ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

remain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *remain*, -remain-

remain ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
remain (vi.) ยังเหลืออยู่ See also: เหลืออยู่, คงอยู่ Syn. be left, survive
remain (vi.) พักอยู่ See also: รออยู่ Syn. abide, stay
remain (vi.) ยังเหมือนเดิม See also: ยังเป็นอยู่ Syn. continue, go on
remain abreast of (phrv.) อยู่ระดับเดียวกับ Syn. keep abreast of
remain abreast of (phrv.) ยืนยัน Syn. keep abreast of
remain ahead (phrv.) อยู่ข้างหน้า Syn. move ahead
remain ahead (phrv.) พยายามรักษาระดับ (แซง) หน้าไว้
remain ahead of (phrv.) อยู่ข้างหน้า See also: แซงหน้า Syn. keep ahead of
remain ahead of (phrv.) พยายามรักษาระดับ (แซง) อยู่ข้างหน้าไว้
remain alive (vi.) ดำรงอยู่ See also: มีชีวิตอยู่, มีชีวิตรอด, อยู่รอด Syn. last
remain at (phrv.) อยู่ข้างหลัง Syn. stay at, stop at
remain away (phrv.) ขาด See also: ไม่มา, อยู่ห่างจาก Syn. keep away
remain behind (phrv.) อยู่ข้างหลัง See also: อยู่หลัง Syn. keep behind, stay behind
remain behind (phrv.) ล้าหลัง See also: รั้งท้าย Syn. keep in
remain clear (phrv.) ยังคงเลี่ยงต่อไป Syn. keep clear of, stay clear of
remain clear of (phrv.) หลีกเลี่ยง See also: หลบหนี, หนีหน้า Syn. stay clear of, steer clear of
remain clear of (phrv.) หลีกเลี่ยง Syn. keep clear of, steer clear of
remain cool (phrv.) รักษาให้เย็นไว้ Syn. keep cool, stay cool
remain cool (phrv.) สงบใจไว้ See also: ไม่ตื่นเต้น, ระงับสติ
remain down (phrv.) อยู่ในตำแหน่งต่ำกว่า See also: อยู่ต่ำกว่า Syn. keep down, stay down
remain down (phrv.) น้อยลง See also: ลดลง Syn. hold down, keep down
remain in (phrv.) อยู่ภายในร่ม See also: อยู่ข้างใน Syn. keep in
remain in (phrv.) ลุกไหม้ต่อเนื่อง Syn. keep in
remain in (phrv.) รักษาไว้ (ในสภาพดี) Syn. get into
remain indoors (phrv.) อยู่ภายใน (อาคาร) Syn. keep in
remain of (phrv.) ออกจาก See also: ละทิ้ง
remain off (phrv.) ไม่ต้องไป (โรงเรียน, ที่ทำงาน ฯลฯ) Syn. stay off
remain on (phrv.) เปิด(ไฟ)อยู่ Syn. put on
remain on (phrv.) เดินทางอยู่ใน (ทิศทาง) Syn. be on, keep on
remain on the right side of (idm.) เป็นเพื่อนกับ (ต่อไป) Syn. get in with
remain on the right side of the law (idm.) ยังคงประพฤติผิด See also: ยังคงทำผิด Syn. keep on, stay on
remain one step ahead of (idm.) ล้ำหน้า See also: ก้าวหน้ากว่า
remain open (phrv.) ยังคงเปิดกว้าง See also: เปิดอ้า Syn. leave open
remain open (phrv.) ยังดำเนินธุรกิจต่อไป Syn. stay open
remain together (phrv.) ยังอยู่ร่วมกัน See also: อยู่ด้วยกัน (เวลาหรือสถานที่เดียวกัน) Syn. keep together, stay together
remain under (phrv.) ยังอยู่ข้างใต้ Syn. hold under, keep under
remain undr (phrv.) กดลงไปข้างใต้ See also: ทำให้จมลงข้างล่าง Syn. hold under, stay under, stop under
remain up (phrv.) ยังคงยกขึ้นสูง See also: ยกค้างไว้ Syn. hold up
remain up (phrv.) ยังคงสูงอยู่ Syn. be up, go down
remain up (phrv.) ยังไม่ได้นอน Syn. stay up
English-Thai: HOPE Dictionary
