ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eloquently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eloquently*, -eloquently-

eloquently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eloquently (adv.) อย่างมีวาทศิลป์ See also: อย่าง(คารม)คมคาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีสำนวน (v.) speak eloquently See also: play with words, use idiomatic expression, wisecrack Syn. เล่นสำนวน, ตีโวหาร, ตีฝีปาก, เล่นสำบัดสำนวน
ตีโวหาร (v.) speak eloquently See also: play with words, use idiomatic expression, wisecrack Syn. เล่นสำนวน, ตีฝีปาก, เล่นสำบัดสำนวน
เล่นสำบัดสำนวน (v.) speak eloquently See also: play with words, use idiomatic expression, wisecrack Syn. เล่นสำนวน, ตีโวหาร, ตีฝีปาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Junuh had discovered, as Bagger so eloquently put it, how to stop thinkin' without falling' asleep....จูเนอได้ค้นพบ สิ่งที่แบ็กเกอร์เรียกว่า... ...วิธีที่จะหยุดคิดโดยไม่ผล็อยหลับ
I have with me Fordyce's Sermons which speak very eloquently on all matters moral.-ผมมีบทสวดของฟอร์ไดซ์มาด้วย ที่กล่าวถึงสิ่งต่างไว้อย่างมีศิลธรรม
As the Princesa so eloquently pointed out, this is not your fight.เจ้าหญิง ท่านช่างพูดจาฉะฉาน, นี่ไม่ใช่เที่ยวบินของเจ้า
That's a difficult choice, one I understand all too well but as you so eloquently put it sometimes a man can meet his destiny on the road he took to avoid it.ตัดสินใจยากล่ะสิ ผมรู้ดี .... อย่างที่คุณบอกกับผม...
As I am doing so eloquently right now.ที่จะถามคำถามนี้เท่ากับฉัน
Which I gladly agreed to, because Ryder eloquently told me that what he wanted to unplug were his feelings.ซึ่งฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะไรเดอร์บอกกับฉันว่า สิ่งที่เขาอยากจะ unplug
Eloquently put.บางทีเราอาจจะกังวลกับเรื่องนี้มากไปรึเปล่าแองจี้
He speaks so eloquently.วาทะศิลป์เค้าดีจริงๆ นะเนี่ย
I wish I could have spoken more eloquently, but...ฉันควรจะพูดให้ดีกว่านี้
I think the wreck in the middle of the Potomac made his point fairly eloquently.ผมคิดว่าการก่อวินาศกรรมในช่วงกลางของโปโตแมค ทำจุดของเขาค่อนข้างฉะฉาน

eloquently ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
述べ立てる[のべたてる, nobetateru] (v1) to relate at great length; to dwell eloquently (on)
弁じ立てる[べんじたてる, benjitateru] (v1) to speak eloquently; to talk volubly

eloquently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally FR: clairement ; distinctement
เป็นน้ำ[adv.] (pennām) EN: fluently ; incessantly ; eloquently ; easily FR: couramment

eloquently ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eloquent {adv}eloquently

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eloquently
Back to top