ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oscillation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oscillation*, -oscillation-

oscillation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oscillation (n.) การแกว่งไปมา Syn. swaying, waving
oscillation (n.) การลังเล See also: การตัดสินใจไม่ได้ Syn. hesitancy, faltering
English-Thai: HOPE Dictionary
oscillation(ออสซะเล'เชิน) n. การแกว่ง,การส่าย,การสั่น,การรัว,ความลังเลใจ, Syn. vibration,vacillation
English-Thai: Nontri Dictionary
oscillation(n) การกวัดแกว่ง,การสั่น,การส่าย,ความลังเล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
oscillation๑. การแกว่งไกว [มีความหมายเหมือนกับ vibration ๑]๒. การสั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oscillation on the pavement always means there's a love affair.เดินวนไปวนมา ก็คงเป็นเรื่องชู้สาวนั่นล่ะ
Ten seconds oscillation.กล้องกวาดไปมาทุก 10 วินาที
It's the world's most accurate clock, measuring the oscillations of supercooled atoms.มันเป็นนาฬิกาที่ถูกต้องที่สุดของ โลก การวัดการสั่นของซุปเปอร์เย็น อะตอม

oscillation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摆动[bǎi dòng, ㄅㄞˇ ㄉㄨㄥˋ, 摆动 / 擺動] oscillation; swing; sway
振荡[zhèn dàng, ㄓㄣˋ ㄉㄤˋ, 振荡 / 振蕩] vibration; oscillation

oscillation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニュートリノ振動[ニュートリノしんどう, nyu-torino shindou] (n) neutrino oscillation
単振動[たんしんどう, tanshindou] (n) simple harmonic oscillation (physics)
弛張振動[しちょうしんどう, shichoushindou] (n) relaxation oscillation
発振[はっしん, hasshin] (n,vs) oscillation
秤動[ひょうどう, hyoudou] (n) oscillation of a heavenly body; libration
緩和振動[かんわしんどう, kanwashindou] (n) relaxation oscillation
跳躍振動[ちょうやくしんどう, chouyakushindou] (n) relaxation oscillation
プラズモン[, purazumon] (n) plasmon (quasiparticle resulting from the quantization of plasma oscillations)
動揺[どうよう, douyou] (n,vs) disturbance; unrest; shaking; trembling; pitching; rolling; oscillation; agitation; excitement; commotion; (P)
振動[しんどう, shindou] (n,vs) oscillation; vibration; (P)

oscillation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การขึ้นลง[n. exp.] (kān kheun-l) EN: fluctuation ; oscillation FR: fluctuation [f]
การแกว่ง[n.] (kān kwaeng) EN: swing ; sway ; hang ; oscillation FR: oscillation [f]
การแกว่งกวัด[n.] (kān kwaengk) EN: oscillation FR: oscillation [f]
การลังเล[n.] (kān langlē) EN: oscillation FR:
การส่ายไปมา[n. exp.] (kān sāi pai) EN: oscillation FR:
ความผันผวน[n.] (khwām phanp) EN: fluctuation ; undulation ; swing ; oscillation ; vicissitude ; irregular change ; variability ; volatility FR: fluctuation [f] ; variabilité [f] ; volatilité [f]

oscillation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eigenschwingung {f}natural oscillation
Einschwingen {n}transient oscillation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oscillation
Back to top