remain(รีเมน') vi. ยังคง,ยังอยู่,เหลือ,ค้าง,พักอย่,n. สิ่งที่เหลืออยู่,สิ่งที่ค้างอยู่,, See also: remains บทประพันธ์ของผู้ตายที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์,ลักษณะที่เหลืออยู่,ซากศพ,ซากสัตว์หรือพืช,เศษ,เศษอา-หาร, Syn. stay behind,survive,
remainder(รีเมนเดอะ') n. สิ่งที่เหลืออยู่,สิ่งที่ค้างอยู่,ของเหลือ,ของตกค้าง,ซาก,เศษ,ของตกทอด,คนตกค้าง,จำนวนที่เหลือส่วน,หนังสือตกค้าง (ขายไม่ออก), See also: remainders n. แสตมป์ที่ยกเลิกแต่ยังไม่ได้ใช้ adj. เหลือ,ตกค้าง,vt. ขายเป็นของเหลือ,ขายเป็นของตกค้าง
English-Thai: Nontri Dictionary
remain(n) ซากศพ,เศษอาหาร
remainder(n) ของตกค้าง,เศษ,ของเหลือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
remainเหลืออยู่, ยังคงเหลืออยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remainderเศษเหลือ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
remain open to all states for signature and acceptanceเปิดให้รัฐทั้งปวงลงนามและให้การยอมรับ [การทูต]
remainderเศษเหลือ, เมื่อหารจำนวนเต็มบวก m ด้วยจำนวนเต็มบวก n แล้วได้ผลลัพท์เป็นจำนวนเต็มบวก q ซึ่ง m = nq + r    โดยที่   0
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่มผ้า (n.) shameful part of the body which should remain covered
สละสิทธิ์ (v.) give up one´s right (e.g. to remain silent) See also: forego one´s right/s
สละสิทธิ์ (v.) give up one´s right (e.g. to remain silent) See also: forego one´s right/s
คงอยู่ (v.) remain Syn. ดำรงอยู่, มีอยู่, อยู่, ปรากฏ Ops. สูญพันธ์, หมด, สูญสิ้น, ไม่ปรากฏ
คงเหลือ (v.) remain See also: balance Syn. ยังเหลือ Ops. หมด, เกลี้ยง
ค้าง (v.) remain See also: leave Syn. เหลือ, คงอยู่
ค้างคา (v.) remain See also: leave, be unresolved, be outstanding
มีอยู่ (v.) remain Syn. ดำรงอยู่, อยู่, ปรากฏ Ops. สูญพันธ์, หมด, สูญสิ้น, ไม่ปรากฏ
ยังคง (aux.) remain
ยังอยู่ (v.) remain See also: leave Syn. ค้าง, คงอยู่
ยังเหลือ (v.) remain See also: balance Ops. หมด, เกลี้ยง
หลง (v.) remain See also: stay behind, be left, linger Syn. หลงเหลือ
อยู่ (v.) remain Syn. ดำรงอยู่, มีอยู่, ปรากฏ Ops. สูญพันธ์, หมด, สูญสิ้น, ไม่ปรากฏ
เหลือ (v.) remain See also: leave Syn. ค้าง, คงอยู่, ยังอยู่
เหลืออยู่ (v.) remain See also: be left (over) Syn. คงเหลือ
คงเดิม (v.) remain as ever Syn. เหมือนเดิม Ops. เปลี่ยนแปลง
คงสติ (v.) remain conscious See also: keep quiet Syn. คุมสติ, มีสติ, ตั้งสติ
ครองสติ (v.) remain conscious See also: keep quiet Syn. คงสติ, คุมสติ, มีสติ, ตั้งสติ
คุมสติ (v.) remain conscious See also: keep quiet Syn. คงสติ, มีสติ, ตั้งสติ
ค้างสต๊อก (v.) remain in stock
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Everyone should remain calmทุกคนควรอยู่ในความสงบ
With your permission, I'd like to remain at your sideด้วยคำยินยอมของท่าน ผมอยากจะอยู่เคียงข้างท่าน
The staff and I will remain here as we attempt to communicateทีมงานและฉันจะยังคงอยู่ที่นี่เนื่องจากเราต้องพยายามติดต่อสื่อสาร
I will live in the farm for the remainder of my lifeฉันจะอาศัยอยู่ในฟาร์มตลอดชีวิตที่เหลืออยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"But to remain great we must sacrifice.""แต่จะให้ดีกว่านี้ เราต้องเสียสละ"
If the gentleman wants it to remain secret...ถ้าสุภาพบุรุษต้องการมันจะยังคงเป็นความลับ ...
