ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lees

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lees*, -lees-

lees ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lees (n.) กาก See also: ตะกอน Syn. dregs, sediment
leeside (n.) ไปในทิศทางที่ลมพัด See also: ทางที่ลมพัด Syn. leeward
English-Thai: HOPE Dictionary
lees(ลีซฺ) n.,pl. พหูพจน์ของ lee (ตะกอน) ,กาก
English-Thai: Nontri Dictionary
lees(n) กาก,ขยะ,ตะกอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ask the Lees what they know about their son's terrorist activity.ถามครอบครัวลีว่าพวกเขารู้เรื่อง งานก่อการร้ายของลูกชายอะไรบ้าง
Now that you've joined lullaby lees And insperminated the queen of the chastity ball,ตอนนี้นายกลายเป็นพ่อกากๆ เพราะไปจิ้มยัยเจ้าหญิงบ้าพรหมจรรย์
You been working for the Lees for years.นายทำงานให้พวกลีมาหลายปี
This is the second time you've gone at the Lees with nothing.นี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะ ที่คุณเสียไปกับพวกลีโดยไม่ได้อะไรเลย
The Lees will have him locked down.พวกลีคงคุ้มกันเขาแน่นหนา
The sharpness of winter now flees defeatedความฉลาดของ winter now หนีไร้ผล
That was great, Leese. Keep doing the right thing.ทำดีมากลีซ เป็นเด็กดีเข้าไว้
You really need to start worrying more about your dad, Leese.ผมว่าคุณเป็นห่วงชีวิตพ่อคุณดีกว่าไหม ลีซ
I'm not makin' this up, Leese. It's right here.ผมไมได้พูดเองนะลีซ มันเขียนอยู่
I need you coherent, Leese.ให้ความร่วมมือด้วยลีซ
If that happens, Leese, our guy in the BMW's gonna know about it.และถ้ามันเกิดขึ้น ลีซ คนในรถบีเอ็ม
The cigars, the Cristal. There's hardly time, Leese. I better go.ซิการ์ คริสตัล เดี๋ยวจะไม่ทันนะลิซ ฉันไปก่อนนะ

lees ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三平汁[さんぺいじる, sanpeijiru] (n) (See 糠漬け・ぬかづけ) soup with rice bran pickled or salted vegetables (e.g. carrots, daikon or potatoes) and fish (e.g. salmon, gadid or Arabesque greenling) boiled in a salty broth (sake lees is sometimes added) (Hokkaido local specialty dish)
奈良漬;奈良漬け[ならづけ, naraduke] (n) vegetables pickled in sake lees
搾り滓[しぼりかす, shiborikasu] (n) strained lees (draff)
沈殿物;沈澱物[ちんでんぶつ, chindenbutsu] (n) sediment; deposit; precipitate; sludge; lees
糟汁;粕汁;かす汁[かすじる, kasujiru] (n) soup made with sake lees
酒かす;酒粕;酒糟[さけかす, sakekasu] (n) sake lees
雪花菜;御殻;切らず[おから(雪花菜;御殻);きらず(雪花菜;切らず);せっかさい(雪花菜), okara ( yuki hana na ; o kara ); kirazu ( yuki hana na ; kira zu ); sekkasai ( yuki] (n) residue left after making tofu; bean curd lees
卯の花[うのはな, unohana] (n) (1) bean-curd lees; soybean pulp; refuse from tofu; (2) deutzia; Deutzia crenata
[おり, ori] (n) dregs; lees; grounds; sediment
酒の澱[さけのおり, sakenoori] (n) lees; sediment of wine

lees ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้ตะกอน[n. exp.] (khī takøn) EN: dregs ; residue ; lees ; sediment FR:
ก้นตะกอน[n.] (kontakøn) EN: sediment ; dregs ; lees FR:
ตะกอน[n.] (takøn) EN: sediment ; deposits ; dregs ; lees ; silt ; precipitate ; refuse FR: sédiments [mpl] ; dépôt [m] ; vase [f] ; limon [m] ; précipité [m] ; lie [f]
ตะกรน[n.] (takron) EN: dregs ; lees ; precipitate ; waste ; sediment FR:
บ้านแฝด[n. exp.] (bān faēt) EN: FR: maisons jumelées [fpl]
ชังฆวิหาร[n.] (changkhawih) EN: FR: allées et venues [fpl]
แฝดห้า[n.] (faēt-hā) EN: FR: quintuplés [mpl] ; quintuplées [fpl]
แฝดหก[n.] (faēt-hok) EN: FR: sextuplés [mpl] ; sextuplées [fpl]
แฝดสาม[n.] (faēt-sām) EN: triplets FR: triplés [mpl] ; triplées [fpl]
แฝดสี่[n.] (faēt-sī) EN: quadruplets FR: quadruplés [mpl] ; quadruplées [fpl]
การมิได้เป็นไปตามที่คาดไว้[xp] (kān midāi p) EN: things did not turn out as expected FR: les choses ne sont pas déroulées de la façon/manière prévue
ข้อมูลรายละเอียด[n. exp.] (khømūn rāil) EN: detailed information FR: informations détaillées [fpl] ; données détaillées [fpl]
กล้วยฉาบเค็ม[n. exp.] (klūay chāp ) EN: salted banana crisps ; salted banana chips FR: chips de banane salées [fpl]
ลูกชิ้นปิ้ง[n. exp.] (lūkchin pin) EN: FR: brochette de boulettes de viande grillées [f]
ปริมาณฝนสะสม[n. exp.] (parimān fon) EN: accumulated rainfall FR: précipitations cumulées [fpl]
สามใบเถา[n.] (sāmbaithao) EN: FR: triplées [fpl]
เส้นโค้งความถี่สะสม[n. exp.] (sen khōng k) EN: cumulative frequency curve ; ogive FR: courbe de fréquences cumulées [f]
ธีรเทพ วิโนทัย (ลีซอ)[n. prop.] (Thīrathēp W) EN: Teeratep Winothai (Leesaw) FR: Teeratep Winothai (Leesaw)
ถั่วทอด[n. exp.] (thūa thøt) EN: fried peanuts FR: cacahuètes grillées [fpl]

lees ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gelee {n} | Gelees

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lees
Back to top