjacket(เยล'โลแจคคิท) n. ตัวต่อ มีร่างสำดำลายเหลือง, Syn. wasp
English-Thai: Nontri Dictionary
yellow(adj) สีเหลือง,เกี่ยวกับชนผิวเหลือง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
yellow dog contractสัญญาที่ห้ามลูกจ้างเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
yellow feverไข้เหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
yellow pagesหน้าเหลือง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
yellow perilภัยผิวเหลือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Yellow cakeเค้กเหลือง, สารผสมของยูเรเนียมออกไซด์หลายชนิด (โดยเทียบออกไซด์ทุกชนิดให้อยู่ในรูปของ U3O8) มีลักษณะเป็นผงละเอียด ได้จากกระบวนการสกัดสินแร่ยูเรเนียมจากเหมือง มีสีเหลือง ส้ม หรือเขียวคล้ำ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนชนิดของออกไซด์ และอุณหภูมิที่ใช้ขณะผลิต โดยอุณหภูมิที่สูงกว่าจะทำให้มีสีเข้มขึ้น เค้กเหลืองใช้เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ [นิวเคลียร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การทอดกฐิน (n.) ceremony of presenting yellow to the Buddhist monks at the end of the Buddhist Lent
ครองจีวร (v.) dress in yellow rope See also: wear the yellow robe Syn. ห่มจีวร
ธงชัยพระครุฑพ่าห์ (n.) Thai king´s flag with a red Garuda on the yellow background
ธงพระครุฑพ่าห์ (n.) Thai king´s flag with a red Garuda on the yellow background Syn. ธงชัยพระครุฑพ่าห์
ธงมหาราชใหญ่ (n.) Thai king´s flag with a red Garuda on the yellow background See also: Royal standard Syn. ธงพระครุฑพ่าห์
พาดควาย (n.) one method of draping the outer yellow robe
ห่มจีวร (v.) dress in yellow rope See also: wear the yellow robe
เบญจรงค์ (n.) five primary colours (white, black, green, red and yellow )
ผ้าเหลือง (n.) yellow (Buddhist monk´s) robes Syn. พระพุทธศาสนา
ใบเหลือง (n.) yellow card
โรคไข้เหลือง (n.) yellow fever
ไข้เหลือง (n.) yellow fever Syn. โรคไข้เหลือง
กาสาวพัสตร์ (n.) yellow robe Syn. จีวร, ผ้ากาสาวพัสตร์
ผ้ากาสาวพัสตร์ (n.) yellow robe Syn. จีวร, กาสาวพัสตร์
ผ้าเหลือง (n.) yellow robe Syn. จีวร, กาสาวพัสตร์, ผ้ากาสาวพัสตร์
บงสุกุล (n.) yellow robe drawn by a Buddhist Syn. บังสุกุล
บังสุกุล (n.) yellow robe drawn by a Buddhist
ผิวสองสี (n.) yellowish-brown skin/complexion See also: olive skin/complexion
ผิวสองสี (n.) yellowish-brown skin/complexion See also: olive skin/complexion
ทองดอกบวบ (n.) light-yellow colour gold
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have a pot of yellow rice and some fish.ฉันมีหม้อข้าวสีเหลืองและปลา บาง
There was no pot of yellow rice and fish, and the boy knew this.มีหม้อข้าวสีเหลืองและปลาไม่ เป็น และเด็กรู้ว่าเรื่องนี้ เขาไม่ทราบว่า
Just before it was dark, as they passed the great island of sargasso weed... ... that heaved and swung as though the ocean were making love... ... with something under a yellow blanket... ... his small line had been taken by a dolphin... ... and he had brก่อนที่มันจะมืดขณะที่พวกเขา ผ่าน เกาะที่ดีของวัชพืชสาหร่าย ที่ยกและยิงในทะเลแสง
After that, he began to dream of the long yellow beach... ... and he saw the first of the lions.หลังจากนั้นเขาก็เริ่มที่จะฝัน ชายหาดยาวสีเหลือง และเขาเห็นครั้งแรกของสิงโต
Wherever you've exploited us, cheated us, abandoned us to tyrants like Kwen Sai, wherever black or brown or yellow men can read the newspapers and know...{\cHFFFFFF}เมื่อใดก็ตามที่คุณได้ใช้ประโยชน์จากเรา โกงเรา {\cHFFFFFF}ทอดทิ้งเราไปทรราช เช่น Kwen ไทร {\cHFFFFFF}ที่ใดก็ตามที่คนดำหรือสีน้ำตาลหรือสีเหลือง สามารถอ่านหนังสือพิมพ์และรู้ว่า ...
