ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flu

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flu*, -flu-

flu ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flu (n.) ไข้หวัดใหญ่ See also: ไข้หวัด Syn. influenza
fluctuate (vi.) ผันผวน See also: ผันแปร, ขึ้นๆ ลงๆ Syn. waver, oscillate Ops. stand, remain
fluctuating (adj.) ซึ่งไม่อยู่กับที่ See also: ซึ่งเคลื่อนไหวได้, ที่แกว่งไปมา Syn. movable, free
fluctuating (adj.) หลายใจ See also: เปลี่ยนใจง่าย, เปลี่ยนแปลงง่าย Syn. variable, inconstant
fluctuating (adj.) ซึ่งผันแปร
fluctuation (n.) ความผันผวน See also: การผันแปร Syn. oscillation, swing
flue (n.) ปล่องควัน See also: ปล่องไฟ, ช่องอากาศ Syn. passage, duct
flue (n.) ปุย Syn. fluff
flue (n.) แห See also: อวน Syn. fishing net
fluent (adj.) พูดหรือเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว See also: ราบรื่น, ไหลลื่น, ฉะฉาน Syn. smooth, flowing, voluble Ops. slow, stammering
fluently (adv.) อย่างคล่องแคล่ว See also: อย่างราบรื่น, อย่างไหลลื่น, อย่างฉะฉาน Syn. volubly, smoothly Ops. slowly
fluff (n.) สิ่งที่เป็นปุยหรือใยฟู See also: ก้อนปุยนิ่มและเบา Syn. lint, down, fuzz
fluff (vt.) ทำให้ฟูฟ่อง
fluff (n.) ขนอ่อน (ลูกนก, ลูกสัตว์)
fluff (vi.) ทำผิดพลาด (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำพลาด Syn. bungle, spoil, blunder
fluff (n.) ความผิดพลาด Syn. blunder, mistake
fluff (sl.) ทำผิดพลาด
fluff out (phrv.) ทำให้พอง See also: ทำให้ฟู
fluff up (phrv.) ตีให้เป็นปุย (เช่น หมอน เบาะ) See also: ทำให้เป็นปุย, ตีให้ฟู Syn. plump up, shake up
fluffy (adj.) ที่มีขนปุกปุย See also: ที่มีขนอ่อนขึ้นปกคลุม Syn. feathery, fleecy
fluffy (adj.) ที่นุ่มและเบา Syn. soft, downy, fuzzy Ops. hard, stiff
fluffy (adj.) ฟู (อาหาร)
fluid (n.) ของเหลว See also: ของไหล Syn. liquid, solution Ops. solid
fluid (adj.) ที่ไหลลื่นเช่นเดียวกับของเหลว Syn. liquid, watery, runny Ops. solid
fluid (adj.) ที่ราบรื่น (การเคลื่อนไหว, ดนตรี) Syn. flowing
fluid (adj.) ที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย See also: ที่แปรเปลี่ยน Syn. changeable Ops. fixed
fluke (n.) การโชคดีโดยบังเอิญ See also: ฟลุก Syn. serendipity, stroke of luck
fluke (n.) ปลาประเภทตัวแบน
fluke (n.) พยาธิตัวแบน
fluke (n.) เงี่ยงของฉมวก, หอก, ลูกศร
fluke (n.) ส่วนปลายรูปสามเหลี่ยมของหางปลาวาฬ
flummox (sl.) สับสน
flung (vt.) ขว้าง (กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ fling)
flunk (vt.) ให้คะแนนการสอบต่ำ See also: กดคะแนน
flunk (vt.) สอบตก See also: ทำคะแนนไม่ผ่าน Syn. fail Ops. pass
flunk (n.) การสอบตก See also: การทำคะแนนไม่ผ่าน Syn. failure
flunk out (phrv.) สอบตก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ล้มเหลวในการสอบ
flunkey (n.) ทาสรับใช้ Syn. lackey
flunkey (n.) ผู้ติดตาม See also: ข้าติดตาม Syn. flunky, toady
flunky (n.) คนรับใช้ในชุดเครื่องแบบ (คำโบราณ)
