ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fail

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fail*, -fail-

fail ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fail (vi.) ล้มเหลว See also: ประสบความล้มเหลว, เพลี่ยงพล้ำ, ผิดพลาด, เหลว, ไม่ผ่านการพิจารณา, เจ๊ง, พัง, เสีย, ตก, ไม่ได้ผล Syn. unsuccess
fail (vt.) ผิดหวัง
fail (vt.) สอบไม่ผ่าน See also: สอบตก Syn. incapable
fail in (phrv.) ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่อง See also: ล้มเหลวกับ
fail in (phrv.) ขาดแคลน See also: ขาด
fail of (phrv.) ล้มเหลวในเรื่อง See also: ไม่ประสบความสำเร็จจากเรื่อง
fail to accept (vi.) ปฏิเสธ See also: บอกปัด, ไม่ยอมรับ, ไม่รับสมัคร Syn. refuse, reject, spurn Ops. accept
fail to harmonize (vi.) ขัดแย้ง Syn. conflict
fail-safe (adj.) เกี่ยวกับระบบป้องกันภัย See also: เกี่ยวกับระบบเครื่องกลที่มีเครื่องกลสำรองในกรณีที่เครื่องกลแรกหยุดทำงาน
fail-safe (adj.) ที่ติดตั้งด้วยอุปกรณ์ป้องกันภัย See also: การรับประกันว่าไม่มีข้อผิดพลาด
fail-safe (n.) อุปกรณ์ป้องกันภัย
failing (n.) ความล้มเหลว Syn. failure
failing (n.) ความผิด See also: ความอ่อนแอ Syn. shortcoming, defect
faille (n.) ผ้าแพรทำด้วยไหม
failure (n.) ความล้มเหลว Syn. lack of success
failure (n.) ผู้ที่ล้มเหลว
English-Thai: HOPE Dictionary
fail(เฟล) {failed,failing,fails} vi. ส้มเหลว,ไม่สามารถ,ได้ต่ำกว่ากำหนด,สอบตก,ขาดแคลน,ล้ม,อ่อนกำลัง,เสื่อมถอย,ไม่สามารถชำระหนี้ได้,แตก,หยุด,ใช้การไม่ได้. vt. ไม่สามารถ,ทำให้ผิดหวัง,ได้น้อยกว่าที่กำหนด. -n. ความล้มเหลว. -without fail แน่นอน คำที่มีความหมายเห
failing(เฟล'ลิง) n. ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,ความอ่อนแอ., See also: failingly adv. failingness n., Syn. fault
failure(เฟ'เลียร์) n. ความล้มเหลว,การสอบตก,การได้ต่ำกว่าที่กำหนด,การขาดแคลน,ความเสื่อมถอย,ภาวะล้มละลาย,ผู้ที่ล้มเหลว,สิ่งที่ล้มเหลว
English-Thai: Nontri Dictionary
fail(vi) ล้มเหลว,ไม่สำเร็จ,ไม่เกิดผล,ไม่สามารถ,สอบตก
failing(n) ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,ความอ่อนแอ,ความผิดหวัง,ความพ่ายแพ้
failure(n) ความล้มเหลว,การล้มละลาย,การสอบตก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fail-operationalดำเนินงานได้แม้ขัดข้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fail-safeปลอดภัยแม้ขัดข้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
failing circumstancesพฤติการณ์ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ [ดู insolvency ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
failureความขัดข้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Failไม่สำเร็จ [การแพทย์]
Failureความล้มเหลว,ตก,ความล้มเหลว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คว้าน้ำเหลว (v.) fail See also: come to failure, return with empty hands, be unsuccessful Syn. ล้มเหลว, ผิดหวัง Ops. สำเร็จ, สมหวัง
ผิดพลาด (v.) fail See also: blunder, err
ผิดหวัง (v.) fail See also: come to failure, return with empty hands, be unsuccessful Syn. ล้มเหลว Ops. สำเร็จ, สมหวัง
พลาด (v.) fail See also: blunder, err Syn. ผิดพลาด