Made it in this yellow submarine...ทำในเรือดำน้ำสีเหลืองนี้
In our Yellow Submarineในเรือดำน้ำสีเหลืองของเรา
We all live in a Yellow Submarineเราทุกคนอาศัยอยู่ในเรือดำน้ำสี เหลือง
Yellow Submarine, Yellow Submarineเรือดำน้ำสีเหลือง, เรือดำน้ำสีเหลือง
We all live in a Yellow Submarine,เราทุกคนอาศัยอยู่ในเรือดำน้ำสี เหลือง
Yellow Submarine, Yellow Submarine,เรือดำน้ำสีเหลือง, เรือดำน้ำสีเหลือง
Would you believe me if I told you I was being followed by a yellow submarine?เฮย คุณจะเชื่อฉันถ้าฉันบอกคุณว่า ฉันถูกตามด้วยเรือดำน้ำสีเหลือง?

yellow ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轩辕氏[Xuān yuán shì, ㄒㄩㄢ ㄩㄢˊ ㄕˋ, 轩辕氏 / 軒轅氏] alternative name for the Yellow Emperor 黄帝
仓颉[Cāng Jié, ㄘㄤ ㄐㄧㄝˊ, 仓颉 / 倉頡] Cang Jie, legendary scribe of the Yellow Emperor and creator of Chinese writing; Cangjie input method; also pr. Cang1 Xie2
仓颉[Cāng Xié, ㄘㄤ ㄒㄧㄝˊ, 仓颉 / 倉頡] Cang Xie, legendary scribe of the Yellow Emperor and creator of Chinese writing; Cangjie input method; also pr. Cang1 Jie2
黄水[huáng shuǐ, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄨㄟˇ, 黄水 / 黃水] citrine (orange or yellow quartz SiO2); yellow water; name of river in Henan
黄水晶[huáng shuǐ jīng, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ, 黄水晶 / 黃水晶] citrine (orange or yellow quartz SiO2 as a semiprecious stone)
炎黄子孙[Yán huáng zǐ sūn, ㄧㄢˊ ㄏㄨㄤˊ ㄗˇ ㄙㄨㄣ, 炎黄子孙 / 炎黃子孫] descendants of the Fiery Emperor and Yellow Emperor; Chinese people
炎帝[Yán dì, ㄧㄢˊ ㄉㄧˋ, 炎帝] Fiery emperor, colleague of Yellow Emperor 黄帝; another name for 神農氏|神农氏
五帝[wǔ dì, ˇ ㄉㄧˋ, 五帝] Five Emperors from legendary times; possibly tribal leaders before the historiographers got working on them; usually taken to be Yellow Emperor 黃帝|黄帝 and four of his sons Zhuan Xu 顓頊|颛顼, Di Ku 帝嚳|帝喾, Tang Yao 唐堯|唐尧, Yu Shun 虞舜
银杏[yín xìng, ˊ ㄒㄧㄥˋ, 银杏 / 銀杏] ginkgo (tree with fan-shaped leaves and yellow seeds); maidenhair tree
苍黄[cāng huáng, ㄘㄤ ㄏㄨㄤˊ, 苍黄 / 蒼黃] greenish yellow; sallow (pale or yellow complexion); variant of 倉皇|仓皇, in a panic; flurried
黄斑[huáng bān, ㄏㄨㄤˊ ㄅㄢ, 黄斑 / 黃斑] macula lutea (anat., central area of retina); yellow spot
中原[zhōng yuán, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ, 中原] the central plains of China; the middle and lower regions of the Yellow river, including Henan, western Shandong, southern Shanxi and Hebei; a plain
北方[běi fāng, ㄅㄟˇ ㄈㄤ, 北方] north; the northern part a country; China north of the Yellow River