English-Thai: HOPE Dictionary
flu(ฟลู) ดูinfluenza,ไข้หวัดใหญ่
fluctuate(ฟลัค'ชุเอท) vi.,vt. (ทำให้) ผันแปร,ขึ้น ๆ ,ลง ๆ ,แกว่งไปมา,เปลี่ยนแปลง, Syn. waver
fluctuation(ฟลัคชุเอ'เชิน) n. การผันแปร
flue(ฟลู) n. ปล่องควัน,ท่ออากาศ,ช่องอากาศ,ท่อไอน้ำร้อน
fluent(ฟลู'เอินทฺ) adj. ซึ่งพูดหรือเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว,กลมกล่อม,ราบรื่น,ง่าย,หลั่งไหล., See also: fluency n. fluently adv., Syn. smooth
fluff(ฟลัฟ) n. สิ่งที่เป็นนิ่มและเบา,ก้อนปุยนิ่มและเบา,ขนอ่อน,ความผิดพลาด,สิ่งที่ไร้ค่า,ละครที่ไร้สาระ,หญิงสาว. vt. ทำให้เป็นปุย,สลัดขน. vi. เป็นปุย,ขนขึ้น,ล่องลอย,ทำผิดพลาด
fluffy(ฟลัฟ'ฟี) adj. เป็นปุยเบาและนิ่ม,คล้ายขนอ่อน,เป็นกระเชิง,เหลาะแหละ., See also: fluffily adv. fluffiness n., Syn. feather
fluid(ฟลู'อิด) n. ของเหลว,ของไหล,สิ่งที่ไหลได้. adj. เกี่ยวกับของเหลว,ซึ่งไหลได้,เกี่ยวกับสารที่เปลี่ยนรูปได้ง่าย,ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ง่าย,ไม่แน่นอน,ไม่มั่นคง., See also: fluidal adj. fluidity n., Syn. liquid
fluke(ฟลูค) n. ส่วนที่เป็นเงี่ยงของสมอเรือหรือฉมวก,เงี่ยงเบ็ด,โชคดีอย่างไม่คาดคิด,ฟลุค,ความเคราะห์ดี,ความบังเอิญ,
flume(ฟลูม) {flumed,fluming,flumes} n.,v. (ขนส่งโดย) ร่องน้ำแคบและตื้น,รางน้ำไหลที่แคบและตื้น.
flung(ฟลัง) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3ของfling
flunk(ฟลังคฺ) {flunked,flunking,flunks} v. ล้มเหลว,สอบตก,สอบไล่ตก
fluorescencen. การเรืองแสง, See also: fluoresce vt.
fluorescent(-เรส'เซินทฺ) adj. ซึ่งเรืองแสง
fluoride(ฟลู'อะไรดฺ) n. เกลือของ hydrofluoric acid
fluorine(ฟลู'อะรีน) n. ธาตุแก๊สสีเหลืองอ่อนเป็นแก๊สพิษ;F -fluoric adj.
flurry(เฟลอ'รี) n. หิมะที่ตกปรอย ๆ ,ฝนตกลงมาอย่างประปราย,ความตื่นเต้นหรืองงงวยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน,ความเกรียวกราว,ความหวั่นไหวของตลาดหุ้น,ลมที่พัดมาอย่างกะทันหัน. vt. ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้ตื่นเต้น, Syn. fluster
flush(ฟลัช) {flushed,flushing,flushes} n. อาการหน้าแดง,การ (อารมณ์) ไหลทะลัก,กำลังวังชา,ความกระชุ่มกระชวย,การออกหน่อ,การแตกหน่อ,ไพ่ชุดเดียว,ไพ่ชุดเดียว 5 ใบ v. หน้าแดงขึ้น,ทำให้หน้าแดงขึ้น,ท่วม,ล้างด้วยน้ำที่ไหลพุ่ง,ทำให้ตื่นเต้น,แดงขึ้น,ไหลพุ่ง,ไหลทะลัก. vt. ทำ
fluster(ฟลัส'เทอะ) {flustered,flustering,flusters} vt. ทำให้งงงวย,ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้มึนเมา,ทำให้สลึมสลือ. vi. งงงวย,สลึมสลือ. n. ความตื่นเต้น,ความยุ่งยากใจ,ความเกรียวกราว
flute(ฟลูท) {fluted,fluting,flutes} n. ขลุ่ย,ราง,ร่อง,ร่องเล็บมือ,รางเว้า vi. เป่าขลุ่ย. vt. ขับร้องเสียงคล้ายขลุ่ย,ทำให้เกิดร่อง
flutist(ฟลุท'ทิสทฺ) n. คนเป่าขลุ่ย., Syn. flautist
flutter(ฟลัท'เทอะ) {fluttered,fluttering,flutters} vi.,n. (การ,ทำให้) กระพือปีก,ตีปีก,เคลื่อนไปมาอย่างรวดเร็ว,สั่น,สั่นระริก,ใจสั่น,เต้นไม่สม่ำเสมอ เท้าตบน้ำขึ้น ๆ ลง ๆ โดยไม่งอเข่าvt. กระพือปีก,ตีปีก,ทำให้กระวนกระวายใจ,ทำให้ยุ่งใจ., See also: flutterer n.