พัง (v.) fail Syn. ล้มเหลว, พังทลาย, พังพินาศ, มลาย, เสียหาย
มีอันเป็นไป (v.) fail See also: fall, lose, be unsuccessful, go down, flop Syn. ล้มเหลว, ไม่ประสบความสำเร็จ
ล้มเหลว (v.) fail See also: come to failure, return with empty hands, be unsuccessful Syn. ผิดหวัง Ops. สำเร็จ, สมหวัง
ล้มเหลว (v.) fail See also: fizzle out, come to naught Syn. ล่ม Ops. สำเร็จ
ล้มเหลว (v.) fail Syn. พังทลาย, พังพินาศ, มลาย, เสียหาย
ล้มเหลว (v.) fail See also: fall, lose, be unsuccessful, go down, flop Syn. ไม่ประสบความสำเร็จ
เจ๊ง (v.) fail See also: go bankrupt, go broke, become insolvent, fall through Syn. ขาดทุน Ops. กำไร
เสียหาย (v.) fail Syn. ล้มเหลว, พังทลาย, พังพินาศ, มลาย
เหลว (v.) fail See also: fizzle out, come to naught Syn. ล่ม, ล้มเหลว Ops. สำเร็จ
ไม่ประสบความสำเร็จ (v.) fail See also: fall, lose, be unsuccessful, go down, flop Syn. ล้มเหลว
ตก (v.) fail (an examination) See also: flunk, not pass (a test) Ops. ได้, ผ่าน
สอบตก (v.) fail an exam See also: flunk a test Ops. สอบผ่าน
สอบตก (v.) fail an exam See also: flunk a test Ops. สอบผ่าน
มองไม่เห็น (v.) fail to see See also: be unseen Syn. ไม่เห็น Ops. มองเห็น, เห็น
ความล้มเหลว (n.) failure See also: miscarriage Syn. ความผิดพลาด Ops. ความสำเร็จ
หัวใจวาย (n.) heart failure
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If you don't work, you'll fail to pass the examถ้าเธอไม่อ่านหนังสือ เธอก็จะสอบไม่ผ่าน
I resign myself to failureฉันยอมให้ตนเองล้มเหลว
You failed this mid-term test quite badlyเธอสอบกลางภาคไม่ผ่านอย่างย่ำแย่เต็มทน
I wish I hadn't failed the examฉันขอให้ตนเองไม่สอบตก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I could not fail myself now and die on a fish like this.ฉันไม่สามารถล้มเหลวใน ตัวเอง ในขณะนี้และตายปลาเช่นนี้
If I should fail to return from the unknown, the whole future of our civilization may be yours to preserve or destroy.ถ้าฉันไม่สามารถกลับจากนิรเเดน อนาคตความศิวิไลซ์ของพวกเรา อยู่ที่เธอจะอนุรักษ์หรือทําลายมัน
Our Lady of Blessed Acceleration, don't fail me now!สตรีของเราศักดิ์สิทธิ์ของความเร่งรัด อย่าทำให้ผมล้มเหลวตอนนี้!
You want me to fail that test so you can keep me in the center of the earth doing your work for you.จะได้เก็บผมไว้ใต้ดินนี่ แล้วคอยทำงานให้คุณ
Guys, If I fail this science project, I won't get out of the 6th gradeพี่อีทึก นี่คือพี่อีทึก โอ้.. อีทึกอปป้า (พี่อีทึก)
Have you been chasing me your whole life, only to fail now?เจ้าตามล่าข้ามาทั้งชีวิต... เพื่อมาล้มเหลวตรงนี้เนี่ยนะ?
If we fail to recover the pages from Brody, we'll need them alive.ถ้าเราพลาด ไม่ได้แผนที่จะโบรดี้, เราต้องการพวกเขาเป็นๆ
Now, I'd failed Emily, but I wouldn't fail again.ตอนนี้, ฉันล้มเหลวเรื่องเอมิรี่, แต่ฉันจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก.
And thou will fail to save thy friends, just as thou failed to save thy sister!และแกก็จะผิดพลาด ที่จะช่วยเพื่อน, เหมือนกับที่แกพลาด ที่จะช่วยน้องสาว!
