ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

passage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *passage*, -passage-

passage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
passage (n.) ทางผ่าน See also: ทางเดิน
passage (n.) ค่าโดยสารเรือ Syn. fare
passage (n.) การเดินทางทางน้ำ
passage (n.) สิทธิการผ่าน Syn. passport, permission
passage (n.) การแลกเปลี่ยนติดต่อระหว่างบุคคล Syn. communication
passage (n.) ตอน See also: ส่วน(บทความ), ข้อความ, บทความ, ท่อน(เพลง)
passage (n.) ความเจริญก้าวหน้า Syn. progression Ops. regression
passage (vi.) ผ่าน Syn. cross, pass
passage (vt.) ผ่าน Syn. passing, transference, transmission
passage boat (n.) เรือข้ามฟาก See also: แพขนานยนต์, เรือรับส่งข้ามฟาก Syn. ferryboat, barge
passageway (n.) ทางผ่าน See also: เฉลียง Syn. access, corridor, hall, passage
English-Thai: HOPE Dictionary
passage(พาส'ซิจ) n. ข้อเขียน,การผ่าน,การข้าม
passagewayn. ทางผ่าน,ระเบียง
English-Thai: Nontri Dictionary
passage(n) การข้าม,ทางเดิน,การผ่าน,ค่าโดยสาร,ข้อความ
passageway(n) ทางผ่าน,เฉลียง,ระเบียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
passage๑. ทางผ่าน๒. การผ่านทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Passageวัฏจักรของการเจริญเติบโตและการเพิ่มจำนวนของเซลล์เมื่อเพาะเลี้ยงไว้ในห้องทดลอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลองเลื่อย (n.) the passage made by a saw
ทางผ่าน (n.) passage way See also: pass way
ช่องระบายอากาศ (n.) air passage
ทวารทั้งเก้า (n.) nine passages of the body See also: nine openings of the body, nine entries of the body
ทางลับ (n.) secret passageway See also: hidden passage
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It contains a central passage and three chambers, or cists...ประกอบด้วยทางเดินส่วนกลาง และ ห้องโถง 3 ห้อง, หรือคีสท์...
Perhaps weeks of waiting for a ship that will give us passage to England.บางทีอาจจะเป็นสัปดาห์ของการรอคอย สำหรับเรือที่จะให้เราผ่านไปยังประเทศอังกฤษ
And the murdered ran back down the secret passage to the study.และฆาตกรวิ่งเข้าทางลับมาที่ห้องหนังสือ
Then we found the secret passage from the conservatory to the lounge, where we found the motorist dead.เราพบทางลับจากเรือนกระจกไปยังเลานจ์ ที่เราพบผู้ขับรถตาย
"I got everything I wanted, down to a safe passage for Wicklow, Henziger and the others.""ผมมีทุกอย่างที่ฉันต้องการ ลงไปทางที่ปลอดภัยสำหรับวิกโคลว์ Henziger และอื่น ๆ ".
Well, there's this passage I got memorized. Sort of fits this occasion.ดีมีทางเดินที่ผมจำนี้ การจัดเรียงของที่เหมาะกับโอกาสนี้
Well, there's this passage I got memorized.ดีมีทางเดินที่ผมจำนี้
The passage south is being watched.เส้นทางทิศใต้ถูกจับตาอยู่
Put down the guns, and I will promise you a safe passage out of here.ทิ้งปืนซะ แล้วชั้นสัญญาว่าแกจะได้กลับออกไปอย่างปลอดภัย
Please ensure Miss La Roche finds safe passage home. This should be adequate.ส่งคุณลาโรชกลับบ้านด้วย เงินเท่านี้คงพอ
The passage is completely blocked.เพราะทางเชื่อมผ่านนั่น ถูกปิดตายไปแล้ว
They say fairytales ha ve happy endings, even though the passage can be rough.ว่ากันว่าเทพนิยายจะจบด้วยความสุข แม้ว่าจะมีอุปสรรคกันมาบ้าง

