author

แปลว่า


vt ประพันธ์
ความหมายเหมือนกับ: compose , produce , pen
คำที่เกี่ยวข้อง: เขียนหนังสือ , แต่งหนังสือ , เขียน
n ผู้เขียน
ความหมายเหมือนกับ: writer
คำที่เกี่ยวข้อง: นักประพันธ์ , นักเขียน , ผู้แต่ง
n ผู้คิดสร้าง
ความหมายเหมือนกับ: creator , originator
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้สร้าง

รูปภาพ


author ผู้เขียนผู้เขียน

หมวดคำ