ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

glibly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *glibly*, -glibly-

glibly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glibly (adv.) อย่างคล่องแคล่ว See also: คล่อง, พูดอย่างรวดเร็ว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้อยลิ้น (adv.) glibly Syn. กลับกลอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I guarantee that you'll not just regret each and every one of your petty little torments, but that the suffering you so glibly spread around will come back at you tenfold.ฉันรับประกันได้เลยว่า คุณจะไม่ใช่แค่เสียใจ ทุกอนูของคุณจะทุกข์ทรมาณ แต่ความทุกข์ทรมาณ ที่ขจัดขจายรอบตัวคุณ

glibly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
口がうまい;口が上手い;口が巧い[くちがうまい, kuchigaumai] (exp,adj-i) honeymouthed; glib; fair-spoken; cajoling; talking glibly

glibly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally FR: clairement ; distinctement
ร้อยลิ้น[adv.] (røilin) EN: glibly FR:
ร้อยลิ้นกะลาวน[adv.] (røilinkalāw) EN: glibly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า glibly
Back to top