"There is every indication that this is beyond our capabilities, that this endeavor will fail and that the Machine's occupant will pay for it with his life. "มีข้อบ่งชี้ทุกคนเป็น ว่านี่คือเกินความสามารถของเรา ที่ความพยายามนี้จะล้มเหลว
If you fail to meet with any of those conditions, you will have to serve time.ใช่ ถ้าหากพลาดไม่ทำตามเงื่อนไข เธอยังมีโอกาสแก้ตัว
Hey, you're not gonna fail me, are you?คุณคงไม่ให้ผมตกใช่ไหม คุณเขียนว่าไง

fail ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不争气[bù zhēng qì, ㄅㄨˋ ㄓㄥ ㄑㄧˋ, 不争气 / 不爭氣] be disappointing; fail to live up to expectations
不明[bù míng, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, 不明] not clear; unknown; fail to understand
不得要领[bù dé yào lǐng, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄧㄠˋ ㄌㄧㄥˇ, 不得要领 / 不得要領] fail to grasp the main points
不识大体[bù shí dà tǐ, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄉㄚˋ ㄊㄧˇ, 不识大体 / 不識大體] fail to see the larger issues; ignore the general interest
不识抬举[bù shí tái jǔ, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄊㄞˊ ㄐㄩˇ, 不识抬举 / 不識抬舉] fail to appreciate sb's kindness; not know how to appreciate favors
不遂[bù suì, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄟˋ, 不遂] fail; fail to materialize
一败涂地[yī bài tú dì, ㄧ ㄅㄞˋ ㄊㄨˊ ㄉㄧˋ, 一败涂地 / 一敗塗地] to fail completely; a crushing defeat
功败垂成[gōng bài chuí chéng, ㄍㄨㄥ ㄅㄞˋ ㄔㄨㄟˊ ㄔㄥˊ, 功败垂成 / 功敗垂成] to fail within sight of success (成语 saw); last-minute failure; to fall at the last hurdle; snatching defeat from the jaws of victory
辜负[gū fù, ㄍㄨ ㄈㄨˋ, 辜负 / 辜負] let down; fail to live up to; disappoint
出尔反尔[chū ěr fǎn ěr, ㄔㄨ ㄦˇ ㄈㄢˇ ㄦˇ, 出尔反尔 / 出爾反爾] old: to reap the consequences of one's words (成语 saw, from Mencius); modern: to go back on one's word; to fail to keep a promise; to contradict oneself; inconsistent
留班[liú bān, ㄌㄧㄡˊ ㄅㄢ, 留班] to repeat a year (in school); to resit a failed course; to fail admission to next year's course
留级[liú jí, ㄌㄧㄡˊ ㄐㄧˊ, 留级] to repeat a year (in school); to resit a failed course; to fail admission to next year's course
负心[fù xīn, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄣ, 负心 / 負心] ungrateful; heartless; to fail to be loyal to one's love
失责[shī zé, ㄕ ㄗㄜˊ, 失责 / 失責] breach of responsibility; failure to carry out one's duty
绝产[jué chǎn, ㄐㄩㄝˊ ㄔㄢˇ, 绝产 / 絕產] crop failure; property left with no-one to inherit; sterilization
[dǎo, ㄉㄠˇ, 倒] to fall; to collapse; to topple; to fail; to go bankrupt; to change (trains or buses); to move around; to sell; to speculate (buying and selling, also 搗|捣); profiteer
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, 挫] be obstructed; fail; oppress; repress; lower the tone; bend back; dampen
失仪[shī yí, ㄕ ㄧˊ, 失仪 / 失儀] discourteous; failure of etiquette
不及格[bù jí gé, ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ ㄍㄜˊ, 不及格] fail
不明白[bù míng bái, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ, 不明白] fails to realize (intuitively) what is going on
失败是成功之母[shī bài shì chéng gōng zhī mǔ, ㄕ ㄅㄞˋ ㄕˋ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄇㄨˇ, 失败是成功之母 / 失敗是成功之母] Failure is the mother of success (proverb)
失迎[shī yíng, ㄕ ˊ, 失迎] failure to meet; (humble language) I'm sorry not to have come to meet you personally