flux(ฟลัคซฺ) n. ท้องร่วง,โรคบิด,การไหล,การเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย,การขาดความมั่นใจ,ความหวั่นไหว vt. ทำให้ละลาย,ทำให้เป็นของเหลว,ถ่าย,ระบาย vi. ละลายไหล, Syn. change
English-Thai: Nontri Dictionary
fluctuate(vi) เปลี่ยนแปลงเสมอ,ขึ้นๆลงๆ,แกว่งไปมา,ผันแปร
fluctuation(n) ความผันแปร,ความขึ้นๆลงๆ,การแกว่งไปมา
fluency(n) ความคล่อง,ความกลมกล่อม,ความไพเราะ,ความราบรื่น,การหลั่งไหล
fluent(adj) กลมกล่อม,ไพเราะ,ราบรื่น,หลั่งไหล,คล่องแคล่ว
fluff(n) ปุยฝ้าย,ปุยนุ่น,ขนอ่อน,สิ่งไร้ค่า,เรื่องไร้สาระ
fluffy(adj) เบา,อ่อนนุ่ม,นุ่มนิ่ม,ละมุนละไม,เป็นปุย
fluid(n) น้ำ,อากาศ,ของเหลว,สิ่งที่ไหลได้
fluke(n) ลาภลอย,โชค,ความฟลุค,ความบังเอิญ
flume(n) หุบเขาลึก,ร่องน้ำไหล
flung(vt) pt และ pp ของ fling
fluorescent(adj) มีแสงวาว,ซึ่งส่องแสง,ซึ่งเรืองแสง
flurry(n) สายฝนอ่อน,ความอลหม่าน,ความวุ่นวาย,ความเกรียวกราว
flush(vi) แล่น,ไหลทะลัก,ท่วม,หน้าแดง
fluster(vt) ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้สับสนใจ,ทำให้งงงวย,ทำให้สลึมสลือ
flute(n) ขลุ่ย,ร่องเล็บมือ,ร่อง,ราง
flutter(vi) ปลิวสะบัด,ตัวสั่น,ตีปีก,กระพือปีก,โฉบ,ตื่นเต้น,สั่นระริก
flux(n) การไหล,โรคบิด,โรคท้องร่วง,ความหวั่นไหว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fluctuating clauseข้อกำหนดให้อัตราขึ้นลงได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fluctuation๑. การขึ้น ๆ ลง ๆ๒. การกระเพื่อม๓. การกวัดไกว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fluidของไหล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
flukeพยาธิใบไม้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fluorescenceการเรืองแสง, ฟลูออเรสเซนซ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fluorescent screenจอวาวแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flushอาการหน้าแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flutterการสั่นระรัว, การเต้นระรัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fluxฟลักซ์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fluโรคไข้หวัดใหญ่ [การแพทย์]
Fluctuateไม่คงที่,ขึ้นๆลงๆ,น่วม,นุ่มนิ่ม,จำนวนแตกต่างกัน [การแพทย์]
Fluctuationลักษณะน่วม,การเปลี่ยนแปลง,การขึ้นลงของระดับน้ำ,การเปลี่ยนแปลง,มีของเหลวขัง,ความนิ่ม [การแพทย์]
Flue gasesก๊าซจากปล่องไฟ [TU Subject Heading]
Fluent but Paraphasicพูดคล่องแต่ฟังไม่รู้เรื่อง [การแพทย์]
Fluffy Ballsก้อนสำลี [การแพทย์]
Fluidเอนเอียง [การแพทย์]
Fluke Chonorchiasis, Liverโรคพยาธิใบไม้ตับ [การแพทย์]
flumeflume, สะพานน้ำ; รางริง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Fluorescein Angiographyหลอดเลือด,การบันทึกภาพด้วยฟลูออเรสซืน [การแพทย์]
Fluorescenceการเรืองแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fluorescentสะท้อนแสง,มีสมบัติเรืองแสง [การแพทย์]
fluorescent lampหลอดวาวแสง, หลอดฟลูออเรสเซนต์, หลอดไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างออกมาโดยการวาวแสงของสารซึ่งฉาบอยู่ที่ผิวด้านในของหลอด  หลอดวาวแสงมีประสิทธิภาพดีกว่าหลอดไฟชนิดใช้หลอดเปล่งแสงสว่าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fluoride ฟลูออไรด์ เป็นชื่อเรียกไอออนของธาตุฟลูออรีน พบทั่วไปในดิน หิน และน้ำ โดยจะพบในรูปของสารประกอบหลายชนิด ดังนั้น ในการดำรงชีวิตร่างกายจึงรับฟลูออไรด์ตลอดเวลาจากอาหารและน้ำดื่ม ตามปกติจะมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ถ้าหากได้รับปริมาณมากๆ จะทำให้เกิดความผิดปกติได้ เช่น ฟันมีลักษณะจุดเป็นด่างและขรุขระ ส่วนผู้ที่ได้ฟลูออไรด์จากควันเสียของโรงงานอุตสาหกรรม จะทำให้เกิดโรคที่เรียกว่า "ฟลูออโรซิส" (Fluorosis) [สิ่งแวดล้อม]