人去楼空[rén qù lóu kōng, ㄖㄣˊ ㄑㄩˋ ㄌㄡˊ ㄎㄨㄥ, 人去楼空 / 人去樓空] people are gone, the tower is empty; cf Yellow Crane Tower 黄鹤楼, Tang poem by Cui Hao 崔顥|崔颢, with theme the past will never return; nostalgia for old friends
焦黄[jiāo huáng, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄤˊ, 焦黄 / 焦黃] sallow; yellow and withered; sickly
黄帝族[Huáng dì zú, ㄏㄨㄤˊ ㄉㄧˋ ㄗㄨˊ, 黄帝族 / 黃帝族] tribes under the Yellow Emperor
张角[Zhāng Jué, ㄓㄤ ㄐㄩㄝˊ, 张角 / 張角] Zhang Jue (-184), leader of the Yellow turban rebels during the late Han
黄巾[huáng jīn, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ, 黄巾 / 黃巾] refers to the Yellow Turbans peasant uprising at the end of later Han (from 184)
黄巾之乱[huáng jīn zhī luàn, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄓ ㄌㄨㄢˋ, 黄巾之乱 / 黃巾之亂] the Yellow Turbans peasant uprising at the end of later Han (from 184)
黄巾民变[huáng jīn mín biàn, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄇㄧㄣˊ ㄅㄧㄢˋ, 黄巾民变 / 黃巾民變] the Yellow Turbans peasant uprising at the end of later Han (from 184)
黄巾起义[huáng jīn qǐ yì, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄑㄧˇ ㄧˋ, 黄巾起义 / 黃巾起義] Yellow Turbans peasant uprising at the end of later Han (from 184)
黄巾军[huáng jīn jūn, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄐㄩㄣ, 黄巾军 / 黃巾軍] the army of Yellow Turbans, a peasant uprising at the end of later Han (from 184)
冼星海[Xiǎn Xīng hǎi, ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄥ ㄏㄞˇ, 冼星海] Xian Xinghai (1905-1945), violinist and composer, known for patriotic wartime pieces, including Yellow River Oratorio 黃河大合唱|黄河大合唱
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, 堇] yellow loam; clay; season; few
花黄[huā huáng, ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄤˊ, 花黄 / 花黃] yellow flower (cosmetic powder used on women's forehead in former times)
茶晶[chá jīng, ㄔㄚˊ ㄐㄧㄥ, 茶晶] yellow quartz; topaz
葱黄[cōng huáng, ㄘㄨㄥ ㄏㄨㄤˊ, 葱黄 / 蔥黃] yellow green
黄帝[Huáng dì, ㄏㄨㄤˊ ㄉㄧˋ, 黄帝 / 黃帝] Yellow Emperor
黄河[Huáng hé, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄜˊ, 黄河 / 黃河] Yellow River or Huang He
黄河大合唱[Huáng hé dà hé chàng, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄜˊ ㄉㄚˋ ㄏㄜˊ ㄔㄤˋ, 黄河大合唱 / 黃河大合唱] Yellow river Oratorio (1939) by Xian Xinghai 冼星海
黄热病[huáng rè bìng, ㄏㄨㄤˊ ㄖㄜˋ ㄅㄧㄥˋ, 黄热病 / 黃熱病] yellow fever
黄热病毒[huáng rè bìng dú, ㄏㄨㄤˊ ㄖㄜˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, 黄热病毒 / 黃熱病毒] yellow fever virus