庆历新政[Qìng lì xīn zhèng, ㄑㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄣ ㄓㄥˋ, 庆历新政 / 慶曆新政] failed reform of Northern Song government in 1043
戊戌政变[wù xū zhèng biàn, ˋ ㄒㄩ ㄓㄥˋ ㄅㄧㄢˋ, 戊戌政变 / 戊戌政變] failed attempt to reform the Qing dynasty in 1898; also called 戊戌維新 |戊戌维新
自动防止辐射程序[zì dòng fáng zhǐ fú shè chéng xù, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤˊ ㄓˇ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ, 自动防止辐射程序 / 自動防止輻射程序] fail-safe procedures
衰竭[shuāi jié, ㄕㄨㄞ ㄐㄧㄝˊ, 衰竭] failure (e.g. kidney failure)
失败[shī bài, ㄕ ㄅㄞˋ, 失败 / 失敗] to be defeated; to fail; to lose
高低[gāo dī, ㄍㄠ ㄉㄧ, 高低] height; high or low (altitude or pitch of sound); ups and downs (success or failure); whether sth is right or wrong; comparative strength, weight, depth, stature; (spoken interjection) anyway, whatever; eventually, in the end
未成[wèi chéng, ㄨㄟˋ ㄔㄥˊ, 未成] minor (i.e. person under 18); incomplete; unachieved; failed; abortive
左倾机会主义[zuǒ qīng jī huì zhǔ yì, ㄗㄨㄛˇ ㄑㄧㄥ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 左倾机会主义 / 左傾機會主義] leftist opportunism (blamed for failures of Chinese communists from 1927)
故障[gù zhàng, ㄍㄨˋ ㄓㄤˋ, 故障] malfunction; breakdown; defect; shortcomingfault; failure; impediment; error; bug (in software)
[xiōng, ㄒㄩㄥ, 凶] ominous; inauspicious; famine; crop failure
失灵[shī líng, ㄕ ㄌㄧㄥˊ, 失灵 / 失靈] out of order (of machine); not working properly; a failing (of a system)
[zá, ㄗㄚˊ, 砸] smash; smashed; to fail; to get it wrong
成败[chéng bài, ㄔㄥˊ ㄅㄞˋ, 成败 / 成敗] success or failure
偷鸡不成蚀把米[tōu jī bù chéng shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, 偷鸡不成蚀把米 / 偷雞不成蝕把米] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure
偷鸡不着蚀把米[tōu jī bù zháo shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, 偷鸡不着蚀把米 / 偷雞不著蝕把米] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure
经久不衰[jīng jiǔ bù shuāi, ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄕㄨㄞ, 经久不衰 / 經久不衰] unfailing; never-ending
渎职[dú zhí, ㄉㄨˊ ㄓˊ, 渎职 / 瀆職] wrongdoing; failure to do one's duty

fail ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お留守になる[おるすになる, orusuninaru] (exp,v5r) to fail to be attentive to
そびれる[, sobireru] (v1,vi) to miss a chance; to fail to do
一暴十寒[いちばくじっかん, ichibakujikkan] (exp) (1) bursts of exertion will fail to bear fruit if interrupted by long periods of idleness; (2) strenuous efforts, unless sustained, are to no avail (Mencius)
九仞の功を一簣に虧く[きゅうじんのこうをいっきにかく, kyuujinnokouwoikkinikaku] (exp) (id) to fail one step short of great success; to fall at the last hurdle
作り損じる[つくりそんじる, tsukurisonjiru] (v1) to fail in making
作り損なう[つくりそこなう;つくりぞこなう, tsukurisokonau ; tsukurizokonau] (v5u) to fail in making
出来損なう[できそこなう, dekisokonau] (v5u) (obsc) to be badly made; to fail
単位を落とす[たんいをおとす, tan'iwootosu] (exp,v5s) (1) to fail to earn a credit; (2) fail to make the grade
取り損なう;取損なう[とりそこなう, torisokonau] (v5u,vt) to miss; to fail to capitalize; to fail to capitalise
失敗判定[しっぱいはんてい, shippaihantei] (n) {comp} fail verdict
患う(P);煩う(P)[わずらう, wazurau] (v5u,vi) (1) (esp. 患う) to be ill; to suffer from; (2) (esp. 煩う) to worry about; to be concerned about; (suf,v5u) (3) (esp. 煩う, after the -masu stem of a verb) to have trouble doing ...; to be unable to ...; to fail to ...; (P)
損う(io)(P);損なう(P)[そこなう, sokonau] (suf,v5u) to harm; to hurt; to injure; to damage; to fail in doing; (P)