Fluorides, Acidulatedแอซิดูเลเตดฟลูออไรด์ [การแพทย์]
Fluorineฟลูออรีน,ฟลูโอรีน [การแพทย์]
Flushร้อนแดง [การแพทย์]
Fluteฟลุ้ต [TU Subject Heading]
Fluxตัวช่วยในการหลอม,ทำให้โลหะหลอมง่าย,ฟลักซ์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โรคไข้หวัดใหญ่ (n.) flu See also: influenza Syn. ไข้หวัดใหญ่
ขึ้นๆ ลงๆ (adv.) fluctuate See also: up and down, sometimes up, sometimes down Syn. ขึ้นลง
ขึ้นลง (adv.) fluctuate See also: up and down, sometimes up, sometimes down
ผันผวน (v.) fluctuate See also: shift, change Syn. ปั่นป่วน, ผันแปร, แปรผัน Ops. คงที่, คง
การขึ้นลง (n.) fluctuation See also: oscillation
ความผันผวน (n.) fluctuation See also: undulation, swing, oscillation Syn. ความปั่นป่วน, ความผันแปร, ความเปลี่ยนแปลง Ops. ความแน่นอน
ขึ้นปาก (adv.) fluently Syn. เจนปาก, คล่องปาก
คล่องปาก (adv.) fluently See also: promptly Syn. คล่อง Ops. ติดขัด
ฉอดๆ (adv.) fluently See also: glibly, volubly
ฉะฉาน (adv.) fluently See also: vigorously, glibly, clearly, distinctly, forcefully, lucidly, eloquently, unequivocally Syn. ฉาดฉาน, ชัดถ้อยชัดคำ Ops. ตะกุกตะกัก
ฉาดฉาน (adv.) fluently See also: vigorously, glibly, clearly, distinctly, forcefully, lucidly, eloquently, unequivocally Syn. ชัดถ้อยชัดคำ Ops. ตะกุกตะกัก
ฉุย (adv.) fluently See also: skillfully Syn. คล่อง, คล่องแคล่ว, ชำนาญ
น้ำไหลไฟดับ (adv.) fluently See also: incessantly, eloquently Ops. ตะกุกตะกัก, สะดุด, ติดขัด
เข้าใจแจ่มแจ้ง (adv.) fluently Syn. เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, ชำนิชำนาญ
เจนปาก (adv.) fluently Syn. คล่องปาก
เป็นน้ำ (adv.) fluently See also: incessantly, eloquently Syn. คล่อง, เรื่อยๆ, น้ำไหลไฟดับ Ops. ตะกุกตะกัก, สะดุด, ติดขัด
แตก (adv.) fluently See also: clearly Syn. คล่อง, ชำนาญ
แตกฉาน (adv.) fluently Syn. เชี่ยวชาญ, เข้าใจแจ่มแจ้ง, ชำนาญ, ชำนิชำนาญ
ประชี (v.) fluff cotton See also: gin cotton Syn. ดีดฝ้าย
ฟูฟ่อง (v.) fluff out/up Syn. ฟ่องฟู, ฟู
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He speaks English fluentlyคุณพูดภาษาอังกฤษได้คล่อง
John has influenzaจอห์นเป็นไข้หวัดใหญ่
What we read influences our thinkingสิ่งที่เราอ่านให้อิทธิพลกับความคิดของเรา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sorry, your Worship, but I've got two men home sick with the flu and it's utter chaos down here.ขอโทษครับ นายท่าน มีนักโทษคิดถึงบ้านเป็นไข้ 2 คน... ...แถวนี้เลยวุ่นวาย
And make sure his hands are clean. It's flu seasonแล้วอย่าลืมให้ลูกล้างมือล่ะ ไข้หวัดมันระบาด
There's a lot of flu going around.ตอนนี้หวัดกำลังระบาด.
He gave me a big, fat shot when the flu was around lt was just a shot You're a scaredy-catตอนหวัดระบาด เขาฉีดยาเข็มใหญ่ให้ผมด้วย แค่ฉีดยาแค่นี้ กลัวมากเลยเหรอเนี่ย
The flu these days is really bad.ไข้หวัดระยะนี้หนักมากเลยนะ.
Maybe you caught the flu from her?นายอาจติดหวัดจากเธอมาก็ได้นะ?
