ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

waver

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *waver*, -waver-

waver ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
waver (vi.) แกว่งไปแกว่งมา (การตัดสินใจ, โอกาส, ความคิดเห็น) See also: โอนเอน, วอกแวกไม่มั่นคง Syn. fluctuate, irresolute, vacillate
waver (vi.) โซเซ See also: ตุปัดตุเป๋, แอ่นไปแอ่นมา
waver (n.) (น้ำเสียง) ขึ้นๆ ลงๆ (แสดงอารมณ์)
waver (n.) (แสง, เปลวไฟ) ริบหรี่ See also: วูบวาบ, ใกล้จะดับ
waver (n.) การแกว่งไปแกว่งมา See also: การโซเซ, ความโอนเอน, ความวอกแวกไม่มั่นคง
waver between (phrv.) ลังเลระหว่าง See also: ตัดสินใจไม่ได้ระหว่าง Syn. hover between, vacillate between
waver between opinions (vi.) ลังเลใจ See also: ตัดสินใจไม่ได้, สองจิตสองใจ Syn. oscillate
waverer (n.) คนโซเซ
wavering (n.) การแกว่งไกว See also: การโคลงเคลง, การแกว่งไปมา Syn. swaying, undulation
wavering (adj.) ซึ่งโอนไปเอนมา
wavering (n.) การสั่น See also: การเขย่า Syn. quiver, vacillation
English-Thai: HOPE Dictionary
waver(เว'เวอะ) vi.,n. (การ) แกว่งไปมา,แกว่งไกว,โซเซ,โอนเอนไปมา,วอกแวก,ลังเล,หวั่นไหว,ไม่มั่นคง,สงสัย,ผันแปร,แปรปรวน,ผู้โบก,เครื่องดัดผม,ผู้ดัดผม, See also: waverer n. waveringly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
waver(n) การเซ,ความโอนเอน,การแกว่งไกว,ความแปรปรวน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระโดกกระเดก (v.) waver See also: rock to and fro, sway, roll, totter, pitch Syn. โยกเยก, โอนไปโอนมา, โดกเดก
พริ้ว (v.) waver See also: flutter Syn. ิ้
พริ้ว (v.) waver See also: flutter Syn. ิ้
พลิ้วไหว (v.) waver See also: sway, rustle Ops. หยุดนิ่ง
ิ้ (v.) waver See also: flutter
ิ้ (v.) waver See also: flutter
โยกเยก (v.) waver See also: rock to and fro, sway, roll, totter, pitch Syn. โอนไปโอนมา, โดกเดก
โลเล (v.) waver See also: hesitate, be uncertain, be irresolute, be indecisive Syn. ลังเล, แปรปรวน
โอนไปโอนมา (v.) waver See also: rock to and fro, sway, roll, totter, pitch Syn. โยกเยก, โดกเดก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your testimony in court can't waver from what is said here.การให้การในศาลของคุณจะแตกต่าง จากการให้การนี้ไม่ได้
And never, it is said, will Balthazar waver from his quest, for mankind will never be safe until Morgana is destroyed by the Prime Merlinean.ว่ากันว่าบัลธาซาร์ไม่เคยลดละการค้นหาแม้แต่น้อย เพราะมวลมนุษย์ไม่มีวันจะสิ้นภัย จนกว่ามอร์กาน่าจะสิ้นชีพด้วยน้ำมือของ ไพรม์ เมอร์ลิเนี่ยน
I'd rather you stand on principle and feed me to the wolves than waver so easily.ฉันอยากให้แกยืนบนหลักการ เลี้ยงแกให้เป็นนักล่า มากกว่าจะล้มได้ง่ายๆ
Moira, you may be surprised to know that I sometimes waver in my convictions.มอยร่า คุณอาจจะแปลกใจที่รู้ว่า บางครั้งผมก็ลังเลใจในความเชื่อมั่นของผม
They usually waver from one day to the next... ls work okay?..พวกเขาคาดการณ์แต่วันต่อวัน.. งานคุณโอเคไหม
I should never waver from my father.ฉันไม่ควรลังเลใจจากพ่อของฉัน
My companions consider themselves... to be the foremost among God's creatures... and treat Africa and all things African with an unwavering contempt.สหายของฉันคิดว่าตัวเอง ... จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สำคัญที่สุดในหมู่ของพระเจ้า ... และรักษาแอฟริกาและทุกสิ่งที่ แอฟริกันที่มีการดูถูกไม่เปลี่ยนแปลง
Everybody! Wave, wave, Waverly-a!ทุกคน เวฟ เวฟ เวฟเวอรี่-ยา
Now smile naturally, Ma. - I always do, Waverly.- แม่ก็ทำอยู่แล้ว เวฟเวอรี่
Mom was sick of hearing Auntie Lindo brag about her daughter Waverly, who was Chinatown's chess champion.แม่เบื่อกับการต้องได้ยินป้าลินโด คุยโม้เรื่องเวฟเวอรี่ลูกสาวของเธอ... ที่ได้เป็นแชมป์หมากรุกของย่านไชน่าเทาน์
Waverly Jong, chess champion?เวฟเวอรี่ จอง แชมเปี้ยนหมากรุกหรือยังคะ
Waverly! Waverly! You come back!เวฟเวอรี่ เวฟเวอรี่ กลับมาเดี๋ยวนี้นะ