Meantime, we would appreciate so much your being able to remain calm throughout this.{\cHFFFFFF}Meantime, we would appreciate so much your being able to remain calm throughout this.
But those fortunate enough to remain alive will have the privilege of being used by our revered minister of science, the good Dr Zaius.สําหรับมนุษย์ที่โชคดีรอดมา ก็จะได้รับสิทธิ์ ในการถูกใช้เพื่อการทดลอง
"And then remain stationary for six months digesting it."นี่ไง "แล้วก็ขดอยู่กับที่นาน 6 เดือนเพื่อย่อยมัน"
Let us try to remain objectiveให้เราพยายามเพื่อยังคงจุดประสงค์
As a control measure, you will remain locked in your hotel room alone.เพื่อการควบคุมในเรื่องนี้ คุณจะต้องถูกขังในห้องพักโรงแรม คนเดียว
It's very important she remain calm...สำคัญมากที่เธอต้องจิตใจสงบ...
Tell all dispatchers to remain at their posts.บอกศูนย์วิทยุให้ประจำที่ไว้ ยังมีงานต้องทำอีกเยอะ
The most important thing is that you remain calm.สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องสงบสติอารมณ์ไว้
The Antiterrorist Act will remain on the statutes but on no account is Gandhi to be arrested.กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายยังใช้อยู่ แต่ไม่มีเหตุเพียงพอที่จะจับเขาได้
No Russian citizen is allowed to remain on or allowed to enter the Discovery.ไม่มีพลเมืองรัสเซียได้รับ อนุญาตให้อยู่ใน หรือได้รับอนุญาตที่จะเข้า สู่ดิสคัเฟอรี

remain ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敢怒而不敢言[gǎn nù ér bù gǎn yán, ㄍㄢˇ ㄋㄨˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄧㄢˊ, 敢怒而不敢言] angry, but not daring to speak out (成语 saw); obliged to remain silent about one's resentment; unable to voice objections
饱食终日无所用心[bǎo shí zhōng rì wú suǒ yòng xīn, ㄅㄠˇ ㄕˊ ㄓㄨㄥ ㄖˋ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ, 饱食终日无所用心 / 飽食終日無所用心] eat three square meals a day and do no work; be sated with food and remain idle
坦然无惧[tǎn rán wú jù, ㄊㄢˇ ㄖㄢˊ ˊ ㄐㄩˋ, 坦然无惧 / 坦然無懼] remain calm and undaunted
百思不解[bǎi sī bù jiě, ㄅㄞˇ ㄙ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, 百思不解] remain puzzled after pondering over sth a hundred times; remain perplexed despite much thought
万古长青[wàn gǔ cháng qīng, ㄨㄢˋ ㄍㄨˇ ㄔㄤˊ ㄑㄧㄥ, 万古长青 / 萬古長青] remain fresh; last forever; eternal
不越雷池[bù yuè léi chí, ㄅㄨˋ ㄩㄝˋ ㄌㄟˊ ㄔˊ, 不越雷池] not overstepping the prescribed limits; to remain within bounds
仍旧[réng jiù, ㄖㄥˊ ㄐㄧㄡˋ, 仍旧 / 仍舊] still (remaining); to remain (the same); yet
不服[bù fú, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ, 不服] not accept sth; want to have sth overruled or changed; refuse to obey or comply; refuse to accept as final; remain unconvinced by; not give in to