死に損なう[しにそこなう, shinisokonau] (v5u) to fail to die; to survive; to outlive
溢れる[あぶれる, abureru] (v1,vi) (1) (uk) to fail (in getting a job); to miss out (at fishing, hunting, etc.); (2) (uk) to be left out; to be crowded out
滑る(P);辷る[すべる, suberu] (v5r,vi) (1) to glide; to slide (e.g. on skis); to slip; (2) to fail (an examination); to bomb (when telling a joke); (3) to drop; to go down; to come down; to fall (e.g. in status); (P)
焼け石に水[やけいしにみず, yakeishinimizu] (exp) something bound to fail due to inadequate effort, assistance, etc. (lit
神風タクシー[かみかぜタクシー, kamikaze takushi-] (n) (col) kamikaze taxi (1960s term for taxis that fail to heed traffic regulations)
紺屋の白袴[こうやのしろばかま, kouyanoshirobakama] (exp) specialists often fail to apply their skills to themselves; The dyer wears white
義理を欠く[ぎりをかく, giriwokaku] (exp,v5k) to fail in one's social duties
考え倦ねる;考えあぐねる[かんがえあぐねる, kangaeaguneru] (v1) to be at a loss; to think and think but get nowhere; to fail to come up with a good idea
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P)
落つ;墜つ;堕つ[おつ, otsu] (v5t,vi) (1) (See 落ちる・1,落ちる・2,落ちる・3,落ちる・4) to fall down; to drop; (2) to fail (e.g. exam); (3) to crash; to degenerate; to degrade
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)
見忘れる[みわすれる, miwasureru] (v1,vt) to forget; to fail to recognize; to fail to recognise
見落とす(P);見落す[みおとす, miotosu] (v5s,vt) to overlook; to fail to notice; to miss (seeing); (P)
見逸れる[みそれる, misoreru] (v1,vt) to overlook; to fail to recognize; to fail to recognise
違える[ちがえる, chigaeru] (v1,vt) (1) to change; to alter; (2) to mistake; to make a mistake; (3) (See たがえる) to fail to keep (e.g. one's promise); (4) to dislocate (e.g. one's neck)
駄目になる[だめになる, dameninaru] (exp,v5r) (See 駄目・1) to spoil; to break; to go bad; to go wrong; to fail
アクセス失敗率[アクセスしっぱいりつ, akusesu shippairitsu] (n) {comp} failure rate
うっ血性心不全[うっけつせいしんふぜん, ukketsuseishinfuzen] (n) congestive heart failure; CHF
エンジン故障[エンジンこしょう, enjin koshou] (n) engine failure
きっちり[, kicchiri] (adv,vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P)
ギリギリセーフ;ぎりぎりセーフ[, girigirise-fu ; girigiri se-fu] (exp) (See ぎりぎり,セーフ) just safe (e.g. just avoiding being late, failing an exam, etc.); just (barely) OK
ギリセーフ[, girise-fu] (exp) (col) (abbr) (See ぎりぎりセーフ) just safe (e.g. just avoiding being late, failing an exam, etc.); just (barely) OK
ご無沙汰(P);御無沙汰(P);ご不沙汰;御不沙汰[ごぶさた, gobusata] (n,vs) (See 無沙汰) not writing or contacting for a while; neglecting (failing) to write (call, visit, etc.); long silence; (P)
しくじり[, shikujiri] (n) failure
しくじる[, shikujiru] (v5r,vi) to fail; to fall through; to blunder; (P)
ショック死[ショックし, shokku shi] (n,vs) death due to shock (triggered by blood loss, heart failure or other causes)
せん断破壊;剪断破壊[せんだんはかい, sendanhakai] (n) shear failure
それ御覧;それご覧[それごらん, soregoran] (exp) (obsc) (See それ見たことか) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
失敗判定[しっぱいはんてい, shippaihantei] fail verdict
フェールセーフ動作[フェールセーフどうさ, fe-ruse-fu dousa] failsafe operation
フェールソフト[ふぇーるそふと, fe-rusofuto] failsoft
フェイルセーフ[ふぇいるせーふ, feiruse-fu] fail-safe
リンク故障[リンクこしょう, rinku koshou] link failure
初期不良[しょきふりょう, shokifuryou] early failure
劣化故障[れっかこしょう, rekkakoshou] degradation failure
平均故障間隔[へいきんこしょうかんかく, heikinkoshoukankaku] mean time between failures, MTBF (abbr.)