passage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
日月蹉跎[rì yuè cuō tuó, ㄖˋ ㄩㄝˋ ㄘㄨㄛ ㄊㄨㄛˊ, 日月蹉跎] days and months slip away; fig. the inexorable passage of time
忽忽[hū hū, ㄏㄨ ㄏㄨ, 忽忽] fleeting (of quick passage time); in a flash; distracted manner; vacantly; frustratedly
圣经段落[shèng jīng duàn luò, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ ㄉㄨㄢˋ ㄌㄨㄛˋ, 圣经段落 / 聖經段落] Bible passage
楼道[lóu dào, ㄌㄡˊ ㄉㄠˋ, 楼道 / 樓道] corridor; passageway (in storied building)
走廊[zǒu láng, ㄗㄡˇ ㄌㄤˊ, 走廊] corridor; aisle; hallway; colonnade; passageway; piazza; veranda
隘路[ài lù, ㄞˋ ㄌㄨˋ, 隘路] defile; narrow passage
航程[háng chéng, ㄏㄤˊ ㄔㄥˊ, 航程] flight; passage; sea or air distance
气道[qì dào, ㄑㄧˋ ㄉㄠˋ, 气道 / 氣道] flue; air duct; air passage; respiratory tract
[kǔn, ㄎㄨㄣˇ, 壼] palace corridor or passageway
过道[guò dào, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄠˋ, 过道 / 過道] passageway; corridor
防毒通道[fáng dú tōng dào, ㄈㄤˊ ㄉㄨˊ ㄊㄨㄥ ㄉㄠˋ, 防毒通道] protective passageway
摘译[zhāi yì, ㄓㄞ ㄧˋ, 摘译 / 摘譯] quoted (from); translation of selected passages
重文[chóng wén, ㄔㄨㄥˊ ㄨㄣˊ, 重文] repetitious passage; multiple variants of Chinese characters
[suì, ㄙㄨㄟˋ, 隧] subterranean; underground passage
车行通道[chē xíng tōng dào, ㄔㄜ ㄒㄧㄥˊ ㄊㄨㄥ ㄉㄠˋ, 车行通道 / 車行通道] traffic passage
通行无阻[tōng xíng wú zǔ, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄥˊ ˊ ㄗㄨˇ, 通行无阻 / 通行無阻] unobstructed passage; to go through unhindered

passage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パッサージュ[, passa-ju] (n) passage (horse gait) (fre
パッセージ[, passe-ji] (n) passage
一くさり;一齣;一闋[ひとくさり, hitokusari] (n) passage in a discourse; one section; one scene
一条[いちじょう, ichijou] (n) (1) one long straight object; streak; beam; ray (of light); wisp (of smoke); (2) one item (in an itemized form); one clause; one passage (in a book); (3) one matter (affair, event, case, incident); (4) the same logic; the same reason; (P)
佳句[かく, kaku] (n) beautiful passage of literature
傍点;旁点[ぼうてん, bouten] (n) (1) marks or dots used to emphasize text passage (emphasise); (2) marks to facilitate reading of kanbun
北東航路[ほくとうこうろ, hokutoukouro] (n) Northeast Passage (sea route along the north coast of Russia)
北西航路[ほくせいこうろ, hokuseikouro] (n) Northwest Passage (sea route along the north coast of Canada)
小店;小見世[しょうてん(小店);こみせ, shouten ( shou mise ); komise] (n) (1) little shop; small shop; small store; (2) (しょうてん only) (hum) my shop; (3) (こみせ only) low class whorehouse in Fujiwara (Edo period); low class brothel; (4) (こみせ only) passage formed under the eaves of houses after heavy snowfalls (Tohoku region)
書き抜く;書抜く[かきぬく, kakinuku] (v5k,vt) to extract (e.g. a passage from a book); to make an excerpt
涙道[るいどう, ruidou] (n) lachrymal passage (lacrimal, lacrymal)
移ろう[うつろう, utsurou] (v5u,vi) (1) to change (with the passage of time); (2) to fade; to wane; to decline
章句[しょうく, shouku] (n) chapter and verse; paragraph; passage
貴賤結婚[きせんけっこん, kisenkekkon] (n) morganatic marriage (marriage of a noble and a commoner that disallows the passage of title, possessions, etc.)