黄页[huáng yè, ㄏㄨㄤˊ ㄧㄝˋ, 黄页 / 黃頁] Yellow Pages
浅黄色[qiǎn huáng sè, ㄑㄧㄢˇ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, 浅黄色 / 淺黃色] buff; pale yellow
旬始[xún shǐ, ㄒㄩㄣˊ ㄕˇ, 旬始] comet from Saturn, traditionally described as yellow; evil omen
黄澄澄[huáng dèng dèng, ㄏㄨㄤˊ ㄉㄥˋ ㄉㄥˋ, 黄澄澄 / 黃澄澄] glistening yellow
金黄[jīn huáng, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄤˊ, 金黄 / 金黃] golden yellow; golden
桔黄色[jú huáng sè, ㄐㄩˊ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, 桔黄色] tangerine yellow; saffron (yellow)
暖色[nuǎn sè, ㄋㄨㄢˇ ㄙㄜˋ, 暖色] warm color (arch.); esp. yellow, orange or red
[kǎn, ㄎㄢˇ, 顑] yellow

yellow ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウロノカラバエンシ[, auronokarabaenshi] (n) Nkhomo-benga peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara baenschi); new yellow regal; yellow peacock
アエクィデンスメタエ[, aekuidensumetae] (n) yellow acara (species of cichlid in Colombia, Aequidens metae)
アメリカ水芭蕉[アメリカみずばしょう;アメリカミズバショウ, amerika mizubashou ; amerikamizubashou] (n) (uk) yellow skunk cabbage (Lysichiton americanum)
イエローオーカー;イエローオーカ[, iero-o-ka-; iero-o-ka] (n) yellow ochre
イエローカード[, iero-ka-do] (n) yellow card (e.g. in soccer)
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men
イエローケーブル[, iero-ke-buru] (n) {comp} yellow cable
イエロージャーナリズム[, iero-ja-narizumu] (n) yellow journalism
イエローゾーン[, iero-zo-n] (n) yellow zone
イエローティアドロップバタフライフィッシュ[, iero-teiadoroppubatafuraifisshu] (n) yellow teardrop butterflyfish (Chaetodon interruptus)
イエローフラッグ[, iero-furaggu] (n) yellow flag
イエロープレス[, iero-puresu] (n) yellow press
イエローページ[, iero-pe-ji] (n) Yellow Pages
イエローペリル[, iero-periru] (n) yellow peril
イエローヤンキー[, iero-yanki-] (n) yellow Yankee
ウミヒゴイ[, umihigoi] (n) yellow striped goatfish (Parupeneus chrysopleuron)
オヨギベニハゼ[, oyogibenihaze] (n) yellow cave goby (Trimma taylori, species found in Indo-Pacific waters); cave dwarfgoby; yellow-speckled pygmy-goby
カドミウムイエロー[, kadomiumuiero-] (n) cadmium yellow
カナリア色;金糸雀色[カナリアいろ(カナリア色);きんしじゃくいろ(金糸雀色), kanaria iro ( kanaria shoku ); kinshijakuiro ( kin ito suzume shoku )] (n) canary; daffodil yellow
キイロオオトカゲ[, kiiroootokage] (n) yellow monitor (Varanus flavescens, species of asian carnivorous monitor lizard found in India, Pakistan, Nepal and Bangladesh)
キイロハギ;イエロー・タン;イエロータン[, kiirohagi ; iero-. tan ; iero-tan] (n) yellow tang (Zebrasoma flavescens, species of Pacific tang)
