ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bridle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bridle*, -bridle-

bridle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bridle (n.) บังเหียน See also: เครื่องบังคับม้า Syn. harness
bridle at (phrv.) ขุ่นเคือง See also: ไม่พอใจ
bridle up (phrv.) ขุ่นเคือง See also: ไม่พอใจ Syn. bristle up
English-Thai: HOPE Dictionary
bridle(ไบร'เดิล) n. บังเหียนม้า,สายบังเหียน,สิ่งควบคุม,สิ่งรั้ง,สายรั้ง,สิ่งบังคับการหมุน,เชือกหรือโซ่ผูกเรือ,การเชิดหน้า (เช่นแสดงอาการหยิ่ง) vt. บังเหียน,ควบคุม,เชิดหน้า (เช่น แสดงอาการหยิ่ง), See also: bridler n., Syn. curb,ch
bridlerein(ไบร'เดิลเรน) n. บังเหียนม้า
English-Thai: Nontri Dictionary
bridle(vt) ใส่บังเหียนม้า,รั้งบังเหียน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Chafe as you may against the bridle of responsibility, we can't shortchange due process.คุณจะพูดกระทบกระเทียบยังไงก็ตามนะ แต่ผมไม่สามารถทำอะไรได้จริงๆ
Together, we will bridle the masses, and ride unto victory.ด้วยกัน เราจะคุมทุกอย่าง และวิ่งไปสู่ชัยชนะ
Only we can take the bridle of the cosmos... and lead it to where it needs to go.มีแต่เรา ที่กุมบังเหียนกาแล็กซี นำมันไปทิศทางที่ควรได้
The manpower of millions of immigrants, the energy of coal, the unbridled power of oil.แรงงานของผู้อพยพนับล้าน พลังงานจากถ่านหิน และพลังไม่รู้จบของน้ำมัน
Filled with economic uncertainty and unbridled social woe. Because if there's two things america needs right now,ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เน่าเฟะ เพราะสองสิ่งที่อเมริกาต้องการคือ...
What is with the unbridled enthusiasm?อยู่กับความดื้อด้าน \ N กระตือรือร้น เป็นไง ฉันชอบนะ
Whoa! Somebody's auctioning off a jeweled ostrich bridle!เฮ้ย มีคนเอาบังเหียนนกกระจอกเทศฝังเพชรขึ้นประมูลบนเน็ตแน่ะ
The one thing that has always eluded me is true, unbridled PASSION!สิ่่งที่ทำให้ฉันพอใจได้ คือความปราถนาอันแท้จริง
Sophia and her people have unbridled power, weapons they are willing to use against us that we don't even understand and cannot defend against.อาวุธที่พวกเขาพร้อมจะใช้ต่อสู้กับเรา ซึ่งเราไม่มีทางที่จะเข้าใจและต่อสู้ด้วยได้
The first day of school... a day filled with unbridled optimism for the year ahead.วันแรกของการเปิดเรียน วันที่เต็มไปด้วย การมองโลกในแง่ดี ถึงปีที่รออยู่ข้างหน้า
Oh, just your... unbridled, wide-eyed, Lima, Ohio optimism.อะไรเหรอครับ เอ่อ ก็เเค่... ความเป็นอิสระ ดวงตาที่เบิกกว้าง การมองโลกในแง่ดี แบบชาวไลม่า โอไฮโอ ของเธอไง
I told you, their corruption and their hubris is unbridled.ฉันบอกนายแล้ว การคอรับชั่นของพวกเขา และความโอหังของพวกเขามันควบคุมไม่ได้

bridle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肆无忌惮[sì wú jì dàn, ㄙˋ ˊ ㄐㄧˋ ㄉㄢˋ, 肆无忌惮 / 肆無忌憚] absolutely unrestrained; unbridled; without the slightest scruple
狂恣[kuáng zì, ㄎㄨㄤˊ ㄗˋ, 狂恣] arrogant and unbridled
[pèi, ㄆㄟˋ, 辔 / 轡] bridle; reins
[kòng, ㄎㄨㄥˋ, 鞚] bridle; reins
[jiāng, ㄐㄧㄤ, 韁] bridle; reins
贪贿无艺[tān huì wú yì, ㄊㄢ ㄏㄨㄟˋ ˊ ㄧˋ, 贪贿无艺 / 貪賄無藝] greed for bribes knows no bounds (成语 saw); unbridled corruption
[fén, ㄈㄣˊ, 幩] ornamental tassel on bridle
大肆[dà sì, ㄉㄚˋ ㄙˋ, 大肆] wantonly; without restraint (of enemy or malefactor); unbridled
放肆[fàng sì, ㄈㄤˋ ㄙˋ, 放肆] wanton, unbridled

bridle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
面綱[おもづな, omoduna] (n) (1) (obs) bridle made from knotted rope or leather; (2) multi-coloured rope ceremonial garland, placed on cattle, large rocks, etc.
馬勒[ばろく, baroku] (n) bridle
馬道[めどう;めんどう(ok);めど(ok);うまみち(ik), medou ; mendou (ok); medo (ok); umamichi (ik)] (n) (めんどう is also written with the ateji 面道) (See 寝殿造り) long roofed passageway (originally having an earthen floor and used as a bridle path)
制する[せいする, seisuru] (vs-s,vt) (1) to hold back (e.g. emotions); to rein in (e.g. a horse, unruly people); to bridle; (2) to get the better of; (3) to control; to command; (P)
手綱[たづな, taduna] (n,adj-no) bridle; reins; (P)
轡;銜;馬銜;轡銜[くつわ(轡;銜;馬銜);くつばみ(轡;馬銜;轡銜)(ok), kutsuwa ( kutsuwa ; kutsuwa ; uma kutsuwa ); kutsubami ( kutsuwa ; uma kutsuwa ; ku] (n) bit (i.e. attached to a bridle)
野放図;野放途[のほうず, nohouzu] (adj-na,n) unregulated; unruly; wild; unbridled
頭絡[とうらく, touraku] (n) bridle; halter

bridle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังเหียน[n.] (banghīen) EN: rein ; bridle FR: bride [f] ; rêne [f]
งูปล้องฉนวนอินเดีย [n. exp.] (ngū plǿngch) EN: Common Bridle Snake ; Blanford‘s Bridle Snake FR:
งูปล้องฉนวนมลายู[n. exp.] (ngū plǿngch) EN: Malayan Bridle Snake FR:
งูปล้องฉนวนป่าต่ำ[n. exp.] (ngū plǿngch) EN: Common Bridle Snake ; Blanford‘s Bridle Snake FR:
งูปล้องฉนวนตับจาก [n. exp.] (ngū plǿngch) EN: Common Bridle Snake ; Blanford‘s Bridle Snake FR:
งูปล้องฉนวนตับคา [n. exp.] (ngū plǿngch) EN: Common Bridle Snake ; Blanford‘s Bridle Snake FR:
นกนางนวลแกลบคิ้วขาว[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Bridled Tern FR: Sterne bridée [f] ; Sterne à collier [f] ; Petite Sterne brune [f]
สะบั้นหั่นแหลก[adv.] (saban han l) EN: without restraint ; unbridled ; tremendously FR:

bridle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zaum {m} | im Zaum halten; zäumenbridle | to bridle
Semperbrillenvogel {m} [ornith.]Bridled White-eye
ungezügelt {adj}unbridled

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bridle
Back to top