通電[つうでん, tsuuden] (n,vs) the passage of electric current
難解文の釈[なんかいぶんのしゃく, nankaibunnoshaku] (n) elucidation of a difficult passage
パッサージ[, passa-ji] (n) passage; glassed-over arcade
一段[いちだん, ichidan] (adv-to,adv) (1) more; much more; still more; all the more; (n) (2) step; rung; level; rank; (3) paragraph; passage; (4) (e.g. 食べる) (See 五段・1) Japanese verb group; (5) first rank (in martial arts, etc.); (P)
一節[いっせつ(P);ひとふし, issetsu (P); hitofushi] (n) a verse (e.g. in the Bible); stanza; paragraph; passage; a joint; section; a tune; note; strain; measure; (P)
仲見世;仲店[なかみせ, nakamise] (n) nakamise; shops lining a passageway in the precincts of a Shinto shrine
件;条[くだり, kudari] (n) passage; paragraph
[く, ku] (n,n-suf) (1) section (i.e. of text); sentence; passage; paragraph; (2) {ling} phrase; (3) verse (of 5 or 7 mora in Japanese poetry; of 4, 5, or 7 characters in Chinese poetry); (4) haiku; first 17 morae of a renga, etc.; (5) maxim; saying; idiom; expression; (P)
可決[かけつ, kaketsu] (n,vs) approval; adoption (e.g. motion, bill); passage; (P)
廊下[ろうか, rouka] (n) corridor; hallway; passageway; (P)
権現造り;権現造[ごんげんづくり, gongendukuri] (n) style of Shinto architecture in which the main hall and worship hall share one roof, and are connected via an intermediate passageway
橋掛かり;橋掛り;橋掛(io);橋がかり;橋懸かり;橋懸り;橋懸(io)[はしがかり, hashigakari] (n) covered bridge passageway connecting the backstage (mirror room) to the noh stage
歩廊[ほろう, horou] (n) corridor; gallery; platform; passageway
流路[りゅうろ, ryuuro] (n) channel; duct; passage; watercourse; flow channel
狂言座[きょうげんざ, kyougenza] (n) (where the interlude kyogen actors wait) (See 間狂言) place on bridge passageway next to the rear of a noh stage
省筆[しょうひつ;せいひつ, shouhitsu ; seihitsu] (n,vs) abbreviation; simplified form of a character; cutting out some strokes in a character; omitting some passages
移る(P);遷る[うつる, utsuru] (v5r,vi) (1) to move (house); to transfer (department); (2) to change the target of interest or concern; (3) to elapse (passage of time); (4) to be permeated by a colour or scent; (5) (uk) to be infected; to be contagious; to spread (as in fire); (P)
[よ, yo] (n) (1) occasion; time; (2) section (of a literary work); paragraph; verse; stanza; passage; (3) node (of a plant stem); (4) {ling} clause; (5) (taxonomical) section; (P)
経過[けいか, keika] (n,vs) passage; expiration; progress; transition; (P)
脱文[だつぶん, datsubun] (n) missing passage; lacuna
行き止まり(P);行止まり;行き止り;行止り[いきどまり(P);ゆきどまり, ikidomari (P); yukidomari] (n) dead end; no passage; (P)
通路[つうろ, tsuuro] (n) passage; pathway; roadway; avenue; aisle; (P)
連絡通路[れんらくつうろ, renrakutsuuro] (n) (connecting) passageway; accessway; walk-through; skyway; sky bridge
馬道[めどう;めんどう(ok);めど(ok);うまみち(ik), medou ; mendou (ok); medo (ok); umamichi (ik)] (n) (めんどう is also written with the ateji 面道) (See 寝殿造り) long roofed passageway (originally having an earthen floor and used as a bridle path)