死不冥目[sǐ bù míng mù, ㄙˇ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, 死不冥目] dead but will not close the eyes (成语 saw); to die with a remaining grievance; also written 死不瞑目
死不瞑目[sǐ bù míng mù, ㄙˇ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, 死不瞑目] dead but will not close the eyes (成语 saw); to die with a remaining grievance
守节[shǒu jié, ㄕㄡˇ ㄐㄧㄝˊ, 守节 / 守節] faithful (to the memory of betrothed); constant (of widow who remains unmarried)
[cán, ㄘㄢˊ, 残 / 殘] to destroy; to spoil; to ruin; to injure; cruel; oppressive; savage; brutal; incomplete; disabled; to remain; to survive; remnant; surplus
[liú, ㄌㄧㄡˊ, 留] leave (message); to retain; to stay; to remain; to keep; to preserve
大勇若怯[dà yǒng ruò qiè, ㄉㄚˋ ㄩㄥˇ ㄖㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˋ, 大勇若怯] a great hero may appear timid (成语 saw); the really brave person remains level-headed
暗昧[àn mèi, ㄢˋ ㄇㄟˋ, 暗昧] obscure; remaining unenlightened
抑扬顿挫[yì yáng dùn cuò, ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄉㄨㄣˋ ㄘㄨㄛˋ, 抑扬顿挫 / 抑揚頓挫] pattern or falling, remaining even and rising in pitch and rythm; inflection; intonation; cadence
储量[chǔ liàng, ㄔㄨˇ ㄌㄧㄤˋ, 储量 / 儲量] remaining quantity; reserves (of natural resources, oil etc)
剩余[shèng yú, ㄕㄥˋ ㄩˊ, 剩余 / 剩餘] remainder; surplus
料头[liào tóu, ㄌㄧㄠˋ ㄊㄡˊ, 料头 / 料頭] remainder of cloth; scraps
残渣[cán zhā, ㄘㄢˊ ㄓㄚ, 残渣 / 殘渣] remainder; filtered out residue; sediment; waste product; debris; detritus; rubbish
残骸[cán hái, ㄘㄢˊ ㄏㄞˊ, 残骸 / 殘骸] remains; wreckage
留下[liú xià, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄚˋ, 留下] remain
遗容[yí róng, ㄧˊ ㄖㄨㄥˊ, 遗容 / 遺容] remains (corpse); lying in state
余数[yú shù, ㄩˊ ㄕㄨˋ, 余数 / 餘數] remainder (in division)
余留[yú liú, ㄩˊ ㄌㄧㄡˊ, 余留 / 餘留] remainder; fractional part (after the decimal point); unfinished
遗体[yí tǐ, ㄧˊ ㄊㄧˇ, 遗体 / 遺體] remains (of a dead person)
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, 馂 / 餕] remains of a sacrifice or a meal
残余[cán yú, ㄘㄢˊ ㄩˊ, 残余 / 殘餘] remnant; relic; residue; vestige; surplus; to remain; to leave surplus
伤疤[shāng bā, ㄕㄤ ㄅㄚ, 伤疤 / 傷疤] scar; fig. remnant of former damage; remaining trauma
[réng, ㄖㄥˊ, 仍] still; yet; to remain
残卷[cán juàn, ㄘㄢˊ ㄐㄩㄢˋ, 残卷 / 殘卷] surviving section of a classic work; remaining chapters (while reading a book)
尾子[wěi zi, ㄨㄟˇ ㄗ˙, 尾子] tail; end; small change; odd sum remaining after large round number
遗迹[yí jì, ㄧˊ ㄐㄧˋ, 遗迹 / 遺跡] trace; vestige; historical remains; remnant
留军壁邺[liú jūn bì yè, ㄌㄧㄡˊ ㄐㄩㄣ ㄅㄧˋ ㄧㄝˋ, 留军壁邺 / 留軍壁鄴] troops remaining stationed in Ye; fig. a hardship posting

remain ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.)