I know. I'm just one stomach flu away from my goal weight.เหลือแค่ให้เป็นโรคกระเพาะอีกอย่าง ก็ถึงเป้าหมายแล้ว
When I was hospitalized for flu you cupped me!ตอนที่ชั้นถูกส่งเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษา
Stomach flu or something.ท้องฉัน มันมีบางสิ่งบางอย่าง
I talked to him through his door when he had flu last year.ฉันคุยกับเขาผ่านประตู ตอนที่เขาเป็นไข้หวัดเมื่อปีก่อน
And I did not prescribe her the flu meds that killed her.แล้วผมก็ไม่ได้สั่งยาแก้ไข้พวกนั้นให้เธอด้วย
This ain't about that flu thing, is it?เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับ โรคหวัดอะไรนั้นหรอก

flu ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流感病毒[liú gǎn bìng dú, ㄌㄧㄡˊ ㄍㄢˇ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, 流感病毒] influenza virus; flu virus
对答如流[duì dá rú liú, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄚˊ ㄖㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, 对答如流 / 對答如流] able to reply quickly and fluently (成语 saw); having a ready answer
充畅[chōng chàng, ㄔㄨㄥ ㄔㄤˋ, 充畅 / 充暢] abundant and fluent; affluent and smooth
[lǔ, ㄌㄨˇ, 卤 / 鹵] alkaline soil; salt; brine; halogen (fluorine, chlorine etc); crass; stupid
硅酸氟铝[guī suān fú lǚ, ㄍㄨㄟ ㄙㄨㄢ ㄈㄨˊ ㄌㄩˇ, 硅酸氟铝 / 硅酸氟鋁] aluminum fluorosilicate
羊水[yáng shuǐ, ㄧㄤˊ ㄕㄨㄟˇ, 羊水] amniotic fluid
羊膜[yáng mó, ㄧㄤˊ ㄇㄛˊ, 羊膜] amniotic (fluid); amnion
宽余[kuān yú, ㄎㄨㄢ ㄩˊ, 宽余 / 寬餘] ample; plentiful; affluent; relaxed; comfortable circumstances
禽流感[qín liú gǎn, ㄑㄧㄣˊ ㄌㄧㄡˊ ㄍㄢˇ, 禽流感] bird flu
盲流[máng liú, ㄇㄤˊ ㄌㄧㄡˊ, 盲流] blind influx; country-to-city migrant without definite prospects
津液[jīn yè, ㄐㄧㄣ ㄧㄝˋ, 津液] bodily fluids (general term in Chinese medicine)
体液[tǐ yè, ㄊㄧˇ ㄧㄝˋ, 体液 / 體液] bodily fluid
三氟化硼[sān fú huà péng, ㄙㄢ ㄈㄨˊ ㄏㄨㄚˋ ㄆㄥˊ, 三氟化硼] boron trifluoride
仓皇[cāng huáng, ㄘㄤ ㄏㄨㄤˊ, 仓皇 / 倉皇] in a panic; flurried
脑脊液[nǎo jí yè, ㄋㄠˇ ㄐㄧˊ ㄧㄝˋ, 脑脊液 / 腦脊液] cerebrospinal fluid
伶牙俐齿[líng yá lì chǐ, ㄌㄧㄥˊ ㄧㄚˊ ㄌㄧˋ ㄔˇ, 伶牙俐齿 / 伶牙俐齒] clever and eloquent (成语 saw); fluent; having the gift of the gab
节能灯[jié néng dēng, ㄐㄧㄝˊ ㄋㄥˊ ㄉㄥ, 节能灯 / 節能燈] compact fluorescent lamp
汇合[huì hé, ㄏㄨㄟˋ ㄏㄜˊ, 汇合 / 匯合] confluence; to converge; to join; to fuse; fusion
汇流[huì liú, ㄏㄨㄟˋ ㄌㄧㄡˊ, 汇流 / 匯流] confluence; converging together
汇点[huì diǎn, ㄏㄨㄟˋ ㄉㄧㄢˇ, 汇点 / 匯點] confluence; a meeting point
慌张[huāng zhāng, ㄏㄨㄤ ㄓㄤ, 慌张 / 慌張] confused; flustered
交汇[jiāo huì, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄟˋ, 交汇 / 交匯] to flow together; confluence (of rivers, airflow, roads); (international) cooperation
交彙[jiāo huì, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄟˋ, 交彙] variant of 交匯|交汇; to flow together; confluence (of rivers, airflow, roads); (international) cooperation
感化[gǎn huà, ㄍㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 感化] corrective influence; to reform (a criminal); redemption (of a sinner); to influence (a malefactor to a better life); to guide sb back to the right path by repeated word and example
培养液[péi yǎng yè, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ ㄧㄝˋ, 培养液 / 培養液] culture fluid (in biological lab.)
