ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oscillate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oscillate*, -oscillate-

oscillate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oscillate (vi.) แกว่งไปมา See also: ส่ายไปมา Syn. sway, waver Ops. stay, stand
oscillate (vi.) มีความคิดโลเล See also: สองจิตสองใจ Syn. vacillate, waver
oscillate between (phrv.) แกว่งไปมาระหว่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
oscillate(ออส'ชะเลท) vi.,vt. (ทำให้) แกว่ง,ส่าย,สั่น,รัว,ลังเลใจ., Syn. vaccillate
English-Thai: Nontri Dictionary
oscillate(vi) กวัดแกว่ง,สั่น,ส่าย,รัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
oscillateแกว่งกวัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"A ball is deemed to have moved if it leaves its original position in the least degree, but not if it merely oscillates and comes to rest in its original position.""ถือว่าลูกได้เคลื่อนที่ ถ้าย้ายตำแหน่งไป... ...แต่ไม่เคลื่อน ถ้ากลิ้งกลับไปอยู่ที่เดิม"
Wernicke's and Broca's, they're beginning to oscillate.เวอร์นิคและโบรคา พวกมันเริ่มเคลื่อนไหว

oscillate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摇曳[yáo yè, ㄧㄠˊ ㄧㄝˋ, 摇曳 / 搖曳] to flicker (of flame); to sway; to bend (in the wind); to oscillate; to flutter; free and untied; loose

oscillate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แกว่ง[v.] (kwaeng) EN: sway ; swing ; brandish ; wave ; wobble ; oscillate ; rock FR: osciller ; balancer ; brandir
แกว่งกวัด[v.] (kwaengkwat) EN: oscillate FR: osciller
ลังเลใจ[v. exp.] (langlē jai) EN: hesitate ; waver ; falter ; vacillate ; oscillate ; be uncertain ; be undecided FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
ส่ายไปมา[v. exp.] (sāi pai mā) EN: oscillate FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oscillate
Back to top