ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

changeable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *changeable*, -changeable-

changeable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
changeable (adj.) ที่เปลี่ยนแปลงง่าย See also: ไม่แน่นอน Syn. inconstant, unstable Ops. unchanging
changeableness (n.) ความเปลี่ยนแปลงง่าย Syn. instablility, mutablity, changeability Ops. unchangingness
English-Thai: HOPE Dictionary
changeable(เชน'จะเบิล) adj. เปลี่ยนแปลงได้,เปลี่ยนได้ง่าย,ไม่แน่นอน, See also: changeability n. changeableness n., Syn. inconstant
English-Thai: Nontri Dictionary
changeable(adj) เปลี่ยนแปลงได้,ไม่แน่นอน,แลกได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความแปรผัน (n.) changeableness See also: fickleness, inconstancy Syn. ความแปรเปลี่ยน, ความเปลี่ยนแปลง, ความผันแปร
ความแปรเปลี่ยน (n.) changeableness See also: fickleness, inconstancy Syn. ความเปลี่ยนแปลง, ความผันแปร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It appears to be hand-held, automatic, with interchangeable magazines.แต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นมือถืออัตโนมัติกับนิตยสารแทน
Well, I guess we're all interchangeable.ผมคิดว่าเราได้แลกเปลี่ยนกัน
The meathead with attitude and interchangeable hands is Gobber.ชายบ้องตื้น ขี้เต๊ะ กับมืออะไหล่เปลี่ยนได้
Books shall not be interchangeable between the white and colored schools, but shall continue to be used by the race first using them.ห้ามมีการแลกเปลี่ยนหนังสือ ระหว่างโรงเรียนคนผิวขาวกับผิวสี ให้ใช้ต่อไปโดยเชื้อชาติที่เริ่มใช้
And overpriced and interchangeable--และเกินราคา และใช้แทนกันได้
I always believed that fate was unchangeable.ข้าเชื่อมาตลอดว่าโชคชะตาเปลี่ยนแปลงไม่ได้
They're are unchangeable, and there are no exceptions.ไม่อาจเปลี่ยนแปลง และไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ
One outcome, unchangeable,ผลลัพธ์มีเพียงหนึ่งเดยว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
Of course, the faces of your women are interchangeable, aren't they, James?แต่นายก็เปลี่ยนหญิงไม่ซ้ำหน้าอยู่แล้วนี่ เจมส์

changeable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cí, ㄘˊ, 辞 / 辭] refined language; wording; poetic genre (so far, interchangeable with 詞|词); to take leave; to resign; to dismiss; to decline
无常[wú cháng, ˊ ㄔㄤˊ, 无常 / 無常] variable; changeable; fickle; impermanence (Sanskrit: anitya); ghost taking away the soul after death; to pass away; to die

changeable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フリーゲージ[, furi-ge-ji] (n) gauge changeable train (wasei
人間万事塞翁が馬[じんかんばんじさいおうがうま, jinkanbanjisaiougauma] (exp) inscrutable are the ways of heaven; fortune is unpredictable and changeable
定まらない天気[さだまらないてんき, sadamaranaitenki] (n) changeable weather
定めない;定め無い[さだめない, sadamenai] (adj-i) uncertain; transient; changeable
定めなき空[さだめなきそら, sadamenakisora] (exp) (arch) changeable weather
猫の目[ねこのめ, nekonome] (exp) (something) fickle; (something) very changeable
不変[ふへん, fuhen] (adj-na,n,adj-no) eternal; everlasting; unchangeable; immutable; immovable; constant; permanent; indestructible; (P)
互換製品[ごかんせいひん, gokanseihin] (n) {comp} interchangeable product
交換可能[こうかんかのう, koukankanou] (adj-na) exchangeable; convertible; transferable; replaceable
千古不滅[せんこふめつ, senkofumetsu] (n) everlasting; unchangeable; immortal
可変[かへん, kahen] (adj-na,n,adj-no) variable; changeable; convertible; controllable
変わり易い;変わりやすい[かわりやすい, kawariyasui] (adj-i) changeable; unsettled; inconstant
類義語[るいぎご, ruigigo] (n) {ling} (See 同義語) quasi-synonym (word that has a similar meaning to another, but is not interchangeable)
類語[るいご, ruigo] (n) {ling} quasi-synonym (word that has a similar meaning to another, but is not interchangeable)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
互換製品[ごかんせいひん, gokanseihin] interchangeable product
変更可能[へんこうかんのう, henkoukannou] modifiable, changeable, updateable