waver ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
犹豫不决[yóu yù bù jué, ㄧㄡˊ ㄩˋ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, 犹豫不决 / 猶豫不決] hesitancy; indecision; to waver
[chóu, ㄔㄡˊ, 踌 / 躊] pace back and forth; hesitate; waver
刚毅木讷[gāng yì mù nè, ㄍㄤ ㄧˋ ㄇㄨˋ ㄋㄜˋ, 刚毅木讷 / 剛毅木訥] stalwart and plain spoken (成语 saw); unwavering and prudent
坚贞不渝[jiān zhēn bù yú, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ ㄅㄨˋ ㄩˊ, 坚贞不渝 / 堅貞不渝] unyielding integrity (成语 saw); unwavering
动摇[dòng yáo, ㄉㄨㄥˋ ㄧㄠˊ, 动摇 / 動搖] waver; be indecisive

waver ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
揺蕩う(ateji);猶予う(ateji)[たゆたう;たゆとう, tayutau ; tayutou] (v5u,vi) (1) (uk) to sway to and fro; to drift about; to flutter; to flicker; (2) to be fickle; to be irresolute; to vacillate; to waver
決心が揺らぐ[けっしんがゆらぐ, kesshingayuragu] (exp,v5g) to lose one's resolve; to have one's resolution waver
決心が鈍る[けっしんがにぶる, kesshinganiburu] (exp,v5r) to waver in one's resolution
しゃっきり[, shakkiri] (adv) (See しゃきっと,すっきり) crisp; straight (back); unwavering attitude; brisk
ちろちろ[, chirochiro] (adv-to) (1) flicker (light); waver; (2) trickle (water); (3) glance at
動く[うごく, ugoku] (v5k,vi) (1) to move; to stir; to shift; to shake; to swing; (2) to operate; to run; to go; to work; (3) to be touched; to be influenced; (4) to change; to vary; to fluctuate; to waver; (5) (as 動かぬ, 動かない, etc.) certain; factual; (6) to be transferred; (P)
気迷い[きまよい, kimayoi] (n) wavering; hesitating
浮腰;浮き腰[うきごし, ukigoshi] (n) (1) wavering; unsteady; (2) {MA} floating hip throw (judo)
瞬く(P);屡叩く;目叩く[またたく(瞬く)(P);しばたたく(瞬く;屡叩く);しばたく(瞬く);まばたく(瞬く);めたたく(瞬く;目叩く);めばたく(瞬く), matataku ( matataku )(P); shibatataku ( matataku ; shibashiba tataku ); shibataku (] (v5k,vt) (1) to twinkle (e.g. stars); to flicker; to waver; (2) to blink (one's eyes); to wink; (P)
知者不惑;智者不惑[ちしゃふわく, chishafuwaku] (exp) a wise person always follows the right course; a wise man never wavers
確固不動[かっこふどう, kakkofudou] (n) unshakeable (e.g. belief); invincible; steadfastness; firmness; unwavering (e.g. support); absolutely secure
迷う(P);紕う[まよう, mayou] (v5u,vi) (1) (See 道に迷う) to lose one's way; (2) (See 迷い・1) to waver; to hesitate; to be of two minds over; to be puzzled; to be perplexed; (3) to give into temptation; to lose control of oneself; (4) to turn in one's grave; (P)

waver ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขยักขย่อน[v.] (khayakkhayǿ) EN: waver ; fluctuate ; be uncertain ; be hesitant ; hesitate ; be wavering ; stall  FR:
ลังเล[v.] (langlē) EN: hesitate ; waver ; be uncertain ; dither ; be reluctant ; demur FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
ลังเลใจ[v. exp.] (langlē jai) EN: hesitate ; waver ; falter ; vacillate ; oscillate ; be uncertain ; be undecided FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
โลเล[v.] (lōlē) EN: waver ; hesitate ; vacillate ; be irresolute ; be uncertain ; be indecisive FR: hésiter ; changer d'avis comme une girouette ; tourner à tous les vents ; tourner au moindre vent
โงน[v.] (ngōn) EN: totter ; waver FR: branler ; être instable
โงนเงน[v.] (ngōn-ngēn) EN: totter ; waver FR: branler ; être instable
พลิ้วไหว[v. exp.] (phliū wai) EN: waver FR:
สั่นคลอน[v.] (sankhløn) EN: be unstable ; be unsteady ; be infirm ; be shaky ; be insecure ; become loose ; shake ; waver FR:
สองจิตสองใจ[v.] (søngjit-søn) EN: be in two minds; hesitate ; vacillate ; waver ; dither ; hum and haw FR: être indécis
โยกโคลง[v.] (yōkkhlōng) EN: sway ; rock ; shake ; roll ; wobble ; waver FR:
อาการลังเล[v. exp.] (ākān langlē) EN: show signs of hesitation ; show signs of indecision ; show signs of wavering FR:
แน่ว[adj.] (naēo) EN: straight ; direct ; unwavering ; vertical FR: direct
แน่วแน่[adj.] (naēonaē) EN: firm ; steady ; steadfast ; fixed ; intent ; resolute ; unswerving ; unwavering ; decisive FR: résolu

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า waver
Back to top