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 邪] demonic; iniquitous; nefarious; evil; unhealthy influences that cause disease (Chinese medicine)
黑籍冤魂[hēi jí yuān hún, ㄏㄟ ㄐㄧˊ ㄩㄢ ㄏㄨㄣˊ, 黑籍冤魂] Black register of lost souls, long novel by Peng Yangou 彭養鷗|彭养鸥 about the destructive influence of opium, published in 1897 and 1909
消化液[xiāo huà yè, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄧㄝˋ, 消化液] digestive fluid
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, 怳] disappointed; flurried; indistinct
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, 恍] disappointed; flurried; indistinct
后门[hòu mén, ㄏㄡˋ ㄇㄣˊ, 后门 / 後門] the back door; fig. under the counter (indirect way for influence or pressure); anus
废水[fèi shuǐ, ㄈㄟˋ ㄕㄨㄟˇ, 废水 / 廢水] drain water; effluent
浮肿[fú zhǒng, ㄈㄨˊ ㄓㄨㄥˇ, 浮肿 / 浮腫] edema (accumulation of interstitial fluids in internal organs); dropsy
浮肿病[fú zhǒng bìng, ㄈㄨˊ ㄓㄨㄥˇ ㄅㄧㄥˋ, 浮肿病 / 浮腫病] edema (accumulation of interstitial fluids in internal organs); dropsy
留饮[liú yǐn, ㄌㄧㄡˊ ˇ, 留饮 / 留飲] edema (accumulation of interstitial fluids in internal organs); dropsy
口齿伶俐[kǒu chǐ líng lì, ㄎㄡˇ ㄔˇ ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, 口齿伶俐 / 口齒伶俐] eloquent and fluent speaker (成语 saw); grandiloquence; the gift of the gab
走后门[zǒu hòu mén, ㄗㄡˇ ㄏㄡˋ ㄇㄣˊ, 走后门 / 走後門] lit. to enter by the back door; fig. to gain influence by pull or unofficial channels; back door or under the counter connections
赘生[zhuì shēng, ㄓㄨㄟˋ ㄕㄥ, 赘生 / 贅生] excrescence; abnormal superfluous growth
扩张[kuò zhāng, ㄎㄨㄛˋ ㄓㄤ, 扩张 / 擴張] expansion; dilation; to expand (e.g. one's power or influence); to broaden
世家[shì jiā, ㄕˋ ㄐㄧㄚ, 世家] family influential for generations; aristocratic family

flu ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフルエンザの予防接種[インフルエンザのよぼうせっしゅ, infuruenza noyobousesshu] (n) influenza vaccination; flu shot
インフルエンザワクチン[, infuruenzawakuchin] (n) flu vaccine; influenza vaccine
タミフる[, tamifu ru] (v5r,vi) (sl) (See タミフル) to panic (from the flu panics of late 2000's and early 2010's); to act frantically; to act bizarrely
タミフル[, tamifuru] (n) Tamiflu (brand-name flu medication)
鳥類インフルエンザ[ちょうるいインフルエンザ, chourui infuruenza] (n) bird flu
A型;エー型[エーがた, e-gata] (n) type A (blood, influenza, hepatitis, etc.)
B型[ビーがた, bi-gata] (n) type B (blood, influenza, hepatitis, etc.)
CFC[シーエフシー, shi-efushi-] (n) (1) (See クロロフルオロカーボン) chlorofluorocarbon; CFC; (2) Common Fund for Commodities; CFC
HCFC[エッチシーエフシー, ecchishi-efushi-] (n) (See ハイドロクロロフルオロカーボン) hydrochlorofluorocarbon; HCFC
HFC[エッチエフシー, ecchiefushi-] (n) (1) hydrofluorocarbon; HFC; (2) hybrid fiber coax; HFC
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms)
アジアインフルエンザ[, ajiainfuruenza] (n) Asian influenza
アジアかぜ[, ajia kaze] (n) Asia influenza
アメリカフウ[, amerikafuu] (n) (See 紅葉葉楓) American sweetgum (Liquidambar styraciflua); redgum
あわてん坊;慌てん坊;慌てんぼう[あわてんぼう, awatenbou] (n) flustered person; hasty person
インフルエンザ[, infuruenza] (n,adj-no) influenza; (P)
インフルエンザ脳症[インフルエンザのうしょう, infuruenza noushou] (n) influenza-associated encephalopathy
ウェーバー;ウエーバー[, ue-ba-; ue-ba-] (n) (1) waiver; (2) weber (Wb) (unit of magnetic flux)
オカリナ[, okarina] (n) ocarina (type of flute) (ita
おろおろ(P);オロオロ[, orooro (P); orooro] (adv,adv-to,vs) (on-mim) nervous; flustered; in a dither; all shook up; (P)
お熱[おねつ, onetsu] (n) (1) having a crush on someone; (2) flushing
クロロフルオロカーボン[, kurorofuruoroka-bon] (n) chlorofluorocarbon; CFC
ケーナ[, ke-na] (n) quena (Andean flute) (spa
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[, kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball
サークライン[, sa-kurain] (n) circular fluorescent lamp (Circuline)
さらさら[, sarasara] (adj-na,adv-to,n,vs) (1) (on-mim) rustling; murmuring; (2) fluently; (3) silky (hair); (P)
しどろもどろ[, shidoromodoro] (adj-no) flustered; confused; disordered; incoherent
しゃぎり[, shagiri] (n) (1) short flute piece (in kyogen; usu. a lively solo); (2) (also written as 砂切) flute and drum music played after each act but the last (in kabuki)
シャンパングラス[, shanpangurasu] (n) champagne flute; champagne glass
ストレートフラッシュ[, sutore-tofurasshu] (n) straight flush
