ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fuzzy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fuzzy*, -fuzzy-

fuzzy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fuzzy (adj.) เป็นฝอยๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
fuzzy(ฟัซ'ซี) adj. เป็นฝอย,เป็นขนปุย,เลอะเลือน,คลุมเครือ,ไม่ชัด,มึนเมา., See also: fuzzily adv. fuzziness n., Syn. hairy,downy
fuzzy logicตรรกศาสตร์คลุมเคลือหมายถึง แบบหนึ่งของตรรกะ ซึ่งใช้ในระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system) ตรรกะ ประเภทนี้ไม่ใช่มีแต่ ผิด-ถูก (กล่าวคือ ถ้าไม่ถูก ก็ต้องผิด หรือถ้าไม่ผิด ก็ต้องถูก) แต่ตรรกะแบบนี้ มีขอบเขตกว้างขวาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fuzzyคลุมเครือ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fuzzy logicตรรกศาสตร์คลุมเครือ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fuzzy algorithmsขั้นตอนวิธีฟัซซี่ [TU Subject Heading]
Fuzzy logicฟัสซีลอจิก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Those little black, fuzzy things that fly?ซุสุวาตาริ? ตัวเล็กๆกลมๆสีดำที่บินได้น่ะเหรอคะ ใช่แล้วจ๊ะ
Maybe she knows. What say there, Fuzzy Britches?บางทีเธออาจจะรู้ว่า สิ่งที่บอกว่ามีกางเกงฟัซซี่?
You know, like a little fuzzy bear.ละเอียดอ่อนเหมือนหมีน้อยนุ่มๆ
Hi, folks, I'm Fuzzy Zoeller for the Putting Peg and Podสวัสดีครับ ผมฟัซซี่ โซลเล่อร์ กับรายการกอล์ฟทิป
No, we go with her, we protect her, and we keep our eyes peeled for our fuzzy predator friendไม่ เราไปกับเธอ เราปกป้องเธอและเราคอยมองดูเพื่อนที่แสนบอบบางของเรา
And all that fuzzy stuff those years of your life that you wasted that will eventually begin to fade.และเรื่องวุ่นวายทั้งหมด หลายปีในชีวิตที่คุณสูญเปล่าไปนั้น จะเริ่มจางหายไปในที่สุด
We call that warm fuzzy feeling the pink cloud.เราเรียกความรู้สึกอบอุ่นคลุมเคลือนั่นว่า เดอะ พิ้งค์ คลาว (เป็นการมองโลกหลงจากความจริง)
If he knew about half of what I know, his fuzzy little head would explode.ถ้าเขารู้แค่ครึ่งนึงจากที่ฉันรู้ / ระเบิดสองเล็กๆของเค้าซะ
Spider, I hate those fuzzy little bastards...แมงมุมรึเปล่า ฉันเกลียดมัน
I should never have gone for that second Fuzzy Navel.ฉันไม่เคยเมาหนักได้ขนาดนี้มาก่อนเลย
Still fuzzy as to why you Called me.ทำไมคุณถึงไม่บอกฉันซักที
Pink, big fuzzy ears.ตัวสีชมพู หูใหญ่มีขนฟู

fuzzy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凄迷[qī mí, ㄑㄧ ㄇㄧˊ, 凄迷] dreary and fuzzy (sight)
模糊逻辑[mó hu luó ji, ㄇㄛˊ ㄏㄨ˙ ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧ˙, 模糊逻辑 / 模糊邏輯] fuzzy logic
模糊[mó hu, ㄇㄛˊ ㄏㄨ˙, 模糊] vague; indistinct; fuzzy

fuzzy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいまい制御;曖昧制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] (n) {comp} fuzzy control
あいまい検索;曖昧検索[あいまいけんさく, aimaikensaku] (n) {comp} fuzzy reference; ambiguous search; ambiguous retrieval
あいまい理論;曖昧理論[あいまいりろん, aimairiron] (n) {comp} fuzzy theory
あいまい論理;曖昧論理[あいまいろんり, aimaironri] (n) {comp} fuzzy logic
ファジーコンピュータ[, faji-konpyu-ta] (n) {comp} fuzzy computer
ファジーコンピューター[, faji-konpyu-ta-] (n) {comp} fuzzy computer
ファジーロジック[, faji-rojikku] (n) {comp} fuzzy logic
ファジー論理[ファジーろんり, faji-ronri] (n) {comp} fuzzy logic
ファジィ論理[ファジィろんり, fajii ronri] (n) {comp} fuzzy logic
つかみ所がない;掴み所がない[つかみどころがない, tsukamidokoroganai] (exp,adj-i) (uk) (See つかみ所・つかみどころ・1,つかみ所のない・つかみどころのない) vague; fuzzy; elusive; slippery
つかみ所のない;掴み所のない[つかみどころのない, tsukamidokorononai] (exp,adj-i) (uk) (See つかみ所・つかみどころ・1) vague; fuzzy; elusive; slippery
ファジー(P);ファジィ[, faji-(P); fajii] (n) fuzzy; (P)
もやもや;モヤモヤ[, moyamoya ; moyamoya] (adv,n,vs) (on-mim) hazy; misty; feeling sad; feeling fuzzy; feeling depressed; gloomy
薄ら[うっすら;うすら, ussura ; usura] (adj-f,adv-to) (1) (uk) thinly; lightly; slightly; (2) hazy; fuzzy; (3) dim; faint; slight
Japanese-English: COMDICT Dictionary
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control
あいまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory
あいまい論理[あいまいろんり, aimaironri] fuzzy logic
ファジーコンピュータ[ふぁじーこんぴゅーた, faji-konpyu-ta] fuzzy computer
ファジー制御[ファジーせいぎょ, faji-seigyo] fuzzy control
ファジー理論[ファジーりろん, faji-riron] fuzzy theory
ファジー論理[ファジーろんり, faji-ronri] fuzzy logic
ファジィ論理[ファジィろんり, fajii ronri] fuzzy logic

fuzzy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คลุมเครือ[adj.] (khlumkhreūa) EN: ambiguous ; vague ; fuzzy ; unclear ; obscure FR: flou ; imprécis ; vague ; ambigu
เลือน[adj.] (leūoen) EN: blurred ; dim ; obscured ; indistinct ; fuzzy ; faint ; unclear FR: trouble ; flou ; indistinct ; imprécis ; vague
ปุย[adj.] (pui) EN: fluffy ; puffy ; hairy ; fuzzy ; shaggy ; downy FR: duveteux ; crépu ; hirsute
เซตวิภัชนัย[n. exp.] (set wiphat ) EN: fuzzy set FR:
ตรรกศาสตร์คลุมเครือ[n. exp.] (takkasāt kh) EN: fuzzy logic FR:

fuzzy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wuschelkopf {m}mop of curly hair; frizzy hair; fuzz; fuzzy head
Fuzzy-Regelung {f}fuzzy control
Fuzzy-System {n}fuzzy system
fuzzy; unscharf {adj}fuzzy
undeutlich; verschwommen {adj} | undeutlicher; verschwommener | am undeutlichsten; am verschwommenstenfuzzy | fuzzier | fuzziest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fuzzy
Back to top