passage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิกทาง[v.] (boēkthāng) EN: pioneer ; clear the way ; insure free passage FR: ouvrir la voie
บทอัศจรรย์[n. exp.] (bot atsajan) EN: erotic passage FR:
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: attack ; commit aggression FR: attaquer ; forcer le passage ; s'imposer
ช่อง[n.] (chǿng) EN: channel ; space FR: passage [m] ; espace [m] ; bande [f]
ช่องระบายอากาศ[n. exp.] (chǿng rabāi) EN: air passage FR:
ด่าน[n.] (dān) EN: check point ; outpost ; immigration border checkpoint ; customs station FR: poste de contrôle [m] ; poste frontière [m] ; poste de douane [m] ; douane [f] ; point de passage [m]
ห้ามผ่าน[n. exp.] (hām phān) EN: no passing zone FR: passage interdit ; interdiction de passer
จุดผ่านแดน[n. exp.] (jut phān da) EN: border crossing FR: poste-frontière [m] ; point de passage [m]
การสอบใบขับขี่ [n. exp.] (kān søp bai) EN: driving test FR: passage du permis de conduire [m] ; passage du permis [m]
การสอบใบขับขี่รถยนต์[n. exp.] (kān søp bai) EN: driving test FR: passage du permis de conduire [m] ; passage du permis [m]
ค่าโดยสาร[n. exp.] (khā dōisān) EN: fare ; passage FR: prix du voyage [m] ; prix du trajet [m] ; tarif [m]
ขนอน[n.] (khanøn) EN: tax on passage ; toll ; levy ; tollgate ; customhouse FR:
ขนอน[n.] (khanøn) EN: toll ; levy ; tallage ; tollgate ; customhouse ; tax on passage FR: droit de passage [m]
คลองเลื่อย[n.] (khløngleūay) EN: passage made by a saw FR:
ข้อความ[n.] (khøkhwām) EN: text ; wording ; context ; passage ; statement ; message ; clause ; matter ; item FR: message [m] ; texte [m]
ขอทาง[v. exp.] (khø thāng) EN: ask to give way ; request passage FR:
กีดขวางทางเดินของน้ำ[v. exp.] (kītkhwāng t) EN: FR: obstruer le passage de l'eau ; empêcher le passage de l'eau
ลำเนา[n.] (lamnao) EN: line ; edge ; belt ; course ; range ; passage FR:
หลีกทางให้[v. exp.] (līk thāng h) EN: give way ; get out of the way ; make way for ; step aside for FR: laisser le passage à
มรรค[n.] (mak) EN: way ; path ; course ; street ; road FR: chemin [m] ; passage [m]
มรคา[n.] (mørakhā) EN: path ; way ; passage ; avenue FR:
นิกเขปบท[n.] (nikkhēpabot) EN: verse of summary ; words of summary ; thesis ; passage set up for detailed treatment in a discourse ; saying quoted for discoursing ; discourse-opening verse FR:
ผ่านมาทาง[X] (phān mā thā) EN: FR: de passage à
ภาษีผ่านทาง[n. exp.] (phāsī phān ) EN: toll FR: droit de passage [m]
ประตูลม[n.] (pratūlom) EN: passage for the wind ; space between adjacent fingers ; part of hand between thumb and forefinger FR:
ระเบียง[n.] (rabīeng) EN: terrace ; veranda ; verandah ; balcony ; corridor ; open passage ; passageway ; porch ; portico FR: terrasse [f] ; balcon [m] ; véranda [f] ; corridor [m] ; galerie [f] ; porche [m]
ระเบียงบ้าน[n. exp.] (rabīeng bān) EN: terrace ; veranda ; verandah ; balcony ; corridor ; open passage ; passageway ; porch ; portico FR: terrasse [f] ; balcon [m] ; véranda [f] ; corridor [m] ; galerie [f] ; porche [m]
เส้นทาง[n.] (senthāng) EN: way ; route ; path ; course ; line ; passage FR: route [f] ; chemin [m] ; voie [f] ; sentier [m] ; parcours [m] ; liaison [f] ; trajet [m] ; ligne [f] ; axe [m]
ซอก[n.] (søk) EN: nook ; corner ; niche ; recess ; crevice ; pit ; gorge FR: fente [f] ; fissure [f] ; interstice [f] ; passage étroit [m] ; recoin [m] ; diverticule [m]
ทาง[n.] (thāng) EN: way ; path ; road ; route ; trail ; passage ; pass ; track FR: chemin [m] ; route [f] ; voie [f] ; passage [m] ; sentier [m]
ทางเดิน[n.] (thāng doēn) EN: footpath ; pavement ; sidewalk ; pathway ; passageway ; aisle ; trail FR: sentier [m] ; passage [m]
ทางข้าม[n.] (thāngkhām) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.) FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]
ทางข้ามม้าลาย[n. exp.] (thāngkhām m) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.) FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]
ทางม้าลาย[n. exp.] (thāngmālāi) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.) FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]
ทางผ่าน[n.] (thāngphān) EN: passage way ; pass way FR: passage [m]
ทางสัญจร[n. exp.] (thāng sanjø) EN: passage FR:
ทางใต้ดิน[n. exp.] (thāng tāidi) EN: underpass ; underground passage ; tunnel FR: passage souterrain [m] ; tunnel [m]
เที่ยวเรืออับเฉา[n. exp.] (thīo reūa a) EN: ballast passage FR:
ท่อน[n.] (thǿn) EN: part ; portion ; length ; section ; segment ; strip ; piece ; fraction ; tranche ; passage FR: partie [f] ; part [f] ; section [f] ; tronçon [m] ; passage [m]
ตอน[n.] (tøn) EN: part ; portion ; section ; paragraph ; passage ; episode ; reach ; compartment ; segment FR: partie [f] ; paragraphe [m] ; épisode [m] ; section [f] ; part [f] ; fragment [m] ; segment [m]

passage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bravourstück {n}bravura piece; bravura passage
Verbindungsgang {m}connecting passage
Fischpass {m}fish passage
Übergang {m} | Übergang vom Mädchen zur Fraupassage | passage from girl to woman
Erwachsenwerden {n}rite of passage
Geheimgang {m}secret passage
Passage {f} | Passagen
Textstelle {f}passage in the text
Verabschiedung {f} eines Gesetzespassage of a bill; passing of a bill

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า passage
Back to top