余波[よは(P);なごり;なごろ(ok), yoha (P); nagori ; nagoro (ok)] (n) (1) waves that remain after the wind has subsided; (2) (よは only) after-effect; aftermath; (P)
居続ける[いつづける, itsudukeru] (v1) to stay on (e.g. at one's friends house); to remain in the same neighborhood
後家を立てる[ごけをたてる, gokewotateru] (exp,v1) to remain faithful to the memory of one's husband and never remarry
持ち合う[もちあう, mochiau] (v5u) (1) to balance; to counterpoise; (2) to remain unchanged; (3) to share (e.g. the expense); to bear (part of)
散り残る[ちりのこる, chirinokoru] (v5r,vi) to be left blooming; to remain on the stem
消え残る[きえのこる, kienokoru] (v5r,vi) to remain unextinguished; to survive
焦げ付く;焦げつく[こげつく, kogetsuku] (v5k,vi) (1) to get burned and stuck on (e.g. rice in a pan); (2) to become uncollectable (e.g. debt or loan); to become irrecoverable; (n) (3) to remain unchanged (e.g. stock market)
立ち通し[たちどおし, tachidooshi] (exp) remain standing; keeping standing (all the way)
節を曲げない[せつをまげない, setsuwomagenai] (adj-i) remain firm; stick by one's principles
貞節を守る[ていせつをまもる, teisetsuwomamoru] (exp,v5r) to keep one's chastity; to remain faithful to one's spouse; to remain faithful to one's lover
賓頭盧[びんずる, binzuru] (n) {Buddh} Pindola; Pindola Bharadvaja (one of four Arhats asked by the Buddha to remain in the world to propagate Buddhist law)
込む(P);混む(P);籠む;篭む[こむ, komu] (v5m,vi) (1) to be crowded; to be packed; (2) (See 手の込んだ) to be complex; (aux-v) (3) (込む only) to go into; to put into; to remain (seated); to be plunged into (silence); to do thoroughly; (4) (込む only) to do intently; (5) (込む only) to continue in the same state; (P)
響く[ひびく, hibiku] (v5k,vi) (1) to resound; to be heard far away; (2) to reverberate; to shake; to vibrate; (3) to come (home); to remain (with someone); (4) to have an effect; to make an impression; (P)
頑張る(ateji)[がんばる, ganbaru] (v5r,vi) (1) to persevere; to persist; to keep at it; to hang on; to hold out; to do one's best; (2) to insist that; to stick to (one's opinion); (3) to remain in a place; to stick to one's post; to refuse to budge; (P)
黙秘権(P);黙否権(iK)[もくひけん, mokuhiken] (n) right to keep silent; right to silence; right to remain silent; (P)
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain)
っ切り;っ限り[っきり, kkiri] (prt) (1) (uk) (See 切り・きり・1) only; just; (2) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (3) (uk) remaining (in a particular state)
ニューシングル;ニュー・シングル[, nyu-shinguru ; nyu-. shinguru] (n) (1) new single (by a recording artist); (2) person of marriageable age who remains single (e.g. to focus on their career) (wasei
余り(P);餘り(oK)[あまり(P);あんまり(P), amari (P); anmari (P)] (adj-na,adv,adj-no,n,n-suf) (1) (uk) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (adv,adj-no) (3) surplus; excess; fullness; too much; (adv) (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over; (P)
余り物[あまりもの, amarimono] (n) remains; leavings; remnant; surplus
余る[あまる, amaru] (v5r,vi) (See 余り) to remain; to be left over; to be in excess; to be too many; (P)
使い残し[つかいのこし, tsukainokoshi] (n) remnant; remainder; odds and ends; leavings
使い残り[つかいのこり, tsukainokori] (n) remnant; remainder; odds and ends; leavings
偉跡;偉蹟[いせき, iseki] (n) remaining works; results of a man's labor (labour)