クロームイエロー[, kuro-muiero-] (n) chrome yellow
クロムイエロー[, kuromuiero-] (n) chrome yellow
ゴマウツボ[, gomautsubo] (n) yellow margin moray eel (Gymnothorax flavimarginatus)
ソフトテニス[, sofutotenisu] (n) (See 硬式テニス) soft tennis (using soft rubber balls instead of hard yellow balls)
タウンページ[, taunpe-ji] (n) (See ハローページ) Town Page (NTT yellow pages)
ツユベラ[, tsuyubera] (n) African coris (Coris gaimard); yellow tail coris; clown wrasse
マイヨ・ジョーヌ;マイヨジョーヌ[, maiyo . jo-nu ; maiyojo-nu] (n) yellow jersey (awarded to the winner of the Tour de France, etc.) (fre
リン化水素;燐化水素[リンかすいそ(リン化水素);りんかすいそ(燐化水素), rin kasuiso ( rin ka suiso ); rinkasuiso ( rin ka suiso )] (n) (1) {chem} (See ホスフィン) phosphine; phosphane; PH3; hydrogen phosphide; phosphorus trihydride; (2) diphosphine; diphosphane; P2H4; (3) solid hydrogen phosphides (a yellow powder)
一点大螟蛾[いってんおおめいが;イッテンオオメイガ, itten'oomeiga ; itten'oomeiga] (n) (uk) (obsc) (See 三化螟蛾) yellow stem borer (species of moth, Scirpophaga incertulas)
半纏木[はんてんぼく;ハンテンボク, hantenboku ; hantenboku] (n) (uk) (See 百合の樹) tulip tree (Liriodendron tulipifera); tuliptree; yellow poplar
女郎花[おみなえし;オミナエシ, ominaeshi ; ominaeshi] (n) (uk) golden lace (Patrinia scabiosifolia); scabious patrinia; yellow patrinia
小茄子[こなすび, konasubi] (n) (1) (See 茄子) small eggplant; (2) (uk) Japanese yellow loosestrife (Lysimachia japonica)
[あずさ;し;アズサ, azusa ; shi ; azusa] (n) (1) (あずさ, アズサ only) (uk) (See 夜糞峰榛) Japanese cherry birch (Betula grossa); (2) (あずさ, アズサ only) (See キササゲ) yellow catalpa (Catalpa ovata); (3) printing block
熊ん蜂[くまんばち;クマンバチ, kumanbachi ; kumanbachi] (n) (1) (uk) (See 熊蜂・1) Japanese carpenter bee (Xylocopa appendiculata circumvolans); (2) (col) wasp; hornet; yellow jacket
熊蜂[くまばち;クマバチ, kumabachi ; kumabachi] (n) (1) Japanese carpenter bee (Xylocopa appendiculata circumvolans); (2) (col) (See 熊ん蜂・2) wasp; hornet; yellow jacket
百合の樹;百合の木;百合樹;百合木[ゆりのき;ユリノキ, yurinoki ; yurinoki] (n) (uk) tulip tree (Liriodendron tulipifera); tuliptree; yellow poplar
紅葉(P);黄葉[こうよう(P);もみじ(P), kouyou (P); momiji (P)] (n,vs) (1) autumn colours; fall colors; leaves changing color (colour); (2) (紅葉, こうよう only) leaves turning red; red leaves; (3) (黄葉, こうよう only) leaves turning yellow; yellow leaves; (n) (4) (もみじ only) (See 以呂波紅葉) (Japanese) maple (Acer japonicum); (5) (もみじ only) (col) venison; (P)
紅雪[こうせつ, kousetsu] (n) (See 赤雪) red snow (due to microscopic algae, yellow sand, etc.)
