ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

definitely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *definitely*, -definitely-

definitely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
definitely (adv.) อย่างแน่นอน See also: อย่างชัดเจน, อย่างแจ่มแจ้ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาดลอย (adv.) definitely See also: overwhelmingly, absolutely Syn. เด็ดขาด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Shopping is definitely not a thing I like to do very oftenการชอบปิ้งไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากจะทำบ่อยๆ อย่างแน่นอน
It definitely costs a lot of moneyแน่นอนว่ามันต้องใช้จ่ายเงินมาก
I definitely won't lay a hand on youฉันจะไม่แตะต้องเธออย่างแน่นอน
I'll definitely find out who you are!ฉันจะค้นหาให้ได้ว่าคุณคือใครกันแน่
I'll definitely never do such a weird thing!ฉันจะไม่มีวันทำเรื่องประหลาดอย่างนั้นเป็นเด็ดขาด
Although it looks like he is fine, but deep down he definitely feels hurt and sadแม้จะดูเหมือนว่าเขาสบายดี แต่ลึกๆ ข้างในแล้วเขาเจ็บปวดและเศร้าโดยแท้
No matter where I go, I will definitely come backไม่สำคัญหรอกว่าฉันจะไปที่ใด ยังไงฉันก็ต้องกลับมาอยู่ดี
He's definitely as cute as me!เขาต้องน่ารักอย่างฉันแน่นอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But after 40 days without a fish the boy's parents told him... ... that the old man was now definitely and finally salao which is the worst form of unlucky... ... and the boy had gone at their orders in another boat... ... which caught three good fish theแต่หลังจาก 40 วันโดยไม่ต้อง ปลา พ่อแม่ของเด็กได้บอกเขา ว่าคนเก่าตอนนี้
He's definitely on Sollozzo's payroll, and for big money.เขาแน่นอนในบัญชีเงินเดือน Sollozzo และสำหรับเงินใหญ่
It may be a marlin or a stingray but it's definitely a game fish.สงสัยจะปลามาสินหรือไม่ก็กระเบน... เเต่เป็นพวกปลาตกเล่นๆ เเน่
He is definitely not the man in the Times today.ใช่ค่ะ ไม่ใช่ผู้ชายในหนังสือไทม์วันนี้แน่
Well, this is definitely Lower Wacker Drive.อย่างแน่นอนนี้เป็น โลเวอแวเคอไดรฟ
Nice close-ups. definitely approaching full-go hour.โคลสอัพได้สวย ถ่ายได้เมื่อชั่วโมงก่อน
Goofy's a dog. He's definitely a dog.กู้ฟฟี่เป็นหมา เขาเป็นหมาแหงๆ
Dad There's definitely something hereพ่อคะ มีอะไรอยู่ในนี้แน่เลยค่ะ
This is definitely not going to work.ไม่มีทางกันมันได้หรอก
There is definitely something wrong with me.ต้องมีอะไรผิดปกติกับเราแน่เลย
My grandfather says you're definitely going to make it to the Olympics.ปู่ผมบอกว่าพี่ได้ไปโอลิมปิกแน่นอน
No, it is, definitely physical.- ใช่ ไม่ มันเป็นสัญญาณแน่ๆ

definitely ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斩钉截铁[zhǎn dīng jié tiě, ㄓㄢˇ ㄉㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄊㄧㄝˇ, 斩钉截铁 / 斬釘截鐵] to chop the nail and slice iron(成语 saw);resolute and decisive; unhesitating; definitely; without any doubt

definitely ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
もち[, mochi] (adv) (abbr) (col) (See 勿論・もちろん) of course; for sure; definitely
必ずや[かならずや, kanarazuya] (adv) certainly; surely; definitely
敢えて(P);敢て(io)[あえて, aete] (adv) (uk) dare (to do something); venture (often overcoming reluctance, or in the face of probable failure); take upon oneself; challenge; presume; (there is no) need to; (don't) go as far as; definitely (not); (P)
何時までも(P);何時迄も[いつまでも, itsumademo] (adv) (uk) forever; for good; eternally; as long as one likes; indefinitely; no matter what; (P)
何時何時までも;何時何時迄も[いついつまでも, itsuitsumademo] (exp) indefinitely; for a long time
断然[だんぜん, danzen] (n,adj-t,adv-to) firmly; absolutely; definitely; (P)

definitely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้เลย[adv.] (dāi loēi) EN: certainly ; sure ; absolutely ; definitely ; yes I can ; of course FR: certainement ; absolument ; c'est bon !
เด็ดขาด[adv.] (detkhāt) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
ให้ได้[adv.] (hai dāi) EN: definitely ; no matter what FR: sans faute ; à coup sûr
ขาดลอย[adv.] (khātløi) EN: definitely ; overwhelmingly ; absolutely ; decisively FR: absolument
กระจ่าง[adv.] (krajāng) EN: clearly ; definitely ; distinctly ; evidently ; obviously ; apparently FR: clairement ; distinctement
เลย[adv.] (loēi) EN: too much ; at all ; definitely ; completely ; entirely ; utterly FR: tout à fait ; complétement ; absolument ; directement ; du tout
แน่ชัด[adv.] (naēchat) EN: clearly ; without a doubt ; definitely FR: clairement
แน่ละซิ[adv.] (naē la si) EN: definitely ; absolutely FR:
แน่ ๆ = แน่ๆ[adv.] (naē-naē) EN: certainly ; surely ; definitely FR: certainement ; assurément ; bien sûr ; à coup sûr
แน่นอน[adv.] (naēnøn) EN: certainly ; of course ; surely ; absolutely ; definitely ; for sure ; sure FR: certainement ; sûrement ; absolument ; précisément ; bien sûr ; évidemment ; à coup sûr ; sûr et certain
แน่แท้[adv.] (naēthaē) EN: for sure ; surely ; certainly ; definitely ; absolutely ; truly FR:
หนักแน่น[adv.] (naknaen) EN: surely ; fixedly ; readily ; certainly ; definitely ; absolutely FR:
เป๊ะ[adv.] (pe) EN: accurately ; exactly ; correctly ; precisely ; definitely FR: exactement ; précisément ; justement
เป็นอันขาด[adv.] (pen-ankhāt) EN: absolutely ; definitely ; surely ; certainly ; under any circumstances FR: absolument ; certainement ; sans faute
เป็นจริง[adj.] (pen jing) EN: definitely true ; hard FR: exact
เป็นแน่[adv.] (pen naē) EN: absolutely ; definitely FR:
เป็นแน่แท้[adv.] (pen naēthaē) EN: absolutely ; definitely FR:
อย่างแน่นอน[adv.] (yāng naēnøn) EN: certainly ; surely ; of course ; firmly ; definitely ; absolutely ; decisively FR: fermement ; à coup sûr ; sans faute ; précisément
ไม่มีกำหนด[adv.] (mai mī kamn) EN: indefinitely FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า definitely
Back to top