スペイン風邪[スペインかぜ, supein kaze] (n) Spanish influenza
そそける[, sosokeru] (v1) to be nappy; to get fluffy
チキソトロピー[, chikisotoropi-] (n) thixotropy (property of being more fluid when shaken)
ちらちら(P);チラチラ[, chirachira (P); chirachira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) fluttering; flickering; intermittently; (P)
どぎまぎ[, dogimagi] (n,vs,adv) flurried; in a flutter; upset; nervous
ときめく[, tokimeku] (v5k,vi) to throb; to flutter; to palpitate
どたりと[, dotarito] (adv) (on-mim) with a flop; flump; plump
とちる[, tochiru] (v5r,vt) (1) to flub (one's lines); (v5r,vi) (2) (See とっちる) to be flustered; to be confused
どっかり[, dokkari] (adv-to) (on-mim) plunk (down something heavy); flump (into a chair)
とっちる[, tocchiru] (v1,vi) (See とちる・1) to be flustered; to be confused
Japanese-English: COMDICT Dictionary
影響円すい[えいきょうえんすい, eikyouensui] cone of influence
影響円錐[えいきょうえんすい, eikyouensui] cone of influence
蛍光物質[けいこうぶっしつ, keikoubusshitsu] fluorescent substance, phosphor
電力束密度[でんりょくそくみつど, denryokusokumitsudo] power flux density
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
舞う[まう, mau] Thai: กระพือ English: to flutter about

flu ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไข้หวัด[n.] (khaiwat) EN: cold ; cold with fever ; flu ; influenza FR: rhume [m] ; refroidissement [m]
ไข้หวัดมรณะ[n. exp.] (khaiwat mør) EN: killer flu FR:
ไข้หวัดหมู[n. exp.] (khaiwat mū) EN: swine flu ; swine influenza FR: grippe porcine [f]
ไข้หวัดนก[n. exp.] (khaiwat nok) EN: bird flu ; avian flu FR: grippe aviaire [f]
ไข้หวัดนก H7N9[n. exp.] (khaiwat nok) EN: H7N9 bird flu FR:
ไข้หวัดใหญ่[n.] (khaiwatyai) EN: flu ; influenza FR: grippe [f]
ไข้หวัดใหญ่เม็กซิโก = ไข้หวัดเม็กซิโก[n. exp.] (khaiwatyai ) EN: Mexican flu FR: grippe mexicaine [f] ; grippe A [f]
ครั่นเนื้อครั่นตัว[v.] (khrannēuakh) EN: feel feverish ; have flu symptoms FR:
ไม่สบาย[v.] (mai sabāi) EN: have a fever ; get a flu ; become feverish ; run a fever ; be ill ; be sick ; be ailing ; not feel well ; feel bad FR: être malade ; être souffrant
เป็นไข้[v. exp.] (pen khai) EN: have a cold with fever ; be feverish ; have a fever ; get a flu ; become feverish ; run a fever ; be unwell FR: avoir de la fièvre ; être fiévreux
โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอร์ส)[n. exp.] (rōk thāngdo) EN: Middle East respiratory syndrome (MERS) ; Camel flu FR: MERS [m] ; grippe du chameau [f]
ติดโรคหวัด [v. exp.] (tit rōk wat) EN: catch flu ; become infected with influenza FR: attraper un rhume
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery ; might FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจบังคับบัญชา[n. exp.] (amnāt bangk) EN: influence FR: influence [f]
อำนาจมืด[n.] (amnātmeūt) EN: dark influence ; dark power FR: pouvoir occulte [m] ; pouvoir de l'ombre [m]
อำนาจในการสั่งการ[n. exp.] (amnāt nai k) EN: authority ; power ; influence FR:
อาโปธาตุ[n.] (āpōthāt) EN: water ; fluid ; fluid element FR: fluide [m]
อาถรรพ์ ; อาถรรพณ์[n.] (āthan) EN: mysterious bad luck ; mysterious bad influence FR:
แบบบาง[adj.] (baēpbāng) EN: delicate ; weak ; fragile ; easily damaged FR: frêle ; fluet ; fragile
บรรจบ[v.] (banjop) EN: meet ; join ; converge ; come together FR: rejoindre ; converger ; confluer
บรรจบกัน[v. exp.] (banjop kan) EN: converge FR: converger ; confluer
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma FR: prestige [m] ; influence [f] ; vertu [f] ; perfection [f] ; charisme [m]
โบยบิน[v.] (bōibin) EN: fly ; flutter FR:
โบก[v.] (bōk) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
บวม[n.] (būam) EN: swelling FR: enflement [m] ; gonflement [m] enflure [f]
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally FR: clairement ; distinctement
ชักชวน[v.] (chakchūan) EN: persuade ; ask ; induce ; invite ; influence FR: persuader ; décider ; inviter
ชักจูง[v.] (chakjūng) EN: induce ; persuade ; influence FR: influencer
ชักจูงโน้มน้าว[v. exp.] (chakjūng nō) EN: induce ; persuade ; influence FR:
ชักโครก[v. exp.] (chakkhrōk) EN: water closet ; closet ; flush toilet FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg., Québ.)