changeable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชักเข้าชักออก[v. exp.] (chak khao c) EN: blow hot and cold ; be changeable FR: souffler le chaud et le froid
กิ้งก่าบ้านหัวน้ำเงิน[n. exp.] (kingkā bān ) EN: Oriental garden lizard ; Eastern garden lizard : changeable lizard FR:
กิ้งก่าหัวสีฟ้า[n. exp.] (kingkā hūa ) EN: Oriental garden lizard ; Eastern garden lizard : changeable lizard FR:
กิ้งก่าสวน[n. exp.] (kingkā sūan) EN: Oriental garden lizard ; Eastern garden lizard : changeable lizard FR:
กลับกลอก[v.] (klapkløk) EN: be unreliable ; be undependable ; be changeable ; be unstable ; be fickle FR:
กลับกลอก[adj.] (klapkløk) EN: unreliable ; undependable ; changeable ; unstable ; fickle ; slippery FR: versatile ; changeant ; instable
โลเล[adj.] (lōlē) EN: indecisive ; uncertain ; changeable ; vacillating ; fickle ; hesitant FR: lunatique ; changeant ; indécis ; inconstant ; versatile ; capricieux
ไม่แน่นอน[adj.] (mai naēnøn) EN: uncertain ; changeable ; undependable FR: douteux ; incertain ; aléatoire ; pas sûr
ไม่อยู่กับร่องกับรอย[adj.] (mai yū kap ) EN: changeable ; erratic ; inconsistent FR:
ง่อนแง่น[adj.] (ngǿn-ngaen) EN: unstable ; unsteady ; wobbly ; loose ; changeable ; variable FR:
อ่อนวัย[adj.] (ønwai) EN: sensible ; susceptible ; receptive ; responsive ; changeable ; sentimental FR:
ผันแปร[adj.] (phanpraē) EN: adjusted ; fickle ; changeable ; variable FR: variable
พุดตาน[n.] (phuttān) EN: rose of Sharon ; cotton rose hibiscus ; changeable rose mallow ; confederate rose mallow FR:
แปรปรวน[adj.] (praēprūan) EN: changeable ; variable ; changing ; unsettled ; turbulent FR: changeant ; incertain ; instable ; variable
ปรวนแปร[adj.] (prūanpraē) EN: variable ; changeable ; changing ; uncertain FR: variable
ยืดได้หดได้[adj.] (yeūt dāi ho) EN: elastic ; changeable ; shifty FR:
เหยี่ยวต่างสี[n. exp.] (yīo tāng sī) EN: Changeable Hawk Eagle ; Crested Hawk-Eagle FR: Aigle huppé [m] ; Spizaète huppé [m] ; Spizaëte variable [m]
ขายขาด[adj.] (khāikhāt) EN: cannot be exchanged FR: non échangeable
ไม่อาจโอนกันได้[adj.] (mai āt ōn k) EN: non-transferable FR: non-échangeable
เปลี่ยนได้[adj.] (plīen dāi) EN: FR: échangeable
เปลี่ยนแปลงได้[adj.] (plīenplaēng) EN: variable FR: modifiable ; changeable
สลับกันได้[adj.] (salap kan d) EN: interchangeable FR: interchangeable

changeable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
veränderlich {adj} | veränderlicher | am veränderlichstenchangeable | more changeable | most changeable
Einsatzzirkel {m}compass with interchangeable attachments
Unveränderlichkeit {f}unchangeableness
spannungsumschaltbar {adj} [electr.]voltage interchangeable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า changeable
Back to top