切り(P);限り;限(io)[きり, kiri] (n) (1) end; finish; stop; (2) (See 切りがない,切りのない) bounds; limits; (3) (esp. 限り,限) delivery date (of a futures contract); (4) finale (of a noh song); end of an act (in joruri or kabuki); final performance of the day (in vaudeville); (suf,ctr) (5) counter for slices (esp. thick slices); counter for cuts (e.g. fish, meat); (prt) (6) (uk) (senses 6-8 are sometimes pronounced ぎり, esp. in old-fashioned speech) (See っ切り・っきり・1) only; just; (7) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (8) (uk) remaining (in a particular state); (P)
勝ち残り[かちのこり, kachinokori] (n) winning sumo wrestler who remains ringside in case his involvement is needed in pre-bout rituals
収まりがつかない[おさまりがつかない, osamarigatsukanai] (exp) getting nowhere; becoming uncontrollable; getting out of hand; remaining unsatisfied
収骨[しゅうこつ, shuukotsu] (n) (1) collecting bones and remains (e.g. on a battlefield); (2) putting cremated remains in an urn
取り崩す;取崩す[とりくずす, torikuzusu] (v5s,vt) to demolish; to take away until nothing remains
古人骨[こじんこつ, kojinkotsu] (n) ancient human skeleton; archaeological human remains
名残(P);名残り(io)[なごり, nagori] (n) (1) remains; traces; vestiges; relics; (2) (the sorrow of) parting; (3) end; (P)
名表[なおもて, naomote] (n) (See 名残) remains; traces; vestiges; memory
売れ残り[うれのこり, urenokori] (n) (1) unsold items; leftovers; remainders; remnants; (2) (col) (sens) spinster; old maid
居グセ;居曲[いグセ(居グセ);いぐせ(居曲), i guse ( kyo guse ); iguse ( kyo kyoku )] (n) (See 曲・くせ・1,仕手・2) aural highlight of a noh play in which the main actor remains seated
居残る[いのこる, inokoru] (v5r,vi) to stay behind; to remain; to work overtime
座視;坐視[ざし, zashi] (n,vs) remaining an idle spectator; looking on unconcernedly (doing nothing)
[のち, nochi] (n,adj-no) (1) (See 後ずさり) behind; rear; (2) (See その後) after; later; (3) after one's death; (4) remainder; the rest; (5) descendant; successor; heir; (6) (arch) past; previous; (n-adv) (7) more (i.e. five more minutes); (P)
撥鬢[ばちびん, bachibin] (n) (arch) Edo-period hairstyle for the common man (the entire head shaved just above the ear, with the remainder tied up in the back)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
剰余[じょうよ, jouyo] remainder
累積差率[るいせきさりつ, ruisekisaritsu] cumulative remainder
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
余る[あまる, amaru] Thai: เหลือ English: to remain

remain ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดำ[v.] (dam) EN: dive ; submerge ; remain under water FR: plonger ; s'immerger
ดำน้ำ[v.] (damnām) EN: dive ; submerge ; remain under water FR: plonger ; immerger
ดำรง[v.] (damrong) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve ; live ; subsist ; exist ; survive FR: se maintenir ; rester ; subsiter
เดน[n.] (dēn) EN: leftovers ; remnants ; residue ; dregs ; remain ; leavings FR: restes [mpl] ; restant [m] ; reliefs [mpl]
ดิฐ[v.] (dit) EN: be locate ; remain FR:
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
คา[v.] (khā) EN: stick ; remain ; strand ; obstruct ; be stuck ; be pending ; remain stuck ; remain unfinished FR: bloquer ; coincer
ค้าง[v.] (khāng) EN: remain ; leave ; be unfinished ; be unsettled ; be incomplete ; be undone ; left unfinished FR: être inachevé ; être interrompu
ค้างคา[v.] (khāngkhā) EN: remain ; be left hanging FR: rester en suspens
ค้างคืน[v.] (khāngkheūn) EN: stay overnight ; spend the night ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night ; remain for the night ; stay the night FR: passer la nuit ; coucher