ฉาดฉาน[adv.] (chātchān) EN: clearly ; distinctly ; fluently FR:
ชวน[v.] (chūan) EN: advise ; urge ; try to persuade ; persuade ; induce ; invite ; ask FR: persuader ; influencer ; décider ; inviter
ช่วงเวลาเร่งด่วน[n. exp.] (chūang wēlā) EN: rush hour FR: heure d'affluence [f] ; heure de pointe [f]
แดงก่ำ[v. exp.] (daēng kam) EN: be red ; be flushed ; be bright red ; be intense red ; be ruddy FR:
เดช[n.] (dēt) EN: power; might; influence FR: force [f] ; pouvoir [m] ; autorité [f] ; influence [f]
ดื่มน้ำ[v. exp.] (deūm nām) EN: drink fluids FR: boire de l'eau
ดลใจ[v.] (donjai) EN: inspire ; motivate ; cause ; influence ; spur FR: inspirer ; susciter ; motiver
แฝดน้ำ[n.] (faētnām) EN: water discharged just before giving birth ; too much amniotic fluid in the pregnancy ; virginal secretion FR:
ไฟนีออน[n. exp.] (fai nīøn) EN: neon light FR: néon [m] ; tube fluorescent [m]
ฟลักซ์[n.] (flak) EN: flux FR: flux [m]

flu ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überflussgesellschaft {f}affluent society
Flugplatz {m} | Flugplätze
Flughafen {m} | Flughäfen
Alkoholmissbrauch {m} | Alkohol- oder Drogenmissbrauch am Steueralcohol abuse | driving under the influence (DUI)
Nomogramm {n}; Fluchtlineal
entlang; weiter; vorwärts {adv} | am Fluss entlang | Dort entlang, bitte!along | along the river | That way please!
Amazonas-Delfin {m}; Amazonas-Flussdelfin
Ankerdurchflutung {f} [electr.]armature ampere-turns; armature flux
Qual {f}; Verzweiflung
Ankerflussdichte {f} [electr.]armature flux density
Einfluss {m} | Einflüsse
Austreiben {n} (von flüchtigen Substanzen durch Erhitzen)calcination
Stutzflügel {m} | Stutzflügel
Fluch {m} | der Fluch seines Lebensbane | the bane of his life
Beeinflussung {f}interference; influencing
Blockflöte {f} [mus.]recorder; fipple flute; fipple pipe
Bremsflüssigkeit {f}brake fluid
Bug {m} (Flugzeug)nose
Fensterflügel {m} | Fensterflügel
chinesisch {adj} | Er spricht fliessend Chinesisch.Chinese | He is fluent in Mandarin.; He is fluent in Chinese.
Wasserabweiser {m} (Flugzeugreifen)chine (aircraft tyres)
Sammelkanal {m}collection flue; riser
Zusammenfluss {m} | Zusammenflüsse
Steuerknüppel {m} (Flugzeug)control stick; control column; joystick; sidestick
Flusslauf {m} | Flussläufe
Fahrzeug {n} (Schiff; Flugzeug)craft (ship; airplane)
Fluch {m} | Flüche
verflucht {adj} | verfluchter | am verfluchtestencursed | more cursed | most cursed
Konjunkturschwankungen {pl}cyclical fluctuations
Tagesausflug {m} | Tagesausflüge
Abfahrt {f}; Abflug
Spruch {m}; geflügeltes Wort | Sprüche pl; geflügelte Wortedictum | dictums; dicta
Sturzkampfbomber {m}; Sturzkampfflugzeug
Flügeltür {f} | Flügeltüren
Flaum {m}down fluff
Gefälle {n} (eines Flusses) | nutzbares Gefälle (eines Flusses)drop (of a river) | available head; potential head
saisonbedingt {adv}due to seasonal influences
Flutwelle {f} | Flutwellen
Ödem {n}; Wasseransammlung in Gefäßen [med.] | angioneurotisches Ödem; Flüssigkeitsansammlung im Gewebeedema [Am.]; oedema [Br.] | angioedema
Ausfluss {m} | Ausflüsse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flu
Back to top