故障[こしょう, koshou] failure (vs), fault (vs)
機能縮退[きのうしゅくたい, kinoushukutai] failsoft
軽い故障[かるいこしょう, karuikoshou] soft failure
重い故障[おもいこしょう, omoikoshou] hard failure
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
落ちる[おちる, ochiru] Thai: สอบตก English: to fail (e.g. exam)
滑る[すべる, suberu] Thai: พลาด(สอบตก) English: to fail

fail ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาหูไปนา เอาตาไปไร่[v. (loc.)] (aohūpainā a) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention ; do not pay attention FR: ignorer délibérément
อปรา[v.] (aparā ; app) EN: fail ; be defeated ; lose ; be beaten FR: perdre ; être battu
บิดพลิ้ว[v.] (bitphliu) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade ; refuse to admit ; shirk ; fail to act ; put off doing something FR:
ชวด[v.] (chūat) EN: lose ; fail ; come to nothing ; fall through ; miss an opportunity FR: échouer ; tomber à l'eau
ด้าน[v.] (dān) EN: to misfire ; fail to explode FR: rater ; faire long feu
ฟังไม่ได้ศัพท์[v. exp.] (fang mai dā) EN: fail to understand FR:
เจ๊ง[v.] (jeng) EN: fail ; flop ; be finished ; be ruined ; go bust ; go bankrupt ; broke ; go out of business FR:
ขั้นตก[v. exp.] (khan tok) EN: fail FR:
ขาด[v.] (khāt) EN: lack ; need ; be short of ; be incomplete ; be deficient ; be absent ; fail to come ; default ; miss ; be missing ; be wanting FR: manquer ; faire défaut ; être absent ; manquer de ; être à court de ; se passer de
คืนคำ[v.] (kheūnkham) EN: recant ; retract ; withdraw ; disavow ; revoke ; recall ; rescind ; go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word FR: se rétracter ; se dédire
แคล้ว[v.] (khlaēo) EN: miss ; escape ; avoid ; fail to meet FR: éviter
คลาด[v.] (khlāt) EN: miss ; fail ; elude ; let slip ; fall to seize FR: rater ; manquer ; louper (fam.)
คลาดนัด[v. exp.] (khlāt nat) EN: miss an appointmernt ; fail to keep an appointment FR: manquer un rendez-vous
กลับคำ[v.] (klapkham) EN: go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word FR: renier sa parole ; ne pas respecter sa parole ; trahir sa promesse ; se rétracter ; se dédire
แหลก[v.] (laēk) EN: be crushed ; be powdered to pieces ; break into pieces ; fail completely FR: réduire en miettes
แหลกละเอียด[v. exp.] (laēk la-īet) EN: be crushed ; be powdered to pieces ; break into pieces ; fail completely FR: réduire en miettes
หลีกไม่พ้น[v. exp.] (līk mai pho) EN: fail to avoid ; have no room to pass FR:
ล่ม[v.] (lom) EN: collapse ; fail ; go down ; come to nothing ; founder ; fold FR: s'effondrer
ล้มเหลว[v. exp.] (lom lēo) EN: fail to come off ; fail ; go bankrupt ; come to naught ; fall through FR: échouer ; avorter ; capoter ; s'effondrer ; faire faillite
ลูบหน้าปะจมูก[v. (loc.)] (lūpnāpajamū) EN: go through the motions ; fail to act decisively ; act perfunctorily ; hold back for fear of treading on someone's toes FR:
ไม่ดูตาม้าตาเรือ[v. exp.] (mai dū tā m) EN: be rash ; fail to take account of things ; ba careless FR:
ไม่มีผล[v. exp.] (mai mī phon) EN: have no result ; come to nothing ; be ineffective ; fail to produce the effect FR: être improductif ; être infructueux ; être stérile ; ne donner aucun résultat
ไม่ประสบความสำเร็จ[v. exp.] (mai prasop ) EN: fail ; go down like a lead balloon FR: ne pas rencontrer le succès