ค้างสต๊อก[v. exp.] (khāng satǿk) EN: remain in stock FR:
คงเหลือ[v.] (khongleūa) EN: remain ; be left FR: subsister
คงไว้[v. exp.] (khong wai) EN: remain ; maintain ; preserve FR:
คงไว้ซึ่งความเป็นกลาง[v. exp.] (khong wai s) EN: remain neutral FR: rester neutre
คงอยู่[v. exp.] (khong yū) EN: remain ; stay FR:
คนที่อยู่ข้างหลัง[n. exp.] (khon thī yū) EN: those who remain behind ; those who are left behind ; those in the back FR:
ครองใจ[v. exp.] (khrøng jai) EN: govern one's heart ; control one's emotions ; remain calm FR: contrôler ses émotions
ครองความเป็นโสด[v. exp.] (khrøng khwā) EN: remain single ; be single ; preserve one's independence FR: conserver son indépendance
เหลือ[v.] (leūa) EN: remain ; be left ; have a surplus ; have a balance ; leave ; be in excess ; have sth left FR: rester ; subsister ; demeurer
เหลืออยู่[v. exp.] (leūa yū) EN: remain ; be left (over) FR: rester ; subsister ; demeurer
หลอ[v.] (lø) EN: remain ; be left FR:
หลง[v.] (long) EN: remain ; stay behind ; be left ; linger FR:
ไม่รู้ร้อน[v. exp.] (mai rū røn) EN: remain unconcerned FR:
งัน[v.] (ngan) EN: become silent ; remain silent ; be silent ; be at a loss for words ; pause ; be stumped FR:
นิ่งเฉยดูดาย[v. exp.] (ningchoēi d) EN: stand by idly ; remain indifferent to FR: rester les bras croisés
นิ่งอึ้ง[v. exp.] (ning eung) EN: keep silent ; remain quiet ; be tongue-tied ; be speechless ; be dumbstruck ; be at loss of words FR:
นิ่งเงียบ[v.] (ning-ngīep) EN: keep silence ; remain quiet FR: se taire ; garder le silence
นอนใจ [v.] (nønjai) EN: remain calm ; be unconcerned ; rest assured ; lie leisurely FR: dormir sur ses deux oreilles ; ne pas s'inquiéter
อมพะนำ[v.] (omphanam) EN: remain silent ; be silent FR: demeurer silencieux ; cacher son jeu
เพิกเฉย[v.] (phoēkchoēi) EN: ignore ; pay no heed ; be inattentive ; pay no attention (to) ; pay no interest (in) ; remain inactive ; be negligent ; be indifferent ; set aside ; turn a deaf ear ; sit by ; be unresponsive (to) FR: négliger ; ignorer ; délaisser ; abandonner ; être indifférent ; ne pas prêter attention ; marquer son indifférence
รักษาความเป็นกลาง[v. exp.] (raksā khwām) EN: remain neutral ; maintain neutrality FR: rester neutre
ร่มผ้า[n.] (romphā) EN: parts of the body under clothing ; covered area of the body ; part of the body under the garment ; shameful part of the body which should remain covered FR: parties non exposées du corps [fpl]
สงบสติอารมณ์[v. exp.] (sa-ngop sat) EN: calm down ; calm oneself ; remain calm FR: se calmer
สถิต[v.] (sathit) EN: stay ; remain ; live FR:
ทรง[v.] (song) EN: remain inchanged ; maintain ; continue ; keep one's balance FR: rester tel quel
ตั้งอยู่[v. exp.] (tang yū) EN: be in ; maintain ; remain FR:
ตกค้าง[v.] (tokkhāng) EN: be left over ; be left behind ; remain ; be overlooked FR: ne pas prendre en considération
วาง[v.] (wāng) EN: lay down ; set down ; put down ; remain ; rest ; put ; place ; set ; dispose ; lay ; deposit ; paste ; leave ; formulate FR: mettre ; poser ; déposer ; disposer ; placer
ยังคง[v.] (yangkhong) EN: remain ; continue FR: rester ; persister ; demeurer
ยังเหลืออยู่[v. exp.] (yang leūa y) EN: remain FR:

remain ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reste {pl} | pflanzliche Resteremains | floral remains
Rest {m} [math.]remainder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า remain
Back to top