緑黄色[りょくおうしょく, ryokuoushoku] (n) greenish yellow
Japanese-English: COMDICT Dictionary
イエローページ[いえろーぺーじ, iero-pe-ji] yellow page

yellow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบเหลือง[n.] (baileūang) EN: yellow card FR: carte jaune [f]
บัณฑุ[n.] (bandu) EN: pale yellow FR: jaune pâle [m[ ; blanc cassé [m]
บังสุกุล[n.] (bangsukun) EN: monk's robes dedicated to a deceased person ; yellow robe (drawn by a Buddhist) FR:
บงสุกุล[n.] (bongsukun) EN: yellow robe drawn by a Buddhist FR:
บุษราคัม[n.] (butsarākham) EN: topaz ; yellow sapphire FR: topaze [m] ; béryl jaune [m] ; chrysobéril [m] (vx)
ชัยพฤกษ์[n.] (chaiyaphreu) EN: yellow cassia ; golden shower ; pink cassia ; pink shower FR:
ช้อนทอง [n. exp.] (chøn thøng) EN: Yellow mussaenda FR:
ไฟเหลือง[n. exp.] (fai leūang) EN: yellow light FR: feu orange [m] ; feu jaune [m]
ฝนเหลือง [n. exp.] (fon leūang) EN: yellow rain FR:
ฟอสฟอรัสเหลือง[n. exp.] (føtførat le) EN: yellow phosphorus FR:
แห้วหมู[n. exp.] (haēomū) EN: Nut grass ; Yellow nutsedge FR:
ห่มจีวร[v. exp.] (hom jīwøn) EN: dress in yellow rope FR:
หัวหอมใหญ่[n. exp.] (hūahøm yai) EN: large white onion ; large yellow onion FR: oignon [m]
ฮวงโห[n. prop.] (Hūang-Hō ) EN: Yellow River ; Huang He ; Huang Ho FR: Huang He [m] ; fleuve Jaune [m]
จำนำพรรษา[n.] (jamnamphans) EN: yellow robe offered to Buddhist priests during Buddhist Lent FR:
จุลกฐิน[n.] (junlakathin) EN: action of weaving, dyeing, sewing and presenting a set of yellow robes to a monk ; something done in a rush FR:
แกงกะหรี่[n. exp.] (kaēng karī) EN: yellow curry FR: poulet au curry à l'indienne [m] ; curry indien [m] ; curry [m]
แกงกะหรี่ไก่[n. exp.] (kaēng karī ) EN: chicken curry ; chicken yellow curry ; yellow curry with chicken ; mild, Indian-style curry with chicken FR: poulet au curry [m]
แกงคั่ว[n.] (kaēngkhūa) EN: curry ; yellow curry FR: curry [m]
แกงคั่วไก่[n. exp.] (kaēngkhūa k) EN: chicken yellow curry FR:
แกงคั่วสับปะรด[n. exp.] (kaēngkhūa s) EN: pineapple yellow curry FR:
แกงเหลือง[n. exp.] (kaēng leūan) EN: kaeng lueng ; yellow curry ; Southern-style sour and spicy soup ; turmeric-hued fish curry FR: curry jaune [m]
ไก่เหลืองหางขาว[n. exp.] (kai leūang ) EN: Thai yellow and white tail fighting cock ; Siamese yellow and white tail fighting cock FR:
ก้ามกุ้งสีทอง[n. exp.] (kāmkung sī ) EN: Parrot ; Parrot flower ; Yellow bird ; heliconia (golden torch) FR:
การทอดกฐิน[n.] (kān thøtkat) EN: ceremony of presenting yellow robes to the Buddhist monks (at the end of the Buddhist Lent) FR:
กาสาวพัสตร์[n.] (kāsāwaphat) EN: yellow robe ; orange robe worn by a Buddhist monk ; cloth dyed with astringent decoction ; ochre robes FR:
ไข้เหลือง [n. exp.] (khai leūang) EN: yellow fever FR: fièvre jaune [f]
ขมิ้นชัน[n.] (khaminchan) EN: curcuma ; turmeric ; Yellow Root FR:
ข้าวเหนียวหน้ากุ้ง[n. exp.] (khāonīo nā ) EN: yellow sticky rice topped with shrimp paste FR:
ขื่น[n.] (kheūn) EN: yellow eggplant FR:
คนเสื้อเหลือง [n. exp.] (khon seūa l) EN: yellow shirts ; Yellow Shirted Royalists ; anti-Thaksin PAD movement FR: chemises jaunes [mpl] ; royalistes [mpl] ; anti-Thaksin [m]