มือตก[v.] (meūtok) EN: downgrade ; go downhill ; be unfortunate ; fail ; be on the decline ; lose one's touch ; have bad luck FR: décliner
มิได้ขาด[adv.] (midāi khāt) EN: regularly ; continually ; constantly ; without fail ; incessantly FR: sans cesse
มองไม่เห็น[v. exp.] (møng mai he) EN: fail to see ; be unseen ; look but can not see ; I can't see it! FR: ne pas apercevoir
หนีไม่พ้น[v. exp.] (nī mai phon) EN: try but fail to escape FR: tenter en vain de s'échapper
นอนหลับทับสิทธิ์[v.] (nønlapthaps) EN: sleep on one's rights ; fail to excercise one's rights FR: négliger ses droits
แป๊ก[v.] (paēk) EN: fail to achieve an objective ; fail ; have a deleterious result ; go haywire FR:
พ่าย[v.] (phāi) EN: lose ; be defeated ; fail FR: être vaincu ; succomber
พ่ายแพ้[v.] (phāiphaē) EN: lose ; fail ; be defeated ; suffer defeat ; rout FR: être vaincu ; succomber
ผิดนัด[v. exp.] (phit nat) EN: miss an appointment ; fail to keep an appointment ; fail to appear ; not to show up ; default ; be in default FR: manquer un rendez-vous ; faire faux-bond
ผิดหวัง[v.] (phitwang) EN: fail FR: déchanter
พลาด[v.] (phlāt) EN: fail ; make a mistake ; err ; be inaccurate ; blunder FR: rater ; échouer ; louper (fam.) ; commettre une erreur ; gaffer (fam.)
พลาดนัด[v. exp.] (phlāt nat) EN: miss an appointment ; fail to keep an appointment FR: manquer un rendez-vous
พูดไม่ถูก[v. exp.] (phūt mai th) EN: I can't say ; I don't know how to say it ; I don't know what to say ; words fail me FR:
เสียการ[v.] (sīakān) EN: lose what one plans to get ; miss the boat ; fail FR:
สอบใบขับขี่ตก[v. exp.] (søpbaikhapk) EN: fail driving test FR: rater le permis de conduire
สอบไล่ตก[v. exp.] (søplai tok) EN: fail a final exam FR: échouer à un examen ; rater un examen
สอบตก[v. exp.] (søp tok) EN: fail an exam ; fail a test ; flunk a test (inf. - Am.) FR: échouer à un examen ; rater un examen

fail ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gruppenstörungsmelder {m} [techn.]aggregate failure indicator; group fault indicator
Analogausfall {m}analog failure
Defekt {m}failure
Geräteausfall {m} | möglicher Geräteausfalldevice failure | potential device failure
Frühausfall {m}early failure
Ausfallrate {f}failure rate
Ausfallsicherung {f}failure protection
Ausfallstatistik {f}failure statistics
Fehlerbehandlung {f}failure handling; error handling
Nichteinhaltung {f} seiner Verpflichtungenfailure to meet one's obligations
Nichteinhaltung {f} seines Versprechensfailure to keep one's promise
Nichteinhaltung {f} einer Bedingungfailure to comply with a condition
Schadensanalyse {f}failure analysis
Störmeldung {f}failure signal; failure notice
Schwingungsbruch {m}fatigue failure
Ermüdungsdefekt {m}fatigue failure
Ausfallsatz {m}fraction failure
Hardware-Fehler {m} [comp.]hardware failure
mangels {prp; +Genitiv} | mangels einer Antwortin the absence of | in the absence of an answer; failing an answer
Produktionsausfall {m}loss of production; production failure
Phasenausfallrelais {n} [techn.]phase failure relay
Nierenversagen {n} [med.]renal failure
Ausfallabstand {m} | mittlerer Ausfallabstandtime between failure (TBF) | mean time between failure (MTBF)
unfehlbar {adj}never-failing
Störanfälligkeit {f}vulnerability to failures

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fail
Back to top