ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

promptly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *promptly*, -promptly-

promptly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
promptly (adv.) อย่างทันท่วงที See also: อย่างทันการ Syn. on time, punctually, hastily
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉับพลัน (adv.) promptly See also: suddenly, immediately, quickly, abruptly, instantly, at once, right away Syn. ทันทีทันควัน, ทันที, เดี๋ยวนั้น, เมื่อนั้น, บัดนั้น Ops. เนิ่นนาน
ทันทีทันใด (adv.) promptly See also: suddenly, immediately, quickly, abruptly, instantly, at once, right away Syn. ทันทีทันควัน, ฉับพลัน, ทันที, เดี๋ยวนั้น, เมื่อนั้น, บัดนั้น Ops. เนิ่นนาน
บัดนั้น (adv.) promptly See also: suddenly, immediately, quickly, abruptly, instantly, at once, right away Syn. ทันทีทันควัน, ฉับพลัน, ทันที, เดี๋ยวนั้น, เมื่อนั้น Ops. เนิ่นนาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No matter the season, supper was served promptly at 5:30.ไม่ว่าจะเป็นฤดูไหน อาหารเย็น จะถูกเสิร์ฟเวลา 17.30 น.ทันที
You promptly wired all 25 k to maricruz delgado in chicago at 123 please don't hurt me lane.คุณโอนเงินทั้งหมดที่ได้ ไปให้กับ มารีครูซ เดลกาโด้ ชิคาโก้ 123 ถนนอย่าทำร้ายฉันเลย
Of course, they promptly escaped from a maximum security stockade.แน่นอน พวกเขาหนีไปอย่างไว จากคุกทหารที่มีการป้องกันขั้นสูงสุด
Name-calling aside, once these matters come to light we are mandated to address them promptly and swiftly.อย่าด่ากันค่ะ ทันทีที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร เรามีหน้าที่ให้จัดการมันโดยทันที และอย่างรวดเร็ว
This building was sold to a bank that I control, which promptly declared bankruptcy.ตึกนี้ถูกขายให้กับธนาคารที่ผมดูแลอยู่ ซึ่งถูกกำหนดว่าล้มละลายทันที
You're getting married, as the mailman so promptly reminded us this morning.คุณกำลังจะแต่งงาน เหมือนอย่างที่บุรุษไปรษณีย์ เตือนเราเมื่อเช้านี้
I've also forgiven you for forcing me to run in and promptly lose an humiliating statewide election.ฉันยังให้อภัยพวกเธอที่บังคับให้ฉัน พบเจอกับความสูญเสีย ความอัปยศจากการเลือกตั้ง
At 7:36 he loaded an MP-3 via USB drive, played it, and promptly deleted it.ตอน 19.36 น. เขาโหลดเพลง mp3 ผ่าน usb เล่นมัน แล้วก็ลบอย่างรวดเร็ว
And then you promptly dug it out of the trash, didn't you?แล้วคุณก็ไปคุ้ยได้มันมาจากถังขยะสิ?
This is principal Lawton, reminding you that the Brooklyn school of science humanities closes promptly at 5:00 P.M.นี่ครูใหญ่ลอว์ตันพูด อยากจะขอย้ำ ว่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์บรู้คลิน
Which is why I need you to promptly remove her from her vile situation.ซึ่งเป็นเหตุผลที่ฉันอยากให้คุณ รีบพาเธอออกมาจาก สถานที่เลวร้ายนั่นโดยด่วน
I thought I would be promptly listed in the family tree, and...แม่คิดว่าแม่จะได้อยู่ในรายชื่อ ของครอบครัวอย่างถูกต้องและ...

promptly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
立刻[lì kè, ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ, 立刻] forthwith; immediate; prompt; promptly; straightway; thereupon; at once
及时[jí shí, ㄐㄧˊ ㄕˊ, 及时 / 及時] in time; promptly; without delay; timely
连忙[lián máng, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄤˊ, 连忙 / 連忙] promptly; at once
早日[zǎo rì, ㄗㄠˇ ㄖˋ, 早日] soon; shortly; on a day quite soon; promptly

