ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incessantly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incessantly*, -incessantly-

incessantly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incessantly (adv.) อย่างเรื่อยๆ See also: อย่างไม่หยุดหย่อน, อย่างต่อเนื่อง Syn. ceaselessly, continuously
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จ้อย (adv.) incessantly See also: endlessly, continuously, unendingly Syn. คล่อง
แจ้ว (adv.) incessantly See also: continually
ไม่ว่างเว้น (adv.) incessantly See also: ceaselessly, steadily, perpetually, continually, continuously, constantly Syn. สม่ำเสมอ, ต่อเนื่อง
ไม่หยุดหย่อน (adv.) incessantly See also: ceaselessly, steadily, constantly, continuously, unceasingly, repeatedly
เถียงคอเป็นเอ็น (v.) argue incessantly See also: dispute every word
เถียงคำไม่ตกฟาก (v.) argue incessantly See also: dispute every word Syn. เถียงคอเป็นเอ็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You must be suspicious, incessantly so.พระองค์ควรจะต้องสงสัย
I've been freaking out, calling you incessantly.พอดีฉันปิดเครื่องเองล่ะ
That snotty, Jesus-freak office aide I have has been bitching about her incessantly.สาวมั่นบ้าพระเจ้า เด็กผู้ช่วยที่ออฟฟิตฉัน... ...เม้าท์เรื่องเธอคนนี้ ไม่หยุดเลย
Kristin remembered in the ambulance that the unsub listens to news radio incessantly.ตอนที่อยู่ในรถพยาบาล คริสตินจำได้ว่า ผู้ต้องสงสัยฟังข่าวทางวิทยุเสมอ

incessantly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一个劲[yī gè jìn, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ, 一个劲 / 一個勁] continuously; persistently; incessantly
不迭[bù dié, ㄅㄨˋ ㄉㄧㄝˊ, 不迭] cannot cope; find it too much; incessantly
不已[bù yǐ, ㄅㄨˋ ㄧˇ, 不已] endlessly; incessantly
絮絮[xù xu, ㄒㄩˋ ㄒㄩ˙, 絮絮] endless prattle; to chatter incessantly
不止[bù zhǐ, ㄅㄨˋ ㄓˇ, 不止] incessantly; without end; more than; not limited to

incessantly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐじゃぐじゃ[, gujaguja] (adj-no,adj-na,adv,adv-to) (1) soggy; soaking; drenched; (adv,adv-to) (2) incessantly (complaining)
のべつ[, nobetsu] (adv) ceaselessly; continually; all the time; incessantly
引っ切り無し;ひっきり無し[ひっきりなし, hikkirinashi] (adj-na) (uk) continually; continuously; incessantly
攻め立てる;攻立てる[せめたてる, semetateru] (v1,vt) to make an incessant onslaught; to attack incessantly
間断なく[かんだんなく, kandannaku] (adv) continuously; constantly; incessantly
アルコール漬け;アルコール漬[アルコールづけ, aruko-ru duke] (n) (1) preserving in alcohol; (2) pickling one's liver; drinking incessantly; being a souse
たらたら[, taratara] (adv) (1) (on-mim) drop-by-drop; dribbling; in a trickle; (2) incessantly; in great profusion; (P)
どかどか[, dokadoka] (adv,adv-to) (1) (on-mim) noisily; with loud footsteps; (2) in a crowd; incessantly; all together
のべつ幕無し;のべつ幕なし[のべつまくなし, nobetsumakunashi] (adv) without a break; without stopping; incessantly; ceaselessly
吹き頻る;吹きしきる[ふきしきる, fukishikiru] (v5r) to blow violently; to blow incessantly; to blow hard (e.g. the wind)
扇ぎ立てる;煽ぎ立てる[あおぎたてる, aogitateru] (v1,vt) to fan incessantly; to agitate; to instigate
降りしきる[ふりしきる, furishikiru] (v5r) to rain incessantly; to downpour
降り注ぐ;降りそそぐ;降注ぐ[ふりそそぐ, furisosogu] (v5g,vi) to rain incessantly; to downpour
頻りと[しきりと, shikirito] (adv) (1) (uk) frequently; repeatedly; incessantly; continually; (2) very; awfully

incessantly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ้อย ; จ้อย ๆ = จ้อยๆ[adv.] (jǿi ; jǿi-j) EN: incessantly FR:
ครวญคร่ำ[v. exp.] (khrūan khra) EN: weep and wail incessantly ; cry over FR:
ลุ้ย[v.] (lui) EN: babble ; talk incessantly FR:
ไม่ว่างเว้น[adv.] (mai wāngwēn) EN: incessantly FR:
ไม่หยุดหย่อน[adv.] (mai yutyǿn) EN: tirelessly ; nonstop ; without letup ; without slackening ; incessantly FR: sans relâche ; sans arrêt ; non-stop (anglic.)
มิได้ขาด[adv.] (midāi khāt) EN: regularly ; continually ; constantly ; without fail ; incessantly FR: sans cesse
เป็นน้ำ[adv.] (pennām) EN: fluently ; incessantly ; eloquently ; easily FR: couramment
พล่าม[adv.] (phlām) EN: endlessly ; incessantly ; tediously ; garrulously FR:
ร่ำไห้[v.] (ramhai) EN: wail ; cry ; sob ; weep and wail incessantly FR: pleurer ; se lamenter
ตลอดเวลา[adv.] (taløt wēlā) EN: all the time ; always ; the whole time ; constantly ; incessantly FR: tout le temps ; toujours ; continuellement ; en permanence ; sans cesse ; perpétuellement
เถียงคำไม่ตกฟาก[v. exp.] (thīeng kham) EN: argue incessantly ; dispute every word FR: discuter sans relâche
ยันเต[adv.] (yantē) EN: always ; constantly ; invariably ; continuously ; periodically ; continually ; incessantly FR:
ร่ำ[v.] (ram) EN: talk repeatedly ; murmur continually/incessantly ; speak continually/incessantly FR: ressasser ; rabâcher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incessantly
Back to top