ครองจีวร[v. exp.] (khrøng jīwø) EN: put on the yellow robe (of a monk) FR:
ครองผ้า[v. exp.] (khrøng phā) EN: don ; wear ; put on ; put the yellow robe (of a monk) FR:
ครองไตร[v. exp.] (khrøng trai) EN: put the yellow robe (of a monk) FR:
คั่วกลิ้งหมู[n. exp.] (khūa kling ) EN: Southern style pork curry ; pork with yellow curry paste FR:
กระดุมทอง[n. exp.] (kradum thøn) EN: little yellow star ; kradum thong FR:
กระดุมทองต้น [n. exp.] (kradum thøn) EN: Little yellow star FR:
กุ้งหัวมัน[n. exp.] (kung hūaman) EN: Yellow Shrimp FR:
กุ้งเหลือง[n.] (kungleūang) EN: Yellow Shrimp ; Penaeus latisulcatus FR: Penaeus latisulcatus
กุ้งเหลืองฟ้า[n. exp.] (kungleūang ) EN: Blue Tail Yellow Shrimp FR:

yellow ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
knallgelb {adj}bright yellow
Cabanisammer {f} [ornith.]Cabanis's Yellow Bunting
Steinpilz {m} [bot.]edible boletus; yellow boletus
Kurzschnabel-Gilbammer {f} [ornith.]Grassland Yellow Finch
Olivbrust-Gilbammer {f} [ornith.]Greenish Yellow Finch
ocker {adj}ochre; ocher [Am.]; dark yellow
hellgelb {adj}pale yellow; straw yellow
weißgelb {adj}pale yellow
Punasafranammer {f} [ornith.]Puna Yellow Finch
Goldkappentangare {f} [ornith.]Rust & Yellow Tanager
Gelbschnabelente {f} [ornith.]African Yellow-billed Duck
Angolagirlitz {m} [ornith.]Yellow-rumped Seedeater
Gelbbauch-Fliegenstecher {m} [ornith.]Yellow-billed Tyrannulet
Zitronentyrann {m} [ornith.]Yellow Tyrannulet
Panamalaubtyrann {m} [ornith.]Yellow-green Tyrannulet
Gelbscheitel-Fliegenstecher {m} [ornith.]Yellow-crowned Tyrannulet
Arfakbrillenvogel {m} [ornith.]Yellow-bellied Mountain White-eye
Gelbbürzel-Mistelfresser {m} [ornith.]Borneo Yellow-rumped Flowerpecker
Boulevardpresse {f}yellow press
Krustenanemone {f} (Epizoanthus spp.; Parazoanthus spp.) [zool.]button polyp; polyp (red; green; blue; yellow...)
Celebeslori {m} [ornith.]Yellow & Green Lorikeet
Cottaelaenie {f} [ornith.]Yellow Elaenia
Diademtyrann {m} [ornith.]Yellow-bellied Chat Tyrant
Diademdickkopf {m} [ornith.]Yellow-fronted Whistler
Everettbülbül {m} [ornith.]Yellow-washed Bulbul
Großer Gelbkopfgeier {m} [ornith.]Greater Yellow-headed Vulture
Großer Gelbschenkel {m} [ornith.]Greater Yellowlegs
Isabellflankenschnäpper {m} [ornith.]Olive-yellow Robin
Gelbbauch-Kernknacker {m} [ornith.]Yellow-bellied Grosbeak
Gelbkopf-Kernknacker {m} [ornith.]Yellow Grosbeak
Gelblappenhokko {m} [ornith.]Yellow-knobbed Curassow
Gelbschnabel-Schmuckvogel {m} [ornith.]Yellow-billed Cotinga
Gelbwangen-Spinnenjäger {m} [ornith.]Lesser Yellow-eared Spiderhunter
Gelbwangenammer {f} [ornith.]Yellow-browed Sparrow
zitronengelb {adj}lemon yellow; lemon-colored
Kleiner Gelbschenkel {m} [ornith.]Lesser Yellowlegs (Tringa flavipes)
Mantelkardinal {m} [ornith.]Yellow-billed Cardinal
Nimmersatt {m} [ornith.]Yellow-billed Stork
Goldaugentimalie {f} [ornith.]Oriental Yellow-eyed Babbler
Panamagelbkehlchen {n} [ornith.]Chiriqui Yellowthroat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า yellow
Back to top