promptly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちゃんちゃん[, chanchan] (adv,n) regularly; promptly
てきぱき;てきばき[, tekipaki ; tekibaki] (adv,adv-to,vs) (on-mim) briskly; quickly; promptly
早い所[はやいところ, hayaitokoro] (adv) promptly
言下[げんか;ごんか, genka ; gonka] (n) promptly
さくっ;サクッ[, sakutsu ; sakutsu] (adv-to) (1) (on-mim) with a crunching or grinding sound; (2) quickly; promptly; abruptly; simply; efficiently; (3) (See さくさく・1) crispily; crunchily
はきはき[, hakihaki] (adv,n,vs) (on-mim) briskly; smartly; promptly; clearly; lucidly
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly
咄嗟に[とっさに, tossani] (adv) (uk) at once; right away; promptly; on the spur of the moment; (P)
早々(P);早早[はやばや, hayabaya] (n-suf,n-adv) (1) as soon as...; just after...; immediately after...; (adv) (2) (usu. as 早々に) hurriedly; in haste; quickly; promptly; early; (P)
早々(P);早早[はやばや, hayabaya] (adv,adv-to) early; quickly; promptly; (P)
逸早く;いち早く;逸速く[いちはやく, ichihayaku] (adv) (1) promptly; quickly; without delay; (2) before others; first

promptly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉับ ; ฉับ ๆ = ฉับๆ[adv.] (chap ; chap) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly ; rapidly FR: soudainement ; abruptement
ฉับพลัน[adv.] (chapphlan) EN: at once ; abruptly ; all of a sudden ; promptly ; suddenly ; immediately FR: sur le champ ; instantanément ; soudainement ; subitement ; brusquement ; à l'instant
ฉับไว[adv.] (chapwai) EN: promptly ; expeditiously ; quickly ; immediately FR:
โดยทันที[adv.] (dōi thanthī) EN: immediately ; directly ; promptly ; instantly ; suddenly ; abruptly FR: aussitôt ; immédiatement ; à l'instant même
ไม่ชักช้า[adv.] (mai chakchā) EN: promptly FR: sans tarder ; sans délai
พลัน[X] (phlan) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; aussitôt ; à l'instant ; promptement ; lestement ; rondement ; sans délai ; séance tenante ; tout de suite ; sur le champ ; soudainement
ปุ๊บ[adv.] (pup) EN: suddenly ; promptly ; instantly ; immediately ; rapidly ; abruptly FR:
รวดเร็ว[adv.] (rūatreo) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; quickly ; rapidly ; immediately ; instantly ; promptly ; hastily ; nimbly ; in a short time ; expeditiously FR: soudainement ; promptement ; rapidement
ทันใด[adv.] (thandai) EN: that very instant ; instantly ; suddenly ; at that moment ; at the same moment ; at once ; promptly ; quickly ; right away ; as soon as FR: sur-le-champ ; sans délai ; hic et nunc (loc. adv.)
ทันใดนั้น[adv.] (thandainan) EN: instantly ; immediately ; abruptly ; at once ; promptly ; suddenly FR: tout à coup ; soudainement
ทันกิน[adv.] (thankin) EN: in time ; immediately; promptly FR:
ทันตาเห็น[adv.] (thantāhen) EN: immediately ; suddenly ; promptly FR:
ทันที[adv.] (thanthī) EN: immediately ; instantly ; at once ; right away ; instantaneously ; all at once ; on the spot ; presently ; promptly FR: immédiatement ; à l'instant ; aussitôt ; illico ; subito presto ; sur le champ ; tambour battant ; de prime abord
ทันทีทันใด[adv.] (thanthīthan) EN: immediately ; instantly ; instantaneously ; all at once ; promptly ; suddenly ; quickly ; abruptly ; at once ; right away ; at the drop of a hat FR: instantanément ; immédiatement ; instantané ; immédiat
ทันทีทันควัน[adv.] (thanthī tha) EN: immediately ; instantly ; promptly ; at once ; abruptly ; right away FR:
ทันท่วงที[adv.] (thanthūangt) EN: n time ; in good time ; promptly ; timely ; without delay ; at once ; in the nick of time ; in due time FR:
ไว[adv.] (wai) EN: quickly ; promptly ; swiftly ; fast ; rapidly ; speedily FR: rapidement
ทันการ[adv.] (thankān) EN: in time ; promptly; on time FR: à jour
ทันควัน[adv.] (thankhwan) EN: suddenly ; immediately ; instantly ; at once ; promptly; quickly ; right away ; then and there ; on the spot ; in the nick of time FR: aussitôt ; immédiatement ; instantanément ; soudainement ; au bon moment ; à pic ; subitement

promptly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
prompt {adv}promptly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า promptly
Back to top